החיפוש הניב 300 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
20 פברואר 2018, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

איסור מינות הוא כע"ז, מי שגדל בבית כנראה יהיה פחות חית בר ממי שלמד בבתי הספר שלהם, ובכלל לא אמרינן סברות של הרע במיעוטו.
רבי @יצחק חילק למעלה היטיב בין סתם עסק שאתה יכול לקנות בו ומה שעושה המוכר אח"כ זה על אחריותו, לבין עסק שכל מטרתו ומחויבתו לממן דברים אסורים.
על ידי אלימלך
22 פברואר 2018, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה - דחוף ביותר!!!

לגבי השאלה הראשונה, י"ל שמאחר ונוהגים ללתות איתרע ליה חזקה. [והחזקה רק כשלקח קמח מהשוק]
לגבי הב' אין כונת הפמ"ג שהמג"א חולק על הט"ז אלא רק הביא את דברי המג"א. אי נמי מכך שהט"ז לא הזכיר זאת משמע ליה דפליג.
על ידי אלימלך
22 פברואר 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה - דחוף ביותר!!!

לגבי הב' אין כונת הפמ"ג שהמג"א חולק על הט"ז אלא רק הביא את דברי המג"א. ומה שכתוב ומג"א מחמיר קאי על דברי השו"ע, אמנם זה דוחק. אי נמי מכך שהט"ז לא הזכיר זאת משמע ליה דפליג. הכונה שמכך שלא כתב שבמדינתינו אין לקנות מן השוק. ומה שהקשת מהט"ז לקמן ראה בהמשך שמדבר על בעלי הריחיים. שוב ראיתי באליה רבה שמוכ...
על ידי אלימלך
22 פברואר 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה - דחוף ביותר!!!

אין הכונה שסולת נקיה נהגו ללתות יותר זמן ולהשרות, אלא שסולת נקיה נהגו ללתות. ולכן האחרונים מקשים על הט"ז מהתרומת הדשן אע"פ שהם בעצמם מעמידים דבריו בסולת נקיה וז"ל האליה רבה: "קמח וכו'. וסלתות (שבלי לקט סי' רי וכלבו סי' מח וריא"ז בשלטי גיבורים יב ע"א אות ב). ולפ"ז מ"ש בתרומת הדשן סימן קי"ט דאנו מחזיק...
על ידי אלימלך
01 מרץ 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

אסור להתחבר לרשעים, וההנאה חיברה ביניהם.
על ידי אלימלך
01 מרץ 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ג' שאלות שהתעוררו היום

אין אלו דברי רבא אלא היהודים עיין שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן רח "שוב בימי מרדכי שעשה מעשים אשר לא ישרו בעיני ישראל וכמ"ש [מגילה י"ב סע"ב] כנסת ישראל אמרה ראו מה עשה לי יהודי דלא הרג דוד לשמעי דמתילד מיני' מרדכי דמגרי בי' בהמן, וראו אח"כ אף על גב שבעיניהם לא יפה עשה מרדכי שהי' מתגרה בהמן, ר...
על ידי אלימלך
05 מרץ 2018, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

כונתי להוסיף הרב @סבא שאי אפשר במציאות שתפסוק ע"פ דין תורה בשונה מר' יצחק קיסטר
על ידי אלימלך
05 מרץ 2018, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

נא לעיין בחזו"א הל' סנהדרין סימן ט"ז או ט"ז בנושא (לא נמצא כעת תח"י אבל כד הוינא טליא עסקתי בנושא זו, ואני זוכר מראה מקום זה, אני חושב שכדאי לעיין בזה) זה לשונו [טו' ד'] "שהדבר ברור שאין שום נפקא מינה בין הדן בפני עכו"ם, לבין הבא לדון אצל שופט יהודי הדן על פי חוקים זרים שבדו אומות העולם, ואדרבה הדב...
על ידי אלימלך
05 מרץ 2018, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב תינוקות של בית רבן במצוות

אוריאל כתב:שאלה שהתעוררה לי היום בבוקר

ידוע מעלת הבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
והנה, נחלקו האחרונים בגיל בהם הם נחשבים עדיין לתינוקות, בשו"ע הרב הל' ת"ת כתב שהוא עד בן י"ג.
וכן דעת הגבורת ארי תענית ל. דברי יציב חו"מ פח' ג'
על ידי אלימלך
05 מרץ 2018, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

כנראה זה ענין פסיכולוגי שאם הזיזו את הציפרניים זה נחשב ללכלוך בעלמא
על ידי אלימלך
18 מרץ 2018, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלך לא נקרא אדם?!

