החיפוש הניב 457 תוצאות

חזור

על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוביה הונגרית

עיקר השאלה שיש לשאול ואני רוצה על זה תשובה מהחכמים שליט"א: האם יתכן להגדיר כפסולת דבר שהוא חלק מהמשחק? דהיינו: אין כאן שני חלקים כלל, הכל זה משחק אחד שלם!! גם אם זה היה נפרד, גם זה היה מתפרק, הכל הוא משחק אחד!!! ואם לא כן נאסור גם 'חמש אבנים' [זוכרים:)] גם שם אני לוקח אחד! ומעיף אותו, לא רוצה שהוא י...
על ידי אחד התלמידים
11 מאי 2016, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

אוהב צדיקים כתב:אם כבר עלה הענין אצרף כאן תמונתו לתועלת הרבים:
אם עכבר המחשב שלי יפסיק לעבוד זה על אחריותכם.
על ידי אלימלך
18 ספטמבר 2017, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

יש לדון מצד כמה צדדים: א. האם צריך לתת הכל לקודם? דעה א'- ממהרש"ם [שו"ח ח"א לב' ובסי' רנא'] נראה דעתו שיתן הכל לקודם [הוכיח כן מתדב"א מהאור זרוע ועוד ראשונים] דעה ב'- הערוך השולחן [רנא' סק"ד וסק"ו] פסק שדין קדימה היינו רק שיתן יותר לעני קרוב, וככל שיותר קרוב יתן לו יותר, ודבר זה צריך אומד הדעת כמה ל...
על ידי יעבץ
16 אוקטובר 2017, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

מגן ישענו אין הכוונה שהוא מגן על הישועה, אלא שההגנה שלו היא הישועה. הקב"ה הוא המגן אשר מושיע אותנו. קראנו בשמחת תורה "מגן עזרך"- לא מגן על העזרה אלא ההגנה היא העזרה, ואשר חרב גאוותך - כנ"ל, החרב היא הגאווה ולא של הגאווה.
על ידי שקוע בלימוד
20 אוקטובר 2017, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

בדיוק היום ר"ח מר חשוון התעוררתי לעניין, ואחר עיון קל מצאתי שוודאי בביהמ"ק גם בחגים אמרו את השיר של יום הרגיל אף לדעת הגר"א, אלא שהגר"א ס"ל שבחגים לומר במקום השיר שהלויים אמרו מזמור הקשור לחג.
על ידי זקן ממרא
20 אוקטובר 2017, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

בבית המקדש היו אומרים בכל יום את השיר של יום 'הרגיל' על קרבן התמיד, ובר"ח ומועדים שהיה קרבן מוסף היו מוספים שיר נוסף. ע"פ ההגיון יש מקום לומר בר"ח ובמועדים ב' שירים, אלא שלדעת הגר"א לעולם אין אומרים ב' שירים, והאריכו לבאר דעתו. השיר של יום המכונה 'לדעת הגר"א' אינו בדיוק השיר שהיו שרים בבימ"ק על קרבן...
על ידי שאר לעמו
12 נובמבר 2017, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

מאפס פנאי כעת, אני מצרף מה שבררתי בסוגיא זו, לענ"ד זה לאמיתה.
אמירת שש''י בזה''ז.pdf
על ידי ראובן
12 דצמבר 2017, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ חלום פרעה

אולם עצם הדבר נראה לי קצת תמוה שפרעה ראה בחלומו דבר שאינו קיים במציאות, והרי לכאורה שבע שנות השבע היו שבע שנות ברכה ושפע אבל לא שהיו שם "ניסים", למשל: מצב כזה בעצמו שמגרעין אחד יצמחו שבע שבלים - לא היה, כי זה כבר בגדר נס, וא"כ למה הקב"ה הראה לפרעה דבר כזה. דבר נוסף, עושה רושם שכל פרט בחלום היה מכוו...
על ידי יוסף יצחק
13 דצמבר 2017, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

חמוץ בגדים כתב:הבעיה לכאורה היא שכל רגע הוא זרם חדש ואם כן אין כאן שיעור.
מלבד מה שיש לדון האם החשמל הוא אש, ומסתמא כוונת השואל היא רק לחוט להטץ
ודאי כוונתי לחוט להט, אך לא הבנתי דנימא איפכא דבשיעור החשמל בכוחו שידלק לעולם.
על ידי אברהם העיברי
16 דצמבר 2017, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכסף המושב

ואם כבר עיינת ברמב"ן.
שאל אותי מישהו השבת, מדוע לא עשה שליחו של יוסף עניין מהכסף שנמצא בפי אמתחותיהם, הרי לא רק הגביע היה שם?
והכסף היה גם אצל כל האחים.
והאחים עצמם, הרי בפעם הקודמת הם נחרדו, מהגילוי הזה. ועתה, שום דבר.
??
רמב"ן, ספורנו.
על ידי אלימלך
17 דצמבר 2017, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרחם אב על בנים

