החיפוש הניב 305 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
29 מרץ 2019, 11:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: א"ז ישנתי א"ז ינוח לי. בקשת מידע תורני/היסטורי/עדכני על סכנה לבריאות בעקבות זלזול בשעות השינה ומה קרה לגדו"י שנהגו כ

רקע: אני הקטן נוהג לאחרונה להשתתף בדיוני הפורום בשעות לא שעות, ובעקבות כך אני ישן הרבה פחות שעות מהרגלי מקדמת דנא וב"ה זה מוסיף לי גם חכמה ותבונה וגם נחת רוח לאחר מגוון עיסוקים מתישים במשך היום. ללמוד זה לא מפריע לי כלל כי בלא"ה אני לוקח ריטלין שמסלק ממני כל שמץ עייפות במשך היום. האם יש בזה שאלה הל...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מים חמין מעבירין זוהמא או לא?

עוד יתכן שענין הרחצה בחמין משום שזוהי רחצה של תענוג, וכך יכנס כשהוא מעונג לשבת. שוב ראיתי שכן כתב המטה משה(תי') בשם רבו המהרש"ל שטעם שיש לרחוץ סמוך לחשיכה משום שענין הרחיצה שיכנס לשבת כשהוא מעונג והנאת הרחיצה היא לאחר שעה. וכן כתב הברכי יוסף משום רבינו ירוחם שטעם הרחיצה משום תענוג. אמנם ברמב"ם כתב ...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

הערה: אין כונתי כלל למה שמכונה כיום בעלי בתים אלא למה שאכתוב בהמשך מאז ומתמיד היו בכלל ישראל אנשים שחטאו או נפלו, אולם השפעתם בד"כ לא ניכרה כ"כ ושושלת הדורות המפוארת המשיכה מדור לדור כל זה השתנה בדור ההשכלה שאז אותם האנשים נעשו 'בעלי השקפה' נקח את משה מנדלסון כמשל מנדלסון היה אדם מוכשר וחד השכל אשר ...
על ידי אלימלך
26 יוני 2019, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבות בגרים

אין מבואר בשבועות שחיוב מחאה נובע מערבות, אלא שהעונש על ערבות נובע מכך שהיה להם למחות.
על ידי אלימלך
03 יולי 2019, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

בסנהדרין קא ע"ב אמרינן "תנא הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן בכרי". נבט - אביו של ירבעם מלך ישראל, היה אותו שבע בן מכרי שמרד בדוד המלך, והיה גם מיכה שמשרע"ה הוציאו מהבנין במצרים ועשה פסל מיכה (כפירש"י שם). יוצא אפוא שמיכה, שהיה מיוצאי מצרים, והיה עדיין קיים בתקופת מלכות דוד המלך, חי יותר מ-450 שנים? אתמ...
על ידי אלימלך
23 יולי 2019, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה ותפילה

ובאמת צריך להבין עוד למה אמרו שתפילה תלויה ב"דעת", הלא לכאו' עיקר העבודה היא בלב [ואם נפרש שמ"מ צריך דעת בסיסית, להבין וכד', א"כ כלפי זה בודאי אין הבדל בין איש לאשה]. אכן היא הנותנת, צריכים דעת בשביל לדעת להכיר ריבונו ומאחר שיש לנשים דעת די בכך. אמנם דעתן קלה ונוחות להתפתות אחרי הלב אולם בתפילה ש'ר...
על ידי אלימלך
07 אוגוסט 2019, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

כידוע יש איסור ללמוד בדברים רגילים בתשעה באב, מחמת שפיקודי ה' ישרים משמחי לב, ומותר ללמוד רק בדברים הרעים המציאות היא, אצלי בכל אופן, שבגלל זה נגרם ביטול תורה, כי אמנם יש אפשרות ללמוד דברים שעוסקים בדברים רעים, אבל אין כ"כ חשק לזה, ומה שקורה בעקבות זה שאיני לומד כלל השאלה אם יש מקום להקל ללמוד בדבר...
על ידי אלימלך
18 נובמבר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

לכאורה מרש"י סוטה כו: ד"ה "ובת כהן", מוכח דמה שאמר "עם הדומה לחמור" לא קאי אלא על אליעזר, ולשון הפסוק באמת דחוק לפ"ז. [ודברי רש"י מוכרחים ממה שביאר שם בעצמו, וגם משמע כן באמת מגמרא יבמות סב. ע"ש ברש"י ד"ה שבו] ישר כח הרה"ג אוריאל על ההערה הנפלאה. ובאמת בפי' הנקרא פירוש הרא"ש על התורה הקשה על הגמ' מ...
על ידי אלימלך
04 ינואר 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

