החיפוש הניב 44 תוצאות

חזור

על ידי נהר שלום
05 ינואר 2016, 04:43
עבור לפורום
עבור לנושא

קונ' כאיל תערוג - על מרן הגראי"ל שטיינמן

קונ' כאיל תערוג - על מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

[לא כתבתי, רק ערכתי והוספתי קצת נופך]
על ידי טוביה
18 ינואר 2016, 09:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי היו יהודים באשכנז

לא שמענו אינה ראיה

שו"ת הרא"ש כלל כ סימן כ : ודע, כי אני לא הייתי אוכל על פי המסורת שלהם, כי אני מחזיק את המסורת שלנו, וקבלת אבותינו ז"ל חכמי אשכנז, שהיתה התורה ירושה להם מאבותיהם מימות החרבן.
על ידי משולש
18 ינואר 2016, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי היו יהודים באשכנז

ראה בקובץ המצורף שדן בזה.
יש כמה וכמה דעות שם מתי באו היהודים לגרמניה, החל מימי פילגש בגבעה, בית ראשון, גלות בבל, בית שני, וכו'.
על ידי טרוצער
28 ינואר 2016, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור שאין מקבלים גרים מעמלק

מכילתא בסוף פ' בשלח זה הלשון שם: "רבי אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו, שאם יבא אחד מכל האומות (להתגייר-הגר"א) שיקבלוהו, ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו, שנאמר 'ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי' (שמואל ב א יג) .נזכר לדוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו אם יבא מכל האומות ש...
על ידי אריך
28 ינואר 2016, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור שאין מקבלים גרים מעמלק

יש ספר "נר למאה" (שם המחבר: ר' ירחמיאל זלצר) ובו עשרות תירוצים על קושיית ר"ש אלקבץ (במנות הלוי) איך קבלו מבני בניו של המן לגרים והלא איתא במכילתא שאין מקבלים גרים מעמלק.
על ידי רחמים
28 ינואר 2016, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור שאין מקבלים גרים מעמלק

איך קיבלו את בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? איתא בסנהדרין (צו, ב'): תנו רבנן: נעמן גר תושב היה, נבוזר אדן גר צדק היה, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן נינהו - שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ואף מבני בניו של אותו רשע ביקש הקדוש...
על ידי אריך
07 פברואר 2016, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור תורני לזה שהאריה הוא מלך החיות

פרקי דר"א פרק מט:
מה הארי הזה מלך על כל החיות
על ידי שאול
07 פברואר 2016, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור תורני לזה שהאריה הוא מלך החיות

חגיגה יג: דאמר מר מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור וכו' והקב"ה מתגאה על כולן.
על ידי יאיר
23 פברואר 2016, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות לזה שבעל מחבר ספר התרומה היה כהן

לפי תיאורו בשו"תי הרשב"ץ והרשב"ש, יש סוברים כי הרב ברוך היה כהן.

רשב"ץ סימן לו' ורשב"ש סימנים קכ"ה תר"מ ותרי"ג - ערכו בחיבור אוצר הגדולים

ואין לבלבל בינו לבין ר' ברוך בן יצחק מרגנשבורג (אורבך, בעלי התוספות, ע' 346).
על ידי מנהל ראשי
04 מרץ 2016, 07:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אריך
22 מרץ 2016, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

כאיל תערוג פורים (62 עמ')

מצ"ב כאיל תערוג על אסתר ופורים
על ידי לחזות בנועם
11 אפריל 2016, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לזה שעבירות של ילדים קטנים הולך לאבא

מדרש רבה בראשית פרשה ס"ג ס"ק י', שו"ע אור"ח רכ"ה ס' ב', לחם חמודות על הרא"ש ברכות פרק ט' סימן ט' ס"ק ל', וכו'
על ידי יודע ספר
10 יולי 2017, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוסף יצחק
19 אוקטובר 2017, 04:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

צרפתי טקסט מנוקד מאפליקציית אורייתא וצילום מקראות גדולות מהיברו בוקס בקובץ דחוס (לא ברור כל כך)
על ידי יוסף יצחק
01 נובמבר 2017, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

כמדומני שזה מופיע בסוף ספר "קובץ הערות" לגרא"ו זצ"ל, בסוף הספר יש קונטרס "חידושי אגדות ע"ד הפשט" והמשפט הזה זה מופיע שם באידיש, לא יכלתי להעתיק כי ספר זה אינו תחת ידי.
(בערך זה כך: נעבאך/נעביך א אפיקורס איז אויך א אפיקורס)
על ידי שמואל איליביצקי
01 נובמבר 2017, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

עיין בספרי בעל משמר הלוי {איני זוכר איזה ספר} זצוק"ל שהאריך בזה
על ידי יונה בן יעקב
13 דצמבר 2017, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

יתמות של אברך.

