החיפוש הניב 41 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
23 דצמבר 2015, 16:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיטין י"א:

בבית הלוי (ג,מד,ד) כתב, שמש"כ רש"י בגיטין הוא אליבא דרב חסדא שמפרש פלוגתתם של ר"א ורבנן בתופס לבע"ח, א"כ לר"א שהתופס לבע"ח קנה גם בעל השדה יכול לזכות, ומש"כ רש"י בב"מ הוא לפי רב פפא שמחלוקתם של ר"א ורבנן הוא במיגו דזכי, א"כ בעה"ב שמוזהר על שלו אינו יכול לזכות דלית ליה מיגו דזכי. וכ"כ בחי' ר' נחום גי...
על ידי
31 דצמבר 2015, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקה באשכול

בעזרת ה' עוד חזון למועד, וכשיצטבר די חומר כדי חלוקה נעשה זאת.
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוספת לתפילת השל"ה

דוד בארי כתב:ראיתי באחד מספרי התחינות שיש המשך לתפילת השל"ה הק' (מובא להלן) האם ידוע למאן דהוא המקור לכך שזה אכן מהשל"ה?
ככל הנראה התפלה לקוחה מכאן:
שערי רחמים.PNG
תפילה על בנים.pdf
על ידי אחד התלמידים
03 ינואר 2016, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש

באופן מעשי לא שייך חדש בשוק עד הקיץ, ופעמים אף מאוחר יותר. בחוברת הנ"ל יש מידע מפורט בענין זה, וזה מתעדכן כמה פעמים בשנה.
מלבד עדכון החוברת המוציא לאור גם שולח עדכונים קטנים במייל מפעם לפעם למי שמבקש. כותבת מייל לזה בתוך החוברת. הוא עושה זה לשם שמים בלי לבקש כסף.
על ידי יאיר
04 ינואר 2016, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שאול כתב:
חקרן כתב:כוונתי על הויפן כה וכה (כלשונכם) בעושה שלום במרומיו.
הבינותי, אבל למה ב'מודים דרבנן' למשל לא עושים כן... במה נתייחד וקרא זה אל זה
ה'מנהגים' נובעים הרבה פעמים מטעות בהבנה וכמו כאן בגלל המילים 'זה אל זה'.
(וכמ"ש שיש נוהגים כך ב'לכה דודי' במילים 'ימין ושמאל'...)
על ידי ebh
05 ינואר 2016, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בזמן בתי המקדש ציפו כבר למקדש העתיד?

בהחלט כן ! ולא רק חיכו אלא ידעו בוודאות שמהם הוא יצא. למשל אברהם ידע כי "ביצחק יקרא לך זרע" ולא בישמעאל ויצחק ידע שיעקב הוא ממשיך הדרך ולא עשיו ויעקב ידע שכל השבטים ממשיכי הדרך וזו היתה טעותם שנדמה היה להם שיוסף "המועדף" וחולם החלומות הוא הנבחר וכל השאר מעותדים חס ושלום להפלט כמו ישמעאל ועשיו. ומכאן...
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל-בו פליאה ופתרונו

שאול כתב: והכי קאמר וריק בגימטריא שמו של אותו האיש. לאל לא בגימטריא מחמד (כתיב חסר).
חשבתי שהדברים מדוקדקים, שהנצרות היא "ריק", משא"כ האיסלאם אינה נחשבת כע"ז, ומתפללים להקב"ה, וידוע מהמהריל"ד שלא היה עובר לפני מתפלל ערבי, אלא שהם מתפללים לקל לא יושיע להם
על ידי יונה בן יעקב
08 ינואר 2016, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא - "מקוצר רוח" - לפי שלא היו בני תורה

בדרך אפשר, שהתורה תורת חיים נותנת כח להתמודד ולהתגבר מול הקשיים ע"י אמונה, בטחון, וקבלת ייסורים באהבה, ולפי שלא היו בני תורה לא היתה להם נחמנ בדברי משה על הגאולה העתידית הנראית בעיניהם כמופרכת מול המציאות הנוקשה של שלטון פרעה האימתני, ולשון "מרחבת לבו של אדם" לא משמע כ"כ כן, ואולי הכוונה לאותו מרחב ...
על ידי לחזות בנועם
11 ינואר 2016, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

התורה במיקוד הראשון - פרשת בא.

