החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי שאול
29 דצמבר 2015, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - באיזו לשון דיברה בת פרעה

המהרש"א בח"א על סוטה כתב: בת פרעה דברה בלשון מצרית לשון מורה על זה, והכתוב העתיק לשונה ללשה"ק. וה'דעת זקנים' כתב דמאז שבאו העבריות למצרים למדה בת פרעה לשון עברי. ולענ"ד נראה, דהא ירדה ליטהר מגילולי בית אביה לשם גירות, ואז עדיין לא ניתנה תורה, וכל מעלת ישראל שהיו מצוינים שם, היינו שלא שינו שמם לשונם ...
על ידי שאול
05 ינואר 2016, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

כל-בו פליאה ופתרונו

פלא והפלא למה מתכוין הכל-בו וז''ל: להבל וריק, וריק בגימטריא. לאל לא בגימטריא. ויש אומרים להבל ולריק שיש בהן בגימטריא. עכ''ל. וראיתי בסדור הנפלא 'תפילה סדורה' להרב מאיר וויס, שכתב כי פשוט שהיה כאן מחיקת הצנזור (מה שנראה גם מהשטח הריק) והכי קאמר וריק בגימטריא שמו של אותו האיש. לאל לא בגימטריא מחמד (כת...
על ידי שאול
06 ינואר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

ניטל ללמוד או לא

נכנס מישהו אל הבאבובער רבי ואמר בלגלוג: אני רוצה לראות את הגהינום של הלומדים בניטל! אמר לו זה איני יכול להראותך אבל אוכל להראות לך את הגהינום של המלעיג על דברי חכמים... כמה חכמה במשפט כה קצר! לאמר אתה נוהג כך אינני חושב שמגיע לך גהינום על מנהגך לפי רבותיך, אבל באותה מידה אל תחשוב שמגיע לי גהינום על ...
על ידי שאול
10 ינואר 2016, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בתפילת י"ח

האם 'גאל' מתייחס לעבר, היינו ליציא"מ או שהוא ל' הווה, ואינו מחוור
על ידי שאול
10 ינואר 2016, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בתפילת י"ח

ואם נאמר שגואל וגאל שניהם שווים, א"כ למה לא יועיל. ואולי מטעם משנה ממטבע שטבעו חכמים
על ידי שאול
11 ינואר 2016, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בתפילת י"ח

האם 'גאל' מתייחס לעבר, היינו ליציא"מ או שהוא ל' הווה, ואינו מחוור זה מתייחס לגאולות התמידיות שהקב"ה עושה, כמו שפירש רש"י במגילה רש"י מסכת מגילה דף יז עמוד א אתחלתא דגאולה היא - ואף על גב דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא, אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד, דהא ברכת קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש ...
על ידי שאול
25 ינואר 2016, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

ה'תודה'

לאן נעלמה תגובת ה'תודה'? (עכ"פ אצלי)
על ידי שאול
29 ינואר 2016, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת הדיור בחורף בזמן חז"ל

יומא לה: אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל... הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה. חזינן דהאור היה להם ע"י הארובה
על ידי שאול
07 פברואר 2016, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור תורני לזה שהאריה הוא מלך החיות

חגיגה יג: דאמר מר מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור וכו' והקב"ה מתגאה על כולן.
על ידי שאול
08 פברואר 2016, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

ואמר הרב הגאון הקדוש רבינו חיים מצאנז זצלה"ה שמוטב להפסיק בדיבור כ"פ אחר ברכת המפיל ולא יישן פעם אחת בלא ברכה כי הישן בלא המפיל כאילו אוכל בלא המוציא ושמעתי מפי מורי הרב הקדוש רבינו דוד בן הה"ק רבינו צבי אלימלך מדינאב בעל המחבר ספר בני יששכר שאמר שלדעתו חמור יותר מאוכל בלא ברכה עי"ש טעמו (עמק יהושע ...
על ידי שאול
24 פברואר 2016, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסתר ברוח הקודש נאמרה

השפת אמת מתרץ ב' תי': א. אילולי נאמר לו לכתוב כן במגילה לא היה מגלה שיש לו רוה"ק ב. אם לא היה נאמר לו לכתוב היה עליו איסור לגלות מה שנאמר לו. וא"ש.
על ידי שאול
07 מרץ 2016, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה מדאורייתא לדעה אחת ועבירה גמורה לדעה שנייה

אולי אם היה לובש ציצית כלאים בלילה, דלהרא"ש דס"ל דלילה זמן ציצית הרי הוא מקיים מ"ע, ולהרמב"ם דפליג עובר על איסור כלאים
על ידי שאול
12 מרץ 2016, 22:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים: ע"י קופות הצדקה, זה מהודר?- שליחות.

והרבה חולקין על האחיעזר הנ"ל כחת"ס, המשנ"ב בשם הבנין ציון, ועוד דיתכן דאדרבה 'משלוח' דייקא ע"י שליח. חתם סופר גיטין כב: נפקא מיני' היכא שהקפידה תורה שהבע"ד בעצמו יעשה אלא שאנו אומרים שלוחו הוה כמו עצמו. לזה בעי' דין שליחות דאל"ה לא הוה כמותו אבל היכי שאמרה תורה שישלח שליח כגון משלוח מנות זה סגי' אפי...
על ידי שאול
14 מרץ 2016, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר לחורבן

במטותא, אולי תפרט יותר?
על ידי שאול
01 מאי 2016, 09:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליהו הנביא בליל הסדר

בסוף שו"ת שתי הלחם למהר"ם חאגיז כתב שאליהו ז"ל בא לכל בית בישראל לראות איך מקיימין מצוות הלילה ולכן משימין לו מטה ושולחן ויעלה לנו השמימה להמליץ טוב בעדינו,עי"ש