החיפוש הניב 29 תוצאות

חזור

על ידי י.א.ל
11 ינואר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין ה"בואש" בהלכה

לכאורה לא מובן כיוון שטען בראש האשכול שנשאר הריח כמה ימים , בשלמא אם נאמר שכל זמן שהבואש עליו אסור שזה ריח שיש לו עיקר,אבל אחרי שרחץ עצמו הרי אין לו עיקר
על ידי י.א.ל
09 מאי 2018, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

מה שייך כאן מימרא דחז'ל על הכרת הטוב? האם יש למישהו הכרת הטוב להיטלר או סטלאין שר'י' על שהשאיר שריד לפליטה??
כל מה שעשו הציונים לעצמם עשו כאמר ר' שמעון ואם היה באפשרותם היו מוחקים הכל כידוע!!
על ידי י.א.ל
10 מאי 2018, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכירות דירה לשבת ויו"ט - האם נחשב שכר שבת בהבלעה

לפני 15 שנה הייתה לי הצעה לעבוד באירועים בשבת וכידוע המלצרים לא עובדים בחינם וזכור לי שאז ביררתי קצת את הענין [עיקר השאלה היא כיון שעובדים בשבת אז יש כאן שכר שבת }ומה זכור לי שמתייחסים להכנות שלפני השבת ואז זה נקרא שמבליעים את השכר אם כך הכא נמי כיון שיהנה מזה גם לפני השבת וגם קצת אחרי החג זה מובלע
על ידי י.א.ל
13 מאי 2018, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

מה שייך, הרי ודאי מלאכת הצילום במצלמה היא דאורייתא. ומי אמר שמותר להפגין מלכתחילה, אם ברור שצריך יהיה להפעיל מצלמות. ודאי שזה דאורייתא? לכאורה זה דרבנן, (אלא א"כ מחמירים כדעת החזו"א שכל סגירת מעגל הוא בונה), ולגבי הרישום לכאורה כל רישום דיגיטלי אינו דאורייתא. ומי פשוט למר הכי?? פשוט לנו שיהודי אסור...
על ידי י.א.ל
21 מאי 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

לא זכו הלומדים להבין האם יש מקור הלכתי שמתיר לאחר זמן תפילה או לא ?? נראה שאף אחד לא הביא מקור אמין הלכתי ולא מעשיות כאלה ואחרות [בלי קשר לגדולת המסופרים ] בשוע כתוב שאסור לאחר יותר מחצות היום מי שנוהג כך לא אין לא שום היתר נקודה [בלי רגשיות כמובן] ועד הזמן שאחרי ד' שעות גם אסור לאחר ומבואר שם שאין ...
על ידי י.א.ל
02 יוני 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

בהעלותך

- ותדבר מרים ואהרן וגו' האם נצטרע אהרן הכהן, ומדוע לא הזכירה התורה את זה?
על ידי י.א.ל
05 יוני 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה כיוון אומרים קדיש?

אולי זה יכול להוסיף לכם שמצאתי שערי תשובה בשם ברכי יוסף שכשם שאסור לעבור על פני המתפלל כך יש איסור לעבור על פני אדם האומר קדיש, ואומר המשנ''ב שהטעם שאסור לעבור על פני המתפלל הוא או א' - שמפריע כוונתו או ב' - שהמתפלל נמצא לפני השכינה א'כ לפי הטעם השני אולי הכא נמי צריך להחזיר פניו למזרח - או שאולי אי...
על ידי י.א.ל
06 יוני 2018, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה כיוון אומרים קדיש?

היום ראינו שכתוב שכל דבר שבקדושה צריך לעמוד ,כלומר קדיש קדושה ברכת כוהנים
,אולי זה מענין לענין באותו ענין ,האם שאני עומד לענות קדושה בחזרת הש'צ אני גם חייב צריך לעמוד לכיוון מזרח או שרק הש'ץ מחוייב בזה ואולי כמו שהוזכר כאן לעיל זה באמת אותו הדין בנתיים לא מצאתי מקור לזה
על ידי י.א.ל
09 יוני 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח, המרגלים, יהושע וכלב.

