החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד ותיק
17 מאי 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

ברור שבספה"ק - ספרי חסידות, זה לא מובא בלשון של יום הדין, אלא בלשון ובסגנון שקבלת התורה חוזרת נעשה ומתחדשת בכל שנה ושנה - והמקור הוא מהאריז"ל, עי' באורך בספה"ק מאור עינים פר' יתרו, שמבאר איך מקבלים את התורה שכבר ניתנה. ויש שמסגננים שבנוסף להנ"ל גם נקבע כמה הוא מקבל את התורה שלו, וכמובן שזה הכל תלוי ...
על ידי תלמיד ותיק
03 יוני 2018, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

לגבי הענין אם תורה שלא לשמה מציל מהיצר הרע. מצאתי בספר עברא דדשא ח"ב עמ' תלט להגר"ש אלתר שליט"א שמביא שהדבר מפורש בדברי השפת אמת זי"ע שמפרש דברי הגמרא (שבת פח:) שהתורה היא 'סמא דמותא' למשמאילים בה, דלכאורה הוא קטרוג גדול ואיך מצאנו ידינו ורגלינו, ומי האיש אשר יאמר כי הוא מהמיימינים, וח"ו נועל הדלת, ...
על ידי תלמיד ותיק
04 יוני 2018, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ סיון

דברים נוראים על קדושת יום כ' סיון מהרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא. מובא בסוף הספר בדף האחרון: גם שמעתי מאיש הלז ששמע מזקני בעהמ"ח זצללה"ה דרוש גדול ביום כ' סיון ולא זכר כ"א אלה הדברים. כ' סיון הוא התחלה על יוה"כ אם מקיים יום הזה כראוי אזי יוכל לקיים יוה"כ כראוי ונכון וסימנך כי יד על כ"ס י"ה (שמות יז, ...
על ידי תלמיד ותיק
05 יוני 2018, 07:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: * שבוע הספר תשע"ח *

מכון ירושלים
על ידי תלמיד ותיק
05 יוני 2018, 07:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: * שבוע הספר תשע"ח *

הוצאת קולומוס
על ידי תלמיד ותיק
06 יוני 2018, 11:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

מה שאתה טוען על התמכרות לוואטסאפ, שיש בהדרן, למיטב ידיעתי גם בדלתא פתוח קבוצות וואטסאפ, למרות שזה לא מכשיר לדיבור. אז מה הועלנו, כן דיבור לא דיבור, אבל וואטסאפ יש, התמכרות יש?!!!!!
על ידי תלמיד ותיק
15 דצמבר 2019, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמים נוספים לקביעת חנוכה שמונה ימים

על הקשר בין סוכות לחנוכה, מבואר רבות בספה"ק, עי' באוהב ישראל לחנוכה, וכן בדברי חיים. ובקדושת לוי מבואר שבחנוכה, הוא חנוכת הארות החדשות שירדו בשנה החדשה, לאחר סוכות. והשפת אמת (חנוכה תר"מ) מביא מזקינו החידושי הרי"מ זי"ע שחז"ל רמזו במשנה מחג ועד החנוכה מביא ואינו קורא, ולא אמרו עד כ"ה בכסליו, לרמז כי...
על ידי תלמיד ותיק
12 ינואר 2020, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף ח. הן א-ל כביר ולא ימאס

אבל בפסוק (איוב לו, ה) כתוב 'הן אל כביר ולא ימאס כביר', ועי' במהרש"א בחידושי אגדות שם, שמפרש שכביר הראשון קאי על הקב"ה, וכביר השני קאי על רבים. עי"ש במהרש"א, שהקשה איך ילפינן מפסוק זה שתהא גם תפלת יחיד מרוצה בעת שרבים מתפללים, הלא הפסוק איירי בתפלת רבים. אך מביא נוסח שבגמרא היה כתוב 'הן אל כביר לא ...