החיפוש הניב 126 תוצאות

חזור

על ידי מלך הבשן
02 ספטמבר 2016, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקדוקים באמירת הלל

תילים סו יג אשלם לך נדרי. יש לראות דלא כפשיטותי' דמר אריך
על ידי אוריאל
27 יוני 2017, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוצאות שבת לא חוזרות

ויש להעיר לדרכו של מרן שליט"א, שהרי המקור ממנו לומדים שהוצאות שבת חוזרות הוא ממה שכתוב "לוו עלי ואני פורע", כמו שכתבו תוס' בביצה טז. [ומה שכתבתי בהודעה הקודמת מו"ק זה טעות וצ"ל בביצה שם], ולפ"ז נפל פיתא בבירא כי כל אחד יחשוש שמא יגרום החטא, וצ"ב. דרך אגב, זה מכבר אני מתקשה במה שאיתא בטור סי' תי"ט שג...
על ידי יעבץ
26 יולי 2017, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית בביזת ארץ עוג

הערה יפה. אולי מכיון שזוהי ביזה, אין חיוב על האדם לטרוח ולהציל כל מה שאפשר להציל, אלא לוקח מה שמעוניין ומניח השאר. הרי מקור האיסור הוא בהשחתת אילן מאכל. האם נאמר שמחויבים גם להשקות את כל האילנות שלא יתייבשו?! שאלה. יתכן ואולי אף מסתבר שאין חיוב כזה אלא רק השחתה ממש ומה שבידי האדם. ולפי זה כאן פשוט ה...
על ידי אוריאל
28 יולי 2017, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית בביזת ארץ עוג

א. מה שכתבתי די"א דמכאן מוכח דאין איסור בל תשחית בהפקר, כרגע לא מצאתי מי כתב להוכיח כן, אך בנוב"י תנינא יו"ד סי' י' כתב כן דאפשר דבהפקר ליכא איסורא. ב. יש להעיר שהרי שיטת כמה אחרונים דאיסור בל תשחית מן התורה אינו אלא בעצים כדכתיב "לא תשחית את עצה", כמו"ש המשנה למלך פ"ו מהל' מלכים, ולפ"ז קושיא מעיקרא...
על ידי רחמים
03 אוגוסט 2017, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת ע"ז דף יח. בשאלת ר' חנינא בן תרדיון.

וקשה דבסוף מסכת כלה משמע לכאו' דפירוש הגמ' הפוך וז"ל "ראב"י אומר אין ת"ח רשאי ליתן מעותיו לקופה של צדקה אלא א"כ ממונה עליה כרחב"ת שפעם אחת נתחלפו לו מעות פורים במעות של צדקה והיה יושב ותמיה ואמר אוי לי שמא נתחייבתי מיתה לשמיים" -משמע מפשט הברייתא שרחב"ת ראה במעשה זה חטא לפי דרגתו. ולפי"ז תתבאר הגמ'...
על ידי רחמים
15 אוגוסט 2017, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העתקת תוכנות מחשב לאדם פרטי

כמה טרח ר' חייא כדי ללמוד תורה בכלי נקי מכל חשש תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא פה: אמר ליה רבי חייא לרבי חנינא: בהדי דידי קא מינצית? דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל? מאי עבידנא, אזלינא ושדינא כיתנא, וגדילנא נישבי, וציידנא טבי ומאכילנא בשרייהו ליתמי, ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי, וסליקנא למתא ומקרינא חמש...
על ידי יעבץ
16 אוגוסט 2017, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה

לדעתי ההשוואה שגויה. לא דומה כלל צער של עלבון והלבנת פנים כפי שמתואר שציערה פנינה את חנה. שזה עוון נורא ואפי' 'לתועלת' אסור לעשות כן. משאין כן אסתר לא ביישה אף אחד ולא פגעה בזבוב. אלא מאי? היא לא רצתה שהתוכנית שלה תגרום לשאננות. זה שהיהודים יהיו בצער מהגזירה זה המן עשה לא אסתר. והיא לא חייבת להוציא ...
על ידי רחמים
16 אוגוסט 2017, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה

בב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה דכתיב "בעבור הרעימה". וברש"י שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל. ואעפ"כ נענשה כמו שכתוב "ורבת בנים אומללה". וקשה ממגילה טו: מה ראתה אסתר שזימנה את המן לסעודה רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים. וצ"ב שלכאו' ישראל נצטערו מאוד משמועה...
על ידי אוריאל
16 אוגוסט 2017, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העתקת תוכנות מחשב לאדם פרטי

יש להסתפק לגבי העתקת תוכנות מחשב לצורך שימושו הפרטי, [במקרה הנוכחי מדובר על אוצה"ח] א. האם אסור גם כשיודע באופן ודאי שלא יקנה. [יצוין שאוצה"ח השכילו לעשות תנאי שאם מעתיק אז המקח בטל מעיקרו וממילא עובר על גזל בהעתקה, אבל כאן מדובר בהעתקה מהעתקה]. זהו נושא שכבר דשו בו רבים וטובים ואף נכתבו עליו ספרים...
על ידי אוריאל
23 אוגוסט 2017, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה

