החיפוש הניב 349 תוצאות

חזור

על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

שאר לעמו כתב:ר' שו"מ
למה קשה לך רק בראש השנה. ומה עם שבת בראשית, למה היא זכר ליציאת מצרים ?
אה''נ. לכן ציינתי את הרמב''ן שמתרץ, וברצוני היה לדעת תי' נוספים.
על ידי בני תורה
17 ספטמבר 2018, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

יש בזה דבר עמוק. חזל קבעו לנו מהו זמן קימה. זמן זה הוא הוא הראוי לקימה. מה שאנו אינם פועלים לפי זמנים אלו זהו חסרון וגריעותא בנו. אנחנו אנשים שעיוותנו את המציאות. וכמו שכל אחד מבין, שאם יום אחד יחליטו להיות ערים בלילה וישנים ביום אין זה משנה כלום, משום שמי שחי כך הוא המשוגע, ויש את הזמן של הטבע כפי ...
על ידי סבא
17 ספטמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

לכאו' אפשר לומר על דרך החזו"א לעניין טריפות, שאף שהיום הרבה מן הטריפות חיות י"ב חודש ולהיפך, מ"מ חז"ל קבעו הטריפות לפי הזמן של אלפיים תורה, וה"ה הכא לעניין הזמנים שנקבעו לפי זמן אלפיים תורה שאז לא היו קמים אחר ג' שעות ביום [בני מלכים].
על ידי אור זרוע
23 ספטמבר 2018, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בסכך קיינעס

בימי קדם היו אנשים יושבים בסוכה עם כובע רחב שוליים כדי למנוע מהתולעים ליפול מהסכך לקערה, וכך כותב הפמ"ג (משבצות זהב שטו, יא): יש בסוכות מעוטפים ברייט"ל שלא יפול תולעים מסכך לקערה, יש לומר זה רק לאהל אסור.
על ידי יהודה1
23 ספטמבר 2018, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

סדר הפרשיות

בס"ד אכתוב כאן את הכללים על כל הפרשיות מתי הם מחוברות ומתי נפרדות בארץ ישראל ובחו"ל. בתחילת השנה מר"ה עד סוכות יש בדיוק 14 יום כולל ר"ה ויוה"כ. אם גם ראש השנה וגם יום כיפור חלים בחול, אז נשארו שתי שבתות לקריאה עד שמחת תורה שבו קוראים וזאת הברכה. לכן הפרשות הם וילך, האזינו. במקרה זה פרשת וילך נפרדת מ...
על ידי בני תורה
29 ספטמבר 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה חדשה בענין איסור טילטול פירות האסורים באכילה כטבל וכיו"ב בשבת

בשו"ע סימן תרנ"ח סעיף ב' הביא הרמ"א מהמהרי"ל דבשבת של סוכות מותר האתרוג בטלטול משום שיכול להריח בו, וכמבואר בסוכה דף לז: שאף שהאתרוג מוקצה למצוותו, מכל מקום כיון שעומד לאכילה לא הוקצה אלא מאכילה אבל להריח בו מותר לפי שאינו עומד לריח. ודווקא הדס שעומד לריח אסור אף להריח בו משום שהוקצה למצוותו. ועל כן...
על ידי דרומאי
02 אוקטובר 2018, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

בס''ד
שמעתי שהטעם שאומרים י''ג מידות ביו''ט הוא משום שהוא יום הדין, דבחג נדונין על המים ובפסח על התבואה ובעצרת על פירות האילן, אבל בשמיני עצרת שאינו יום הדין לא שייך לומר י''ג מידות.
על ידי amsgula.net
08 אוקטובר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

אין כלל אחד קבוע לכל המקרים, לא לבעל עבירה ולא לשוגה בכתביו. יש הרבה חילוקי פרטי דינים שמשתנים בין מקרה למקרה.
כלל אחד שייך לומר: שמי שאינו בקי בהלכות לשה"ר אסור לו לפצות פיו בעוה"ז נגד בר ישראל בלא שאלת חכם, גם אם מכוון לקנאות גמורה לש"ש.
על ידי אוריאל
12 אוקטובר 2018, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

למה לא נחשב הדבר שהוציא עצמו מן הכלל?

