הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 234 תוצאות

חזור

על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

שמעתי בשם הגר"א גנחובסקי זצ"ל שמי שהחמיץ זמן ק"ש עליו להוציא חומש ממונו וליסוע מעבר לקו התאריך במקום שעדיין בוקר. ויש שרצו לדון בזה דדלמא כיון שביטל העשה לא מחויב להכניס עצמו למחייב חדש בכדי לתקן. ונראה דאין לדמות לד' הרמב"ם שצ"ל בשכמל"ו כדי שלא יוציא ש"ש לבטלה, דשאני התם דהוי תיקון למפרע. ועוד יש ל...
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

קשה, כיון שיוכבד היתה בת ק"ל שנה ומופקעת לפי דרך הטבע מלהיות בת בנים, למה הוצרך עמרם לגרשה (כמ"ש בסוטה), ומה טוענת מרים שאתה גזרת גם על הנקבות, והרי אין כאן נפק"מ לענין בנים.
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - שם 'רעך' ברשע כלפי רשע

ב, יג. למה תכה רעך. פי' רש"י רשע כמותך. צ"ע האם יש ללמוד מכאן לדינא דאע"פ שרשע יצא מכלל רעך, אבל כלפי רשע אחר שפיר הוי בכלל רעך כמפו' בקרא כאן.
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס להורדה - הערות נחמדות על כל גיטין

מצ"ב קונטרס על כל גיטין - הערות מתבקשות [הרבה מהן חדשות], ליבונים וסיכומונים של שיטות הראשונים -והכל בקיצור נמרץ.
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

"לזכור" את השואה

שאלה שמציקה לי בכל פעם שעוסקים בנושא השואה, וקוראים דברים שכתבו ניצולים, מאד בולט הרצון העז שיזכרו ולא ישכחו מה שנעשה לנו (ראה למשל את החוברות של 'זכור' מאגודת זכור בישראל). גם היו אנשים בתוך הגיהנם שרגע לפני מותם משאלתם האחרונה היתה "תספרו מה שעשו לנו". אין אני שואל על הרגש האנושי, הוא קיים ויש לכב...
על ידי אריך
29 דצמבר 2015, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

גדר המושג "תפילות רחמי נינהו"

אמרינן בפרק מי שמתו (ברכות כ, ב) דנשים חייבות בתפילה דכיון דרחמי היא מי לא בעו רחמי. ובהגהות רעק"א סי' קו הביא בשם בשמים ראש דנשים פטורות ממוסף כיון שאין לה חלק בקרבן. ויש פוטרין מצד שאין זה רחמי. וצ"ב א"כ למה תפילות שחרית ומנחה של שבת כן חייבות והרי אין שם בקשת רחמים, דהבקשות שיש בקדושת היום אינן ל...
על ידי אריך
29 דצמבר 2015, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

לשונות בקשה שנמצאים בתוך שבח

איך מבינים את מה שבתוך ברכת הזן שכולה שבח והודאה, אנו מכניסים: ואל יחסר לנו, אשר לפי האבודרהם ועוד, הכוונה לבקשה. לכאורה תמוה למה להכניס פתאום בקשה לתוך ברכה שלמה של שבח. ובאמת מצאתי בספר כלי מחזיק ברכה להר"י נג'ארה (יש באוצה"ח) דמה"ט דחה את הפירוש דזהו בקשה. ואולי קשור גם להערה הידועה איך באמצע ההל...
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 08:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס אל מסעי הצלב

אכן ישנם תיאורים על חשבון הנפש שנעשה, כדוגמת שאלת החלום של התוסיו"ט ,והתשובה שלא נזהרו בקדושת ביהכ"נ , ו בעקבות כך תקנו תקנות ואף "מי שברך" מיוחד שתיקן התוס' יו"ט למי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בשעת התפילה, מודפס בכמה סידורים. ובהרבה ספרים מציינים את חומרת שיחה בשעת התפילה שבעוונה נחרבו קהילות שלמות...
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