ב"ח"ח על התורה" מקשה א. מדוע משה התפלל רק על יהושע, ולא על כלב? ב. בסוף הפרשה מוזכר כלב לשבח "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי", ויהושע לא מוזכר? הח"ח מוסיף משפט כזה: 'מדוע לא הזכיר הקב"ה את יהושע ג"כ לשבח, שהוא היה מתנגד לשיטת המרגלים מתחילה ועד סוף'? עכ"ל הח"ח מביא רעיון ומשלב אותו בפרש...
על ידי י.א.ל
14 יוני 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

התעוררנו היום בדין המוסר לאחרונה לצערנו רואים אנשים חרדים הנוטלים חלק בביקורות של משרד הדתות כמבקרים, א- האם יש להם דין מוסר? ב -אם הם היו מודיעים לכולל או ישיבה הדין היה אחרת ? ג - אולי לא נקרא מוסר מה שרק 'ממלא' תפקידו ולא דמי למוכס שלוקח לעמו חלק מההכנסות, ד - אולי זה נקרא שטוב שהם יעשו את זה ולא...
על ידי י.א.ל
17 יוני 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

יעבץ כתב:חייבים לך משהו, שלבקר אם אתה גנב זה ג"כ מוסר?!
האברכים לא גונבים אף אחד ההפך הוא הנכון כמו שידועה דעת רבותינו בזה,
אבל הביקורת כפי שידוע לכבודו אם לא עוברים אותה[ולאו דוקא כי גונבים ] גוררת אחריה הוצאות מרובות ולא מוצדקות
תהיה בטוח שהמוסדות האקדמיה לא עוברות ככאלה ביקורות
על ידי י.א.ל
11 יולי 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקיון רכב מקצועי בשלושת השבועות

לא זכיתי להבין השאלה בניקוי רכב בג' השבועות. הלא אפילו ללבוש חדש אינו אסור אלא משום שהחיינו, וזה כמובן לא שייך בניקוי רכב. ואולי כוונת ר' תיובתא לשאול לענין מר''ח ועד התענית שאז אסור בכיבוס ממנהגא או שבוע שחל בו ת''ב שאסור בו הכיבוס מדינא. אך גם בזה נראה פשוט להתיר ניקיון רכב כל שאין בו כיבוס, ואין...
על ידי י.א.ל
13 יולי 2018, 13:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

לפי הידוע לי אי אפשר להעסיק גויים כיון שזה יכול לפגוע בביטחון המדינה, תאר לעצמך שאותו גוי הוא מרגל של אירן? והוא שולט בלוח הבקרה של חברת החשמל, הרי זה אסון לכל ישבי ארץ הקודש. כך שכל העסק פה הוא פיקוח נפש. צריך שעוד רבנים יתמכו בזה, וגם צריך חוות דעת משפטית שמבחינת חוקי מדינה זה אפשרי בכלל. להוי יד...
על ידי י.א.ל
13 יולי 2018, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

ראיתי לפני כמה שנים שבעיר ביתר עילית יש אבטחה של אינם יהודים בשבת האם גם היום זה כך אז מה ההבדל?את חינו 'נשים לבטחונם ואת חשמלנו לא??
על ידי י.א.ל
19 יולי 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות ממעמד חליצה

מה עם מה דסני עלך?! היית רוצה ח"ו שתמונות שלך (וכ"ש באשה) יסתובבו לעין כל? מדובר במעמד לא נעים כלל, אמנם מבואר בשו"ע שקובעים אותו ברוב עם לפרסם הדבר, אבל לצפות בזה אח"כ נראה לי מגונה. ולראות זאת במציאות, תפילת הדיינים לאחר החליצה היא "יהי רצון שלא תבאנה בנות ישראל לא לידי חליצה ולא לידי יבום", ע"כ ...
על ידי י.א.ל
05 אוגוסט 2018, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: ציצית לילד קטן מסוגלת לנשמה גבוהה

