החיפוש הניב 320 תוצאות

חזור

על ידי יצחק
09 דצמבר 2017, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

תקרא היסטוריה על החילוניות שהיתה בקום המדינה שכל מה שיש עד היום רוב חילוני בארץ זה רק מחמת מה שעשו אז שהלכו החטיאו ועל תספר על מה שיש בארה"ב וברטניה שכל זה כאלו שכבר נפלו במשכילים קודם..אין כמעט חרדים בחו"ל שמגעים לרמות שאמרת. בכל מקרה כל מה שכתבתי הם השקפות צרופות שמקובלנו מרבותינו אני לא מעוניין ...
על ידי יצחק
10 דצמבר 2017, 13:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נקרא "מדבר עם המלך"

אם נאמר שבגלל שהמלך חייב אותו לדבר איתו אזי נחשב שעומד לפניו, הלא גם בברכות הוא חייב אותו לדבר איתו בלשון נוכח, אז מה ההבדל. אולי הכוונה שאפשר לדבר למלך ואילו בשמונה עשרה יש גם מצב של עמידה בפני המלך. לדבר למלך אפשר גם כביכול מרחוק. גם לי נראה כעין הדברים הללו ובתוספת הסבר, ההבדל בין תפילה לברכה הו...
על ידי יצחק
12 דצמבר 2017, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: די לבזבוז!!!

השאילה היא אם הדבר אינו נובע משורש אחר, כך שיהיה קשה למגר את הסימפטום בלי למגר את השורש השורשים שלדעתי ייתכנו בסיפור זה הם בב' קצוות א' שהציבור החרדי באורח חייו נעשה יותר ויותר מערבי ופחות ופחות חיי תורה, דבר זה נוצר מכח הכרח שדרכם של יחידים אינו יכול להיות דרכם של המון עם ב' שלציבור החרדי אין מקום...
על ידי יצחק
13 דצמבר 2017, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה באיתור אמירה

יתכן שהוא התכוון לרבי יהודה הלוי. כידוע שבניגוד להוגי דעות אחרים בתקופתו ריה"ל נחשב כדוגמא להוגה דעות שכתב נטו יהדות וכמעט לא עירב ענינים מדעיים בספר הכוזרי, בנוגע לרעיון על הגלגלים וכו' ריה"ל זלזל בהנחות המדע של זמנו בטענה שהם לא הוכחו, בזמנו המדע היה עיוני ולא עשו ניסויים על כל דבר, ריה"ל זלזל באפ...
על ידי יצחק
15 דצמבר 2017, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת שעשה ניסים

לא ראיתי את הקונטרס ש"יהודי" מצטט אבל אני משער שאין הכוונה ברכת המצוות כפשוטו שיש מצוה ומברכים עליה, אלא כאן הכוונה שהברכה היא חלק מהמצוה, כלומר יש ענין להדליק נרות ולומר עליהם ברכה, לולי הברכה לא היה ניכר לשם מה באה ההדלקה, הברכה מגדירה את ההדלקה. כעין זה אפשר לומר על ברכת הקידוש, מקיימים מצות זכור...
על ידי יצחק
17 דצמבר 2017, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

יעבץ ראה את זה שפת אמת מסכת שבת דף כה עמוד ב בד"ה הדלקת כו' דפשיטא דחובה היא כו' משמע דפי' דמתני' הוא שאין זהירות להדליק כלל הנר ולכאורה יותר נראה לפרש שמאחרין להדליק ובאין לחילול שבת דאין סברא כלל שיענשו על ביטול מצוה דרבנן בשגם דגם הבעל יכול להדליק אלא שנתנו להם המצוה אבל לא שיענשו כ"כ ע"ז ואולי ...
על ידי יצחק
18 דצמבר 2017, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

זה קורה הרבה בפרט בזמן ההדלקה שהוא שינוי מיום ללילה ויש שינוים גדולים בצריכה, חשבתי להביא ראיה מסוכה דף כג. שכתוב שם שמותר לעשות סוכה על האניה בים אם היא יכולה לעמוד בפני רוח מצויה דיבשה, הגם שיתכן שתבא רוח מצויה דים ותעיף את הסוכה ויתבטל חפצא של מצוה, אבל כמדומה שיש לחלק הסברא עדין לא ברורה לי.
על ידי יצחק
18 דצמבר 2017, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה - פרשת ויגש

