החיפוש הניב 28 תוצאות

חזור

על ידי עברי
01 ינואר 2018, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

סבא כתב "מה החידוש הגדול כאן, שחז"ל שרוח ה' עליהם יש להם סיעתא דשמיא כזו, זה נראה לי ממש מילתא דפשיטא, עד שהמסתפק בזה צריך בדיקה אחריו, וכדאי אולי להעתיק כאן מה שכתב החזו"א באיגרת ט"ו וז"ל- משרשי האמונה שכל הנאמר בגמרא, בין במשנה ובין בגמרא, בין בהלכה ובין באגדה, הם הם הדברים שנתגלו לנו על ידי כח נב...
על ידי עברי
02 ינואר 2018, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עוסק במצוה בזמן תפלת שחרית האם מותר לו לאכול, אף שיסיים עסק המצוה לפני חצות ויספיק תפלה

לכאורה היה נראה שאין בזה חשש דהנה בגמ' בברכות דף י: מבואר המקור שאסור לאכול לפני התפילה מלא תאכלו על הדם ובדרך דרשא אמרו שם לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, אבל נראה פשוט שזה על דרך הדרש וגדר האיסור הוא כמו כל שאר האיסורים שנלמדים מלא תאכלו על הדם, איסור אכילה לבית דין שדנים חייבי מיתות, איסור לאכול ...
על ידי עברי
02 ינואר 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

כיון שזה דעת גדולי הדור אין אני צריך ליותר א. מה שחז"ל משאילים הרי זה לנו ק"ק א. במחילה, אבל היא הנותנת כיון שחז"ל המה ק"ק לכן כל דבריהם חזקים ויציבים מלאים וגדושים קדושה וזהירות והרי הם לימדונו שמותר להשאיל מושגים. ומה שחז"ל קודש קודשים לא נותן להם שום בעלות לעבור על דברים שלדידך משמע שחמורים. ב. ...
על ידי עברי
03 ינואר 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

והצדיקים שלא השתמשו במילה חשמל לכא' הרגישו שבכוונת מכוון רצה ממציא השפה להקביל בין העניינים (למרות שאני לא מבין כ"כ) ולכן מאוס עליהם הדבר. תשאל אותם. או אי מי כאן יביא ציטוטים או קישורים ככל שישנם מקורות לזה גם מי שלא יודע את כל הלכות שבת מהמקרא דרך התלמוד וכו' מספיק שהוא יודע שאסור!, מצידי סיימתי ...
על ידי עברי
04 ינואר 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

יש עוד ענין שלפי כל הראשונים (לא ידוע לי על חולקים, דגש על ראשונים) הוא עיקרי אבל הוא לא בשביל כל אדם וגם לא בשביל רוב בני האדם, והוא - לברר ולהוכיח הגיונית את כל הנ"ל. פשוט שהמושכל ראשון של כל אחד צריך להיות שהוא לא ראוי לזה עד שיסתבר לו אחרת... כמה זר הדבר לומר שמצווה כ"כ יסודית צורתה העיקרית לא ...
על ידי עברי
04 ינואר 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

תחושת ליבי אומרת - מיטתו של אדם שכיבתו חלומותיו ורעיונותיו והרהוריו אינה חלק מן ציבור גדול ששוכב אף הם על מיטתם...
על ידי עברי
04 ינואר 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

האיסור להכניס עצמו למקום סכנה לא נמדד באחוזי סיכון אלא באופי המעשה. למשל, לעולם לא נדון הולכי רגל כסכנה כיון שאופי המעשה הוא הליכה למרות שיש בו אחוזי סיכון יותר גדולים מהרקטות שמשולחות ע"י החמאס שנידונים כדבר סכנה. לאור האמור, יש לדון האם הסיגריות כיון שנתקבלו כהנאה שאינה מעשה סיכון אלא שיש בו סיכונ...
על ידי עברי
16 ינואר 2018, 02:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כהנים גדולים בבית שני

הרי תמיד בן אדם מוצא את התירוצים לדמיונות ולתאוות שלו, עקוב הלב מכל, מה אתה חושב שכל הכהנים מתו מדום לב? לא קמו בבוקר? מה פתאום, אחד נפל מהגג השני התחצף לנציב הרומי ולכן צלבו אותו השלישי בכלל נעלם ועד היום לא יודעים איפה הוא הרביעי נהרג בדו קרב עם פרש יווני החמישי ברח לדמשק כי בעלי חוב רדפו אחריו ו...
על ידי עברי
18 ינואר 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

כרם כתב:כהה -חלש.
כמדומה ש"כהה" במקרא פירושו החשיך, כמו ותכהינה עיני מראות, ועל משה לא כהתה עינו, שפירושו שלא החשיכה עינו. ולכן גם בלשון העברית כהה הכוונה לצבע הנוטה לשחור שבחושך.
על ידי עברי
18 ינואר 2018, 15:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

