החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי אלף זעירא
17 ינואר 2019, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השתייכות' 'קבוצתיות' 'עדר' 'קהילה' 'גדולי הדור שלי' 'מפלגה שלי' מה המקור לפלא הזה והאם מותר לחדש שזה משהו מאוד קדוש

בענין האם הניחו תפילין במדבר. דברי הרשב''א שהובאו לעיל הם במנחות לד כמו''כ יעויין בספר אוצר הידיעות אסיפת גרשון [לפי סדר הא''ב] מערכת ת עמ' 685 שמרחיב בנידון ומביא כמה מ''מ בענין. יעויין גם בספר מכתבי תורה שפע חיים מהגה''ק מקלויזנבורג זצ''ל ח''ה מכתב שסט שמרחיב בנושא, ובתוה''ד מביא מזקינו הדברי חיים...
על ידי אלף זעירא
10 יולי 2019, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושה דרשה!

ווארט א' - שמעתי מהגר''ל מינצברג זצ''ל: 'איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם. לא זכו אש אוכלתן'. היינו כשזכו יש את האות י' באיש והאות ה' באשה וביחד זה שם ה', וזהו שכינה שרויה ביניהם. וכשלא זכו מסתלקת השכינה מביניהם, ומשחסר האות י' באיש והאות ה' באשה נשאר בשניהם רק האותיות 'אש', וזהו 'אש אוכלתן'. ע''כ י...
על ידי אלף זעירא
04 ספטמבר 2019, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מפתיעה

האשכול הזה ננעל. אני רואה שעדיין מנסים לחזור ולדון באותו נושא שוב ושוב, כדאי קודם לקרוא את כל מה שכתבו שם  ואם יש למישהו משהו לחדש אחר כך, שידון עם המנהלים אם ראוי לפתוח את האשכול מחדש. הרב יהודה 1 קטונתי מהבין את ההתעקשות שלך [בכמה וכמה אשכולות] למנוע מחברים לדון בנושאים שהם מעונינים לדון בהם. מי ...
על ידי אלף זעירא
27 אוקטובר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

אם כבר - הזכרתם לי שאלה ישנה שמפריעה לי. יש עוד כאלה הנהגות של חומרות שאין להם הגיון מצד עצמו כמו למשל מה שרבי נקרא קדוש בגלל שלא הוריד ידיו מתחת לאבנט וכדומה. מה הפשט ולמה צריך הרחקה כזו שלכאורה אין היא שומרת משום חשש איסור. נראה לכם שבאמת רבי היה יכול להכשל באיסור ממש - אם בסה"כ היה מוריד את היד ...
על ידי אלף זעירא
23 דצמבר 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנדה ברש״י

כמה הערות במסכת נדה  א) כג: רש״י ד״ה חוץ מן האנזים - וקשיא לרבא דאמר חסא.  לכאורה צ״ע מדוע לא קשה גם על ר׳ ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן.  (אגב, לכאורה צ״ל ברש״י לרבא ׳אמר׳ חסא בלא ד׳) ב) כג: רש״י ד״ה אפילו פרצוף אחד - אבר אחד כגון עינו או מצחו או לסת כו׳  ד״ה ומאי אחד - כחסא דאמר העין והלסת כו׳  צ״ע ...
על ידי אלף זעירא
23 דצמבר 2019, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנדה ברש״י

כמה הערות במסכת נדה א) לח: רש״י בגמרא ד״ה עד שיצא הולד - יצא הולד טמאה לידה. צ״ע כוונתו בזה. ועוד ק׳ מדוע לא פירש כן במתני׳ ? ב) מ. ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי. ג) מב: וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפ...
על ידי אלף זעירא
23 דצמבר 2019, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנדה ברש״י

א) נדה מז: רש״י ד״ה להחמיר - ל"א הלכה כדברי כולן להחמיר הביאה אחד מן הסימנים הללו ואפילו הקודם שבכולן ולא הביאה את כולן בוגרת ואינה בוגרת ואם קבל אביה בה קדושין וקדשה היא את עצמה לאחר צריכה גט משניהם דכיון שהביאה אחד מן הסימנין הללו ״יצתה לה במקצת מרשות אביה״ דאיכא למימר בוגרת הויא ואין כח בקדושי א...
על ידי אלף זעירא
06 ינואר 2020, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ב. הקטר חלבים ואברים מצוותן עד עלות השחר | שם משמעיה

