החיפוש הניב 169 תוצאות

חזור

על ידי משכנות יעקב
13 ינואר 2019, 16:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בעצם אנחנו עושים כאן

עושים דבר חשוב מאד לחצי מהציבור החרדי יש אינטרנט ויש להניח שמספר החרדים באינטרנט (במספר או באחוזים) ילך ויגבר בעוד 20 שנה. ככל שיהיה עולם אינטרנטי תורני, יותר יותר ויותר, - יהיה להם מקום לשהות בו ולא, חלילה, ברחוב האינטרנטי שכל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים. סליחה על המשל, אבל לאמריקה באו יהוד...
על ידי נדיב לב
14 ינואר 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה: סיווג הקטגוריה פרשת שבוע לפי פרשיות

הצעתי היא לפתוח קטגוריה לכל פרשה, ולסווג את כל האשכולות שנכתבו עד היום לפי פרשיות השבוע. התועלות שבכך הם א. ניתן יהיה בקלות להגיע לחומר "רלוונטי" על פרשת השבוע הנוכחית, או כל פרשה אחרת מבוקשת. ב. פועל יוצא של א': אשכולות יתפתחו משנה לשנה. ג. אשכולות שכוחים עלה זכרונם מעת לעת. אני מוכן לסייע בסיווג ...
על ידי מנהל א'
15 ינואר 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה: סיווג הקטגוריה פרשת שבוע לפי פרשיות

תודה על ההצעה.
בעקרון זה באמת רעיון טוב.
אני בודק כמה אפשרויות, ואם אגיע למשהו, אעדכן.
על ידי יוספזון
20 פברואר 2019, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כולנו טמאי מתים

יעקב. ב כתב:מקובל שכולנו טמאי מתים, אבקש את עזרת הציבור לדעת
א. מה המקור לכך
ב. מה הסיבה לכך
ג. איך לעתיד לבוא ניטהר באפר פרה, מי יעסוק בפרה ויזה?
המקור והסיבה אחת היא: מציאות! פשוט אי אפשר להזהר מזה.
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 פברואר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית ממון להצלת רוחניותו

כמו הגמ' ששברו בחתונה כסא דמוקרא יש ענין לנער ולטלטל עצמו למען יעמדו ימים רבים
ואולי זה עוד סרך של הסבר למשה ששבר הלוחות
על ידי יאיר
25 פברואר 2019, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אפשר להגיד על חמורים צדיקים? ברכות נז:

וי"א דחמרי פירושו החמרים המוליכים ולא החמורים.
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

מגילה ו. למה נקרא שמה רקת

מגילה ו. רקת זו טבריה, ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנים שבה מלאין מצוות כרימון יש להעיר, שבברכות נז. ובעירובין יט. דרשו כפלח הרימון רקתך, שאפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון, ומשמע שזו דרשה הכוללת את כל ישראל, ואילו כאן משמע שהוא ענין מיוחד באנשי טבריה. [ואם נאמר שבאמת יש כאן מחלוקת בדרשות, נוכל לי...
על ידי גבריאל פולארד
20 מרץ 2019, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

תעויוט נפוצות בענין פורים

כדאי להפיץ 2 ידיעות חשובות בעיקר כדי שיגיע לכמה שיותר גננות...
א] הגננות מלמדות שמרדכי היה דוד של אסתר. בפסוקים כתוב שהיה בן דוד שלה

ב] יש המצאה כזו שבמשלוח מנות צריך שיהיו שתי ברכות הנהנין, ואי אפשר שהכל יהיה ברכה אחת.
לכאו' לענ"ד עוד מצאתי לזה שום רמז.
על ידי האחד בא לגור
24 מרץ 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכה ולא ולמעשה - הנחת תפילין ע"י אשה

לראשונה נתוודעתי שלכאורה אין בעיה הלכתית פשוטה, לאי הנחת תפילין ע"י נשים. ז"ל הרמ"א או"ח לח ס"ג: ואם נשים רוצות להחמיר על עצמן מוחין בידם ומקורו בכלבו שהובא בדברי הב"י שם . יש לציין עוד, שדעת הלבוש סימן יז סעיף ב שאשה הלובשת טלית היא בחשש לא יהיה כלי גבר על אישה, ולכאורה דעתו שם ובסימן לח שה"ה בתפי...
על ידי אסף
24 מרץ 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שף ויתיב
25 מרץ 2019, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

מזיקין בפסח

''לילה המשומר ובא מן המזיקין'' נראה שכידוע חיות השדים הוא מן הוז"ל שנותן חיות למזיקין, וכענינו של אדה"ר המבואר בעירובין יח, ב שכל אותן ק"ל שנים שפרש מאשתו הוליד רוחין שדין ולילין, ונשמות אלו הם נפשות גלות מצרים וכמו שמאריך בשער הפסוקים פרשת שמות. ואם כן ביציאת מצרים היה תיקון ענין זה, ומובן שע"כ בלי...
על ידי Practic
25 מרץ 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכה ולא ולמעשה - הנחת תפילין ע"י אשה