יש להוסיף את דברי המדרש
כרחם אב על בנים. כאיזה אב, תני ר' חייא כרחמן שבאבות. ואיזה רחמן שבאבות, ר' עזריה בשם ר' אחא זה אבינו אברהם. [דבר זה גם מלמדנו גודל נסיונו של אברהם בעקידת יצחק]
על ידי יוסף יצחק
17 דצמבר 2017, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרחם אב על בנים

איפה המדרש שאלימלך ציין, (את המדרש של יוסף יצחק בפרשת וישלח כן מצאתי) פסקתא דרב כהנא פ' יט אות ג: כרחם אב על בנים רחם וג' כאיזה אב תני ר' חייא כרחמן שבאבות ואיזה רחמן שבאבות ר' עזריה בשם ר' אחא זה אבינו אברהם את מוצא קודם עד שלא הביא הקב"ה מבול על הסדומיים אמר אבינו אברהם לפני הקב"ה רבון העולמים נש...
על ידי יעבץ
18 דצמבר 2017, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להנות מתמונה של נרות חנוכה?

יצחק כתב:מה שכתבתי על קביעת מזוזה בכלל לא התכוונתי לבזיון הרבנים, התכוונתי לביזוי מצות מזוזה שמשתמשים בה לפרסומת. מצד בזיון הרבנים לדעתי אין בזה חשש.
נכון. אני הכנסתי את הרבנים לתמונה. תרתי משמע.
ומתורץ חדא בחברתה. שאין הכוונה לפרסם את המזוזה אלא את הרבנים, והמזוזה רק היכי תמצי לכך. ועד כאן לא חששו...
על ידי אלימלך
19 דצמבר 2017, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה - פרשת ויגש

"כי כמוך כפרעה". פירש רש"י "סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ע"י זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה". והקשה באילת השחר דהא במכות יא איתא דקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, וא"כ מדוע לא לקה יוסף.? נראה לומר שישנו חילוק בין קללה עם תנאי לבין כשהתנאי הוא חלק מהקללה, לדוגמא: אם חכם מקלל אדם ואומר לו "כשתיסע ...
על ידי כלפי ליא
22 דצמבר 2017, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מה שכן יותר נכון, כשמונה מרן ע"י הרב מפוניבז' לשמש כראש הכולל, והרב זצ"ל רצה לתת לו משכורת נוספת גם כראש כולל וגם כראש הישיבה לצעירים, לא הסכים לכך מרן בשום אופן. משכורת היא כדי לחיות, ויש לו די ממשכורת אחת, אין זה משנה בכמה מקומות הוא עובד. ואכן כל ימיו לא לקח מרן שום כסף אחר, מלבד משכורת אחת מישיב...
על ידי יאיר
23 דצמבר 2017, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

ידוע שעשרה הרוגי מלכות היו כל אחד משבט אחר, ומותם בא ככפרה על אחי יוסף שמכרוהו. ועיין בפיוט אלה אזכרה של יום הכיפורים. והנה בחז"ל כתוב שהשבטים עשו חרם שלא יגלו ליעקב שיוסף חי וכיון שלא היה להם עשירי למנין כי בנימין היה בבית עם יעקב וראובן לא היה במכירה (וכן לא יעזור החרם אם הקב"ה יגלה ליעקב), עמדו ה...
על ידי ר' יונה
26 דצמבר 2017, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזרת רכב שכור עם דלק חסר

חמוץ בגדים כתב:מותר, וכך הורני גם דיין אחד שליט"א
כי אי אפשר למצמם בדברים אלו, ואדעתא דהכי כולם עובדים באופן זה
אני לא נוהג כך. בלא זלזול בכבודו של הדיין אחד שליט"א, וכבר אירע ששכרתי רכב וקצת אחרי שיצאתי ירד פס, התקשרתי לחברת השכרה (אלבר) ואמרו לי למלאות ויזכו אותי, ויצא כ60 ש"ח.
על ידי סבא
26 דצמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין גזירת שמד

ז"ל השבות יעקב- שאלה עור /עיר/ אחת שגזרו עליהם גזירה להעברת דת שמחויבים להרוג ואל יעבור ומקצתם יכולין לברוח אי מחויבין לברוח כדי להציל נפשם דלא יהא כמאב' עצמם לדעת או נימא דאל יפרשו מן הציבור שמחויבי' למסור נפשם על קדוש השם. תשובה הנה לכאורה נראה פשוט דאין להם לברוח וראיה ברורה לזה מסוגיא דש"ס דפסחי...
על ידי יעבץ
26 דצמבר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין מה כתוב כאן?? אשמח להסבר מהת"ח!! [מיכה פ"ו]

ברור שיש כאן טעות כלשהי.
אם נחליף האות ס' באות ם' נמצא "חק עמרי משתמר בכם - ותעזבו חוקותי.
על ידי יעבץ
29 דצמבר 2017, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

