החיפוש הניב 408 תוצאות

חזור

על ידי סבא
23 ספטמבר 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הערות על נוסח תפילת יום הכיפורים

באמת הקושיה זועקת, ולא היה בידי לתרץ, אבל חפשתי ומצאתי שעמודי העולם כבר דברו מזה, ולא במקומות נסתרים אלא במקומו בשו"ע, וחלשה דעתי על מיעוט ידיעותי. הנה ז"ל הט"ז בסי' תרכ"א סעיף ד'- ע"כ אין קפידא במה שאנו אומרים שם אדנ"י דעכ"פ אינו לבטלה דעי"ז אנו מתעוררים ומתפללים ומכוונים למה שאנו צריכים ג"כ בזמנינ...
על ידי סבא
25 ספטמבר 2018, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

נפלא ביותר @תיובתא ואכן יש המבארים בדרך זו את כל העניין. וביותר האריך בדרך זו בכמה מקומות בנצי"ב וכאן אביא דוגמא מהנצי"ב בפרשת אחרי מות- האזרח. פי' בסוכה דכ"ח דאזרח גברי משמע, אלא דמרבינן מהאזרח לרבות נשים אפילו לתוספת יוה"כ יע"ש. ויש להבין למאי פירש הכתוב האזרח והגר, דיהא משמע דעיקר אזהרה שייך יותר...
על ידי סבא
25 ספטמבר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

וראה עוד בחכמת שלמה להמהרש"ק [או"ח תקפ"א] שכתב כיסוד הזה וז"ל מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה וכו'. נ"ב, עיין בט"ז [ס"ק ה] בשם הטור. והנה ביפה מראה [ראש השנה פ"א אות יא] הקשה על מה שאמרו חז"ל [ראש השנה לב, ב] מפני מה אין ישראל אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור, והשיב הקדוש ברוך הוא, מלך שספרי חיים וספרי...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
02 אוקטובר 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

הרב יצחק יוסף מסר על זה כמה שיעורים, אם מותר להשתמש ברכבת שנעשו חילולי שבת בהקמת המסלול, והסיק שמצד ההלכה מותר להשתמש, אלא א"כ יתקנו תקנה ע"י גדולי הדור לאסור את השימוש בה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
02 אוקטובר 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

הרב יצחק יוסף מסר על זה כמה שיעורים, אם מותר להשתמש ברכבת שנעשו חילולי שבת בהקמת המסלול, והסיק שמצד ההלכה מותר להשתמש, אלא א"כ יתקנו תקנה ע"י גדולי הדור לאסור את השימוש בה. השיעור נמצא היכן שהוא ברשת? מעניין לראות את הנימוקים ההלכתיים. צריך לחפש בעלוני בית מרן מלפני כמה חודשים סדרת שיעורים בנושא זה...
על ידי יהודי
12 אוקטובר 2018, 10:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לאחר אסון שריפה נוראה

אני ממש לא מבין מה הביקורות פה, הרב גאלד@ שיחי' לקח ע"ע להגדיל את המודעות לסכנות הרשת, והביא את מכתב הגר"ח כלפי נקודה זו.
הוא לא כתב שאין עוד דברים שם, רק הדגיש נקודה מסוימת מתוך המכתב.
מי שירצה יכול להביא את מכתב הגר"ח גם כלפי קבלת שבת ושאר עניינים.
על ידי יהודי
12 אוקטובר 2018, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלאי עשן השתדלות?