ולזכרון בין עיניך" (פרשת בא) למה התפילין של ראש צריכים לעמוד דווקא בין העיניים בדיוק? ועוד מה בא לומר – "ולזכרון"? והתחדש לי בס"ד שאם נשים את האצבע שלנו מול העיניים באמצע בדיוק ונרכז ונמקד את העיניים רק על האצבע, אנו נשים לב שאי אפשר להסתכל על עוד משהו זולת האצבע שהתמקדנו עליה וזה או פה או פה, לכן ה...
על ידי Shimon100
11 ינואר 2016, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בתפילת י"ח

האם 'גאל' מתייחס לעבר, היינו ליציא"מ או שהוא ל' הווה, ואינו מחוור זה מתייחס לגאולות התמידיות שהקב"ה עושה, כמו שפירש רש"י במגילה רש"י מסכת מגילה דף יז עמוד א אתחלתא דגאולה היא - ואף על גב דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא, אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד, דהא ברכת קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש ...
על ידי שלום
13 ינואר 2016, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

שאול כתב:האם הקושר שרוכיו (ואינו נוגע בנעל) צריך ליטול ידיו?
במ''ב דרשו הביאו שהחזו''א הורה שלא צריך ליטול ואילו הגריש''א הורה ליטול משום שהשרוך טפל לנעל
על ידי ארי במסתרים
14 ינואר 2016, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכומי דף היומי במייל

יש גם סיכום בצורה של שו"ת בשם נר שמואל
מאוד מוצלח ומומלץ
n101@okmail.co.il
על ידי הכהן
18 ינואר 2016, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה 'מודה אני'

אולי זה יענה על השאלה: מי זה אני? מאת: הרב יוסף גבאי | פורסם ב: 28.05.2011 / 23:17:23 מי זה "אני"? מי "אתה"? מי זה "הוא"? נתבונן בכף היד שלנו, מה אנו רואים? חלק מגופנו - צירוף של עצמות ושרירים המכוסה בשר ועוטה עור, רשת של עצבים, ורידים וצינורות מוליכי לימפה. כל אלו מקשרים את היד אל גופנו, והופכים או...
על ידי צב''י
26 ינואר 2016, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צללו כעופרת במים

בתורה כתוב שירדו במצולות כמו אבן וכן כתוב מרכבות פרעו וחילו ירה בים וזה הולך על כל חיל פרעה, ומה שכתוב צללו כעופרת זה לא כל חיל פרעה
על ידי יעבץ
27 ינואר 2016, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רופא כל בשר

מדוע בברכת "אשר יצר" אומרים אנו "רופא כל בשר" ואילו בברכת רפאנו "רופא חולי עמו ישראל" - מה ההבדל? ברכת אשר יצר היא ברכת השבח, ולכן שבח יותר גדול לומר 'רופא כל בשר' לעומת זאת ברכת רפאנו בתפילת העמידה היא בקשה, ולכן עדיף להזכיר את עם ישראל ולא את כל הבשר כדי לתפילתו תתקבל בזכות הרבים, וגם יהיו לו את ...
על ידי גאון הדור
30 ינואר 2016, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

יש מקור ל'ויפן כה וכה' באמירת וקרא זה אל זה ואמר? כתב הגר"י טשזנר שליט"א בספרו שיח תפילה עמוד קנה ט' וז"ל "ויש המסובבים את הראש לימין ולשמאל כשאומרים וקרא זה אל זה ואמר ואין מקור ברור לזה ולא הובא דבר בגדולי הפוסקים וכן בספר מנהג ישראל תורה כתב שלא מצא מקור לזה ואף אם ימצא איזה מקור אולם מנהג שלא ה...
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

יש שנמנעו מלברך מחשש שמא לא יירדמו או שמא יפסיקו בינה לשינה. ויש שנמנעו ע"פ הסוד מלברך על שינה לאחר חצות לילה.
ראה באריכות בחזו"ע ברכות וביחו"ד ח"ד שהביא דבריהם וחלק עליהם.
על ידי רחמים
01 פברואר 2016, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

בן איש חי שנה ראשונה פרשת פקודי יב. ברכת המפיל נתקנה בשם ומלכות, וכן צ"ל כפי דברי רבינו האר"י ז"ל, אך יש נוהגים שאין מברכים אותה בשם ומלכות, וכן מנהגי ומנהג א"א ז"ל, והטעם מפני החשש שמא יהיה מוכרח להפסיק באיזה דברים שיהיה מוכרח לדבר בם. וכתבתי לידידינו הרה"ג מהר"א מני נר"ו להודיעני מנהג החסידים בעה"...
על ידי משולש
03 פברואר 2016, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