אפרט אולי בכל זאת מעט יותר. זה הדבר ברור ומיסודי אמונתנו שהקב"ה מעמיד הבריאה במאמרו ואין קיום לעולם בלעדו ח"ו. ולא חלק ע"ז הרמב"ם ח"ו אלא יסד זאת בפתיחת ספרו הגדול: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדע...
על ידי עברי
01 ינואר 2018, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

סבא כתב "מה החידוש הגדול כאן, שחז"ל שרוח ה' עליהם יש להם סיעתא דשמיא כזו, זה נראה לי ממש מילתא דפשיטא, עד שהמסתפק בזה צריך בדיקה אחריו, וכדאי אולי להעתיק כאן מה שכתב החזו"א באיגרת ט"ו וז"ל- משרשי האמונה שכל הנאמר בגמרא, בין במשנה ובין בגמרא, בין בהלכה ובין באגדה, הם הם הדברים שנתגלו לנו על ידי כח נב...
על ידי עברי
02 ינואר 2018, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עוסק במצוה בזמן תפלת שחרית האם מותר לו לאכול, אף שיסיים עסק המצוה לפני חצות ויספיק תפלה

לכאורה היה נראה שאין בזה חשש דהנה בגמ' בברכות דף י: מבואר המקור שאסור לאכול לפני התפילה מלא תאכלו על הדם ובדרך דרשא אמרו שם לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, אבל נראה פשוט שזה על דרך הדרש וגדר האיסור הוא כמו כל שאר האיסורים שנלמדים מלא תאכלו על הדם, איסור אכילה לבית דין שדנים חייבי מיתות, איסור לאכול ...
על ידי הבוחן
02 ינואר 2018, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המושג טיול בדברי חז"ל.

לפי מה שנתבאר ש"טיול" הכונה כמו "בילוי" בעברית בת זמננו, אין צורך בחידוש זה. (רק מי שנשתבש מהעברית בת זמננו, שטיול הוא יציאה מהבית למרחקים, נאלץ לחפש הסבר איך מטיילים בסוכה). אגב, גם המילה "בילוי" היא שיבוש עברית, בלשון הקודש זה מלשון בזבוז כמו "בלאי" ובעברית הוא מלשון טיול וכד'.[/quote] אני חושב ש...
על ידי יעבץ
02 ינואר 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נבואות שכבר התקיימו?!

יש הרבה נבואות שהתקיימו - רש"י כבר מביא מה נאמר על אנטיוכוס ומה על כורש וכד'. לכן אתה מכוון כמובן לנבואות שמתקיימות בימינו אלה. על כגון זה כתב רמב"ם "וכל אלו הדברים לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו", והרי זה מכלל מחשבי קיצין עליהם אמרו חז"ל מה שאמרו. ואם מצאנו צדיקים שרמזו לפסוק זה או אחר - וודאי היה זה...
על ידי שומע כעונה
04 ינואר 2018, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

נגיסה משמעותה כיום - נשיכה,
במס' טבול יום פ"ג מ"ג - טהור שנגס - וברע"ב - שמהפך האוכל בפיו, לשון מגיס בקדרה.
מבואר שהמשמעות המקורית הינה מה שקרוי היום לעיסה.
על ידי עברי
04 ינואר 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

האיסור להכניס עצמו למקום סכנה לא נמדד באחוזי סיכון אלא באופי המעשה. למשל, לעולם לא נדון הולכי רגל כסכנה כיון שאופי המעשה הוא הליכה למרות שיש בו אחוזי סיכון יותר גדולים מהרקטות שמשולחות ע"י החמאס שנידונים כדבר סכנה. לאור האמור, יש לדון האם הסיגריות כיון שנתקבלו כהנאה שאינה מעשה סיכון אלא שיש בו סיכונ...
על ידי מנהל ראשי
04 ינואר 2018, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

כתבתי תשובה ארוכה ומסודרת אבל כנראה היא נמחקה לי בטעות, אני מנסה לשחזר אבל זה יהיה פחות ברור. בכתיבת הודעה ארוכה כדאי תמיד לכתוב את ההודעה בתוכנה חיצונית (כגון וורד) ולאחר מכן להעתיקה לפורום. כמו כן יש אופציה בעת כתיבת הודעה בפורום ללחוץ על "שמור טיוטה" - בכתיבת הודעה ארוכה כדאי ללחוץ שם תוך כדי כת...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

עוד כתב שם הקה"י בזה"ל- "ו הראשונים ז"ל שכתבו ספרי חקירה הי' משום עת לעשות לה ', דלא הי' סגי בלא"ה, וגם כי גודל קדושתם וזכותם עמדה שלא יבא שום תקלה על ידם, אך טוב ומועיל" [/size] יסלח לי מר. אך אני רואה בערבוב בין דברים. שאין קשר ביניהם, סוג של בריחה. ואני אסביר, 'חקירה' כפי שכתבת, וכפי שכתבו אחרים...