החיפוש הניב 300 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
25 יוני 2018, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בלק. מיהי כזבי בת צור?

בתרגום יונתן (לא' ח') כתב שצור הוא בלק ובאוה"ח (כה' טו') הביא כן בשם מדרש עיי"ש.
בלק היה מנסיכי מדין וכבר הביאו מהפסוקים שכזבי היתה מדינית.
על ידי אלימלך
25 יוני 2018, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

אינני רואה שום צד לומר שדבריהם של הנכרים הנזכרים בתנ"ך היו בלשון הקודש
גם לגבי פרשת בלעם ספציפית יש מי שפי' "משה כתב פרשת בלעם" שהכונה שתירגם ללה"ק מפי ה'.
על ידי אלימלך
25 יוני 2018, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש רועה צאן בעיני המצריים

הדר זקנים - "דה"ק כל רועי צאן דאכלי מן הצאן ומצינו נמי רועה שר"ל מזון כלומר האלהים הרועה אותי דמתרגמינן דזן יתי. עוד י"ל רועה כמו תרועם בשבט ברזל מנהגם של רועים להכות בהמתם במקלות והצאן שלהם לא היו מוסרין אותם לרועים אלא שמים אותם ברפת ובמכלה" פי' מחודש פירש רבינו חיים פלטיאל - "כי תועבת מצרים כל ר...
על ידי אלימלך
27 יוני 2018, 13:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

סוג של פתגם.
מי שיש לו פלאפון - לא יכול לברך שלא עשני עבד - הוא כל הזמן 'חייב' לענות
מי שיש לו שיחות ללא הגבלה - לא יכול לברך שלא עשני אשה..
ומי שיש לו פלאפון טמא - לא יכול לברך שלא עשני גוי.
על ידי אלימלך
27 יוני 2018, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלשון "כמדומה" בראשונים

בבית יוסף (או"ח ס' שכח') נראה שהיתה לו גירסא קצת שונה ברשב"א ויותר נראה ממנה שכך דעתו וז"ל והרשב"א כתב בתשובה (ח"א סי' תרפט) ששמע בשם הרב רבי מאיר שהורה לשחוט אפילו במקום שיש שם נבלה להאכילו אלא שהטעם שאמרו לי משמו חלוש מאד והוא משום דחיישינן שיבא לידי סכנה שימנע מלאכול הנבלה ולי נראה שהכל תלוי במחל...
על ידי אלימלך
27 יוני 2018, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

יש במדרשים שבלעם היה מדבר בלה"ק וצ"ע
וז"ל ר' צדוק הכהן מלובלין באור זרוע לצדיק מאמר מהות לשון הקודש
"וכאשר נגלה יתברך ללבן בחלום הלילה ולבלעם אולי דיבר להם בלשונם ונעתק ללשון הקודש"
על ידי אלימלך
28 יוני 2018, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס. זקנים שבאותו הדור

וורט של החיד"א מה הסיבה לכך שדוקא הזקנים אמרו. שהזקנים ראו שפני משה כפני חמה ויהושע כפני לבנה והכונה בזה שכפי שהלבנה מקבלת אורה מהשמש כך יהושע קיבל ממשה. והסיבה שזכה לזה, מפני שהיה משרת משה, שלא מש מתוך האהל, שהיה מסדר הספסולים והשולחנות ותמיד שימש למשה רבינו ואמרו הזקנים שאנחנו חשבנו שזה בושה וכלימ...
על ידי אלימלך
28 יוני 2018, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר 'ביאור חדש מספיק'

אולי ברמב"ם עוז והדר יש. [אבל זה לא בקובץ..]
על ידי אלימלך
29 יוני 2018, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרים אבידה על מנת לגונבה

תגובותי: 1. הלבנת פנים זה נזק, שהאיסור לעשותו שייך להלכות לשון הרע. ומי שמתכוון לתועלת כדי למצוא את הגנב ולגרום לו להשיב את האבדה (אם יש דרך חוקית כזאת), לפי תנאי היתר זה המובאים בחפץ חיים יהיה מותר ומצווה לעשות כן, כדי להשיב את הגזילה \ האבידה. 2. 3. שולחן ערוך חושן משפט (רנט,א) הרואה אבידת ישראל ...
על ידי אלימלך
02 יולי 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