לראשונה נתוודעתי שלכאורה אין בעיה הלכתית פשוטה, לאי הנחת תפילין ע"י נשים. שאלותי היא: א. האם אכן הדבר פשוט ומוסכם להיתר, ברמה ההלכתית (בתנאי ששומרים על גוף נקי, כובד ראש וכו')? ב. מדוע לא נהגו בכך עכ"פ יראות השמים? הנקודה היא כזו, מאחר שמדובר על מצות עשה שאינה מצווה עליה יש לשקול אותה במשקל החסידות...
על ידי Practic
25 מרץ 2019, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

נכון מאד. ויש תשובה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות ח"א בענין מצות ויד תהיה לך מחוץ למחנה (ובטעות נתנו כותרת "ויתד תהיה לך", וזו מצוה אחרת ועליה לא דן שם), אשר השיב לחיילים במלחמת יוה"כ, ובתוך התשובה נזכר כדבר פשוט, בערך בלשון זו: "ואנן הלא במלחמת מצוה עסקינן". אלא שהעורכים השמיטו את כל פתיחת הת...
על ידי כלפי ליא
25 מרץ 2019, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

בספר "אמרי משה" ח"ב עמ' עט, מובא מכתבו של מרן הקה"י זצוק"ל ממה שדיבר עם מרן החזו"א על השמטת הרמב"ם, אצטט קטע: "ובאמת נמצא ברמב"ם ז"ל השמטות למאות, ואין זה הוכחה דסובר שזהו דלא כהלכתא, רק מפני הקיצור השמיט כמה דינים אשר אפשר ללמדם ממה שכתוב, וגם כי הרמב"ם ז"ל היה מוסיף כמה פעמים, והניח כמה הלכות ע"מ ...
על ידי במבי
25 מרץ 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

מקובל להגדיר את האורך כחלק הארוך ואת הרוחב כניצב מקביל לאורך, אך אין הדבר פשוט, ואסביר - רש"י בעירובין ה: ד"ה ומה חצר - ומה חצר מרובעת או רחבה יותר על אורכה ! וכן בעירובין דף כג: ד"ה וסבב חמישים - השכב האחת למזרח והאחת למערב, הרי רחבה שבעים וארכה חמישים ! וא"כ ממש הוי "לא תסור ימין ושמאל" שאומר על ש...
על ידי במבי
28 מרץ 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

הגעני כפול או כזנב הלטאה

מבואר בחולין קיט. נקודה המייחדת את הפול, שאפשר לאחזו ביד בנוחות.

ואולי עפ"ז י"ל את דברי הכהנים בפסחים ג:
הכהן שאמר הגעני כפול, התכוון קיבלתי קצת אבל כמות שאפשר לאחזה.
והכהן שאמר כזנב הלטאה, התכוון קיבלתי קצת אך א"א לאחזה כזנב הלטאה המקפץ ממקום למקום.
על ידי יהודי של פעם
29 מרץ 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

המכשול הכי נפוץ בריבית דאורייתא

כפי ששמעתי ממורי הוראה העוסקים בעניני ריבית במקרה דלהלן קיים המכשול הכי נפוץ בהל' ריבית שנכשלים בו אברכים ובני תורה לרוב ל"ע, ובעצמי נתקלתי בכמה שנכשלו בזה, והוא שכאשר יהודי בשם אפרים לוקח הלואה מהבנק או מחברת אשראי עבור חבירו מנשה הזקוק להלואה, אסור לו לגבות ממנו את הריבית ששילם עבורו לבנק אא"כ עוש...
על ידי במבי
31 מרץ 2019, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

מה טעם גזרו טומאה על העור...

הגמ' בדף היומי אומרת מה טעם גזרו טומאה על העור גזירה שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחים (חולין קכב.)
ונשאלת השאלה, לכ' היה יותר מתאים לומר גזרה שמא יעשה עורות או"א תפילין ומזוזות? (למ"ד דהווי מן המותר בפיך)
וכיוון דעביד ביה מצווה חדא... ומ"ט אמרו שטיחים שאין בהם תועלת רוחנית?
על ידי אסף
31 מרץ 2019, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר על כל מילה ומילה בתפילה

כמה ציטוטים מנפש החיים שער ב שמרחיב ביסודות התפילה - פרק י "ולא זו בלבד שבתיבת ברוך אתה שפירושו הוא תוספת ריבוי ברכה ושפע שייך זאת הכוונה. אלא שגם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפלה. שייך ג"כ זאת הכוונה הק'. כי כל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה. היא העולה למעלה מעלה ע"י מארי קלין וגדפין דנטלין לה. לפעול פע...
על ידי מבקש אמת
31 מרץ 2019, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר על כל מילה ומילה בתפילה