אולי הכוונה בזה היא שבזכות מצוות ציצית מגיל קטן יזכה הילד ל'השתמש בנשמתו ' באופן הותר רם ונעלה ולא ח'ו חלילה ,
על ידי י.א.ל
13 אוגוסט 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

יישר כח על הפורום המעניין כיון שאנחנו לוקים בהרבה דעות קדומות היה מענין לראות את דעת החכמים ללא הזהות הרגילה שלהם, אבל יחד עם זה שאני נכנסתי לפורום הסתפקתי בכתיבת אותויות שמי מאחר שלא רציתי לעטות עלי מסכה אחרת נכון שהיה מן הראוי [לפי מה שכתבתי]לכתוב את השם הראשון וכי מאחר שקוראים לי דוד כמה דוד איכא...
על ידי י.א.ל
09 ספטמבר 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משקל פירושי רש"י והרע"ב להלכה

שנה טובה לכולם כתיבה וחתימה טובה, בבית המדרש בלימוד סוגיא לא זזים מלימוד הרש''י הקדוש דבר ראשון בכל סוגיא ,ותמיד יש משקל לפירושו וכך למשל את הרא''ש שלא פעם מביא קודם את רש'י גם אם הוא חולק עליו,וכמובן בעלי התו' שלא זזים מביאור הרשי אפילו שאחר כך חולקים עליו ,א''כ לא ברור מה התמיה אם הוא מפרש או לא כ...
על ידי י.א.ל
13 ספטמבר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשים בתפילת ימים נוראים

כבוד הרב הפקדתי שומרים , לא מובן מה האבסורד האם לכם הפריע או שהאברך עצמו פנה אליכם? ועוד הוראת הרב זצ'ל אי אפשר להקיש ממנה לכל מקרה כידוע, לעצם הענין אם מתאפשר וגם בני הבית יכולים ליטול חלק בתפילות למה לא [ואל תאמרו מה ההלכה היבשה בזה כי הדברים ידועים ]הם הרי עובדות מאד קשה גם בבית וגם בחוץ,אצלנו הש...
על ידי י.א.ל
17 ספטמבר 2018, 02:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש היתר לשימוש בקנבוס - קנאביס ?

פעם בהקשר להכשר ויסקי אמר לי ידיד ששאל את אחד מרבני הבד'ץ על כשרות המוצר והאם יהיה כזה בהכשר שלהם,וענו לו תראה מי ששותה עכשיו לא מחכה לבד'ץ ומי שלא שותה גם אחרי ההכשר לא ישתה :lol: אבל עצם השאלה מי שמעשן לא שואל אם מותר או אסור, ומי שלא ניסה למאי נפק'מ? אין לך מה לעשות נראה לי ברור שגם אם לא תמצאו צ...
על ידי י.א.ל
24 ספטמבר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

שים לב שהיתר זה מופיע בהערות ולא בפנים. ובכלל לא מצאתי היתר שיהיה כתוב בפנים. בפנים הח"ח כתב רק את האיסורים. וממילא לא נכון מה שאומרים שהח"ח זה ספר הלכה לאיסור ולהיתר. אלא זה ספר מוסר שמבליט את חומר איסור לשה"ר. ומפרט בעיקר את האיסורים ופה ושם בהערות מציין בהבלעה היתרים. סליחה מכבוד תורתו אבל החפץ ...
על ידי י.א.ל
26 ספטמבר 2018, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

הרב סענדר אולי ילמד כבודו את ההקדמה הנפלאה של מרן החפץ חיים וראה בעיניך כי טעות מרה בידך בברכה
על ידי י.א.ל
07 אוקטובר 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