רש"י בסוטה יב, א כותב דחזרה לנערותה כולל אורח כנשים, וברור שזה בכדי שתוכל ללדת (דאל"כ מה טוב בזה). וכן ברמב"ן ויגש (מו, טו) מבואר שהנס היה שילדה את משה בגיל כ"כ מבוגר.
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשונות בקשה שנמצאים בתוך שבח

מי כן מבאר שזה בקשה? כעין זה, על לשון מודים דרבנן קשה לי הרבה יותר, כן תחיינו ותקיימנו וכו' ממש חצי ברכה על בקשה לעתיד בחנוכה היה לי על זה אריכות גדולה (בשני מילים - הדיון סביב 'כשם' בעל הניסים) וצ"ע גדול אגב חריפותיה לא אשגח שכתבתי בהודעת הפתיחה שגדול מפרשי התפילה - האבודרהם מפרש שזו בקשה. על מודי...
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס אל מסעי הצלב

אני די חוזר בי מהשאלה. כי רואים בכמה מקומות שגם על עבירות יחסית קלות יכולים להיות עונשים חמורים מאד. וכמובן כמה שמדובר בצדיקים יותר גדולים כך הקב"ה מדקדק עמהם יותר. כגון: חז"ל אומרים שכל 70 אלף שמתו בזמן דוד היה על שלא ביקשו את המקדש. רעב שלוש שנים היה על שלא נספד שאול כהלכה ועל העוול שנעשה לגבעונים...
על ידי אריך
01 ינואר 2016, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר נשמה

אפשר להציע ביאור: הדלקת הנר היא פעולה שמבטאת כבוד לנפטר. כשהחיים מדליקים נר שמכוון כנגד נשמתו של הנפטר, הם מדגישים ומזכירים בכך עובדת היותו בעל נשמה, וממילא גם בשמיים מתחשבים בהזכרה זו שלמטה (כמו שמתחשבים בהספדים שעושים כאן), ומביטים עליו יותר כעל "בעל נשמה".
על ידי אריך
01 ינואר 2016, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אור החיים הקדוש ודרך החסידות

ספר אוה"ח הוא אולי הפירוש הראשון לתורה שכתוב בסגנון רוגש וחי, כידוע לכל מעיין בו. וזה תפס אותם מאד.
על ידי אריך
04 ינואר 2016, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אגב גם מקור להניף אצבעו כנגד הגבהת ס"ת הוא דבר בלי מקור (לפחות כמעט), וכן שמעתי בשם הרב וואזנר זצ"ל ראיתי מביאים: בספר מנהג ישראל תורה (קלד, ב) כתב שלא ידוע לו מקור. ובמעם לועז (כי תבא כו-כז. עמ' תתרלז. מחבר כרך זה הוא ר' יצחק ארגואיטי, די קדמון) כתב שנוהגים להצביע עם הזרת. ובשם הגרח"ק מובא שהדגיש ...
על ידי אריך
05 ינואר 2016, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

דיבור עם אשה כשיש טפח מגולה

במ"ב סי' עה סק"ז בשם הפמ"ג שבטפח מגולה אפילו ראייה בעלמא אסורה. ועתה היאך מסתדרים במצבים שונים שצריכים לדבר ולעסוק עם פקידה/רופאה/אחות וכדומה כשהלבוש לא ע"פ הלכה, ולפי שורת הדין צריך לצאת שיש לדבר איתה כשהעיניים למטה או לצדדים, ויש מצבים שזה כמעט לא שייך. האם יש איזו קולא בדבר? יש לי דברים בגו, אך ק...
על ידי אריך
06 ינואר 2016, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיבור עם אשה כשיש טפח מגולה