והוא קשה מאוד להבין. איך מבטלים תקנת חכמים חיובית המפורשת בתלמוד בגלל חשש "שמא ידבר" שלא מוזכר שם ולא בגאונים (ונ"ל שגם לא בראשונים), ואם רוצים להדר שלא לדבר כמו שכתבו כמה פוסקים, שיהדרו, אבל בגלל זה לבטל לגמרי ברכה? וכי מישהו מבטל ברכת "אלקי נשמה" או "המעביר שינה" בגלל שדיבר בינה לבין השינה? לסיכום...
על ידי הרב דרוק
19 פברואר 2016, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס שבועי 'עשה חיל' על הפרשה

מצורף כאן קובץ על הפרשה.
אשתדל להעלותו מדי שבוע,
יש בסופו מייל להערות ולבקשות.
על ידי ה' רועי
22 פברואר 2016, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

מסכת אבות | פרק ג משנה י

לפניכם כמה חידושים שחידשנו אבי ואני בס"ד, אשמח אם תקראו ואולי גם תוסיפו בעצמכם. אשמח אם תבארו לי את שני המשפטים הראשונים, אם יש בהם עוד רובד מהפשט. הוּא הָיָה אוֹמֵר: כָּל שֶׁרוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּוּ, רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הֵימֶנּוּ. וְכָל שֶּׁאֵין רוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּוּ, אֵ...
על ידי לחזות בנועם
24 פברואר 2016, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אין שום ייאוש בעולם כלל- חשיבות המצוות הקטנות.

אין שום ייאוש בעולם כלל- חשיבות המצוות הקטנות. מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי (תהילים קטז,יב) כשאדם מרגיש שהוא בבחינת 'מה' , שאינו שווה כלום, ומלא הוא בבעיות וטרדות הן ברוחניות והן בגשמיות, לא ישכח אף פעם שלכל יהודי ויהודי צריך שיהא בתוכו את נקודת האמונה שגורמת לו שלא להתייאש אף פעם, וסידר זאת ר' נחמן...
על ידי גאון הדור
27 פברואר 2016, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר על יעילות המערכת

שלום לכולם מרגיז אותי שאנשים לא עונים על הסקר למה מתוך כ150 חברי הפורום ענו בס"ה 16 אנשים האם האנשים לא מעונינים בהתפתחות הפורום והלא ידוע כמה דמים אנשים משקיעים ע"מ להגדיל תורה ולהאדירה והנה כאן יש אופציה להראות לבאי הפורום שאינם מחוברים עד כמה אנשים אוהבים פה את הפורום דבר שיכול להרבות את מעגל העמ...
על ידי פשר דבר
28 פברואר 2016, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קרה ל'ערב רב' כשנכנסו לא"י

אוה"ח הק' בפרשתן: למה ה' - על פי דבריהם ז"ל שערב רב לבד עשו את העגל, והוא אומרו "שחת עמך", והיתה ההקפדה על כל ישראל שלא מיחו, וכפי זה כונת משה באומרו למה טענה הנשמעת... והגם שיש להם דין ומשפט, עם כל זה לא לחרות אפו בהם, וממוצא דבר אתה יודע כי הסכים על השמדת ערב רב שיצאו מעצמם, ונראה כי כל ערב רב שהי...
על ידי פתח עינים
04 מרץ 2016, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי מתמצא בסידורים עתיקים

בספר שערי אורה של המהרי ג'קטליקה מגדולי המקובלים הראשונים ונפטר לפני 700שנה הביא בשער החמישי בספירה השישית נוסח זה של נותנים באהבה רשות זהלזה דרך אגב הוא המקור לפי הקבלה לא לקדש את הלבנה לפני מילוי שבעה ימים, וכן המקור למה שמובא בהלכה לא להוציא את תפילין של ראש מהתיק עד שיניח על ידו את תפילין של יד ...
על ידי גאון הדור
04 מרץ 2016, 07:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 10 הודעות בכל עמוד

למען השם!
אני פשוט מסתבך מהענין של העשר הודעות בעמוד למה לא לעשות עשרים הודעות בעמוד
בהצבעה שהיתה פה הצבעתי בעד 10 הודעות לעמוד אבל עכשיו כשנפתח הדיון על כשרות העופות בבד"ץ ופתאום אנחנו מגיעים לשבע עמודים אני חוזר בי ומבקש לשנות זאת