(כמו בכל דיון שיש בו ביקורת פנימית גם כאן הנני להצהיר הצהרת נאמנות לעולם החרדי, אני מקוה שמנעתי מראש כמה תגובות לא עניניות) אולי תמסור מודעה אחת ולתמיד... ולגופם של דברים, לשון הקודש כידוע מכונית "שפה בעצם" (כידוע גבי הלכה של שומע כעונה באחד שלא מבין) ושפה קדושה לא רק מצד ששימשה לתורה (כדברי הרמ"א ...
על ידי עברי
19 ינואר 2018, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל

הרמב"ן בספר המצוות שורש א' מאריך בעניין, וקיצור דבריו שם כמו שהוכחת מהגמ' שאסור לאדם לשמוע לדברי הסנהדרין, רק שהוא מחוייב ללכת לדון עמהם ואם שיבשו עליו סברתו (נכתב מהזיכרון ויתכן ואיני מדייק בלשון) מחוייב לנהוג כמוהם, אבל טרם זה אסור לו להקל כמוהם. זו היא שיטת הרמב"ן בבבלי. ובדברי הירושלמי נדרש עוד ...
על ידי עברי
19 ינואר 2018, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

ד. כמובן שמה שכתבו לפי ה"סלנג" ו"שפת הרחוב" אין הכוונה שמקומם היה ברחוב או היו קרובים לאנשי הרחוב, חלילה וחס. כמו"כ אין הכוונה שהשתמשו במילים זולות חלילה וחס מלומר כדבר הזה. כל הכוונה שהשתמשו במילים הסכמיות שנולדו בכל מקום מבלי לתת לזה חשיבות. הוא אשר אמרתי לא זעקתי כפירה או משהו דומה, אלא כתבתי "צ...
על ידי עברי
22 ינואר 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל

אלא שיחיד שעשה דבר עפ"י פוסק לא יהיה לו דין של אנוס [לסברת הנוב"י], ובעיניי דבר זה היה חידוש משום שעד היום היה לי פשוט לא כך. רק הוספתי שבגוונא שהזכרת אף לסובר שיחיד שעשה בהוב"ד פטור הכא חייב כיון שבגוונא שאילו יעשו רוב ציבור פטורים מפר לכו"ע יחיד חייב כשבה. אלא שבמל"מ בפי"ב משגגות הוכיח מהגמ' ביומ...
על ידי עברי
26 ינואר 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

לגבי הנידון של המשפט "יצא ידי חובתו" לא הבנתי מה נסתר מהישן תחת מיטתו שלא יצא ידי חובתו, שהרי אין הכוונה דווקא שעכשיו נדרש ממנו לעשות משהו אלא שבזמן שהיה בידי החובה לא יצא ממנה ואחזה בו שחייב לקיימה ולא יצא ממנה, אלא לאחר שנגמר סוכות או שקם והפסיק השינה נפסקה החובה. ופשוט. לגבי המאמר "יצא בדימוס" כג...
על ידי עברי
30 ינואר 2018, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

הנידון: בר המים 'נועם1'. בשנה האחרונה פרץ לשוק בר מים בשם 'נועם1, הנ"ל מלווה בפרסומות רעשניות וצבעוניות, כשגולת הכותרת שלהם היא 'כשרות מהדרין' שיש עליו (או לפי פרסומיהם בהכשר הבד"ץ). הקלטות שיש אצלי!! מעלות כי הרב נותן הכשרות לאותו מיני בר, מעיד מפורשות כי בעלי החברה לא פעלו לפי הוראותיו!!! ראוי לצ...
על ידי עברי
30 ינואר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

על כל תופעת המעוררים למיניהם על ""חששות ומכשולים"" לדעתי כדאי לקבוע קריטוריונים מי ראוי להפריך דבר שנעשה בהסכמת רבנים מפורסמים, ואיזה אמינות תהיה למילה שלו. אחרת, איך נדע מה המניעים של המעורר ? וכמה הוא חקר את הנושא ? כמה הוא מבין בו ? לא צריך אמינות, האל"ף בי"ת שיהיה טענות, ונדון בטענות כדרכה של ת...
על ידי עברי
31 ינואר 2018, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

בדיוק היום נזכרתי בסיפור שראיתי בעיני, לדעתי הוא מאוד מיוחד. (יתכן ואחרים אוהבים יותר סיפורי מופתים) הייתי אצל הגראי"ל לשאול שאלה, כשעמדתי בתור עמד לפני אברך ושאל שאלה (מאחר ושואלים בקול כולם שומעים, ודעתא דאינשי אהכי) וכך התנהלה השיחה. (איני זוכר במדוייק את הלשון אבל תוכני הדברים כך היו) האברך: אשת...
על ידי עברי
01 פברואר 2018, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

אנסה לבאר את דברי בצורה שאולי תהא יותר מובנת. לדעת הש"ג שנאמר היתר דלאלתר רק במלאכת בורר ופירש טעמו בטעם הראשון שבאופן שלאלתר אין כאן ברירה, וכמובן שהדבר הצ"ת הוא מה יצאה מלאכת בורר שבהיותה לאכילה לאלתר אינה בורר משאר מלאכות, לא זו בלבד אלא שבדבריו נראה שאין כאן את המלאכה גופה. (זה לא היתר דאין זה ד...
על ידי עברי
01 פברואר 2018, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