נראה שהפמ"ג והמ"ב דיברו במי שרואה "את הטפח מגולה", ובזה אף שלא מסתכל בו, אסור. אבל כשהמבט שלו לא פונה אל הטפח אלא אל הפנים, והטפח ממילא נכנס לתוך התמונה, לא בזה אסרו. וחיזוק לסברא זו נראה ע"פ מש"כ בחזו"א (טז, ז): "ומיהו י"ל דבמקום צנוע אסור, דאין ראיה במקום צנוע בלא הסתכלות", וכל זה לא שייך אלא כשמב...
על ידי אריך
06 ינואר 2016, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוח רעה בידים שלא ניטלו בבוקר לגבי אוכל הנקנה בחנויות וכד'

יש להעלות שאלה כללית: הענין של נט"י שחרית משום רו"ר, וכן שאר דינים משום רו"ר, מה גדרם ההלכתי? האם הם חיוב? למה שיהיו חיוב? הרי אין כאן אלא היזק לעצמו. וכי תאמר שיש בזה משום "ונשמרתם", זה שייך אם קורה נזק ממש, אבל כאן איזה נזק קורה? מדובר על ענינים נסתרים, עד כדי שלא ברור להתוס' אם יש את זה היום או ל...
על ידי אריך
07 ינואר 2016, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא - מה הביאור שמשה ואהרן שקולים

שמות ו, כו ברש"י: יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן ללמדך ששקולין כאחד. והדבר צ"ב והרי משה אדון הנביאים ואחד מעיקרי האמונה הוא שנבואות משה נעלית משאר הנביאים, והוא מוסר התורה ויודעה לתכליתה, א"כ לכאורה בודאי שמשה גדול מאהרן (ועל דרך ברכות לד: "וכי חנינא גדול ממך, א"ל לאו, אלא שא...
על ידי אריך
07 ינואר 2016, 09:35
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא - דברים נוראים מהרמ"א אודות משה רבינו

שמות ז, א. ואהרן אחיך יהיה נביאך. דברים נוראים בענין מעלתו של משה, כתב בספר תורת העולה לרמ"א ז"ל - חלק ג - פרק עה: "והנה משה עלה על כולם והוא דמות השם יתעלה בעולמו, ולזה נאמר (דברים ל"ד י') ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וגו' דוגמת מה שנאמר (ישעיה מ"ג י') לפני לא נוצר אל וגו'. וזהו סוד מדרשם (במ"ר י"ד ...
על ידי אריך
10 ינואר 2016, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוח רעה בידים שלא ניטלו בבוקר לגבי אוכל הנקנה בחנויות וכד'

שלום כתב:בביאור הלכה מבואר שהסירוגין לא לעיכובא, וא''כ יש לתלות שהעובד שטף או רחץ ידו ג''פ
וצ''ע
אם לא צריך סירוגין, אולי כששטף למשך כמה שניות, זה עצמו נחשב כג' פעמים.

אגב, היכן הבה"ל שהזכרת?
על ידי אריך
10 ינואר 2016, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

יציאה לחו"ל להרווחה

במו"ק דף יד, א נחלקו ר"י ורבנן אם מותר לצאת לחו"ל למטרת הרווחה (שיש לו נכסים הרבה ויוצא כדי להרויח יותר), ולא מובן טעם רבנן (וכך להלכה סי' תקלא) שמותר לצאת להרויח כדי להתעשר. מאי שנא מלטייל שרוצה להתענג, אף להתעשר יותר ויותר אינו דבר חיוני כלל.
על ידי אריך
11 ינואר 2016, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

אינו מובן כ"כ הנידון. הרי הנוגע בנעליו צריך ליטול משום נקיות (ולא משום רוח רעה, כמ"ש במפורש המ"ב ד, מא), כלומר כי הנעליים מלוכלכות. ואם כן פוק חזי אם השרוכים מלוכלכים. לומר שזה תלוי בשאלה אם השרוכים טפלים לנעל או לא, אין לזה מקום אלא אם תחדש שעשו "גזירה" על נגיעה בנעליים, כלומר תקנה מיוחדת ו'לא פלוג...
על ידי אריך
11 ינואר 2016, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יציאה לחו"ל להרווחה

