החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי שומע כעונה
24 ינואר 2018, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה ...
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

קושיא זו הקשה [כאמור בשו"ת חות יאיר סימן טו, וב]בשו"ת שאילת שלום (מהדו"ת סימן א) בשם ספר יהושע להגאון מהרי"ה באב"ד ממטארנפאל (פסקים וכתבי אות ל"א) ובחידושי חת"ס שבת עד ע"א, וכן בשו"ת בית שערים (או"ח סימן קל"ט) ומתרץ כמה תירוצים, וכן בספר חיי אשר - מילר (סימן קפב), ובשו"ת חכם צבי (ליקוטים סימן קלד) ו...
על ידי סבא
28 ינואר 2018, 18:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

מי יכול להוציא מספר נפלא זה את תמצית תשובתו של הרב בירנצוייג, ויבורך מן השמים?
אוצרות מגדים בירנצוייג.PDF
על ידי יצחק
02 פברואר 2018, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

כעת התחדש לי תירוץ נפלא, ע' בבעל הטורים על הפסוק "אשת משה אחר שילוחיה" כתב בזה"ל: פירוש היא כאשתו שאין נושאין גרושתו. עכ"ל. ור"ל דמשה רבינו היה מלך, וכיון שאין נושאין גרושתו של מלך א"כ מעולם לא גירשה שהרי למעשה אינה יכולה להנשא לשום אדם בעולם ועל כרחה היא מיוחדת לו למלך, א"כ מעולם לא היתה גרושה ולכ...
על ידי פשר פרשה
06 פברואר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

~ זוכה השבוע ~
והזוכה שעלה בהגרלה השבועית לפרשת יתרו של "פשר פרשה" הוא - - - - - - הרב @סבא!
הודעה תשלח לזוכה. תודותינו למשתתפים היקרים שליט"א, להתראות בשבוע הבא
על ידי הפקדתי שומרים
26 פברואר 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפלת המחיצות בפורים

על זה בא החילוק של ב' הימים, להורות שאין זה סתירה כלל לאחדות אמיתית
איך זה בדיוק מסתדר עם הציטוט של בעל האשכול? המובא להלן.
2) ישנן מחיצות בתוך החברה האנושית. ראשית ישנה זרות בין כל אדם לחבירו. זרות ואכזריות. המצוה שבאה לשנות את המצב הזה היא "משלוח מנות איש לרעהו".
על ידי הפקדתי שומרים
04 מאי 2018, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תקיפו "פאת" ראשכם

ועוד יש ליישב בקושית האמרי אמת. לפמש"כ החינוך (מצווה רנא): בטעם האיסור וז"ל "להרחיק ממנו ולהשכיח מבין עינינו ומכל מעשינו כל ענין עבודה זרה וכל הנעשה בשבילה", שכן היתה דרך כומרי עבודה זרה לעשות ע"כ. וד' החינוך הללו מבוססים עמש"כ הרמב"ם (פי"ב מהל' ע"ז ה"א-ז) שלא נדמה לעע"ז שכך היה מנהגם. או לפמש"כ רבי...
על ידי הפקדתי שומרים
04 מאי 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תקיפו "פאת" ראשכם

ומצאתי שהעיר בדומה לזה כבר הגאון רבי יעקב צבי מקלנבורג זצ"ל מגדולי רבני גרמניה לפני מאה עשרים שנה (וכבר העירו שהראשונים נוגעים בזה קצת) בספרו הכתב והקבלה (ויקרא פרק יט פסוק ט) שם הוא מעיר בין פאת השדה לפאת הראש מכיון הפוך אבל עיקרון השאלה זהה בזה"ל- לא תכלה פאת שדך. לא אמר לא תקצור פאת שדך, דאם כן ...
על ידי הפקדתי שומרים
17 מאי 2018, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

