החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי רפאל זהבי
03 ינואר 2018, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

חושבני שכבודו כתב דברים חמורים, התפילה היא דינמית ??? ניתנת לשינויים כפי המקום והזמן ??? אתמהה. כבר כתב הרוקח שכל תיבה וכל אות היא במדוייק מאוד וכנגד דברים נשגבים והוסיף הנפש החיים שכל אות ואות ממקור קדוש חצובה, ובגמ' מובא שחיפשו חיפוש אחר חיפוש מי ידע לתקן ברכה כנגד המלשינים עד שמצאו את שמואל הקטן ...
על ידי רפאל זהבי
26 אפריל 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על עונות השנה

תעניות וסליחות אלו של ימי בה"ב לדעת הלבוש הם משום חילופי העונות וכה הם תו"ד בסי' תצ"ב : ויש אומרים הטעם של תעניות אלו הם על העתיד משום שהאויר משתנה באלו הזמנים ויש לחוש לסכנת שינוי האויר שיזיק ח"ו לבריות לכך מתענין שלא יזיק להם שינוי האויר... ועושין אותן כמו תענית ציבור לומר סליחות ולקרות ויחל. נמצא...
על ידי רפאל זהבי
04 דצמבר 2018, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדישים לכאורה מיותרים - מה הטעם לקדישים הללו?

הגר"י סץ בהגהותיו לסדרע"ג כ' כך והנה לפני ברוך שאמר בסידורי אשכנז דפולין של היום מודפס מזמור שיר חנוכת הבית לדוד עפ"י האריז"ל ואינו בסידורי אשכנז ופולין הקדומים, וא"כ נולדה שאלה חדשה לנוהגים לקיים את דברי האר"י בקדיש בין העולמות האם לאומרו אחר איזהו מקומן קודם למזמור שיר, או לאומרו אחר מזמור שיר קוד...
על ידי רפאל זהבי
04 דצמבר 2018, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קל ארך אפיים או קל מלך יושב?

בספרי הסליחות המודפסים עמנו כיום מוזכר לומר כהקדמה לי"ג מידות א-ל ארך אפיים יושב על כסא רחמים וכו' לבד מהפעם הראשונה שבה מזכירים י"ג מידות ששם כתוב לומר א-ל ארך אפיים אתה ובעל הרחמים נקראת בשונה מכל הפעמים הבאות, ויש להבין ראשית מי תיקן נוסח זה ועוד מדוע שינו מכל הפעמים ולא אומרים כאן ג"כ א-ל מלך יו...
על ידי רפאל זהבי
05 דצמבר 2018, 10:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר של יום לחנוכה

בטור סי' קל"ג כ' לומר בחנוכה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
על ידי רפאל זהבי
05 דצמבר 2018, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם פיוט מעוז צור קשור במיוחד לחנוכה?

נהגו ברוב קהילות ישראל שאחר אמירת הנרות הללו מזמרים את הזמר הנאה 'מעוז צור', אין ידיעה ברורה המוכיחה כי זמר זה נתחבר דווקא לכבוד ימי החנוכה, וכאשר נשים לב בין מילות הזמר שאין קשר ישיר דווקא לחג החנוכה כי אם לשאר המועדים אשר סביב מעגל השנה כמו גלות בבל והגאולה ממצרים גם המילים חנוכת המזבח המופיעות בב...
על ידי רפאל זהבי
07 אפריל 2019, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמטת "קדשנו במצוותך ותן חלקנו בתורתך" ב"אתה יצרת", למי ידוע מה הטעם?

אוסיף על מה שכ' כבר אכן חלק מן הדברים כהר הובאו. כ' הערוה"ש (סי' תכ"ה סעי' א' ב') 'ובמוסף אומרים אתה יצרת ומזכירין שניהם של שבת ושל ר"ח ומסיימין במקדש השבת וישראל וראשי חדשים דשבת קדישא וקיימא אבל ר"ח ומועדים בישראל תליא'. ועוד כ' בסעי' ב' וז"ל 'ודע שמעולם תמהתי על הנוסח שלנו שבסוף אתה יצרת שאחר למח...
על ידי רפאל זהבי
29 אפריל 2019, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

הכותרת הנזכרת בדבר "ריענון קטעים בתפילה" אמורה להטריד כל אשר בשם ירא ה' יקרא אעתיק קטע מדבריו של הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל ומכאן יש להשליך לכלל : "אין דברים קטנים - זכינו וישבנו אצל הסטייפלער זצ"ל והוא אמר לנו שה"רפורמים שר"י היה להם רק טענה בנוסח התפילה למה אומרים שני יקום פורקן', למה אומרים שנים ? הר...
על ידי רפאל זהבי
30 אפריל 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

במחילה מכת"ר של אסף, פותח האשכול לא הזכיר מאומה ממה שיש לשנות אצלנו בכוונת התפילה שאל"כ היה לו לכתוב 'בעקבות ירידת הדורות יש לנו לרענן את הכוונה בתפילה בהתאם להימצאות שלנו יותר בעולם החומרי והגשמי וכו וכו', אבל מילים נוראיות כאלו 'עדכון' 'רענון' 'התאמה למציאות בת ימינו' וכי התפילה היא איזושהי אפליקצ...