החיפוש הניב 305 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
26 אוקטובר 2017, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויישאר אך נוח

הג"ר אברהם קלמנוביץ עזר הרבה לישיבת מיר בשואה, ופעל למענם ממש במסירות נפש. שאלו אותו פעם איך הוא מסוגל כ"כ להתאמץ ? ענה להם רבי אברהם כך: "לכאו' קשה למה נענש נח כ"כ על כך שאיחר מזונות פעם בודדת, הרי היה עליו עומס גדול להאכיל את הבע"ח, וכי אין זה טבעי פעם אחת לאחר? "התשובה היא" -אמר רבי אברהם- שכאשר ...
על ידי אלימלך
29 אוקטובר 2017, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וירא - וורטים

לתועלת האשכול נא להקפיד:
1. לא להעלות וורטים על פרשה אחרת.
2. לא להעלות שאלות וקושיות בפרשה [אם אינן בגדר וורט] או על אחד מהוורטים.
3. לא להעלות שני וורטים משני ענינים בהודעה אחת.
על ידי אלימלך
29 אוקטובר 2017, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

פי"ח. למה אברהם לא עבר לגור בסדום?

בפרשה מצאנו שאברהם אמר אולי יש עשרה צדיקים בתוך סדום, ועל פחות מעשרה לא שאל. ויש להקשות מדוע אברהם לא עבר לגור בסדום וכך היו נוספים צדיקים [אברהם, שרה, אליעזר ושאר תלמידי אברהם אבינו] ואם הוא טרח כ"כ להתפלל על אנשי סדום ואף לדבר קשות בעבורם, למה שלא יעבור לגור שם? וי"ל. 1. נראה לומר שחלילה לגור עם ר...
על ידי אלימלך
31 אוקטובר 2017, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עריכת הודעה

@מנהל ראשי. יתכן שניתן לערוך רק ימים ספורים לאחר כתיבת ההודעה?
על ידי אלימלך
02 נובמבר 2017, 20:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא - רכילות?

א. נראה לומר, שמסתמא יותר היה נח לשרה לשמוע תוכחה מאברהם מאשר מה', כי אז הבושה והיראה גדולים לאין שיעור. ב. אולי ה' לא אמר לה בעצמה להראות לה נזיפה. ג. אפשר שהיה ענין שתתחרט על כך תיכף, וכיון ששרה לא היתה אז ברת נבואה, דאין רוה"ק שורה מתוך שחוק [ואולי גם לא מתוך טומאה, והיא פירסה נידה] אמר ה' לאברהם...
על ידי אלימלך
13 נובמבר 2017, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלימלך
05 דצמבר 2017, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, מעשה שכם

עיקר השמחה זה בגלל הקב"ה [וגם יעקב שבמדרש מבואר שהיה מעדיף שהיתה מתה ולא מגיעה לידי כך]
לענין דינה עיין במדרש בראשית רבה [פ' יא'] "ויקחו את דינה, ר' יודן אמר גוררין בה ויוצאין, א"ר הונא הנבעלת לערל קשה לפרוש, א"ר הונא אמרה ואני אנה הוליך את חרפתי עד שנשבע לה שמעון שהוא נוטלה"
על ידי אלימלך
06 דצמבר 2017, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח הנרות הללו

לא ידעתי מהיכן לוקח מר מפרק במה מדליקין שימי חנוכה נקבעו על נס הנצחון, ומ"מ להמאירי א"ש לשון הנוסח . אולי כונת @יוסף יצחק לשבת כג. "נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס" וראה רש"י. כונת הב"י שמכך שהגמ' אומרת [שבת כא.] "מאי חנוכה" ומפרש רש"י על איזה נס קבעוה [והכונה לנרות חנוכה, שהלוא לפני כן...
על ידי אלימלך
09 דצמבר 2017, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

שאלה שנשאלתי אתמול: ידועים דברי הגמרא שיוסף הצדיק מחייב את בעלי עבירה. ולכאורה יש להקשות, שהרי איכא מאן דאמר דיוסף נכנס אל הבית לעבור עבירה, אלא שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו. א"כ יטען כל בעל עבירה, ומה אעשה שלי לא נגלתה דמות דיוקן אבי? י"ל שיוסף במשך זמן רב משל ביצרו "ולא שמע אליה" וא"כ יש טענה על...
על ידי אלימלך
11 דצמבר 2017, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נעשה נס ל"שושנים".