להסיר את הכתמים מהחליפה לא יפתור את הבעיה, כיון שהחליפה פשוט גדולה עליהם בכמה מידות! אין בדברים ממש, ואפשר שאם תבדוק בעצמך (כדרכם של מבקשי אמת באמת) תגלה שתחילת הגורם להם הוא ניסיון תת מודע להרגיע את המצפון. כמעט כל אחד [למעט בעיות פסיכאטריות] יכול להתמיד בתורה וללמוד כל היום כולו לו רק ירצה בכך, א...
על ידי אלימלך
04 ינואר 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בחסה

אכן הוא הנקרא זבוב המנהרות
על ידי אלימלך
07 ינואר 2020, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ב: בירור בזמן ק"ש, אם תלוי בזמן הלילה או בזמן השכיבה

ובעיקר מה שכתבו תוס' דרבי יהודה לית ליה דרשה דבשכבך ובקומך, כתב המצפה איתן דהיינו טעמא משום דבית שמאי הכי סבירא להו להלן ש"בשכבך" בא לומר שצריך לקרוא את שמע כשהוא שוכב, ורבי טרפון הכי נהוג כדאיתא לקמן, ורבי יהודה היה תלמידו של רבי טרפון וממילא סובר כמותו, שדורש בשכבך על צורת הקריאה ולא על זמנה. ואי...
על ידי אלימלך
08 ינואר 2020, 03:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התורה עוברת בירושה?

בדורות הראשונים האדמורות היתה עוברת פעמים רבות לתלמידים הגדולים אלא"כ הבן היה מקובל כגדול ביותר. בהמשך הונהג שעוברת בירושה כיון שנוצרו קהילות והחל דין ירושה וכן סברות נוספות ע"מ למנוע מחלוקות ועוד וכפי שכתבו בזה למעלה ואמנם היו מגדולי החסידות שהתריעו שיש ומי שאינו ראוי ימונה לאדמורות עם זאת המציאות ...
על ידי אלימלך
08 ינואר 2020, 03:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'יתלה בביטול תורה' (ברכות ה)

ברכות (ה,א): 'אמר רבא ואיתימא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו - יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'. פשפש ולא מצא - יתלה בבטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו וכו'. צריך להבין, למה ביטול תורה לא נכלל ב'פשפש ולא מצא', הרי לכאו' גם ת"ת היא אחת מהמצוות שעל...
על ידי אלימלך
08 ינואר 2020, 03:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - פי' חדש על פי פשוטו לכפילות שם ה'.

ח"ו וכפי שכתבו למעלה שזו חוצפה כלפי מעלה ובשביל להבין כמה פי' זה סוטה מדרך התורה צריך להתחזק ביראת ה' הרגשת ידיעת גדלותו ועוצם רוממותו, ואולי סיבת פי' זה הוא חוסר הידיעה מהי חיבה והחילוק בינה לאהבה [הרוממות] וכדומה וראיה גמורה לדבר שלא מצאנו בחז"ל בשום מקום שמפרשים לשון חיבה כלפי הקב"ה אף שכלפי אדם ...
על ידי אלימלך
08 ינואר 2020, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

מסתמא מאחד ספרי החסידות, שורשו בפסוק 'תורת ה' תמימה משיבת נפש'
על ידי אלימלך
08 ינואר 2020, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה' ה' אל רחום וחנון - הכפילות דרך חיבה - וראיה מהאיבן עזרא

איני יודע לאיזה תרבות הכונה, אבל יש את הגמ' הידועה כל המגיס דעתו כלפי מעלה חייב נידוי והביאו על זה את מעשה חוני המעגל שביקש וחזר וביקש ושלח לו שמעון בן שטח וכו' ואמנם כאן מדובר בדבר שונה וגרוע בהרבה כי קריאה בלשון חיבה היא תמיד מצד הגדול לקטן.
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

משכנות יעקב כתב:
14 ינואר 2020, 01:14
לפני שמדברים מה לתקן בישיבות, דבר ראשון שאני לא מצליח להבין. אנשים שולחים את הבן שלהם ליש"ק או גדולה, ופשוט לא רואים אותו שבוע/חודש, היתכן כדבר הזה ?

לעיתים הילד עלול להרגיש שלא סומכים עליו, או שהוא משונה [במקום שאין האבות נוהגים כן]
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

להסיר את הכתמים מהחליפה לא יפתור את הבעיה, כיון שהחליפה פשוט גדולה עליהם בכמה מידות! אין בדברים ממש, ואפשר שאם תבדוק בעצמך (כדרכם של מבקשי אמת באמת) תגלה שתחילת הגורם להם הוא ניסיון תת מודע להרגיע את המצפון. כמעט כל אחד [למעט בעיות פסיכאטריות] יכול להתמיד בתורה וללמוד כל היום כולו לו רק ירצה בכך, א...
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מצאתי באיזה ספר על הגמ' בר"ה דף ג ע"ב דמשמע שם דכורש היה גוי. ונראה לבאר דאין הכי נמי, דהשתא דקיימא לן דגוי הבא על בת ישראל הוולד כשר, שהוא ישראל גמור, הרי קיימא לן השתא דהיינו שבאו חכמים והכריעו בדבר. אבל בזמנו של כורש היו סבורים דהוולד גוי, ובפרט דיש שיטה בראשונים והוא שיטת רש"י ביבמות דהוולד כשר...
על ידי אלימלך
14 ינואר 2020, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר פורום לתורה