כתב הגאון בעל כלי חמדה זצ"ל ואולי י"ל, באדם כי יקריב מכם דדרשינן בסוכה (ד"ל) למעט מזה גזול, וי"ל במלך נתמעט, דבמלך לא שייך גזול לרב דס"ל בסנהדרין כ: דכל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו- וכי למלך מותר לקחת גם ממי שאינם תחתיו? ועוד לפי תי' ב' שכתב תוס' הרא"ש בסנהדרין עדיין לא יהא ניחא גם לדעת רב וז"ל שם ...
על ידי אלימלך
18 מרץ 2018, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הודעה פרטי שנמחקה

אולי בסמן כל ההודעות כנקראו
על ידי אלימלך
21 מרץ 2018, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוריות יג. דיני קדימה

ויש כמה אפשרויות שחשבתי לתרץ 1. נאמר שברייתא זו הולכת בשיטת ר"מ דשניהם משמשים כאחד ול"ח לאיבה, ודלא כהלכתא. הא ודאי ליכא למימר שא"כ למה הרא"ש הוצרך לומר דאיירי שחלה שיעמיד שמדובר במקרה רגיל, ועוד מוכח מהשאלה הב' שהבין דהברייתא כר"י, דלר"מ מה קא קשיא ליה. וכן בתוס' הרא"ש בנזיר כתב במפורש דהברייתא לר"י
על ידי אלימלך
26 מרץ 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי שלמה רוזנר זצוק"ל

לפני כ15 שנה התפללתי יחד עם הגרש"ר במנין ליטאי אחד, בסוף התפילה יהודי אמר קדיש והוסיף בו 'ויצמח פירקוניה', הדבר הרגיז את אחד המתפללים -תקיף ולמדן- שגער בו בקול רם. הכל שתקו, אבל רבי שלמה זצ"ל קם ומחה
על ידי אלימלך
21 אפריל 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

א. ידועה שיחת הגר"א פילץ שליט"א "כולנו סאטמר" בה הוא אומר שאין חילוק בין השקפתנו להשקפת סאטמר והחילוק הוא רק בענינים מעשיים של לקיחת תקציבים וצורת המחאה. ב. בניגוד למה שכתבו כאן אינני חושב ששותפתם הפסיבית או אף אקטיבית של הציונים בשואה ["שרופי הכבשנים מאשימים"] וכן מעשיהם בקום המדינה הן הרוחניים והן...
על ידי אלימלך
22 אפריל 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

בתוספות ע"ז טז: כתבו "דימוס לשון רחמים הוא כדאמרי' בירושלמי דשביעית (פ"ט) במעשה דר"ש בן יוחי אחר דנפק מן מערתא חמא חד צד עופות שמע בת קלא כד הוה אמרה דימוס הוה פסגה פי' היה העוף נמלט מן הפח וכד הוה אמרה ספיקולא הוה מתצדא פי' הוה מתלכדא בפח קולא הוא תרגום של פח אלמא משמע דדימוס הוא לשון רחמים ושמעת מ...
על ידי אלימלך
07 מאי 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

א. ראיתי נדון יפה ומתוק לאחרונה -יש לעיין באדם שהכשיל את חבירו בדבר איסור, שעי"ז עבר משום לפני עיור, ואותו שנכשל בעבירה, עשה עליה תשובה מאהבה שזדונות נעשות לו כזכויות (עיין רש"י יומא פו: ד"ה עליהם) האם המכשיל צריך לעשות בכה"ג תשובה, או דילמא אחר שגוף העבירה נהפך למצוה, כה"ג לא עבר המכשיל על לפ"ע למ...
על ידי אלימלך
07 מאי 2018, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

יעוין ביד מלאכי סי' שסז' שהאיסור לפני עיור עוברים אותו גם אם למעשה העיור ניצל, כלומר עצם הנחת המכשול זה האיסור בלי קשר לתוצאה. יישר כח ר' אלימלך. גם אם נניח כד' יד המלאכי הנ"ל, הרי שבעניננו מתברר למפרע שהניח לפניו דבר מצוה ופשוט. לענ"ד מסתברא איפכא, שהלוא בשעת ההנחה ודאי איקרי מכשול ומתחייב, זה שחב...
על ידי אלימלך
07 מאי 2018, 17:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

יש כאן ב' נקודות 1. האם זה נקרא שנכשל בפועל כאשר עשה תשובה ועל זה לא דנתי כלל. 2. האם לא חשיב מכשול אם לא נכשל ועל זה הבאתי ראיה מיד מלאכי שחשיב מכשול אע"פ שבפועל לא נכשל, הרי ראיה שלא אומרים למפרע ש'אינו מכשול'. עוד נקודה קטנה אוסיף שבפשטות היד מלאכי מדבר במקרה שלך שהרי אם הנזיר לא שתה כוס יין וכו'...
על ידי אלימלך
07 מאי 2018, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

