החיפוש הניב 203 תוצאות

חזור

על ידי גבריאל פולארד
27 ספטמבר 2017, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות על הפיוט י"ג מידות

התקבצו אצלי כמה הערות על פיוט זה, שמחר [בין היתר] נוהגים לאמרו: *ד' ד' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנֵנוּ וּלְחַטָּאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנוּ אֶזְכְּרָה אֱלֹהִים וְאֶהֱמָיָה בִּרְאוֹתִי כָּל עִי...
על ידי גבריאל פולארד
29 ספטמבר 2017, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

עי' במפרש נדרים סג: והנצי"ב בהעמק שאלה [כמדומני קסט או קסז] למד מדבריו דיש מצוה גם בלילה ועי' בספר שונה הלכות עם תורת המועדים [קולדצקי] סי' תר"ד ובמכתב ברכה מהגרח"ק בריש הספר. ועי' גם ברש"ש בנדרים שלפי הבנתו בדברי המפרש אין שום ראיה משם.
על ידי גבריאל פולארד
01 אוקטובר 2017, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

קדושת הסוכה

קישוט חפץ חיים
על ידי גבריאל פולארד
01 אוקטובר 2017, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת הסוכה

אפשר לתלות בסוכה כקישוט וכתמרור אזהרה...
בנוגע לדיבורי חול עי' במט"א בסוף סימן תרכה שכתב שכמובן לא על חשבון שמחת יום טוב. וע"ש בדבריו הנעימים הדרכה למעשה.
על ידי גבריאל פולארד
02 אוקטובר 2017, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת הסוכה

מה שבטוח הוא שכשרואים את התמונה הזאת נזכרים בחפץ חיים, וממילא אמורים להזכר בעוד כמה דברים...
הוספתי תמונה עם הפסיק שהיה חסר.
בכמה שקלים אפשר להדפיס ולהוסיף למינציה ולמכור במחיר עלות או קצת יותר, או לחלק חינם לזיכוי הרבים.
שנזכה לנצור לשוננו מרע!
על ידי גבריאל פולארד
18 אוקטובר 2017, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי נולד בנו יצר הטוב

עי' גם פי' הרא"ש נדרים לב:
על ידי גבריאל פולארד
19 דצמבר 2017, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

ביטול איסור לכתחילה באיסור דרבנן

משהו שנכתב לחנוכה, אבל קשור להרבה דברים. בשו"ע הלכות חנוכה (סי' תרע"ז ס"ד) כתב: הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו, ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. ומקור הדברים הוא בטור בשם מהר"ם מרוטנבורג (פסקים ...
על ידי גבריאל פולארד
20 דצמבר 2017, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביטול איסור לכתחילה באיסור דרבנן

קושיא לפלפולא, שיטת הריטב"א בנדה דף סא: שיש איסור ספיה למת כמו שיש איסור ספיה לקטן, כלומר המת אינו מצווה במצוה אבל יש בו חפצא של מצוה כמו קטן, לפי זה הקשיתי איך מותר להחיות את המת הרי הוא גורם להנות מאיסור הנאה לפי מה שכתב החוו"ד שאסור להנות מהפיכת איסור להיתר. האיסור לבטל איסורי הנאה הוא באופן שסי...
על ידי גבריאל פולארד
30 דצמבר 2017, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

מאמר של הג"ר אשר וייס בנושא
ועי' גם במשנ"ב דרשו תנ"א הערה 5
ובאמת שמעולם לא הצלחתי להבין מה ראו להחמיר אחרי הבירור של הגר"צ כהן, וגם בעיר בני ברק שמעתי מאחד ששאל את הגרא"י דינר איזה כלים לא צריך להגעיל וענה לו: תגיד לי קודם איזה כלים צריך להגעיל... [אבל אולי חסר פרטים בסיפור].
על ידי גבריאל פולארד
07 ינואר 2018, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

יש גם ספר של הרב אריאל בוקוולד בנושא
ויש גם "מנחת איש" [לרב אי"ש שפירא שליט"א] על גבולות הארץ. המעלה שלו שהוא הגיע אחרי כולם.
על ידי גבריאל פולארד
17 ינואר 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

