החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד ותיק
16 ינואר 2018, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח

הוזכר דברי הגרי"ז, בחי' גרי"ז עה"ת פר' בא אכן עומד על הקושיא דנשחט לערלים, ומחדש דבאמת בפסח מצרים לאנרמר עכוב ערלות אלא על אכילת פסח ולא על שחיטת פסח, ולכן לא היו עיכוב מה שהיו ערלים בשעת השחיטה, ורק בפסח דורות מעכב ערלות גם בשחיטה, עי"ש. ועי' כלי חמדה קו' המלואים פר' בא אות ג' שכתב כעין זה. ועל גוף...
על ידי תלמיד ותיק
24 ינואר 2018, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה פ...
על ידי תלמיד ותיק
02 פברואר 2018, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

הבעל הטורים מתכוון לומר שהיא עדיין נקראת 'אשת' משה, גם אחר שילוחיה, אחר שגירשה, ולכאורה יפלא, שהרי כבר לא אשתו היא. אלא מפרש שמכיון שאין לאחר רשות בה, כי אין נושאין גרושתו של מלך, לכן גם אחר שמרע"ה גירשה, היא נקראת אשתו [ועי' ברכת הנצי"ב על המכילתא כאן], וכמבואר כן בקיצור בחזקוני, ולשון הבעל הטורים ...
על ידי תלמיד ותיק
17 מאי 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

ברור שבספה"ק - ספרי חסידות, זה לא מובא בלשון של יום הדין, אלא בלשון ובסגנון שקבלת התורה חוזרת נעשה ומתחדשת בכל שנה ושנה - והמקור הוא מהאריז"ל, עי' באורך בספה"ק מאור עינים פר' יתרו, שמבאר איך מקבלים את התורה שכבר ניתנה. ויש שמסגננים שבנוסף להנ"ל גם נקבע כמה הוא מקבל את התורה שלו, וכמובן שזה הכל תלוי ...
על ידי תלמיד ותיק
03 יוני 2018, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

לגבי הענין אם תורה שלא לשמה מציל מהיצר הרע. מצאתי בספר עברא דדשא ח"ב עמ' תלט להגר"ש אלתר שליט"א שמביא שהדבר מפורש בדברי השפת אמת זי"ע שמפרש דברי הגמרא (שבת פח:) שהתורה היא 'סמא דמותא' למשמאילים בה, דלכאורה הוא קטרוג גדול ואיך מצאנו ידינו ורגלינו, ומי האיש אשר יאמר כי הוא מהמיימינים, וח"ו נועל הדלת, ...
על ידי תלמיד ותיק
04 יוני 2018, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ סיון

דברים נוראים על קדושת יום כ' סיון מהרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא. מובא בסוף הספר בדף האחרון: גם שמעתי מאיש הלז ששמע מזקני בעהמ"ח זצללה"ה דרוש גדול ביום כ' סיון ולא זכר כ"א אלה הדברים. כ' סיון הוא התחלה על יוה"כ אם מקיים יום הזה כראוי אזי יוכל לקיים יוה"כ כראוי ונכון וסימנך כי יד על כ"ס י"ה (שמות יז, ...
על ידי תלמיד ותיק
06 יוני 2018, 11:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

מה שאתה טוען על התמכרות לוואטסאפ, שיש בהדרן, למיטב ידיעתי גם בדלתא פתוח קבוצות וואטסאפ, למרות שזה לא מכשיר לדיבור. אז מה הועלנו, כן דיבור לא דיבור, אבל וואטסאפ יש, התמכרות יש?!!!!!