ידוע שהגר"ח גריינמן אחז כן לגבי 'ערבים', וכידוע שרוב החכמים פליגי עליה. רק שיש אופנים בהם לא אומרים כן, ואינני יודע אם בכל אופן נימא כן, צריך שיקול דעת של אדם גדול בכל מקרה
על ידי יהודה1
12 אוקטובר 2018, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

תלמיד צעיר כתב:כתוב שאם סוגרים חלון או פתח בבית צריך להשאיר חור שיציאו השדים משמע שיש להם איזה גדול מסוים.
לא מוכרח אולי טבעם שאינם יוצאים אם אין פתח אע"פ שיכולים לעבור דרך קיר. וכעין זה טומאה רצוצה שאם אין פתח בוקעת ועולה כלפי מעלה מעל כל הבית הסתום.
על ידי סענדער
12 אוקטובר 2018, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרם יריחו ומעילת עכן

סתם שאלה, למה מביאים כאן שם ה' במלואו.
לא שזה בעיה הלכתית, אבל לשם מה?
על ידי מבין ענין
17 אוקטובר 2018, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

סיפור מדהים על נפטר בתקופת הב"ח

הסיפור הזה מועלה כאן מפני שלי עצמי הוא היה חידוש [לא שאני מתיימר להכיר הכל...] ולכן חשבתי לזכות בו את הרבים. (זה מופיע באוצה"ח המבשר התורני 0220 פ' כי תשא) מעשה עתיק שנחקק לדורות בפנקס החברה קדישא של העיר קראקא: בימיו של רבנו הגאון רבי יואל סירקיש זצ"ל הב"ח נהרג בעיר קראקא בחור יהודי פשוט בשם יוסיל"...
על ידי קשישא
20 אוקטובר 2018, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 41

פעם שמעתי סיכך בדבר שהוא פחות מג' ע"ג דלעני זה מקבל טומאה ולעשיר אינו מקבל טומאה ובטלפון הודיעו לו שהפסיד את כספו
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 03:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לענ"ד יש אי בהירות גדולה בקרב הציבור בכל הנוגע לנידון זה, הן מבחינת ההשקפה התורנית והן מבחינת המציאות, ואנסה לסדר את הדברים עד היכן שידי מגעת. בחינת הענין מזוית ראיה היסטורית: המצב כמעט בכל קהילות ישראל בכל הדורות מאז שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל לפני כ-3300 שנה ועד לפני כארבעים שנה, היה שרוב הציבור ע...
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות בעניין הבחירה (לא הבחירות)

לא יודע. באמת לא הבנתי את זה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 אוקטובר 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורום תורני כבית מדרש?

הבעש"ט אמר: במקום מחשבתו של אדם שם הוא, לפי"ז אין נפ"מ היכן המקום הפיזי של כל אחד במקום אחר, העיקר שמחשבתם של כולם מרוכזת בסוגיא אחת.
בהלכות מניין יש אמנם הלכות שצריך צירוף בחדר אחד, ושם זה גם עניין של "כל בי עשרה שכינתא שריא", השאלה היא אם בלימוד התורה יש את אותם גדרים. וצ"ע.
על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות בעניין הבחירה (לא הבחירות)

א. זה בדיוק החידוש של בחירה. שהוא כח שהתחדש באדם שיכול להכריע גם במצבים שאין לו סיבה מוקדמת להכריע בהם כאחד הצדדים. ב. וממילא זוהי גם המשמעות של הבחירה, שאדם השתמש בכח הזה לטוב, ולא לרע. דהיינו, מה שאדם בחר בטוב, איננו סימן שהוא אכן טוב. אלא הוא סיבה התחלתית להיות טוב. וביתר ביאור: @תיובתא מבין שלכל...
על ידי Practic
07 נובמבר 2018, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

לבעלי התשובה שבנינו (אם יש) תשובה מאוזנת

חידוד המושג 'תשובה מאוזנת' אצל חלקנו המונח 'תשובה מאוזנת' מצטייר בהנגדה ל'תשובה קיצונית'. כביכול מי שלוקח את התשובה ברצינות ללא פשרות, הוא העושה 'תשובה קיצונית', ומי שלא במהרה מתנתק מהעבר ומתקדם לאיטו הוא בעל 'התשובה המאוזנת'. כזה שנותן להוריו ומחנכיו לעכל ולהשלים עם התהליך שעובר. דיבורים על 'תשובה ...
על ידי חגי פאהן
12 נובמבר 2018, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה 52 - עבר הוה ועתיד בתורה

יישר כח. התכוונתי לויצא, לא ידעתי על מקץ.