לענין הקושיא מבעל ברית, עי' התעוררות תשובה (ח"א קמו') שכתב "..רק יש לפקפק על טעם זה (שעקרו את הצום בתשיעי והחיוב בעשירי) דהא מקילין בת"ב שנדחה לבעל ברית לאכול, ויש לומר דעיקר חיובו גם ביום שני רק שהקילו ביום זה שאינו כל כך חיוב כיום תשעה באב בעצמו שהוא עיקר חיובו משום אתחלתא דפורענותא וחמיר ושלא לדח...
על ידי אלימלך
02 יולי 2018, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק - רוח צפונית - חטא שיטים

וצ"ע דמפורש ביהושע פ"ה פ"ה
"וְכָל־הָ֠עָם הַיִּלֹּדִ֨ים בַּמִּדְבָּ֥ר בַּדֶּ֛רֶךְ בְּצֵאתָ֥ם מִמִּצְרַ֖יִם לֹא־מָֽלוּ"
וכי כל ישראל חטאו בשיטים?
על ידי אלימלך
02 יולי 2018, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי שסובל בצום: גם אני סבלתי מאד מצומות וכמעט התעלפתי ביום כיפור. עד המדריך הקצרצר הזה.

לענ"ד גדר הצום שראוי בו הוא לפי הרגילות של סתם בני אדם, ולכן כל שיש לו צער גדול מכאבי הראש וכו' יש להקל עד שיגיע לצער הרגיל, ומכאן שללכת לישון מהבוקר עד השקיעה כמעט [למי שמסוגל לישון הרבה] אין זה ראוי.
אני מעלה מאמר לענין יו"כ
על ידי אלימלך
02 יולי 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישלח - דינה ועשיו

לעשיו היו גם נשים רשעיות, ודינה שאני מפני יופיה.
על ידי אלימלך
04 יולי 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בלק, מזבחות - שאלה בפשט

הסבר בעלבתי'ש
בפעם הא' פשוט למה אמר לו (כי בלק לא ידע מה צריך לעשות), בפעם השניה בלק כבר ידע לבד, בפעם הג' אחרי שראה שכבר פעמיים לא צלח חשב בלק אולי יהיו הוראות חדשות [וכמו שבבלעם בפעם הג' החליט לשנות כמו שכתוב וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך אתת ישראל ולא הלך כפעם בפעם וגו']
על ידי אלימלך
04 יולי 2018, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איתור מתוך הספר "שם משמואל"

סתם הרבי מלובלין בספרי החסידות זה 'החוזה'. וראה שם משמואל בפרשת שמיני : "מספרים על הרה"ק מראפשיץ זצללה"ה שהלך ר"ה לתשליך ופגע בהרבי מלובלין זצללה"ה בחזירתו מתשליך, ושאלו הרבי אנה אתה הולך, והשיב שהולך להגביה מה שהשליך הרבי וכו'" ובפרשת בא: "וענין זה ראיתי בספר זכרון זאת להרבי הקדוש מלובלין ובספר אור...
על ידי אלימלך
04 יולי 2018, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס. זקנים שבאותו הדור

וורט של היעב"ץ מדוע דוקא הזקנים אמרו: לפי שמצאנו (סנהדרין ח.) שמשה אמר ליהושע "כי אתה תבוא", וכתיב כי אתה תביא, אמר רבי יוחנן: אמר לו משה ליהושע: אתה והזקנים שבדור עמהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא: טול מקל, והך על קדקדם, - דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור." ומצאנו בגמ' חולין ס: "רבי שמעון בן פזי רמי, כתי...
על ידי אלימלך
05 יולי 2018, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק לקידושא רבה

כמדומה. "לסדר הנני נותן לו את בריתי שלום"
על ידי אלימלך
08 יולי 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

לכאו' היכנסות לאתר מוגדר כהשתמשות בחפץ של אחר, ומכיון שבעלי האתר לא רוצים שיכנס לשם, אין להיכנס. השתמשות בחפץ של אחר? גם אם נחליט שיצירה רוחנית, יש לה בעלות, בכה"ג שאינו עושה שימוש והעתקה בעצם היצירה, אלא אסיפת נתונים, יש צד לאמר כד'? אין כאן השתמשות, כמו שהסתכלות על חלון וטרינה אינה השתמשות. כניסה...
על ידי אלימלך
08 יולי 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

הלשון להיות זוכר כל התלמוד בבלי ירושלמי ובריתות.
ונראה מההמשך דבריו שכונתו לא על זכירת הש"ס אלא זכירתו בכל רגע שיזכור מה הדין בכל דבר.
על ידי אלימלך
09 יולי 2018, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש את המקור לסיפור הנחמד -דחוף!!!