יתכן שהביאור הוא כך: מי שרוצה להתעשר, ואין לו יכולת רק באופן שיסע לחו"ל, לא אומרים לו שאסור לו להתעשר כי הוא חייב להשאר בארץ. כי הרווחת הנכסים נחשבת גם ל"צורך" שעבורו לא נחשב שיוצא 'סתם' לחו"ל. אבל מי שרוצה לטייל, הרי וודאי יכול לעשות זאת גם בארץ חמדה, ולמה יצא דווקא לחו"ל? יציאה זו נחשבת ליציאת חי...
על ידי אריך
12 ינואר 2016, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיני ועוקר הרים - האם עפ"י הציטוט הנ"ל אפשר להסיק שעוקר הרים עדיף?

השאלה 'מי עדיף' אינה כלפי שמיא, אלא מצד התועלת לציבור, כדחזינן המשך הגמ' "הכל צריכין למרי חיטיא".
על ידי אריך
12 ינואר 2016, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהור בד"ת

בודאי שמותר להרהר במה שנוגע שם הלכה למעשה. דהיינו ההרהור הנלווה לקיום ההלכה, פשוט שמותר, שהרי א"א בלעדיו. וגם אם יש לו ספק שמתעורר לו שם הלכה למעשה, ואינו יכול לצאת ולחשוב, לענ"ד נראה שמותר לו ללבן במחשבתו הדברים כי אין בזה בזיון דברי התורה, שהרי זהו האופן לקיימם. אבל להרהר לשם הרהור פשיטא שאסור, גם...
על ידי אריך
13 ינואר 2016, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עונש בעוה''ז לפוגע בחברו

ב"מ נט, א: כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה. פרש"י הצועק על אונאת דברים אין השער ננעל בפניו. ושם עוד: הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם - אונאה וגזל וע"ז. פרש"י שאין הפרגוד ננעל להפסיק ראייתן מן המקום אלא תמיד רואה אותם עד שיפרע.
על ידי אריך
13 ינואר 2016, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הראב''ד בהלכות תשובה פ''ג ה''ז

ראה כס"מ על אתר שתמה על הראב"ד איך הם נקראים גדולים וטובים, ומביא גירסא אחרת בראב"ד. לשון הראב"ד על האגדות יש ליישב: א) לא מדבר על אגדות חז"ל המוסמכות אלא על כל מיני ספרים אגדתיים שאינם מוסמכים דיים. לפחות לא בעיני הראב"ד. וראה ברמב"ן וישלח פרק לד: "ואם נאמין בספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר)". ...
על ידי אריך
16 ינואר 2016, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעטפת ה'קבוקים'

אז מישהו טען לי פשוט, שבחבילה סגורה אפשר לראות על הרכיבים אם מופיע קמח חיטה! הבעיה היא בתפזורת. אך מסתמא "יגיד עליו רעו".
ובכן, האם יש למישהו בבית חבילה שאפשר לו לבדוק ולהודיעני? תודה.
על ידי אריך
20 ינואר 2016, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

באותה מידה אפשר לשאול למה אנו חוגגים את יצ"מ הרי מאז באנו בגלויות אחרות, ובדיוק כמו שהגמ' אומרת "אכתי עבדי דאחשורוש אנן", אלא דגם בגלויות הבאות לא נהפכנו לעבדים ממש, כמו שהיינו במצרים. ועוי"ל דהחרות המדוברת היא חרות עצמית, וזה דבר שהשתנה ביצ"מ, שלפני כן היה לנו "שם עבד", ואח"כ נהיינו בני חורין אשר ג...
על ידי אריך
24 ינואר 2016, 09:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת בשלח

שמים מערב שבת, והם באים בשבת ואוכלים.