מה הס''ד דעד בוקר דכתיב גבי אכילת קדשים אינו עד עלות השחר, הרי פירוש המילים 'עד בוקר' הוא עד עלות השחר שאז מתחיל הבוקר?
על ידי אלף זעירא
06 ינואר 2020, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

'זמן שכיבה' בזמן הזה

הנה מבואר בריש ברכות דזמן קריאת שמע של ערבית הוא בזמן שכיבה אלא דפליגי תנאי האם תחילת הזמן שהולכים לישון [ברייתא ב:] או כל משך הזמן שהולכים לישון [ר''א במתני'] או כל הזמן שישנים [ר''ג במתני']. ואף רבנן דקיי''ל כוותייהו ס''ל בפירוש קרא דבשכבך כר''ג אלא שגזרו להקדים עד חצות כדי להרחיק וכו', אבל בדיעבד...
על ידי אלף זעירא
14 ינואר 2020, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אם אפשר להביא ציטוטים ממה שנאמר שם כך נוכל לדון יותר על מהות הדברים ופחות על העטיפה ואיזה ר''מ בעד ואיזה ר''י נגד.
על ידי אלף זעירא
19 ינואר 2020, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן ערוך הרב מהדורא בתרא

חדא כתב:
19 ינואר 2020, 03:19
לא נכנס כ"כ לעומק הענין
????????
למדת פעם שו''ע הרב אחר לימוד כל הסוגיא מהגמרא וטור שו''ע ונו''כ? מדבריך נראה שלא... [איני יודע מה כוונתך בדיוק ל'היכנסות לעומק הענין' אבל הספר בהחלט ממצה ומסכם באופן מיוחד את הסוגיא בתוספת הגדרות וביאורים חדשים וממשיך עד לפסיקת ההלכה].
על ידי אלף זעירא
11 פברואר 2020, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בהבנה

הרב איש קטן שליט''א. א] גם אם תחזור אלף פעם שהנפש החיים והלשם כתבו מפורש כמו שכתבת זה לא ישנה את דעתם של גדולי המקובלים שפירשו דלא כפירושם. השאלה מה מטרתך, אם אתה חותר לאמת עליך ללמוד תחילה היטב את דבריהם של הגה''ק בעל שפע טל תלמיד הרמ''ק זי''ע, ואת דברי קדשו של הגה''ק בעל התניא זי''ע ולנסות להבין א...
על ידי אלף זעירא
11 פברואר 2020, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בהבנה

תבורך על מה שכתבת אבל אחר המחילה הדברים אינם נכונים א. אני לא מדבר בשפה בוטה נגד מקובלים חלילה אני עפר לרגלם של כל החכמים שהוזכרו באשכול ע'י כל מן דהוא -אני מדבר נגד הבנה של פשוטי העם את דיברהים העמוקים הבנה שיש בה כדי קיצוץ בנטיעות- ב. גם לך הדברים לא ברורים ואתה עצמך לא מבין איך אפשר לומר שהנשמה ...
על ידי אלף זעירא
11 פברואר 2020, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכולות בנושאים נפיצים

אני מתחיל להפוך בליבי שמא יש בכל זאת משהו חיובי בביהמ''ד הגר''א. עד עכשיו התנגדתי אליהם נחרצות כי השתכנעתי מרבבות הלייקים שהומטרו נגדם. משהוסרו הלייקים - אני מתחיל שוב לשקול את דעתי בנושא.
על ידי אלף זעירא
19 מאי 2020, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד נשמר את החתונות הצנועות

אשמח לשמוע מאנשים שחיתנו כמה היא עלות ממוצעת של חתונת ילד [לכל צד] מלפני הווארט עד סיום ימי הש''ב, כולל תשלום לשדכן, אירוסין, המתנות, הביגוד, ריהוט ואיבזור הדירה, השתתפות בשכירות דירה. לא כולל קניית דירה. ואם יש הבדל בין בן או בת נא לציין. לפי מה ששמעתי מדובר בעלות של בין 80 ל120 אל''ש. אשמח לשמוע א...