ראה כאן
http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=
אין בגם אני אודך יותר מקרים.
אמנם לפי דעתי קשה לרדת לעומק כונת הדב... אולי הוא רק רצה לנקום בבור, אבל הביא שם גם בשם חז"ל.
לגבי חיות מחמד ובעיקר כלבים יש הרבה סיפורים.
על ידי אלימלך
09 יולי 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרת התפילה

החובות הלבבות בענין התפילה נמצא בחשבון הנפש פ"ג החשבון התשיעי וז"ל וראוי לך, אחי, שתדע, כי כוונתנו בתפלה אינה כי אם כלות הנפש אל האלהים וכניעתה לפניו עם רוממותה לבוראה ושבחה והודאתה לשמו והשלכת כל יהביה עליו. ולפי שהיה כבד על הנפש לזכר כל זה בלי חבור וסדר, סדרו רבותינו ז"ל הענינים שצריכים להם רוב כת...
על ידי אלימלך
09 יולי 2018, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?

בפשטות לא חוששים שיקרה עוד כזה מקרה וגם א"כ זה לא שכיח.
קובץ מאורחות שבת בענין התירו סופן משום תחילתן.
על ידי אלימלך
10 יולי 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות סב: במעשה דחתונת רשב"י - מישהו מכיר המשך למעשה?

קהלת רבה א טו ד"א מעות לא יוכל לתקן אם אדם מעוות עצמו מדברי תורה יכול הוא לתקן את עצמו וחסרון לא יוכל להמנות אם אין אדם מחסיר עצמו מדברי תורה יכול הוא עוד להמנות, משאדם מעוות עצמו מדברי תורה אינו יכול לתקן ומשאדם מחסר עצמו מדברי תורה אינו יכול להמנות, כי הא דר' יהודה ור' אלעזר הוו תניין כחדא ונסב לי...
על ידי אלימלך
11 יולי 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקיון רכב מקצועי בשלושת השבועות

לגבי שטיפת הרצפה יש מחמירים ויש שחילקו בין שטיפה קלה ליסודית וכפי שהביא רבי [mention]הפקדתי שומרים[/mention], ואולי יש לדמות את זה לשטיפת רכב
שטיפת הבית.PDF
הרב קמינצקי הורה שאין בעיה לשטוף רכב, אולם בהמשך הספר נראה בעליל שאין לדעתו בעיה בשטיפת הבית וא"כ אין ממנו ראיה לענין המחמירים
על ידי אלימלך
18 יולי 2018, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תרדו

הרבה פעמים זה מגדר חינוך לחנכם שלא יהיו עצלנים וכו'
ועוד על דרך כלל הילדים שמחים לקיים רצון ההורים.
ובגמ' אבא אומר השקיני מים וכו'.
על ידי אלימלך
19 יולי 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאכול בשר בסיום מסכת בלי לשמוע הסיום

אוריאל כתב:שאלה דחופה: מי שמשתתף בסעודה של סיום מסכת בימים אלו, אבל מגיע לאחר הסיום עצמו, האם מותר לו לאכול בשר?
במשנה ברורה דרשו ח"ו [סימן תקנ"א משנ"ב ס"ק עג'] במילואים עמוד 11 האריכו בזה.
על ידי אלימלך
26 יולי 2018, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתכלות בלבנה

מכל הספרים נראה שתמיד אין להתבונן בלבנה ורק בשעת ברכה התירו, ומלבד זאת זה מזיק לעיניים.
וז"ל החרדים
"ואסור להסתכל בקשת הנראה בענן מפני כבוד השכינה דכתיב כמראה הקשת וגו' וכן אסור להסתכל בלבנה"
על ידי אלימלך
27 יולי 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

בגמ' מתואר טו באב שבו בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים ... ותמהני האם זהו אכן כפשוטו היתכן? מה טעם הענין ומתי ואיך התחיל ואיך הפסיק אשמח לשמוע ומה למדים מכך על התאמה בשידוכים? ומה על צניעות? אכן זו שאלה גדולה ובעל הנזיר שמשון כותב שכל ימיו נצטער על זה. אולי יש לדחוק שהכל היה בפני עצמן, כלומר הנש...
על ידי אלימלך
29 יולי 2018, 11:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?

ז"ל הגמרא שם ע"ב: "כי הוה למד - בן זכאי הוה קרי ליה, כתלמיד היושב לפני רבו. כי הוה לימד - הוה קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי". כלומר מה שקראו "בן זכאי", ללא תואר נלווה לפי שהלכה זו נאמרה על ידו בתקופה שהיה עדיין תלמיד. ומכאן שוב חיזוק לקושייתי הנ"ל, מדוע התלמיד - בעודו תלמיד כבר נקרא בתואר ''רבי'' - ולא...