האם בתפילה קבלת השכר היא על כל מילה ומילה כמו בתלמוד תורה? את"ל שכן, האם מתפללי נוסח ספרד (אשר בדר"כ מוסיפים הוספות שונות בנוסח התפילה) יקבלו שכר גדול יותר על תפילתם? ערביך ערבא צריך - וכי מישהו שיכול לומר מילים במהירות ומספיק יותר מילים של תלמוד תורה בדקה מקבל ע"ז יותר שכר? ומי שלוקח לו יותר זמן ל...
על ידי יצחק
31 מרץ 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המשמעות המעשית של פטירת הרב לנדא על ההכשר

תגובות לתגובות. 2. 'עוד לא נקבר' - הגרי"ז חידש שדוקא אז אין לא חשש לה"ר ולא חרם קדמונים. מי דיבר על לשה"ר?! קצת אנושיות!! תאר לך שיהודי נפטר ועוד לפני הלוויה אתה רואה פרסום של תיווך על הדירה שלו, מה היית אומר על המתווך הזה?! מי שחידש את הרעיון שאין לשה"ר לפני הקבורה הוא הצפנת פענח, הוא דייק מלשון ה...
על ידי מבקש אמת
01 אפריל 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר על כל מילה ומילה בתפילה

האם בתפילה קבלת השכר היא על כל מילה ומילה כמו בתלמוד תורה? את"ל שכן, האם מתפללי נוסח ספרד (אשר בדר"כ מוסיפים הוספות שונות בנוסח התפילה) יקבלו שכר גדול יותר על תפילתם? ערביך ערבא צריך - וכי מישהו שיכול לומר מילים במהירות ומספיק יותר מילים של תלמוד תורה בדקה מקבל ע"ז יותר שכר? ומי שלוקח לו יותר זמן ל...
על ידי בן של רב
01 אפריל 2019, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהורים על דעת תורה נשכחת

רק להמחשה הרי הגראי"ל אחז נחרצות ממש שחייבים להלחם בנזק של חב"ד אבל בחכמה ובכל דרכי השכנוע שאינם מזיקים ולא מגושמים ומחללי ש"ש וכדו'. מצד שני כמה שיותר לקרב כל חב"דניק כשהנזק הוא פחות מהתועלת. מצד שלישי בחדרי חדרים אם אפשר לפרגן על רצינותו בכשרות כדי לחזק ידיו צריך לעשות זאת. מצד רביעי אם כשמפרסמים ...
על ידי מתחזק
03 אפריל 2019, 13:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

תיובתא כתב:
12 ספטמבר 2018, 10:53
האם מישהו מכיר מקור תורני לאמרת הכנף הנפוצה ש"ילדים זה שמחה", או לרעיון דומה?

לכאורה זה בדיוק הפוך, לפחות לגבי חלק גידול הילדים המתואר כמלווה בצער (קושי).
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים וכו'
כמדומה שאסור לאבל להחזיק תינוק בידו משום שמחה.
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות על תרופות לפסח

פורסם בעיתונות
מס' טלפון של העדה החרדית לברר
026700200
על ידי יהודי
16 אפריל 2019, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות על תרופות לפסח

תראו במדריך של העד"ח שהועלה כאן בפורום.
יש להם גם קו לתרופות: 0742490578
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 אפריל 2019, 11:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליות בין ספרדים לאשכנזים בחיידרים ישיבות וסמינרים

יגילו לך פה הרבה פלפולים אבל את התשובה האמיתית אמר מרן הגראי"ל: "גאווה גאווה גאווה"
הנה הסרטון https://www.hidabroot.org/article/228877
על ידי אב בבינה
24 אפריל 2019, 07:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקלות ברכבת המהירה מירושלים

עומק הפשט 185 נח תשע%27%27ט - פסי רכבת שנבנו בשבת.pdf
על ידי יעקב שלם
28 אפריל 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

ישנם כמה דרכים לגשת לסוגיא זו שמעתי משל מרב ברובע (מישיבת זילברמן) נהג אוטובוס חילוני וכופר מסיע אברכים למיר אפשר להסתכל בשלוש גישות א. אם הנהג הוא חילוני סימן שהאברכים הם גם... איך יתכן נהג חילוני ב. אם נוסעים ללמוד תורה סימן שהנהג הוא לא באמת חילוני ... הוא קודש רק שזה לא נראה ג.הנהג הוא חילוני ו...
על ידי ראשון לציון
28 אפריל 2019, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

בימי הבית הראשון ישבו הרבה יהודים בארץ שלצערנו עברו על עבירות שונות ולקח זמן רב עד שהארץ הקיאה אותם ופשוט

וידועים דברי הרמב"ם בהל' תשובה שגודל העוונות והזכויות וכו' רק א-ל דעות יכול לשקול, ואין אנו יכולים לשפוט בשכלנו המוגבל דברים כאלו