חידה חדשה: היכן בתורה יש שלושה פעלים סמוכים: עבר, הוה ועתיד.
סמוכים ממש, ופעלים ממש, בלי התחכמותים.
על ידי משה בן חנינא
14 נובמבר 2018, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

למה גנבת את אלהי

התורה אינה מסבירה למה רחל גנבה את אלהי אביה, ולכן פרשנים ישנים וחדשים הציעו כמה הסברים למעשה רחל. נתחיל ביוסף בן מתתיהו, מן היהודים הראשונים לכתוב פירוש על המקרא. τοὺς δὲ τύπους ἐπεφέρετο τῶν θεῶν ἡ Ῥαχήλα καταφρονεῖν μὲν τῆς τοιαύτης τιμῆς τῶν θεῶν διδάξαντος αὐτὴν Ἰακώβου, ἵνα δ᾽ εἰ καταληφθεῖεν ὑ...
על ידי ים סוף
22 נובמבר 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה גנבת את אלהי

להלן הסקופ היומי בענייני תרפים:
כ' בספר 'ישמח אב' (מצו"ב) "כתבו המפרשים ז"ל מטעם זה לא רדף עשו אחרי יעקב אצל לבן כי הוא בכור ופחד מדודו לבן שמא ישחטנו ויעשה ממנו תרפים ולזה רבקה בחרה לה להציל יעקב רק אצל לבן מטעם הנזכר. עד כאן'."
מישהו יודע מי הם אותם מפרשים ז"ל ?
על ידי פעלעד
30 נובמבר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש היתר לשימוש בקנבוס - קנאביס ?

רק כעת הבחנתי באשכול זה, וכמי שקרוב לענין מטעמי רפואה ועוד, צריך להבהיר דבר אחד: קנאביס הוא שם כללי, יש בו מינים רבים ושונים זה מזה, יש בו חלקים בעייתיים, בעיקר החומר הנקרא thc, ויש בו חומרים שאין בהם שום בעיה, להיפך, הם מכילים סגולות בריאות ורפואיות למכביר, בעיקר מה שנקרא cbd. עכשיו, לעשן קנאביס לר...
על ידי פעלעד
02 דצמבר 2018, 03:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש היתר לשימוש בקנבוס - קנאביס ?

ר' @יהושע אתה רשאי לחלוק עלי, אבל היות ואני עוסק בזה מידי יום ביומו עם חולים יש לי נסיון וגם קצת ידע במחקרים וגם נסיון אישי מתוצאות שאני רואה אצל אנשים. 1. את הthc כבר חוקרים המון שנים, הcbd מכירים וחוקרים רק בשנים האחרונות, לכן עד לאחרונה היה מקובל שעיקר מה שעוזר זה הthc. בשנים האחרונות גוברת ההנחה...
על ידי יאיר
04 דצמבר 2018, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמי חנוכה

כמה נימוקים מצאנו בטעם חלוקת דמי חנוכה לילדים. המגן אברהם סימן תר"ע אות א כתב דנוהגים הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים. ולא נתבאר הטעם. אמנם בספה"ק כתבו כמה טעמים, ועל פי חלק מהדברים אין חילוק אם הנער עני או לאו. בספר מועד לכל חי סימן כז אות ע"ז לרבי חיים פלאג'י כתב שנהגו לחלק מעות לתינוקות ולקטנ...
על ידי נבשר
12 דצמבר 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שים שלום" ו"שלום רב"

ב. נוסח ספרד אומרים שים שלום בין בשחרית בין במנחה, וערבית צריך לבדוק. נוסח אשכנז בשחרית אומרים שים שלום ובמנחה ובמעריב אומרים שלום רב, ובמנחה בתענית צבור ובשבת אומרים שים שלום, בג' רגלים ובר"ה במנחה אומרים שלום רב, וביוהכ"פ במנחה וכן בנעילה אומרים שים שלום. ג. לפי נוסח אשכנז שמעתי הביאור בזה שבשחרית...
על ידי ים סוף
12 דצמבר 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

רֶבִי / רִבִי / או אולי בכלל רַבִי ???

