החיפוש הניב 307 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
23 יולי 2017, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

לכאורה יש להביא ראיה מעוון ביטול תורה שחמור מכל העבירות
על ידי אלימלך
24 יולי 2017, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

לענ"ד ג"כ נראה כדברי הרה"ג אוריאל נ"י שאין מי שסבור שלא מענישים בעוה"ב על מצוות עשה מה שרח"ו כותב , כונתו על עונש בעוה"ז כדמוכח מלשונו "כי מ"ע נקרא מאהבה ומל"ת נקרא מיראה לפי שמ"ע אין בהם שום עונש נזכר בתורה וכו' אבל החדל מעשות מצוות ל"ת שיש בהם עונשים גדולים ממש כמו מלקות או מיתות או כריתות הוא נמנ...
על ידי אלימלך
24 יולי 2017, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרטים טכניים והלכות שילוח הקן

תשובות [ע"פ ספר שלח תשלח]
1.מדובר גם על האפרוחים.
2.אפשר להחזיר גם לטעם הזוהר [ולא מחלק לאחר זמן או מיד].
3.דעת הפוסקים כמו הגרח"ק הגרנ"ק ועוד שודאי שאפשר לקיים גם לפני 8 ימים
על ידי אלימלך
25 יולי 2017, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אהבת ישראל של הנודע ביהודה

באמת מעניין מאד. בחיבורי [כת"י] יש, שמצאנו כן לנו"ב תנינא חו"מ סי' מ"ו, וכתבתי שם שכמדומה שלשון זו מחודשת היא אצל האחרונים. וייש"כ על ההוספה המעניינת כי כ"ה במקום נוסף אצלו. וזה לשונו: ב"ה פראג יום ד' טו"ב אב תקמ"ד לפ"ק: תשובה שלום שלום אמור בכפלא, תמיד יהיה סליק לעילא, ויתרבה חילא. כבוד אהובי האלו...
על ידי אלימלך
26 יולי 2017, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

אוריאל כתב:הסתפקתי,

הקורא ק"ש שלא בזמנה [כגון שהפסיד זמן ק"ש, או שקרא לפני התפילה], האם יש ענין שיאמר "אל מלך נאמן"
יש ענין שיאמר [שאלת רב ח"ב כד']. וכן מוכח במשנ"ב [רלט א'] שכותב לגבי ק"ש שעל המיטה וז"ל "טוב לומר תמיד כל ק"ש שהיא רמ"ח תיבות [בצירוף אל מלך נאמן] לשמור רמ"ח אבריו"
על ידי אלימלך
28 יולי 2017, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עקיבא נחמתנו ?

לכאו' היות והכתוב תלה קיום נבואת זכריה בקיום נבואת אוריה לא שייך נבואה טובה אינה מתבטלת כי כל הנבואה היתה על תנאי
על ידי אלימלך
30 יולי 2017, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית בביזת ארץ עוג

והנה עוד תשובות:
א. בעמק הנצי"ב [ספרי בלק פ"א] פירש שאכן חטאו [וכן משמעות לשון הספרי].
ב. יש שצידדו, שההשחתה גרמה למורך בלב האמות ולכן אין בזה בל תשחית.
ג. בעץ השדה [שטסמן] כתב שאפשר שהיות וכולם היו עשירים ולא היה להם צורך בשלל, זה לא נחשב להשחתה.
על ידי אלימלך
03 אוגוסט 2017, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חכמי אומות העולם

לענ"ד יש ראיה ממה שכתבו כל הפוסקים "ואם אינם חכמים אלא בדתם אין לברך עליהם" משמע שאם הם חכמים גם בדתם יש לברך עליהם. [ובפשטות, החכמים בדתם גם מאמינים בדתם] גם קשה איך הפוסקים השמיטו דבר זה שהוא מילתא דשכיחא. ובסברא ג"כ מילתא דמסתברא היא שיחשב חכם, כי מה שהם כופרים זה לא מחמת שהם טיפשים אלא ששוחד פרי...
על ידי אלימלך
03 אוגוסט 2017, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

הגמרא במגילה דף יז: אכן אומרת שהסיבה ש'את צמח' אחרי 'ולירושלים עירך' כי קודם נבנית ירושלים ורק אח"כ בא דוד.
על ידי אלימלך
06 אוגוסט 2017, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש סכנת "זוגות" במי ששותה עשרה כוסות?