ראיתי קונטרס נפלא שמישב את זה
על ידי אלימלך
12 דצמבר 2017, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

בדיקת בצל יבש

לאחרונה ראיתי שישנם שלא שמעו על הנגיעות הגבוהה שיש בבצלים יבשים שאינם סגורים היטיב [בפנים, מדובר בסוג א'] צריך לדעת ש% הבצלים הנגועים הללו מגיע לפעמים ל50%, וממש קשה לראות את התולעים לרוב קטנותן ודמיונם לצבע הבצל . אופן הבדיקה: https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=41703&lang=HEB סרטון: https://w...
על ידי אלימלך
17 דצמבר 2017, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ועל המלחמות"

האגודה מסכת שבת פרק ב
"ואחרי ההדלקה יאמר הנרות הללו אנו מדליקין על הנסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו"
על ידי אלימלך
17 דצמבר 2017, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרחם אב על בנים

יש להוסיף את דברי המדרש
כרחם אב על בנים. כאיזה אב, תני ר' חייא כרחמן שבאבות. ואיזה רחמן שבאבות, ר' עזריה בשם ר' אחא זה אבינו אברהם. [דבר זה גם מלמדנו גודל נסיונו של אברהם בעקידת יצחק]
על ידי אלימלך
19 דצמבר 2017, 07:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

כנראה רבי @יצחק דוחק שכונת המשנ"ב שלא יבוא בפעם אחרת להיות משניאי, ואין כן משמעות המשנ"ב. וכן מהמשך דבריו שבתפילה כל אדם צריך להפוך, לא משמע כן.
על ידי אלימלך
19 דצמבר 2017, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה - פרשת ויגש

"כי כמוך כפרעה". פירש רש"י "סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ע"י זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה". והקשה באילת השחר דהא במכות יא איתא דקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, וא"כ מדוע לא לקה יוסף.? נראה לומר שישנו חילוק בין קללה עם תנאי לבין כשהתנאי הוא חלק מהקללה, לדוגמא: אם חכם מקלל אדם ואומר לו "כשתיסע ...
על ידי אלימלך
07 ינואר 2018, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון הרע על 'ניק'

מה הצד שמותר? כלום מותר לומר לה"ר על חנות אם למקבל לא יוודע מי הבעלים?
לכאו' העיקר תלוי אם הוא עלול להינזק מכך
על ידי אלימלך
07 ינואר 2018, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנשי כנסת הגדולה

הרב ראובן מרגליות משער שהיה קשה להכריע [בגלל שלא היה אז סנהדרין שתכריע כי בטלה בגלות] מי הם הע' הכי חשובים ולכן הוסיפו עד קכ' לסנהדרין וא"כ סמכותם מדין סנהדרין.
דרך אגב ידוע לנו מי הכי חשובים עיין מגילה טז:
על ידי אלימלך
11 ינואר 2018, 18:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

החזו"א מבאר [באמונה ובטחון סוף פ"ג] שחכם יכול לפסוק גם בדבר הנוגע אליו
על ידי אלימלך
15 ינואר 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

אכן לא הבנתי למה רק ממכת כינים כתוב את ההפלאה בין ישראל למצרים, הדברים אומרים דרשני. יש"כ. בהגדה של פסח נאמר "רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב". רבינו המלבי"ם מבאר שהקב"ה לימד את פרעה [ובנ"י] שלושה דברים המחולקים לסימני רבי יהודה, הראשון- "בזאת תדע כי אני ה' " נאמר על המכות הראשונות שע...
על ידי אלימלך
16 ינואר 2018, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

רבי @יעבץ בהקשר לשאלתך למעלה. יש בהתיחסות לאב"ע כמה דרגות א. המקבלים דעת תורתם של רבים מגדו"י שהדברים נכתבו ע"י אחר. ב . המקבלים את דעת תורה של אחרים מגדו"י המישבים את דברי האב"ע עם חז"ל והאמונה התמימה. ג. הסבורים שהאב"ע כתב את הדברים אך הולכים אחרי קבלת חז"ל. אך ההולכים אחרי דברי האב"ע נגד חז"ל אזי...
על ידי אלימלך
17 ינואר 2018, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי יש מקור קדום למפורסם על דתן ואבירם שפיזרו מן ואכלוהו הציפורים?