ירושלמי יומא פ"ה ה"ב: "מעשה באחד שהאריך [בשהותו ביו"כ בקודש הקדשים] וגמרו להכנס אחריו, אמרו שמעון הצדיק היה. אמרו לו למה הארכת, אמר להן מתפלל הייתי על מקדש אלהיכם שלא יחרב, אמרו לו אע"פ כן לא היית צריך להאריך". למה אמר שמעון הצדיק "מקדש אלקיכם " ולא מקדש אלקינו? אולי משום שרצה לומר ולהדגיש שלא התעכב...
על ידי סענדער
18 אוקטובר 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלות הלכתיות בחישובי מים וחשמל בדירות מחולקות

הכנתי כלי מיוחד עבור אלו שמתגוררים בדירות מחולקות (מצורף), על מנת להקל עליהם את חישוב התשלומים לזה ששוכר את הדירה הקטנה המקבלת את התשתיות מהדירה הגדולה. בתוכנה זו נקבעו כמה דברים אשר למעשה יש לשאול האם מבחינה הלכתית זה נכון. כדלהלן: א. חברת החשמל דורשת תשלום קבוע על החלוקה והאספקה. קבעתי כברירת מחדל...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 אוקטובר 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אבקשה טוב לך
22 אוקטובר 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יצחק
22 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כהן מותר לקבל דם שהוציאו ממת?

דל מהכא פיקו"נ (מן הסתם זו כוונת ר' @ברית מלח) לכאורה ברור שמיד כשהדם נכנס לעורקים הוא "חי" ופקעה הטומאה שלו, לכן אם יזריקו לו פחות פחות מרביעית הכהן לא נגע בטומאה מעולם. אולם באמת האבני נזר (או"ח תפ"ג) חוקר האם הגדר בטומאת מת ונבילה היא שהוא טמא בגלל שכעת הוא מת או בגלל שהיה בו מאורע של מיתה, והוא ...
על ידי ברית מלח
22 אוקטובר 2018, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כהן מותר לקבל דם שהוציאו ממת?

דל מהכא פיקו"נ (מן הסתם זו כוונת ר' @ברית מלח) לכאורה ברור שמיד כשהדם נכנס לעורקים הוא "חי" ופקעה הטומאה שלו, לכן אם יזריקו לו פחות פחות מרביעית הכהן לא נגע בטומאה מעולם. אולם באמת האבני נזר (או"ח תפ"ג) חוקר האם הגדר בטומאת מת ונבילה היא שהוא טמא בגלל שכעת הוא מת או בגלל שהיה בו מאורע של מיתה, והוא...
על ידי שמעיה
23 אוקטובר 2018, 09:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

וכמדומה אין בדבריו של הרב הרצברג טימא. אם יש לך - הואיל והעלה אותם פה בפורום וידונו בהם. אני מאד מסתפק אם להגיב בכלל על הדברים, אני מודה ואף שמח על כך שיש לי רגש חסידי, אבל זה לא אומר שמי שאין לו צריך לפקפק על כל המסורות, זה לא דבר שקשור לרגש, ויעיד על כך המאמר שהבאתי על חולדה הנביאה, וכן המאמר המצ...
על ידי איש בנימין
23 אוקטובר 2018, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

איש בנימין - ע"ש מקומי. (הרי ירושלים אשר על פני יבוס לפאת קדם)
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' לך לך - אשה לא תקרא לבעלה בשמו!

יל"ע בדברי הרד"ק שהרי יהושע אמר "אדוני משה כלאם" ואילו בגמרא מצינו שכשהתלמיד פנה לרבו אמר "רבי" או "מר" וכדומה בלי להזכיר את שמו, וכך נהוג גם היום שבפניה אל הרב באופן אישי אין זה מכובד לקראו בשמו אף בתוספת תואר הרב, אלא אומרים "הרב" סתם. כמו כן האבות והנביאים דיברו עם הקב"ה בלשון נוכח ("ויאמר אברם ה...
על ידי אור זרוע
30 אוקטובר 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר רזיאל המלאך

ראה בשער הספר:
על ידי יהודה1
04 נובמבר 2018, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחוילה עד שור - איה מקומם

אלא שרש"י הכריח זאת מצד שצד שבבל בדרומה של א"י ע"ש בכל הדברים. והדבר צ"ע מן המציאות הרבה. וכן בתוס'. וכן צ"ע מן המציאות משום שבפשוטו מדברי ימי עולם כמסל"ת, הפרת והחידקל בדרום בבל ליוחסין, היו בשיא ריחוקם זמ"ז. וצ"ע. אלא שעדיין אתה אומר כמו שלא הפריע לרבותינו הראשונים שהם שני נהרות אף שמחוברים במק"א...
על ידי יעקב. ב
05 נובמבר 2018, 06:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