אולי רק בד' כוסות ששכיח חששו לכשפים.
על ידי אלימלך
09 אוגוסט 2017, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

ושאלה נוספת איך זה שאומרת התורה והיה עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד וכו', משמע שאם לא ישמעו לקול ה' אזי השבועה של הקב"ה לא תתקיים, וצ"ב שהרי נבואה טובה של הקב"ה אינה שבה ריקם? יש ליישב לדעת הרמב"ם: א. אולי י"ל שכל הנבואות לאבות למרות שהיו נבואות על כלל ישראל, היות והם לא נאמרו ...
על ידי אלימלך
10 אוגוסט 2017, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

י"ל ע"פ מה שהרמב"ם [פ"ו מח' פרקים] מעמיד שמה שכתוב "אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר" נאמר דוקא על מצוות חוקיות אבל במצוות שכליות יש לתעב את העבירה, א"כ י"ל שלכן בע"ז שהיא מצוה שכלית יש מצוה לתעב.
על ידי אלימלך
11 אוגוסט 2017, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

החוזה מלובלין
על ידי אלימלך
14 אוגוסט 2017, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל כבודה בת מלך פנימה

נראה שודאי המצב התקין שתוכל להסתובב בחוץ, אבל מאחר וחטאו הענישם הקב"ה שנכנס בהם היצה"ר, ומשום כך היא צריכה להישאר בבית. נמצא שעתה אחרי שיש יצה"ר, הישארותה בבית זו כבודה ומעלתה.
על ידי אלימלך
16 אוגוסט 2017, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות של בין הזמנים...

בקשר לשאלה הב', בשו"ת מחנה חיים [או"ח ח"ג סי' ס' ד"ה וראיתי] כותב שעובר רק איסור אחד. [בקשר לא' ראה בנושא 'ק"ש שאינה מחויבת']
על ידי אלימלך
21 אוגוסט 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

בבקשה להפסיק להתווכח בלי טעם מה יהיה או מה יעשו, אדמורי"ם ורבנים וכו' [בד"כ התוכחויות אלו לא משכנעות אף אחד ורק מדרדרות את רמת הפורום], כל אחד יעשה כדעת רבותיו, ואנו דנים רק מבחינה תורנית טהורה.
על ידי אלימלך
22 אוגוסט 2017, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

זו שאלה שכבר הראב"ד הקשה וכל מפרשי הספרי נזקקו לה. הגר"א מגיה את הנוסח בספרי ומוחק תיבת לעבדם, וראה עוד מש"כ מהר"ד פרדו המלבי"ם והנצי"ב.
על ידי אלימלך
24 אוגוסט 2017, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

בשיחות מוסר תשלב' מאמר ב' חידש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחבירו זה כמו אש טבעית ואפ' כשלא מגיע לפוגע עונש נכוה. והביא ראיות א. מכך שמתו בניה של פנינה ואע"פ שכיונה לשם שמים. ב. מהגמ' שרב רחומי נתעכב מלחזור לביתו בערב יו"כ והזילה אשתו דמעות ומת, ואם היה זה עונש משמים למה משמים הענישו אותו בעונש שגרם לא...
על ידי אלימלך
28 אוגוסט 2017, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה 'מודה אני'

אני זה הרוח [שהוא האדם, הבחירה, והמקשר בין הנפש לנשמה]
על ידי אלימלך
28 אוגוסט 2017, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

הודעת סיכום

סיכום קצר: טענות המערערים על הפטם: א. העופות שמהם הורכב הפטם הנקראים קורניש ורוק הם ללא מסורת. ב. מלבד עופות אלו עירבו עופות נוספים ג. גם אם היה מותר הפטם, אין השגחה מה יערבו בהמשך. תשובות מתירי הפטם: על הטענה הא' והב'- לדברי הגרי"ל לנדא יש מסורת על העופות קורניש ורוק ולא עירבו עופות נוספים [מחלוקת...
על ידי אלימלך
30 אוגוסט 2017, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלימלך
03 ספטמבר 2017, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

בנוגע למ"מ של רע"א כבר דחה @יעבץ כהוגן, ומה שהביא ממ"ס שנמצא בס"ת אחד 'זאטוטי' [שזה אחד מתיקוני השבעים ואותו סופר שינה זאת אז מחמת המינים] לא נראה שאפשר להוכיח משינוי אחד שנדחה כבר בזמן הבית, בנוסף זה לא כזה שינוי אלא הוא כתב את המילה ביוונית במקום בלה"ק ראה עלי תמר שם. וז"ל יד מלאכי [רפג'] "חלוף נו...
על ידי אלימלך
05 ספטמבר 2017, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

צ"ב מדוע יש לכאו' הרבה יותר קללות מברכות [ועכ"פ הקללות מפורטות יותר] והרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות
על ידי אלימלך
05 ספטמבר 2017, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?

