החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי חלק א׳ ממעל
14 פברואר 2019, 18:45
עבור לפורום
עבור לנושא

במ"מ בתוך הסעודה

המ"ב בסי׳ קס"ח סק"מ העתיק דעת המג"א דכל מיני פת הבאה בכיסנין מברכים עליהם בתוך הסעודה אם אין באים מחמתה, והוסיף לעיין בביאה"ל שכמה אחרונים חולקים עליו. ומכיון שאין אני בקי בדרכי המ"ב הוקשה לי שמכיון שבביאה"ל הכריע לדינא דלא כדבריו אמאי ניסח כך במשנה ברורה בנוסח שיכולים לטעות לנהוג כמג"א. אם יוכלו חו...
על ידי אלימלך
14 פברואר 2019, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

האם 'טול קורה' פוטר מחיוב תוכחה

לגבי קשוט עצמך בענין תוכחה, לעיתים זה פטור מתוכחה עד שיקשט עצמו כי ודאי לא יתקבלו דבריו וכך כותב ספר חסידים [ה] וחייב אותו המוכיח להוכיח עצמו מן העבירה ולישר דרכיו קודם שיוכיח את חבירו שאם לא יעשה כן לא יקבל ממנו חבירו. שכך אמרו התקוששו וקושו (צפני' ב' א') קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים אולם כל זה כמובן...
על ידי פרלמן משה
08 מאי 2019, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד יש לנהוג - דחוף

תלביש את עצמך בכובע טמבל כשהוא מגיע אליך ותדבר בגמגום שירגיש שאין לו ממי להתבייש
על ידי יהודי נאמן
23 אוקטובר 2019, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לעמוד כשמברכים את ברכות הנותן לשכוי בינה\שלא עשני גוי וכו'?

ודאי שאפשר לברך בישיבה. ככל ברכות השבח. גם המנהג לעמוד בברכות הברקים והרעמים כמדומה שאין לו מקור הלכתי. אני בעניותי חושב שרק בברכת הלבנה שם אומרים שזה כקבלת פני השכינה אמר אביי הילכך צריך למימרא מעומד . יש כאן מיעוט על שאר ברכות השבח. וכן בברכת הגומל כתוב שצריך לעמוד, ונראה ששם זה שייך למה שצריך לבר...
על ידי רז בן ציון
30 ינואר 2020, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אליהו52
05 מאי 2020, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זהירות - חשש ברכה לבטלה או שאינה צריכה כל יום!

לא נהגו כן וכמו שכתוב במשנ"ב ח יג והטעם כמו שכתב שם מפני שאין הכל בקיאין בלצאת ולהוציא ומה שכתבת שאין ברוב עם אם כולם מברכים יחד זה נסתר מדברי הפוסקים מקידוש לבנה ואין ראיה מזימון שודאי יש תוספת אם אחד מברך לכולם וכולם משתתפים עמו במעשה הברכה וכמו כן יתכן ששם איירי בשלשה ואולי שם אינו רוב עם עד שית...
על ידי אברך
18 יוני 2020, 02:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק בעניני לה"ר: כשאדם מקבל מרבו שפלוני .......

יש לחלק את הנידון לכמה אופנים: א. כידוע שבכל נידון הלכתי יש את הענין המציאותי, מה אירע במציאות, ויש את החלק ההלכתי/השקפתי מה היחס למציאות הזו. ולכן אם את החלק המציאותי של הדברים האדם יודע מידיעה אישית, ורק את היחס ההלכתי/השקפתי על דבר כזה, מקבל מרבו, פשיטא שאין בזה סרך איסור לשוה"ר, רק הוא ככל חלקי ...