בשטר החדש ע"ס מאתים ש"ח שיצא לאחרונה (הכחול) נכתב באותיות קטנות מאוד! שיר של אותו איש המודפס שם. ושם בתוך השיר נכתב "אלוקי" עם ה"א במקום קו"ף! שהוא שם משמות הקודש! אמנם הכתב קטן מאוד מאוד. אך בעלי ראיה מיטיבית יכולים לקרוא בבירור ללא זכוכית מגדלת. (מנסיון שעשיתי. רוב ככל המבוגרים לא מצליחים לקרוא. ...
על ידי י.א.ל
07 אוקטובר 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

יהי רצון שנקיים בהידור ככל אשר יורוך בלי לשון הרע ורכילות ובלי מחלוקות ונזכור שבסופו של יום 'המאבק ' הוא מי ינקה את הרחוב מהאשפה שלו בברכה
על ידי י.א.ל
08 אוקטובר 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

כמה הערות על מה שנכתב עד כה. א. בשטר כתוב אלוקי עם וא"ו. ב. הכוונה שם ברורה לאלוקים כפשוטו ולא לדיינים או משהו כזה. ג. כיון שזה בדפוס אין לזה דין של ספר תורה שכתבו מין. ד. מה גם שאינני בקיא באיש ובטיבו ואיני יודע אם היה כופר או סתם תינוק שנשבה או כל הגדרה אחרת. ה. בשטרות עם תמונת הרמב"ם הבעיה לא הי...
על ידי י.א.ל
10 אוקטובר 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכח רצה בברכהמ"ז ביום שבת

מתוך העלון כאיל תערוג שצירפת מבואר שגם הרב זצ'ל לא רצה לסמוך על זה להלכה והטעם שלא מוזכר העצה הזאת בפוסקים לומר זאת בסעודה שלישית, ,
דבר נוסף שמעולם לא שמעתי כזאת בשם מרן החזו'א ועוד שבעלון מובא בשם יש אומרים בשמו,האם למישהו יש מקור מהימן יותר?
על ידי י.א.ל
17 אוקטובר 2018, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עדיף נעל סגורה וחצאית קצרה או סנדל וחצאית ארוכה

עדיף שהוא יעשה לו רב ת'ח שידע איך להאהיב עליה את מצוות התורה בכלל ןמצות הצניעות בפרט [רב שיהיה לו זמין על כל שאלה בכל תחומי החיים] וזה יותר כדאי מלשאול כאן אנשים שיכולים לבלבל , ואני יודע שגדולי ישראל לא הלחיצו בעלי תשובה כי אחרת יכול לצאת מזה קלקול גדול ועוד שהבעל מתחזק צריך הרבה סיעתא דשמיא וחוכמה...
על ידי י.א.ל
22 אוקטובר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

מה בקשר לנפש אשר עשו בחרן ויצאו איתם אחר כך לעבר ארץ ישראל האם לא דאג להם? ועוד אנחנו רואים כאן את אאע'ה באמצע החיים אחרי הברית אבל כל השנים האלה עד שהגענו הלום גם היה מכניס אורחים ומנהל את האורחן שלו רק עכשיו אחרי הברית לכאורה היה פטור וזאת אחת הנק' שהתורה באה ללמדנו.
על ידי י.א.ל
24 פברואר 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

כך מספר אחד החתנים שם שבשנה ראשונה צירפוהו לאפיית המצות והנה בעת האפילה הוא שהיה קשור לרבי מאיר ברנסדורפר ולבריסק הלך להתעלף כשראה את הרוגע והקולות שמקילים החזו"א ותלמידיו בזהירות מחמץ אבל לאחר האפיה כשהתחיל הפלפולים והחשבונות הרבים סביב 'צירוף סל' לחלה וסביב 'מן המוקף' ותרומות ומעשרות וכדומה - הוא...