הגמ' בעירובין (עה:) מספרת שר"י טעה לומר מימרא בשם רבי, משום שהתחלף לו עם רבים. ולפי הלשון המדוברת בעולם הישיבות שכינויו של רבי יהודה הנשיא היה רֶבִי בסגול הדמיון רחוק, ולכן חשבתי לחדש שהוא שיבוש והשם המקורי היה רַבִי בפתח, ולפי"ז מובן היטב הסיפור הנ"ל. אמנם כאשר יצאתי לחיפוש גיליתי להפתעתי שגיליתי א...
על ידי אחד התלמידים
12 דצמבר 2018, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שים שלום" ו"שלום רב"

לפי סידורים נוסח ספרד שראיתי אומרים שלום רב במעריב. אבל שמעתי שבקרלין אומרים שים שלום גם במעריב. בנוסח אשכנז יש חילוקי מהנהגים. בחו"ל אומרים שים שלום רק בשחרית ומנחה בתעניות. בא"י אומרים שים שלום גם בשבת במנחה, ודומני שיש לזה מקור ברמ"א. נדמה לי שגם מנהג אשכנז הישן [ייק'ס] הוא לומר שים שלום בשבת במנ...
על ידי יצחק
12 דצמבר 2018, 07:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שים שלום" ו"שלום רב"

הברכה הזו בעצם היא ברכת כהנים, בערבית אין ברכת כהנים לכן מקצרים בה אבל בשחרית שיש ברכת כהנים מפרטים ומאריכים בה, במנחה יש חילוקי מנהגים משום שמעיקר הדין הכהנים היו צריכים לברך גם במנחה אלא שגזרו שמא ישתה יין וכו' ולכן האשכנזים אומרים שלום רב גם במנחה, בתענית גם האשכנזים אומרים במנחה שים שלום משום של...
על ידי גל גל
16 דצמבר 2018, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לבצע ניסויים בגופות - ויחי

בס''ד פרשת ויחי: האם מותר לבצע וניסויים בגופות פתיחה בפרשת השבוע, נפטרים גם יעקב וגם יוסף. מאחר שפעולת החניטה הייתה מקובלת מאוד במצריים, כאשר יעקב נפטר, מצווה יוסף על הרופאים המצריים לחנוט את גופתו ולשים אותה בארון. גם כאשר יוסף מת, חונטים הרופאים את גופתו, ושמים אותה בארון. כיצד מתבצע תהליך החניטה?...
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

נדיב לב כתב:מה עם סביבון?
גם מילה שמיוחסת לעיתונאי חילוני ציוני!
בגלל זה להפסיק להשתמש בה...
אם עסקינן בזאת אוסיף שמצאתי שהפעם היחידה שמופיע המילה סביבון בר"ת היא בפרשת מקץ, הקשורה כ"כ לחנוכה !!!
(בדגש שהמילה הראשונה היא סביבותיה שקשורה לסיבוב הסביבון)

בראשית מא-מח

סביבותיה
נתן
בתוכה
ויצבור
יוסף
בר
על ידי רוצה לדעת
16 דצמבר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים (מ"ה, כ"ג) וברש"י: מטוב מצרים - מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, עכ"ל. יל"פ בדרך דרוש דהנה בבעה"ט פר' וישב (להלן ל"ז, ג) עה"פ "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו" כתב שזקנים ר"ת ז'רעים ק'דשים נ'שים י'שועות מ'ועד ועיי"ש מש"נ הט...
על ידי במבי
17 דצמבר 2018, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה: מהו שורש ה"תפילה"?

ר' יהודה החסיד כותב: "שורש התפילה שמחת הלב בהקב"ה שנאמר התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה', ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכינור על כל תפילותיו וזמירותיו, למלאת לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה (ספר חסידים - יח) http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14561&st=&pgnum=17 וצ"ל שאינו סותר כלל את האמור במשנ...