מבין ענין כתב: ראיתי שהרב נבנצל מביא זאת בשם מדרש שמופיע ב"תורה שלמה" דא עקא שאין לי את הסדרה...
כנראה כונתו לספר המטעמים שהביא שם ב'תורה שלמה'. [ראה בהעלאה שהעלה @סבא]
על ידי אלימלך
18 ינואר 2018, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלוקח אם על הבנים חייב לשלח - גם אם מתו? [משנה חולין פי"ב מ"ד]

מכך שכל הפוסקים מזכירים רק שאם מתה גם לחכמים אין תקנה, מוכח שמיתת הבנים אינה משנה.
על ידי אלימלך
19 ינואר 2018, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל

א)אולי אין הכוונה בועשית וגו' לת"ח הראוי להוראה.
ב) ידוע הירושלמי שדורש להיפך שאם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל אל תשמע להם ולכאו' סותר לספרי שהביא רש"י ועי' בתורה תמימה שמישב שכונת הספרי כאשר מיסתבר לו שהסנהדרין טעו ואילו הירושלמי כאשר יש לו ידיעה ודאית.
על ידי אלימלך
20 ינואר 2018, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל

ידוע הירושלמי שדורש להיפך שאם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל אל תשמע להם ולכאו' סותר לספרי שהביא רש"י ועי' בתורה תמימה שמישב שכונת הספרי כאשר מיסתבר לו שהסנהדרין טעו ואילו הירושלמי כאשר יש לו ידיעה ודאית. שו"ר שכעי"ז כתב הבאר שבע [הוריות ב:] וז"ל "דהא דאמרו בספרי אפילו מראים בעיניך על שמאל שהוא ימין, ה...
על ידי אלימלך
20 ינואר 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל

אם תרצו לדון על לא תסור בדורינו בבקשה לדון בזאת באשכול נפרד, האשכול הנוכחי דן בחיוב ראוי להוראה לשמוע לסנהדרין במקרה שיודע שטעו.
על ידי אלימלך
23 ינואר 2018, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

"מלך מהולל בתשבחות" ויש להקשות מה באו לומר במילה תשבחות הרי כל הילול הוא 'בתשבחות'? הגר"א מבאר ע"פ משל למלך שבאו שריו להללו, אמר אחד אין חכם כמלך, שני אמר אין גיבור כמותו וכו' עד שבא שר אחד ואמר אפו של המלך מעט עקום, מיד רצו להורגו, פתח השר בחכמה פיו ואמר: שבח גדול שיבחתי, שאין למלך שום חיסרון מלבד ...
על ידי אלימלך
28 ינואר 2018, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

במדרש משמע כפירוש הא' שאינם מדליקות כלל מדרש תנחומא פרשת נח סימן א "אלה תולדות נח [ילמדנו רבינו על כמה עבירות נשים מתות בשעת לדתן, כך] שנו רבותינו, על שלש עבירות נשים מתות בשעת לדתן, [על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר, ושלש מצות הללו מן התורה הן]. נדה מנין, שנאמר ואשה כי יזוב זוב דמה (ויקרא טו כ...
על ידי אלימלך
14 פברואר 2018, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

שמעת על גדול הדור אחד שממליץ על זה ???? לא שהם לא ממליצים אלא שכולם אוסרים, השבט הלוי הגרי"ט וייס הגר"ח קניבסקי הגר"ש אוירבך הגר"י ראטה. מצורף דבריו של הגרי"ש אלישיב [יצוין שבספר 'השקדן' מסופר שלפני שהגריש"א פסק לאסור, עסק בסוגיא זו כמה שבועות בעיון גדול, ובדק המציאות היטיב בדקדוק גדול ע"י אחד מתלמ...
על ידי אלימלך
18 פברואר 2018, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה עמ"י המשיכו ללבוש בגדים אחרי מתן תורה הרי פסקה זהומתם

אביא עוד מהראשונים, להראות שדבר מוסכם הוא שאדם הראשון היה חכם לפני החטא. ז"ל האב"ע "ודע כי אדם מלא דעת היה, כי השם לא יצוה לאשר אין לו דעת, רק דעת טוב ורע בדבר אחד לבדו לא ידע. הלא תראה שקרא שמות לכל הבהמה והעוף כפי תולדת כל אחד ואחד. והנה חכם גדול היה. ולולי שהיה כן לא הביא השם את בריאותיו אליו לרא...
על ידי אלימלך
19 פברואר 2018, 11:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

ספר כד הקמח פורים
"במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנב, והוא יתרת בשר שנעשה בפניה לפי שעה בדרך הנס"