לכאו' למרות ש'הזמן' פירושו שיהיה מזומן אצלו וא"כ הוי כ'הבא', בלשון בני אדם הכוונה עצם הפעולה של הקניה וא"כ הוי כ'קנה'.
על ידי אלימלך
10 ספטמבר 2017, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה מעניינת על פרשת כי תבוא

מה שהקשה מפסוק "והיה כאשר שש" וגו' י"ל [בדוחק]
א. יתכן ש"והיה" דבוק עם "כאשר שש".
ב. אולי ישנה שמחה לעמ"י שגם כאשר הוא חוטא, ה' לא שש להעניש אלא רק משיש אחרים.
ג. אפשר ש"והיה" קאי על הגויים שהם ששים ושמחים, וכעי"ז מצאנו במדרש על הפסוק "ויהי בשלח פרעה את העם" שלשון הצער קאי על פרעה.
על ידי אלימלך
13 ספטמבר 2017, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע סבר אביתר שימונה לכה"ג שוב

תודה רבה על הדברים. ממש שמחתי לראות את התגובה ואת המאמר [מאוד יפה] תורף התי' הוא שאביתר נשאר לשמש ככה"ג ורק הפסיק לשאול באו"ת. בעוניי נראה לי קצת דוחק לומר כן, כי הלשון 'נסתלק מהכהונה ונתכהן צדוק תחתיו', אינו משמע שהכונה שנהיה עוד כה"ג מלבדו או שהוא נסתלק רק מאו"ת. ובפשטות אביתר אכן נסתלק מלשמש ככה"...
על ידי אלימלך
13 ספטמבר 2017, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבת הודעה שתקרא בשבת

האיסור הוא לפני עיוור, והוא שייך גם בגרמא לרוב הפוסקים.
אמנם במקום דאיכא למיתלי שלא יכתוב תגובה בשבת מותר, אלא שיש בזה דעות מה זה 'איכא למתלי' האם הכונה שיש רוב להיתר , ספק השקול, או אפ' כשיש רוב לאיסור מותר.
על ידי אלימלך
18 ספטמבר 2017, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

יש לדון מצד כמה צדדים: א. האם צריך לתת הכל לקודם? דעה א'- ממהרש"ם [שו"ח ח"א לב' ובסי' רנא'] נראה דעתו שיתן הכל לקודם [הוכיח כן מתדב"א מהאור זרוע ועוד ראשונים] דעה ב'- הערוך השולחן [רנא' סק"ד וסק"ו] פסק שדין קדימה היינו רק שיתן יותר לעני קרוב, וככל שיותר קרוב יתן לו יותר, ודבר זה צריך אומד הדעת כמה ל...
על ידי אלימלך
23 אוקטובר 2017, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה בפרקי דרבי אליעזר פרק מב

לדעת הרד"ל, מיסתבר שתיבת בן עזאי היא ט"ס וצריך לגרוס שם של אמורא. [וצ"ל דמה שהוכנס בין שני תנאים זה בגלל שהתנאים שלאחריו עסקו באוה"ע]
על ידי אלימלך
23 אוקטובר 2017, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה יותר חשוב חתן תורה או חתן בראשית?

היסוד ושורש העבודה [שער י"א פרק אחרון] כותב שישתדל לקנות חתן תורה ואם לא יצליח שיקנה חתן בראשית, וכן מקובל אצל הליטאים לתת חתן תורה לרב. וכנראה טעמם הוא, מפני שקריאה זו נזכרה כבר בגמ' משא"כ קריאת בראשית שהיא מנהג ועוד שאת תחילת התורה קוראים אח"כ שוב בפרשת בראשית. בנוסף הרי "אין המצוה נקראת אלא על שם...