ההסבר של @יעבץ בענין תלמיד טועה כתבו הוא מתיישב על הלב, יש גם כיו"ב באגרות משה שכותב כן על דברים שכתובים במאירי ובשטמ"ק, וזה כמעט ברור שיש כאן סגנון איך לחלוק. ואם באמת ה"קוד" הזה מקובל וידוע, אז אי אפשר לקרוא לזה שרבותינו לא כתבו אמת.
מי שלא מסכים איתי שידע שתלמיד טועה כתב הודעה זו בשמי... :)
על ידי גבריאל פולארד
23 ינואר 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

ומענין לענין באותו ענין חורה לי מאוד על מה שכתבו על דברי רש"י פרשת עקב שכתב "עשו מזוזות הניחו תפלין" שהיה כתוב במקור "עשרו מעשרות הפרישו תרומות", והבחור הזעצער טעה בפענוח הראשי תבות. ותמוה: א] הרמבן והרדב"ז [בתשובות] התיחסו לרשי כפי שהוא לפנינו ב] מהיכי תיתי לכתוב ביטויים כאלו בראשי תיבות ג] למה "עש...
על ידי גבריאל פולארד
24 ינואר 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

בכמה סידורים חדשים יש ציון מיחוד לשווא נע
וראיתי שבכמה סידורים על המילים "טהור ישעתינו קרבה" שאומרים ב"והוא רחום" ציינו על הר' שבתיבת קרבה ציון שווא נע.
ולענ"ד טעות הוא, שכן קרבה הוא לשון ציווי, כמו "נקבה שכרך עלי ואתנה", וכמו "שמרה זאת לעולם", וא"כ הק' בקמץ קטן ואחריו שווא נח.
מסכימים?
על ידי גבריאל פולארד
25 ינואר 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

אם הבנתי נכון יוצא כך: ציווי [ובכלל זה בקשה, כי מבחינת דקדוק זה היינו הך, בתגובה ל @שאר לעמו ] בבנין פָעַל (קל) לזכר יחיד בדר"כ הוא בב' צורות פְעל, כמו סלח מחל, או פעול כמו גְזור ושְמור. בכתבי הקודש [מה שלא נפוץ היום כלל] שיש גם צורות עם ה' בסוף, מההמין הראשון (פְעל) זה סְלחה שְמעה, והמין השני (פְעו...
על ידי גבריאל פולארד
28 ינואר 2018, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות שאינם נקראים

עי' משנ"ב סי' רט"ו סקי"ט דכל השמות שאינם נמחקים אסור להזכירן לבטלה
על ידי גבריאל פולארד
01 פברואר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיגון בשמן עמוק לגבי בשר בחלב

קצת יש להביא ראיה מלשון המהר"ם שיף [חולין ק"ג:]- אודות כבד של אווז מפוטמת שרצו לטגן בשומן אווז ונתחלף וטיגנו במעט חמאה ... קצת קשה להביא ראיה מתיאור מקרה שאירע [כדמשמע מדברי המהר"ם שיף, דמיירי על מעשה שהיה]. מה שהיה קשה לי שלכאו' מהגמ' בסנהדרין [שהיא המקור של המהרמ"ש והמנ"י] מוכח דגם בשמן עמוק לא מ...
על ידי גבריאל פולארד
22 פברואר 2018, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

כיוונת פחות או יותר למהרש"א שם.
ובע"כ דזהו כוונת הגמרא שכן חטאים בדגש בט' היינו חוטאים, כדפירש"י גבי שור נגח, וא"כ ודאי שדרשת הגמרא היא מדשני קרא.
על ידי גבריאל פולארד
22 פברואר 2018, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

משה הלוי-שחור כתב:גופן, בעברית הכתב אבל באמת הוא על השפה עי' רש"י שבת קג. ד"ה בכל לשון, של כל כתבים וגופן של כל אומה, הרי שהכתב אינו הגוף
עי' רש"י מגילה ט. שמבואר שגופן הוא צורת האות.
על ידי גבריאל פולארד
26 מרץ 2018, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהי הגדרת חמץ נוקשה?