בכלל הרב @הפקדתי שומרים כמו שהעירו כאן, מאוד קשה לומר שהיות וזדונות נהפכים לו לזכויות אז מסתכלים על החטא כמצוה של ממש, וכי אדם שיהיה לו דין קים ליה בדרבה מיניה ולאחמ"כ יעשה תשובה על האיסור החמור, יצטרך לשלם על האיסור הקל? וכי אדם שיעשה תשובה מאהבה לא יצטרך להביא קרבן?
על ידי אלימלך
09 מאי 2018, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אתן דוגמה פשוטה. יש כאן גורמים רבים במדינה, שרוצים להרוס את קדושת כרם ישראל, להכניס התבוללות, הרבה מאוד. גיורים מזוייפים, ובכלל להטמיע גויים רח"ל. מצווה להאבק בזה בכל כח. זה יותר מעקירת הדת מצד שני, העובדה שבמדינה [באופן פלאי] חוקי הנישואין כפופים לחוקי התורה, והעובדה שקיומה של המדינה בצורה שהיא קי...
על ידי אלימלך
11 מאי 2018, 12:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

ואני מוסיף שהמדרש תמוה שהלוא האיש בתחילה רצה להרוג את אשתו ורק בגלל בניו שהיו עליה לא הרג, וגם צורת דיבור המלך לאשה, ואף לא מוזכר כלל ענין יראת ה' אלא רחמנות, ועוד האיך ניתן להוכיח ע"פ מעשה זה אפשר ולאיש זה היה מצפון ועוד אפשר שהאיש אהב את ילדיו והאשה פחות שהלוא רחמי האב גדולים מרחמי האם.
על ידי אלימלך
11 מאי 2018, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

הדברים פשוטים וברורים אין אנו כאן לשמוע דעות אשר הוקעו ע"י כל גדולי ישראל, אין אנו לומדים לא במרכז הרב ואין אנו לומדים את דעותיהם, לא בכל דבר אנו מעונינים לפתוח את האפיקים, בדברים התלויים בהשקפה אשר רבותינו קבעו כי הם דוברים הגובלים במינות אין אנו מעונינים לשמוע את הנימוקים ואת ההסברים של הצד השני,...
על ידי אלימלך
11 מאי 2018, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוקרי התורה

החוקרים יונקים תורתם מהסטרא אחרא ולכן היא מלאה הבלים וכזבים ועליהם נאמר ולרשע אמר אלוקים וגו'
על ידי אלימלך
12 מאי 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כגון אנו מפסיקין לתורה ולתפילה

כיון נוסף לתשובת שאלתך ייתכן להציע עפ"י מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל בגמ' ברכות לה: ייתכן לקשור בזה את הדברים. ושם נחלקו עם השיטה תורה ודרך ארץ, או רק תורה. נ"ל לפרש בכיוון דבריך שכידוע שיטת רשב"י לעסוק בתורה ובעניני העוה"ז סומכים על הקב"ה, וא"כ י"ל ע"פ הגמ' שקוראת לתפילה חיי שעה, א"כ אין להם לפסוק לתפ...
על ידי אלימלך
12 מאי 2018, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כגון אנו מפסיקין לתורה ולתפילה

וחשבתי שלגבי ת"ת מצינו דבר מיוחד, שלהפסיק ממנה לצורך מצוות בודקים ורואים כמה חשיבות יש לאותו הלימוד ת"ת, דלכך מצאנו הלכה מיוחדת בתשב"ר שאין מבטלין לפי שאין בהם חטא,וזהו מה שאומר רבי יוחנן, דאלו החברים שאין עוסקין למלאכתן ופרנסתן ועוסקים בתורת ה' יומם וליל ללא הרף, אלו תורתן חשובה ואין להפסיק ממנה ל...
על ידי אלימלך
13 מאי 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לגבי שם לתינוק

מזל טוב מזל טוב. תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
על ידי אלימלך
13 מאי 2018, 16:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוקרי התורה

נמצא שאדרבה דווקא אם הם מדברים לענין אז אסור לשמוע אותם משום שהאדם אומר לעצמו הנה גם שם יש דברים טובים וזה נקרא שנתפס למינות אבל הגמ' יכולה להביא את החידוש הזה משום שאנחנו לומדים מהגמ' ולא פוגשים את אותו רשע שאמר את החידוש היפה הזה. אכן כך מיסתבר שאם אינו יודע שהחידוש ממין אין את הבעיה הזו [אלא שיכ...
על ידי אלימלך
16 מאי 2018, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי

כלפי ליא כתב:עיין ארחות צדיקים שער התורה
וז"ל
"עד שחיבר רבי יוחנן התלמוד ירושלמי בא"י אחר חורבן הבית בקרוב שלוש מאות שנה ונקרא ירושלמי לפי שהיה דר בירושלים"
על ידי אלימלך
17 מאי 2018, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אשכול עצות להתמדת הלימוד

באשכול זה יובאו בעז"ה עצות מרבותינו, האיך להתמיד בשקידת תורתינו הקדושה