בב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה דכתיב "בעבור הרעימה". וברש"י שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל. ואעפ"כ נענשה כמו שכתוב "ורבת בנים אומללה". וקשה ממגילה טו: מה ראתה אסתר שזימנה את המן לסעודה רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים. וצ"ב שלכאו' ישראל נצטערו מאוד משמועה...
על ידי יעבץ
27 אוגוסט 2017, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

אכן לכולהו אית להו פרכא בר מרב רחומי. מי שרוצה לחלוק על דברי השיחות מוסר צריך קודם כל לתת ביאור טוב בגמ' שם, ולדעתי מה שכתבת שהיא נענשה על זה שבכתה, כבר יותר קל להגיד שבאל"ח זה אש... לגבי השאלה שגם רופא יענש - זה פשוט שאם עושה לרצון האדם אין כאן צער. לא נכון לקחת את ר"ח קיצוני לגמרי ואז לשאול עליו. ...
על ידי יוסף בן יוסף
03 ספטמבר 2017, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

[quote="אלימלך"][quote="יוסף בן יוסף"]
העירנו שדבר זה יכול לקרר, ולכן אני מוחק זאת.
על ידי אלכס
10 ספטמבר 2017, 02:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

ועיין גם בשפתי צדיק בפרשתן בשם החידושי הרי"ם
שהקללות נכתבו כדי שיהיה בגבול ולא יוכלו להתפשט מעבר
ואילו הברכה אינה ללא גבול ומידה
וזו הסיבה מדוע נכתבו בתורה רק הארורים ואילו הברוך שמכנגד לא נכתב
על ידי יעבץ
11 ספטמבר 2017, 17:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע סבר אביתר שימונה לכה"ג שוב

שאלה טובה שאלת. התשובה בקצרה: התרוץ הנכון לסתירה מתי גורש אביתר הוא שכשנסתלק אביתר מן הכהונה לא הודח לגמרי, וכמו שכתוב במפורש "וצדוק ואביתר כהנים" (שמו"ב כ"א כ"ה) וזה נאמר אחרי מרד אבשלום, וכפי שכתב שם הרד"ק "אעפ"י שנסתלק אביתר לא נסתלק מכל וכל מהכהונה עד שמלך שלמה וגרשו". וממילא: מה ששאלתם למה חשב ...
על ידי שומע כעונה
14 ספטמבר 2017, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה של הגרי"ש אלישיב

ניתן להוסיף בדרך חידוד, ע"פ האמור בפרשת ביכורים ריש פרשת כי תבוא, 'ובאת אל הכהן כו' ואמרת אליו הגדתי היום כו' ', ובפירש"י ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, וכפי המבואר בהמשך הפסוקים שענין האמריה היא הודאה להשי"ת, ובהמשך נאמר 'וענית ואמרת כו' ', ופירש"י והרא"ש ובדעת זקנים דמלשון זה נלמד שצריך לאומרו בקול ר...
על ידי גבריאל פולארד
27 ספטמבר 2017, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות על הפיוט י"ג מידות

התקבצו אצלי כמה הערות על פיוט זה, שמחר [בין היתר] נוהגים לאמרו: *ד' ד' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנֵנוּ וּלְחַטָּאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנוּ אֶזְכְּרָה אֱלֹהִים וְאֶהֱמָיָה בִּרְאוֹתִי כָּל עִי...
על ידי אתה יודוך
12 נובמבר 2017, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

לגבי בואי כלה: משנה ברורה סימן רסב ס"ק י ונוהגין לעמוד אז ולעשות דוגמא כמו שמקבל פני אדם גדול. בן איש חי שנה שניה פרשת וירא סעיף ב ו הנה באמירת באי כלה, נוהגים העולם לצדד פניהם לצד ימין שלהם ואומרים באי כלה הא', ואח"כ מצדדים פניהם לצד שמאל ואומרים באי כלה הב', ואח"כ נשארים זקופים כלפי מערב ואומרים ב...
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח הנרות הללו

המאירי סובר שהדלקת היום הראשון היתה זכר לנס הניצחון, אך יש בזה מחלוקת ורובם סוברים דימי החנוכה נקבעו על נס הניצחון וכדמשמע בפ' במה מדליקין, אך זה פשוט מסברא דהגם דההודאה היא על נס הניצחון מ"מ הא דקבעוה על ידי נרות הוא מטעם נס פך השמן, ומה שציין הב"י אפשר דהוקשה לו למה הגמ' כביארה מאי חנוכה הביא נס ז...
על ידי סופר
09 דצמבר 2017, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

יהודי כתב:אך עדיין יטעון מי שהצליח לשמור ע"ע זמן מסוים ולבסוף נפל כטענה הנ"ל.
לכן כתוב מחייב את הרשעים, ולא כתוב מחייב את עוברי העבירה. ודו"ק.
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