ברור שבספה"ק - ספרי חסידות, זה לא מובא בלשון של יום הדין, אלא בלשון ובסגנון שקבלת התורה חוזרת נעשה ומתחדשת בכל שנה ושנה - והמקור הוא מהאריז"ל, עי' באורך בספה"ק מאור עינים פר' יתרו, שמבאר איך מקבלים את התורה שכבר ניתנה. ויש שמסגננים שבנוסף להנ"ל גם נקבע כמה הוא מקבל את התורה שלו, וכמובן שזה הכל תלוי...
על ידי הפקדתי שומרים
17 מאי 2018, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

ולכן כשם שעצרת יום דין על פירות האילן כך גם על התחדשות, השגות, בתורה איך שלא נקרא לזה, בעצרת נידונים.
האין אתה סובר כך.
על ידי הפקדתי שומרים
17 מאי 2018, 16:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

יישר כח שהבהרת את דבריך הנפלאים. וזה חשוב, לאלו שטעו בכוונתך וחשבו שתורת החסידות וד' רבנו השפת אמת שוללים יום הדין על התורה בשבועות, וע"ז אתה כותב שהן הן הדברים, שיום הדין בשבועות הוא על התורה וכו'..אלא שהדברים הובאו בסגנון כזה או אחר, ובפרט בשפת אמת שתולה את דין הנאמר בעצרת לפירות והן לענין התורה. ...
על ידי ישי בן ישראל
31 מאי 2018, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

יש באשכול ב' שאלות: א' למה בספר נפה"ח לא הוזכר עניין שמירת הברית, ב' למה בישיבות לא מעוררים ע"כ. לגבי השאלה השניה, יש לציין שבכך אין הבדל בין החסידים לליטאים, כיוון שגם בישיבות השייכות לחסידים (מלבד בגור ובתולדות אהרן שדרכם מיוחדת בכך) לא מעוררים ע"כ בשער בת רבים, ובדרך כלל סומכים על הדרכת ההורים הנ...
על ידי ישי בן ישראל
31 מאי 2018, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

השאלה השניה שלך נובעת, מאי המציאות ואורח חיים הליטאי שלנו. בשביל לענות לך על התשובה באמת צריך להיות ליטאי, זר לא יבין זאת. הכל תלוי בחינוך ובהרגל, וזה השוני בין החסידים לליטאים. כל תשובה אחרת שינסו לענות לך מראש היא לא נכונה. מה גם שהגדולים הרב שך ועוד יצאו נגד אלה שנפגשים יותר מדאי גם בזה יש כללים...
על ידי יהודי
31 מאי 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

משונה כל הנושא הזה, לתת לגיטימציה לדברים שאינם מתאימים לכל הדעות ע"י הגדרת שייכות לא ברורה.
על ידי אור זרוע
03 יוני 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

נושא הפגישות כדאי לפתוח באשכול נפרד. כמדומני שמי שכתב היתר בזה זה רבי בנימין הצדיק. תשובות של רבי בנימין מצו"ב, ושם הנושא סובב הולך על איסור הסתכלות. אבל לא כת"ש היתר באופן שיש חשש הרהור והוז"ל, ובפסקי דינים בתורת ההסתכלות כתב להדיא שכל התירו הוא כמובן באופן שאין חששות אלו רבז.png וכאן הבן שואל: הא...
על ידי הפקדתי שומרים
04 יוני 2018, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

ציינתי את ההודעה הנז', בשביל האגרות של ר' שלמה וולבה, שם הוא מדבר באריכות ובפתיחות מסוימת בענין. אבל המסקנה שלו גם שם היא אחת. הדרך הכי טובה להלחם בזה, היא פשוט לא להלחם, אלא להשקיע את הכוחות בד"ת. אם אחד מחו"ר הפורום יש באמתחתו את האגרות של ר' שלמה אודה לו מאד אם יעלה את הדברים. האשכול הוסט ממסלול...
על ידי פעלעד
05 יוני 2018, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: * שבוע הספר תשע"ח *

קטלוג הפצת הספר, כולל מספר מכונים של הוצאת ספרים. https://drive.google.com/file/d/0B0kLiupJ9DZic1VqYTR0M0VjVFZITmNLMUN6b1M4S2JsTWlJ/view קטלוג מכון ירושלים https://drive.google.com/file/d/0B3TlLVtJS_47cjZXTmYybHVmNGJkdExTbjdzb0xfV1BDOV9R/view קטלוג אלתר ספרים https://drive.google.com/file/d/1VqEWxgS...
על ידי הבוחן
06 יוני 2018, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