באופן כללי כמעט בלתי מציאותי לדון בהשקפות מבלי שיובאו דעות שאינם מקובלות בציבור החרדי, ולכן אם רוצים למנוע הבאת דעות אלו זה יתכן רק אם הפורום לא יאפשר כמעט נידונים השקפתיים, או לחילופין שנושאים כאלו יהיו אך ורק בפורום יותר פרטי וכל מי שאינו מעונין או חושש להינזק לפי חינוכו השקפתו מזגו וכו' יהיה לו י...
על ידי אלימלך
15 ינואר 2020, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מדוע לא? זה רק מוכיח את העובדה שמקטלגים דעות לפי האומרים ולא לפי המשקל שלהם העובדה הזאת ידועה לכל אחד ואין בה כל חידוש, ואגב היא גם ראויה להיות כן, אם תשמע מילדך הקטן דבר שנראה לך לא נכון לא תיחס חשיבות לדברים ותמהר לפוסלם ואם תשמע אותו הדבר מאדם שאתה מעריכו כחכם ופיקח תתיחס אחרת צריך להיות תם ולא ...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?

הכל מהאריז"ל, ליתר הרחבה תראה בספר הברית ח"ב ע"פ ספר שערי קדושה.
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות י: לא הפסיד כאדם הקורא בתורה | שם משמעיה

בגמ' דף י' ע''ב: הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה.איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא מאי לא הפסיד שלא הפסיד ברכות תניא נמי הכי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה. בפשטות אין פירושו של רב חסדא בשם מר עוקבא מסתדר עם סיומת המשפט. איך נוכל להסביר א...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 16:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

בשם הגר"א עצה לזה להתפלל מתוך הכתוב, ואמר דרך צחות "עם הספר ישוב מחשבתו הרעה"
ויש שמניחים אצבע על השורה אותה קוראים ומועיל להיסח הדעת
על ידי אלימלך
20 ינואר 2020, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ברצוני לדעת מה ההשקפה ה׳מתנגדית׳ או הליטאית לגבי רציונליות. ה. האם להאמין תמיד שהכל כולל הכל לטובה, למשל אם נשברה הרגל- מיד להגיד תודה להשם, או שזה בסדר להיות עצוב? ז. האם מאמינים בצד המיסטי שבקבלה? ח. האם מאמינים שצדיקים יכולים לעשות מופתים מעל הטבע? ט. האם ככל שאדם יותר בוטח בה׳ ומאמין בישועתו - ...
על ידי אלימלך
23 ינואר 2020, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

יש כמה צדדים במש"כ השו"ע 'וקרוב להיות ברכותיו לבטלה' מה כונתו די"א שאין הכונה שברכותיו לבטלה שהרי עושה כתקנת חכמים אלא שלמעשה זה סוג של ברכות שהם לבטלה מצד פנימיות וכונת הענין ויש מוסיפים שדעת השו"ע שזה רק לכתחילה וראיה מזה שמצרפים ישן (לדעתם) כמו כן ישנה מחלוקת האם צריך לכוין כל הברכה או די בסוף לע...
על ידי אלימלך
01 פברואר 2020, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

לפני שנבין את ענין החסידות והאם כלל היתה לה התנגדות - שומה עלינו להביט אל ענניה המתקדרים של אירופה לפני  קרוב ל300 שנה כאשר סכנת ההשכלה החלה לנבוט במערב, ואילו במזרח אירופה היו הרבה מאוד יהודים אשר בקושי ידעו להתפלל היו נחיתיים בפני עצמם ומרוחקים בליבם מאביהם שבשמים, אילו ההשכלה היתה מגיעה אז למזרח...
על ידי אלימלך
05 פברואר 2020, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ספר שמאגד בתוכו דברי/תוכחות מוסר מהגמרא או מהמדרשים?

אוצר מוסרי חז"ל
מלוקט מבבלי וירושלמי, מסודר לפי ערכים.
דוגמא.PDF
על ידי אלימלך
06 פברואר 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

רוצה להתעלות כתב:
06 פברואר 2020, 14:56
לו יצוייר שיש בידי למנוע יהודי מלעבור רק על א' מג' עברות שהוא הולך לעבור או ג' יהודים כ"א עבירה אחת מה העבירה החמורה ביותר שאצטרך למנוע?

רציחה, לפי שזה פיקוח נפש