א. לא הבנתי, הרי בגמ' מכות שם מבואר שקללת עלי באה על שמואל אפילו ששניהם ת"ח. ב. עיינתי בריטב"א ולדעתי הוא מתכוון לדבר אחר לגמרי, הוא אומר ש"קללת חנם" יש לה שתי משמעויות, או שהמקלל סתם מקלל בלי סיבה ועל זה כתוב בפסוק קללת חנם לא תבא. או שהוא חושב שיש לו סיבה לקלל ובאמת אין לו סיבה לקלל וע"ז אמרו קללת...
על ידי יצחק
19 דצמבר 2017, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

המקור של הדין הזה הוא בגמ' בשבת קיד. שם יש אריכות על החשיבות של ת"ח להיות מכובד, אדם שרוצה להיות נקי בשביל שלא להמאיס עליו את הבריות צריך להרגיל את עצמו לנהוג בנקיות ובסדר, זה צריך להיות חלק מהאופי של האדם ולא רק שלפני שהוא יוצא מהבית הוא בודק במראה אם יש דברים שצריך להסתיר, לכן אפילו בגד פנימי צריך...
על ידי יצחק
19 דצמבר 2017, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

באתי לתרץ את הקושיא. בפועל צריך להקפיד גם כשברור שלא יתגנה, הטעם לכל זה הוא שמא פעם אחרת הוא יתגנה, אצל ת"ח צריך להקפיד ביותר שלא להגיע לאפשרות כזו. בגמ' אמרו איזהו ת"ח שמחזירים לו אבידה בטביעות עין זה שמקפיד על חלוקו להופכו, הפרישה מפרש שכיון שהוא מקפיד על עצמו עד כדי כך בודאי הוא מכיר בטביעות עין ...
על ידי יצחק
19 דצמבר 2017, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדר לימוד בליל זאת חנוכה

הכל אתה יודע ולכל דבר אתה מצליח להגיע ולהעלות ולעזור לציבור, תודה רבה בשם כולם (זכין מדין שליחות..)
על ידי יצחק
22 דצמבר 2017, 10:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין גזירת שמד

אני עושה סיכום מההודעה של יוסף יצחק (אם טעיתי תקן אותי, בפרט באות ג'). א. היו עשרה מישראל ואמרו לאחד עבור על ד"ת, וגם אם אתה תיהרג ולא תעבור אנחנו נכריח את חברך לעבור ואז כבר לא יהיה במעמד עשרה, בשפתי צדיק הסתפק והרב זילברשטיין הכריע שצריך למסור נפש. ב. היו ט' והגיע אחד יש לדון אם הוא רודף. ג. היו ע...
על ידי יצחק
23 דצמבר 2017, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין גזירת שמד

ר' צבי לעוינזהון (לוינסון) זצ"ל חתן הח"ח וכן יבדלחט"א הגרח"ק מבארים דהספק של המשנ"ב אם יש למנוע ממנו לההרג מאחר ועושה כדין, ולפ"ז הוא ממש ספיקא דידן דאותו ספק יש גם ביום חול, ומצדד המשנ"ב שיש להצילו. גם האגרות משה פירש כן בדעת המשנה ברורה כמו שמפורש בדבריו, ומה שהאגרות משה כותב בהמשך דבריו שצריך לה...
על ידי יצחק
23 דצמבר 2017, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

חידה נוספת: איך יתכן מקוה פסול ששופכים לתוכו מים שאובים וטמאים ועי"ז הוא נכשר. מקוה כשר שהיו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין ונפסל בשינוי מראה, שופכים לתוכו מים שאובים בכמות גדולה עד שיחזור למראה מים ויהיה כשר, שו"ע סימן ר"א סעיף כ"ה שם מפורש על מים שאובים, מסברא נראה שהוא הדין מים טמאים וזכור לי שמפורש כ...
על ידי יצחק
25 דצמבר 2017, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות וחידושים בפרשת ויחי

המדרש [רבה דברים ואתחנן] שואל את הקושיה אבל את התירוץ לא הבנתי, מי שיכול שיסביר - ד"א שמע ישראל מהיכן זכו ישראל לק"ש משעה שנטה יעקב למיתה קרא לכל השבטים ואמר להן שמא משאני נפטר מן העולם אתם משתחוים לאלוה אחר מנין שכך כתיב (בראשית מט) הקבצו ושמעו בני יעקב וגו' מהו ושמעו אל ישראל אביכם אמר להן אל ישר...
על ידי יצחק
31 דצמבר 2017, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