ה'בת עין' מבאר זאת בדרך דרש, יעקב ידע שיצטרך ביום מן הימים לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, ולכן ביקש מהקב"ה שיורידו בכבוד, ונתקבלה תפלתו. וזהו ביאור הדברים, ביקש יעקב לישב בשלוה, וכדי שיוכל לישב בשלוה ולירד למצרים בכבוד קפץ עליו רוגזו של יוסף, שעל ידו נסתבב הסיבה שירד בכבוד למצרים, וע"ז אומר הקדוש ברו...
על ידי ראובן
12 דצמבר 2017, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ חלום פרעה

אולם עצם הדבר נראה לי קצת תמוה שפרעה ראה בחלומו דבר שאינו קיים במציאות, והרי לכאורה שבע שנות השבע היו שבע שנות ברכה ושפע אבל לא שהיו שם "ניסים", למשל: מצב כזה בעצמו שמגרעין אחד יצמחו שבע שבלים - לא היה, כי זה כבר בגדר נס, וא"כ למה הקב"ה הראה לפרעה דבר כזה. דבר נוסף, עושה רושם שכל פרט בחלום היה מכוו...
על ידי אוריאל
18 דצמבר 2017, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

קללת חכם אפילו על תנאי היא באה - פרשת ויגש

"כי כמוך כפרעה". פירש רש"י "סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ע"י זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה". והקשה באילת השחר דהא במכות יא איתא דקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, וא"כ מדוע לא לקה יוסף. וכתב דצ"ל דהיה בידי יוסף זכות שהגינה עליו, אי נמי "דכיוון שיהודה חשב כהוא מצרי י"ל דבטעות כזאת שאין יודע מי האד...
על ידי נפתולי
29 דצמבר 2017, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

נראה לי שהגישה של הגדולים בדורנו היא שיצרא דעריות יותר מושך בזמנינו ממינות [אף שבגמ' איתא להדיא שאני מינות דמשיך], ולכן חוששים יותר לחשש גרירה [שיגרר ויבוא לפתוח דפים או אתרים שלא תכנן מראש] בעריות מאשר בכפירה, ולכן בכל הסינונים מקפידים יותר על סינון של אביזרייהו דג"ע. שמעתי מכמה וכמה מחנכים וכאלה ...
על ידי אברהם העיברי
31 דצמבר 2017, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בפרך - בפה רך

איני יודע האם זו תביעה או לא על עם ישראל. ישנו כאן לקח ומוסר הרבה יותר עוצמתי, מבלי לנסות לשייך את זה להשקפה. והלקח הוא הרעיון שפרעה השתמש בו, להטעות את יצר הרע, שהוא משכנע שאי אפשר. והנה כשזה בפה רך, אפשר. מה איתנו? אנחנו אומרים לעצמינו "כמה קשה הדבר" אך עלינו לבדוק את עצמינו, האם במצב של פה רך, הי...
על ידי יהודי
01 ינואר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

כדי שלא יסגרו שוב את הפורום עדיף לא להגיב
על ידי מצאצאיו של אברהם
03 ינואר 2018, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם

הדבר פשוט שאסור שהרי אם היו מתנים כן בפירוש התנאי היה מועיל כבכל תנאי שבממון, א"כ הוה כאילו התנו כן בפירוש כההוא עובדא דזבין נכסיה למיסק לא"י.
עי' סי' רז מתי דברים שבלב הוה דברים
על ידי אוריאל
06 ינואר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מכלי ראשון: בעיתון המבשר קהילות, לשבת זו, היה ראיון ארוך עם הרב מרדכי אורלנצ'יק, אחד מחברי הח"ק בבית החיים של בני ברק למעלה מעשרים שנים, על בית הקברות. בתוך הראיון אתו הוא מתייחס לקבורתו של רבינו מרן זצ"ל, תוך שהוא מגלה טפח מיוחד ומפעים, לו הוא היה עד. להלן הציטוט: בנוסף לכך, מגלה לנו ר' מרדכי גילו...
על ידי סבא
06 ינואר 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו לשונם

מעניין להביא כאן שיטה מחודשת בזה משו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סו- והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז"ל ויק"ר ל"ב בגלות מצרים שלא שינו את שמותן הוא לקודם מתן תורה שלא היה היכר גדול בשביל קיום המצות דבני נח ובפרט שחלק גדול מישראל עבדו ג"כ ע"ז ורובן לא מלו את בניהם עד סמוך להגאולה כשהיו צריכין לאכ...
על ידי י.א.ל
11 ינואר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין ה"בואש" בהלכה

לכאורה לא מובן כיוון שטען בראש האשכול שנשאר הריח כמה ימים , בשלמא אם נאמר שכל זמן שהבואש עליו אסור שזה ריח שיש לו עיקר,אבל אחרי שרחץ עצמו הרי אין לו עיקר
על ידי מבין ענין
16 ינואר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

נכנס אל הרב אחד עם גביר ואמר לרב שהגביר מבקש שהרב יברך אותו בעשירות, שיוכל לתרום ולהחזיק אברכים. חייך הרב ואמר אם באמת יש לי כח לברך אנשים והם יהיו עשירים, אברך כבר ישר את האברכים... ניסה המלווה ללמד זכות על הגביר ואמר - "הרב, הוא רוצה להיות ה'צינור' שיזכה שהזכות הזאת תעבור דרכו"! "ולי דוקא נראה" הפ...