במחילה, למה כל המסנגרים על בד"ץ ב"ב לא עונים על גופם של טענות שחלקם לא קשורים באופן ישיר לבד"ץ ב"ב, זה שמפרסמים בעיתונים (יתד, כמדומני המודיע לא) יש לזה הגיון??? למה? ואם תטען שזה מציל וכו' למה לא מודגש שם באופן ברור ונחרץ (ולא באיזה שורה מסכנה שאינטרנט מיועד לצרכי פרנסה באישור רבותיו...) שהדבר הזה ...
על ידי ירושלמי
06 יוני 2018, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

העובדות כאן ברורות. בי"ד בני ברק הודיעו להדרן לפי כשבועיים שהם צריכים להפסיק לבינתיים למכור מכשירים. יש הקלטה של הרה"ג רוזנברג שליט"א שאומר את זה. זה קרה, כך מספרים וכך יש להניח, מחמת שהתגלו בעיות במוצר. הם המשיכו למכור, גם מזה יש הקלטה של מוקד המכירות. הרב פיינהנדלר פרסם את ההחלטה של הב"ד וקרא לזה...
על ידי שף ויתיב
08 יוני 2018, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר מקרא מפורש להורדה

''מקרא מפורש'' פרשת שלח - להורדה אחי ורעי בני בית המדרש דכאן! אי"ה אקוה לסייע בהוצאת הספר מקרא מפורש להגאון המופלא רבי יצחק יהודה טרונק מקוטנא זצוק"ל מאחרוני גאוני פולין - חתן השם משמואל - נכדו של בעל ישועות מלכו שגם הוציא את כתביו. ברצוני לפרסם את ספרו ''מקרא מפורש'' המלא בדברים מתוקים מזן אל זן, ב...
על ידי משה הלוי-שחור
22 יולי 2018, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך להתחבר רגשית לתוכן האבל על החורבן

מאמר שכתבתי, למי שאין סבלנות לקרא הכל מומלץ לקרא את המסומן בצהוב
על ידי ברית מלח
16 אוגוסט 2018, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משגיח ישיבת פונביז (ר' גרשון)

שמעתי שנתמנה משגיח חדש לישיבת פונביז של הגרי"ג. מישהו יודע מיהו, מה עשה קודם וכד', מה הסגנון המוסרי שלו? יש שיחות מוקלטות שלו? בבקשה בלי לשה"ר, רק אינפורמציה, פשוט להחכים ולדעת על חייו של משגיח של אחד מהישיבות הגדולות בארה"ק. וכמובן בלי פולטיקה.... אבקש את סליחתכם, אבל אני חושב ששאלה זו לא כל כך מת...
על ידי רוצה לדעת
27 נובמבר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

חנוכה, זמן לחזור על תלמודו - של"ה הק'

כתב השל"ה הק' [מס' תמיד דרך חיים ותוכחות מוסר וז"ל: תוכחת מוסר לחנוכה, יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך, על כי היונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן הימים הקדושים האלה ראוים ביותר להתמדת תורה מבשארי הימים, כי תלמוד תורה כנגד כולם. ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם בטול תורה והולכים אחר הה...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

יישר כח גדול להרב המכונה (משום מה) ענבשהל
מצו"ב הקובץ המבוקש
על ידי המגיד
24 ינואר 2019, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

בן של רב כתב: דהיינו שע''י שהרכב מרחיב באלפי קילומטרים נוספים את מרחב הגשמיות וההשגה החומרית
קודם כל שלום וברכה. הודעה ראשונה שלי.
בנש"ק, נהניתי מאד מהתובנה היסודית.
שככל שאנחנו מתבוססים יותר בחומר. ממששים אותו יותר, חווים אותו יותר.
אנו נעשים גסים יותר. פשוטים יותר.
אכן.
הרגשתי זאת גם באינטרנט. וכמובן, נטפרי.