המילה תמיד היא כמו קרבן תמיד, דבר שמתחדש במחזוריות קבועה גם הוא נקרא תמיד [/quote] כעת נזכרתי שיש נקודה עמוקה בגמ' בשבת דף קלג: הגמ' שם מביאה את שיטת רבי יוסי שכאשר היו מחליפים את לחם הפנים בשבת לא היה צריך "טפחו של זה בצד טפחו של זה" אלא אפילו אם הורידו את הלחם הישן בשחרית והניחו את החדש בערבית גם ...
על ידי יצחק
31 דצמבר 2017, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בפרך - בפה רך

ההיסטוריה חוזרת על עצמה כ"כ הרבה פעמים אז למה לא להניח שחז"ל באו ללמד אותנו משהו. השואה לא היתה מתרחשת (בעוצמות הידועות לנו) אילולי היודנראטים למיניהם ששיתפו פעולה ונפלו בפח של "פה רך" (שילוחים למחנה עבודה וכו') דרך אגב כל מי שקרא מעט יודע שלא היה שום יודנראט בוגדני משורות היהודים שומרי תורה ומצוות....
על ידי יצחק
01 ינואר 2018, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המושג טיול בדברי חז"ל.

בספר התשבי לרבי אליהו בחור (ערך טייל) כותב שיש למילה הזו שני פירושים, אחד בטלן, והמקור הוא ממה שאמרו בכתובות הטיילין כל יום, כלומר בני אדם שבטלים ממלאכה, והשני מלשון שעשוע כמו והתהלכתי בתוככם שרש"י מפרש אטייל עמכם בגן עדן. לדעתי אין כאן שני שרשים, טיול הוא מושג מקביל למה שאנחנו קוראים "בילוי", אפשר ...
על ידי יצחק
02 ינואר 2018, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור בקניית בשר בקר לשבת - מי יודע?

ודאי שבשר הכוונה בשר בהמה, בשר ויין תמיד הולכים ביחד והכוונה לבשר בהמה, אבל באמת לא אמרתי שזה דין שמחה ויתכן כמו שאתה אומר שזה דין עונג ומי שלא מתענג הדין משתנה וכו'. לא נכנסתי לזה. רק כתבתי דבר אחר שהרמב"ם אומר כמעט במפורש שמי שמתענג מבשר ואין לו כסף לקנות שלא יקנה (על כל פנים גם אם נניח שבשר עוף נ...
על ידי יצחק
02 ינואר 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חשבתי לפתוח כזה אשכול חשבתי שימחק אני גם מצטרף לפרוייקט ראשון: חשמל הוא מושגים גבוהים בתורה והם גנבוהו לגחמותיהם.. נו אז מה אם זה דבר גבוה, יש איסור להשאיל מילה גבוהה לדבר אחר פחות יותר? למשל מילת אלהים יש אומרים שבמקורה נאמרה על מלאכים והושאלה לדיינים ויש אומרים ההיפך. במשך חכמה ריש ויקרא משתמש במ...
על ידי יצחק
03 ינואר 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

כיון שהעירו כאן שיתכן שיש חילוק בין גלות מצרים לשאר הגלויות, אני מוצא לנכון לכתוב מה שעלה בדעתי שרואים שבמצרים היתה שמירה על נשותיהם עד שהפסוק העיד עליהם שלא נמצא בהם זרע פסול חוץ משלומית בת דברי, ואילו במשך הגלויות... חז"ל מפורש שהמצרים היו באים על נשותיהם בלילה ועל זה קאי ויך את המצרי, מה שלא נמצ...
על ידי יצחק
04 ינואר 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

מי שרוצה לברר מצות אמונה הצעד הראשון הוא לקרא הקדמת הר"מ לפרק חלק (לא בתרגום הישן!) פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש גם ספר של הרב יצחק שילת שמפרש את ההקדמה ומאד מתאים למתחילים. לא מדובר על פילוסופיה ברמה גבוהה שבאה להוכיח את הרעיונות, הרמב"ם לא כתב פיה"מ רק לחכמים אלא גם ובעיקר להמון העם, מדובר על הרעיונו...
על ידי יצחק
04 ינואר 2018, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

אני לכשעצמי לא התכוונתי שזה ענין עיקרי אלא ענין חשוב ונעלה, התיחסתי לזה מפני שהיה נראה שזה הטריד את @אברהם העיברי. בר מן דין יתכן שהחיוב להוכיח את האמונה נובע ממצוה נפרדת והיא מצות אהבת ה' ולא ממצות אמונה ועיין בסה"מ להרמב"ם מצוה ג' ובהלכות יסודי התורה שהמון העם מקיימים את המצוה הזו בעיקר ע"י לימוד ...
על ידי יצחק
04 ינואר 2018, 15:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