צירפתי בזה שיר אשר כל אברך באשר הוא יזדהה עם הנאמר.
יתומים היינו ואין אב. אבי אברכי הכוללים מרן הגראי"ל איננו.
על ידי יוסף יצחק
19 דצמבר 2017, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לעשות הצגה על מכירת יוסף

לבוד כתב:ראיתי לפני כמה שנים בספר 'נטעי גבריאל' המאריך בנושא כמדומני שהיה זה בכרך על פורים. אין לי את האפשרות כעת להעלות כאן צילום. אולי בהמשך אחפש. ומי שיקדימנו אדרבה.
לא מאריך, אבל זה מוזכר שם.
על ידי מנהל ב'
20 דצמבר 2017, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מצורף אשכול דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל מפורום אוצר החכמה [גילוי נאות: קיבלתי ממישהו שפתוח לו. אני בנטפרי וזה חסום].
פורום אוצר החכמה • דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל.pdf
שימו לב, הוספתי בהמשך גירסה מעודכנת.
על ידי יוסף יצחק
24 דצמבר 2017, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

א. סיפר שאצל הגראי"ל זצ"ל היה בכל ער"ח חלוקת משכורות לאברכים הנזקקים לכך, בין אותם האברכים היה אברך שאם השנים החל לדבר סרה נגד הגראי"ל ואף הוציא פשקווילים נגדו וכו' וכו', אך לקבל את המשכורת בר"ח מהגראי"ל הוא לא שכח... המשב"ק של הגראי"ל שאלו: רבינו עד כאן, אדם כזה שרב איתך אתה ממשיך לתת לו, שווה לריב...
על ידי מנהל ב'
24 דצמבר 2017, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

במשך שנים רבות היה נכנס ובא הגאון רבי יהושע מישקובסקי, ראש ישיבת 'אמרי משה' בירושלים ובנו של המשגיח הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי בביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ״ל על מנת לשמוע דברי הדרכה ולבקש עצה בנושאים שונים. הגר"י משיקובסקי בעצת אביו הדגול רשם כל מילה ומילה שנאמרה לו מפיו ש...
על ידי ר' יונה
01 ינואר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ילדה בעלת נכות ועיוות כל שהוא בפניה הצטרפה אל הכיתה. בתחילה הילדות התנהגו אליה יפה אך בהמשך התחילו ללעוג לה ולמרר את חייה (שהיו קשים בלאו הכי). המורה ניסתה פתרונות שונים והשתדלה להפסיק את המחדל בכל האמצעים שהיו בידיה, וללא הועיל. הוריה האומללים של הילדה הנכה נאלצו להשאירה בביתה מחמת המציק. והמורה או...
על ידי מנהל ב'
05 ינואר 2018, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ההספד שטילטל את לייקווד: 'המשגיח' על הנהגת רבינו הקדוש הגראי"ל זיע"א​ "אצל אדם קטן, השיטה מובילה. אם הוא קנאי - הוא יהרוג את כולם; אם הוא פשרן - הוא יוותר על כל התורה. אבל אצל הגראי"ל שטיינמן התורה הובילה". ההספד שהפך לשיחת היום בלייקווד ​ אלפי בני אדם השתתפו אמש (שני) בהספד המרכזי לזכרו ולעילוי נשמ...
על ידי אוריאל
06 ינואר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מכלי ראשון: בעיתון המבשר קהילות, לשבת זו, היה ראיון ארוך עם הרב מרדכי אורלנצ'יק, אחד מחברי הח"ק בבית החיים של בני ברק למעלה מעשרים שנים, על בית הקברות. בתוך הראיון אתו הוא מתייחס לקבורתו של רבינו מרן זצ"ל, תוך שהוא מגלה טפח מיוחד ומפעים, לו הוא היה עד. להלן הציטוט: בנוסף לכך, מגלה לנו ר' מרדכי גילו...
על ידי צוקר
13 ינואר 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

קודש וארא שלושים.pdf
גליון יתד נאמן לרגל השלושים
על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

אביא כמה מהגדולים הדנים בדברי הגר"ח הללו. 1.רבי שמשן פינקוס, בספרו בריכות בחשבון עמ' סט 2. חידושי בתרא, כתובות ט. תוד"ה ל"צ עמ' פא 3. הגרי"מ פיינשטיין, חידושי רבינו הגרי"מ עה"ת ח"ב מאמרים עמ' לח (מ: ישורון יד עמ' תרכב) 4. הגרמ"ש שפירא, לשמ שם אהל עמ' תתקסט 4. מכתב מהגרי"א וויינטרויב, בראש ספר י"ג עי...
על ידי סבא
05 פברואר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

יש באוצר המדרשים דבר דומה- מעשה בשלמה המלך ע"ה שאמר ברוח הקדש אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי כששמעו העם והסנהדרין דבר זה היו תמהים. אמר שלמה אם תרצו אראה לכם, אמרו כלם הן. אמר להם בקשו אשה אחת מטובי העיר ואיש גם כן שיהיה טוב מכלם. בדקו ומצאו איש אחד שהיה לו אשה טובה ונאה, שלח המלך לקרוא או...
על ידי סבא
05 פברואר 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

כעת מצאתי בבראשית רבתי פרשת וישלח [המתחיל בעמוד 145] לג, ג והוא עבר לפניהם. הה"ד כרחם אב על בנים (תהלים ק"ג י"ג). אמרו רבותינו כד שמע יואב לדוד דאמר כן תמה ואמר כלום אבא מרחם על בנוי טפי מאמהון, והלא אמהון רחמא עליהון סגי דהיא מצטערת עליהון בעיבורא (והיא) [ועל] מתברא והיא מרביה להון, והוא אמר כן, לא...