תעיין בתפא"י בקופת הרוכלים [הנדפס בתחלת מועד א'] ב"כללי חמץ ונוקשה", נראה לי שיש שם תשובה לשאלותיך.
על ידי גבריאל פולארד
01 אפריל 2018, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהחיינו בביעור חמץ

על שאלה זו ראיתי בעבר חמשה תירוצים, ואני כותבם לפום רהיטא. א. מה שהוזכר בשם הרא"ש ב. מה שהוזכר לצאת יד"ח ע"י פרי וכדומ' ג.אין מברכים ברכת שהחיינו על מצוה בדרך כילוי ד. בנוסח אחר, על מצוה שכונתה לשלול דבר איסור אין מברכים שהחיינו ה. איננה מצוה התלויה בזמן, שכן אם יוצא באלול ועתיד לחזור קודם הפסח מחו...
על ידי גבריאל פולארד
01 אפריל 2018, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה?
על ידי גבריאל פולארד
02 אפריל 2018, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב? חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה? אני לא התכוונתי למשהו כזה, אבל אדרבה, אשמח אם תחכים אותי בעוד רעיונות שאני לא יודע. אני מניח גם שלא התכוונת לשינה ביום...כמשנ"ב סי' ד' סקל"ו [אני מקל בזה גם ב...
על ידי גבריאל פולארד
03 אפריל 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי גבריאל פולארד
08 אפריל 2018, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: א] כתיבת הדפסת מודעות לשלו"ז בשבת אסרו חג ב] קטניות בשלו"ז

העתקתי את המאמר שצירף ההוא @סבא שליט"א וצירפתי מעט הערות ב-* [אני מקווה שאין זה בגדר "חמץ שעבר עליו הפסח". עכ"פ נפק"מ לשנה הבאה] בישול קטניות באחרון של חג עבור שבת מהרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן השנה חל שביעי של פסח בערב שבת, ומותר לבשל מיו"ט לשבת ע"י עירובי תבשילין, וכן שבת הוא כבר אחר פסח ואין בו כב...
על ידי גבריאל פולארד
08 אפריל 2018, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית חולים - ספק טומאה ברה"ר?

בספר ציוני הלכה של הגרב"צ קוק על הלכות אבלות פרק י' מביא הרבה תשובות מהגריש"א זצ"ל על ענין כניסת כהן לבתי חולים [ונוגע שם בנדון זה דס"ט ברה"ר ובעוד שאלות].

וייתכן שיש בזה גם נפק"מ לגבי מירון.
על ידי גבריאל פולארד
11 אפריל 2018, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

ודי לראות את כל המתעסקים בנסתר דדורינו הכללה גסה וכלל לא מדויקת. אני מכיר עשרות אברכים בכולל פוניבז' מכל העדות והסגנונות שעוסקים בזה, כמובן שרובם בצנעה. באופן כללי לטעמי כל הנדון הזה מי עסק ומי הבין הוא די מיותר. אני אומר זאת מניסיון בשיחות עם כל מיני אנשים בתחום. כי זה ברור באופן כללי שזה חלק שצרי...
על ידי גבריאל פולארד
11 אפריל 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

סוטה יג. היכן נבואתך

מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן [דף יג - א] ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך והיינו דכתיב (שמות ב ד) ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה ל...
על ידי גבריאל פולארד
12 אפריל 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

שמעתי שהגר"ד לנדו אמר שמי שיש לו טעם בגלידה לא יתכן שכול ללמוד קבלה ואמר על עצמו שאף שאינו אוכל גלידה אבל הוא חושב שאם הוא יאכל יהיה לו טעם [ויל"ד האם אפשר להוכיח מזה שכל מי שאוכל גלידה אינו לומד קבלה או שיש חולקים עליו בזה] ודאי שיש חולקים, ואין חולקים ואבאר דברי. הדעה המקובלת על הרבה מהת"ח העוסקי...