הראני כתב: לגבי הסיפור עם העגבניות זה כבר נכנס לנידון אם זה חשוב שני מינים או לא, ואם אין זה חשוב שני מינים אכן יהיה מותר, ואם יעשה כן עליו לחשוש רק משום 'דבר דבר' שעושה כן בשבת...
שכחת להוסיף "באם העגבניות מעושרות"...
למה ללכת סחור סחור?!
במקרה שציינתי אתה מתיר גם לאוצר.
נראה מה דעת הרב "שומע כעונה".
על ידי עברי
02 פברואר 2018, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו תוכן איכותי חדש- "נשמת התורה"

ממליץ מאוד לשמוע את הרב משה מינצברג.
אדם מספירה גבוהה, עם הרבה תוכן עמוק וחי.
על ידי עברי
03 פברואר 2018, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלונים לשבת

התכוונתי שבתעשיית העלונים כל עלון צריך לפנות לקהל יעד מסויים, (גדויילים, מעוררים לעניין מיוחד - עירובין, אמן, הלכה מעשית, סיפורים, לומדעס, שכונתי וכו' וכו') וכשיש עלון גדוש בתורה רציני שאין לו קהל יעד מסויים (מי שמבקש ללמוד באמת בד"כ תופס גמרא..) והוא סגנון מגוון קשה לראות שהוא יעמוד במבחן הימים. אב...
על ידי עברי
04 פברואר 2018, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולא לידי בזיון- מה היישוב לתמיהת הגראי"ל?

(בהנחה שהסיפור אכן היה, אני כמובן לא מזלזל בגדולת מרן הגראי"ל אלא שאני מתקשה להאמין לסיפור מאחר והכרתיו שזה לא הסגנון שלו..) אני מנסה להבין את הקושיא, האם הכוונה בזה גם לשאול כלפי מי שמבזה את הגראי"ל? מי שירק עליו האם לא יעבור בזה איסור, שהרי יסוד האיסור הוא הצער וההיזק של השני וכל עוד והשני שמח בזה...
על ידי עברי
07 פברואר 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שוא

לא דיברתי עליך רבי @עברי אלא על אותו שמתפלל כך, ואף הוא לא תפס לשון 'אינשאללההה' בדוקא, אבל צורת 'ההתבטאות' הזו שנובעת מ'ואוו הלוואי וזה לא קשור אלי'... או כל כה"ג, לא נראית לי מתאימה להכנס בקטגוריה של תפילה,. מסופקני בכלל אם בגדר 'שיחה' זה נכנס, שהרי אין לזה שום משמעות מלבד 'ביטוי של לחץ' במקרה הט...
על ידי עברי
08 פברואר 2018, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שוא

לענ"ד 'אינשאללללללהההה' וכל ריעין דיליה שכתב אינו עניין אלא לשופטני שבשופטני, ומי יקרא בתואר זה אם לא אותם המשתמשים בביטויים אלו 'אינשאללללללהה' וכו'??? האם היה לך צד שזו 'תפילה' משאלת לב?? כאב לב כלפי מי שאמר והיה עולם? זו תפילה? זו תפילה? הא? אני עדיין חושב כך, (כי אני ממאן לקבל את חידושי שלי,) ל...
על ידי עברי
08 פברואר 2018, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש בספר התרומה

צר לי לומר, אבל ספר הל' שבת בשבת מלא בטעויות, בפרט במראי מקומות. רשום אצלי כמה מהם כשלמדתי הל' הטמנה ועיינתי בספר הזה. חבל מאד. ועכ"פ ראוי לדעת שאין לסמוך להלכה על הספר הזה שלא נערך כדבעי, וכן שמעתי מכמה אברכים. וקיצרתי. כמו"כ בדיני שהייה מחדש שם הרב קארפ חידוש גדול, שיש איסור שהייה בדבר צונן, כלומ...
על ידי עברי
08 פברואר 2018, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש בספר התרומה

צר לי לומר, אבל ספר הל' שבת בשבת מלא בטעויות, בפרט במראי מקומות. רשום אצלי כמה מהם כשלמדתי הל' הטמנה ועיינתי בספר הזה. חבל מאד. ועכ"פ ראוי לדעת שאין לסמוך להלכה על הספר הזה שלא נערך כדבעי, וכן שמעתי מכמה אברכים. וקיצרתי. כמו"כ בדיני שהייה מחדש שם הרב קארפ חידוש גדול, שיש איסור שהייה בדבר צונן, כלומ...
על ידי עברי
11 פברואר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

חבל שהשיח מדרדר זה כבר עושה חשק לברוח...

שוו בנפשכם בית מדרש שהדיבורים הנשמעים הם מהסגנון הנ"ל.

תצליחו בדרככם, וה' יהא בעזרכם.
על ידי עברי
29 אפריל 2018, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדר לידה, מהו בהזכרת ש"ש

מזל טוב מזל טוב!
תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו.
כל פעם זה מפעים אותי מחדש המראה המרגש שכשילד נולד בעם היהודי כולם מברכים את אביו שיכניס אותו לברית בעיתו ובזמנו, כביכול לא הושלם לידתו לתוך המציאות שלנו עד שיבוא בברית.