מה מטרת התגובה? אני סך הכל מחפש מידע. אתה בא להכריז שזו טעות לחפש מידע זה??? אני צריך את המידע לצורך מסויים ולכן ביקשתי זאת, אני חייב לחשוף בפני כל חברי הפורום את הצורך שלי??? וכן מה זה המשפט ''האם מסתבר שהרבי מוכן להודות בזה'', הסיפור הזה היה וזו אמת צועקת לעיניים שיש גם ערבים שפויים שרואים זאת ומו...
על ידי יהודה1
05 נובמבר 2018, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

מה מטרת התגובה? אני סך הכל מחפש מידע. אתה בא להכריז שזו טעות לחפש מידע זה??? אני צריך את המידע לצורך מסויים ולכן ביקשתי זאת, אני חייב לחשוף בפני כל חברי הפורום את הצורך שלי??? וכן מה זה המשפט ''האם מסתבר שהרבי מוכן להודות בזה'', הסיפור הזה היה וזו אמת צועקת לעיניים שיש גם ערבים שפויים שרואים זאת ומ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
05 נובמבר 2018, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הפורום מתפתח לשביעות רצונכם?

כפרסומאי ואסטרטג יש לי מה להוסיף. זה לא סוד שבשביל אלו עם הראש הפתוח והגישה הליברלית, יש פורום הרבה יותר מפורסם עם הרבה כניסות. כך שברור שגם מבחינת כדאיות ורייטינג, צריך להחזיק כאן ב'פורום לתורה' עם הקו השמרני והמסורתי של הציבור החרדי, עם הכבוד הראוי לחכמי התורה שבדורנו ובדורות הקודמים, וזהירות יתיר...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

תודה לך שאר לעמו. קיבלתי את עצתך. שיניתי את הכותרת ל'גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה'.
מקוה שזה ימשוך את תשומת ליבם של אלו שהורגלו לחשוב כמותי - אם ישנם בפורום.
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמיד חכם מותר לו לרקוד בחתונה בצורה יוצאת מגדר הרגיל?

הוה מעשה שראיתי ת"ח מאד גדול שרוקד בחתונה באופן שהוא אולי לא כ"כ לפי כבודו וכיון שיש לי קשר איתו אז שאלתי והוא אמר לי "תבדוק בחוות יאיר סימן רה" אז בדקתי [הביא אותו ג"כ הפתחי תשובה יוד רמד] ושם הוא אומר שאפילו לפי מי שסובר שזקן ואינה לפי כבודו אסור לו להחזיר אבידה מכל מקום לרקוד חזק בחתונה מותר אפי...
על ידי עמוס חדד
09 נובמבר 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שפתי כהן על התורה

שאר לעמו כתב:אגב, זה לא מרבינו בעל הש"ך על שו"ע.
הרחבתי בזה מעט כאן:
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=45&t=3147
על ידי אאא
12 נובמבר 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחוילה עד שור - איה מקומם

תודה רבה על דבריך הנפלאים ועל המפה!
על ידי אאא
12 נובמבר 2018, 05:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

לאחרונה מצאתי בענין תרשיש: רש"י דניאל י' ו': וגויתו כתרשיש. פירשו רז''ל בשחיטת חולין ( צא ) גופו גדול שני אלפים פרסה כמדת ים ששמו תרשיש והוא ימה של אפריקא : גמרא חולין דף צא: ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, תנא כמה רחבו של סולם שמונת אלפים פרסאות, דכתיב {בראשית כח-יב} והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, ...
על ידי תיובתא
12 נובמבר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

הלצה ששמעתי על תופעה פסולה (ברובה) זו:
ידוע מאמר הגמ' בברכות "ולואי שיתפלל אדם כל היום", והשאלה הנשאלת היא אם יתפלל אדם כל היום, תורה מה תהא עליה? וי"ל שמתוך שאדם בא להתפלל מיד מתחיל לעיין בעלונים הנ"ל וכו'.
על ידי משה בן חנינא
14 נובמבר 2018, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

למה גנבת את אלהי

התורה אינה מסבירה למה רחל גנבה את אלהי אביה, ולכן פרשנים ישנים וחדשים הציעו כמה הסברים למעשה רחל. נתחיל ביוסף בן מתתיהו, מן היהודים הראשונים לכתוב פירוש על המקרא. τοὺς δὲ τύπους ἐπεφέρετο τῶν θεῶν ἡ Ῥαχήλα καταφρονεῖν μὲν τῆς τοιαύτης τιμῆς τῶν θεῶν διδάξαντος αὐτὴν Ἰακώβου, ἵνα δ᾽ εἰ καταληφθεῖεν ὑ...