הצורך להוכיח את האמונה הוא דבר עקרוני במצוה. שים לב: עצם המצוה היא להחזיק בדעה (שזה התרגום של "להאמין"), אבל כאשר אדם מצליח להוכיח לעצמו את הענין הוא מחזיק באותה דעה בעוצמה רבה יותר ובדרגה גבוהה יותר ובאמת כל אחד צריך להתקדם בהתאם לרמה שלו ואין גבול מסוים ששם נעצרים. לאחר מסירת מודעה כי אין מסגרת ז...
על ידי יצחק
05 ינואר 2018, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשבת שכח 'ותן טל ומטר'.....

תראה בשערי תשובה סימן רס"ח שדן בשאלה כזו, אדם התפלל בשבת ונמשך בברכת אתה חונן עד שהגיע לברכת השנים והיה זה בימות הקיץ והזכיר טל ומטר ועדין הוא באמצע התפילה, צריך לחזור לברכת השנים ולומר אותה כתיקונה ואח"כ יחזור לנוסח תפילת שבת. יש כאן חידוש שלא צריך להמשיך מברכת השנים והלאה עד הברכה שבה נודע לו שהוא...
על ידי יצחק
07 ינואר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

אין עיר שנקראת לבא חמת, חמת היא עיר שנמצאת אי שם בחו"ל ויש דרך שמוליכה לעיר הזו, בפסוק שהגבול מגיע על לבא חמת כלומר עד הדרך המובילה לעיר חמת. מי היא חמת עצמה? מצד אחד יש שתי ערים בסוריה חומס וחמה ראיתי במפה שכל אחת מהן יכולה להיות חמת המקראית, מצד שני רש"י הרי אומר שחמת היא אנטוכיה וראיתי בויקי' שאנ...
על ידי יצחק
11 ינואר 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

לא ידוע היכן חצר עינן. אך ברור שאיננה סמוכה לפרת. אלא מצפון לים אמפיה (הוא עמק על עב ממזרח ללקטיה וממערב לאידליב). מאד תמוה לפי השיטות שמרחיקים את חצר עינן איך יתכן שהשבטים אשר או נפתלי קבלו כ"כ הרבה שטח עד טורקיה או עומק סוריה ואר"י מתרחבת כ"כ הרבה לכיוון צפון, הסברא הפשוטה היא שחצר עינן קרובה הרב...
על ידי יצחק
14 ינואר 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא- עזרה בהבנת דברי הבית הלוי

כל השאלות נובעות מטעות אחת. כשהבית הלוי מדבר על אמונה בלי הוכחה הוא לא מתכוון להאמין בלי סיבה, ודאי שיש סיבה להאמין בין אם מהוכחה שכלית פילוסופית (כמו שעשה אברהם אבינו שהתבונן במציאות והסיק מסקנות לוגיות) בין אם ממה שמסרו לנו הדורות הקודמים עד מעמד הר סיני (שעל זה מבוססת האמונה שלנו כמש"כ למשל בהקדמ...
על ידי יצחק
14 ינואר 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא- עזרה בהבנת דברי הבית הלוי

הבנתי אותך @יצחק [כשם שהתחשבת עימי בפעם זו, אבקש תמיד להתחשב בי ולכתוב בשפה פשוטה, לא מליצית ולא גבוהה מידי, כפי שהנך רואה באופן זה הבנתי, (ואגב, לשאלתך, בהחלט קראתי את דבריך בשים לב)]. ועדיין נשאר לי קשה נקודה אחת. כתבת שאם יש יהודי אחד פילוסוף וכו' וכו', ולגבי דוגמא זו אתה צודק בהחלט, אבל אני למש...
על ידי יצחק
15 ינואר 2018, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

לכאורה דחוק לומר שבכל כך הרבה מקומות היה זה תלמיד טועה יותר מזה, הרבה פעמים הענין של "תלמיד טועה" הוא סוג של תגובה שהיתה נפוצה בדורות ההם, צריך להבין שלאבי עזר יש כאן בעיה, מצד אחד לא יתכן לומר את מה שאב"ע אומר, זה לא לגיטימי, אבל מצד שני הוא לא רוצה לבא ולחלוק עליו כי אם הוא יחלוק אז יהפוך להיות ש...