החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

כרם כתב:כמדומני שאין זה ברוך שאמר
אלא מקור ברוך
זה נמצא גם במקור ברוך (ח"ג דף תי"ד - תט"ו) וגם בספרו ברוך שאמר עמ' (רי"ד - רט"ו)
לעצם הויכוח, גם אם יש ויכוח על מהותו, אבל על אביו הערוה"ש זצ"ל ודאי שאין חולק, והא מסכים נלהבות לדברי בנו
על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

אביא כמה מהגדולים הדנים בדברי הגר"ח הללו. 1.רבי שמשן פינקוס, בספרו בריכות בחשבון עמ' סט 2. חידושי בתרא, כתובות ט. תוד"ה ל"צ עמ' פא 3. הגרי"מ פיינשטיין, חידושי רבינו הגרי"מ עה"ת ח"ב מאמרים עמ' לח (מ: ישורון יד עמ' תרכב) 4. הגרמ"ש שפירא, לשמ שם אהל עמ' תתקסט 4. מכתב מהגרי"א וויינטרויב, בראש ספר י"ג עי...
על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 18:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - הכאת היאור במטהו של משה

בזוהר הק' פרשת שלח כתוב לאמר: ותרד בת פרעה. דא היא, דאתיא מסטרא שמאלא דדינא קשיא, כמה דאתמר לרחוץ על היאור. על היאור דייקא, ולא על הים. ואי תימא, הא כתיב ומטך אשר הכית בו את היאור. ומשה לא הכה אלא בים, וקרייה קרא יאור. אלא יאור הוה דמחא אהרן על ידא דמשה, ושווייה קרא דאיהו עבד. כהאי גוונא וימלא שבעת ...
על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 18:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

אני ראיתי בשם המגיד מדובנא ואעתיקו בקיצור ממש: משל שהיה פעם שני מלכים שהתווכחו מי גיבור יותר והחליטו לשלוח כל אחד נציג ללחום ומי שיצליח לזרוק חבירו לבור הוא המנצח, אחד שלח איש בעל גוף גדול מאוד והשני שלח איש צנום בעל תחבולות, בהגיע עת המלחמה תפס איש בעל הגוף את הקטן על כתפו כשק קטן, המלך ששלחו נבהל ...
על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

ויש מתרצים עפ"י דברי הקצוה"ח סימן ק"ד סק"ב שכל חוב שאין המלוה תובעו אין מצוה לפרוע חובו, לכן רקר אם יאמר אותו צדיק יש חיוב לשלם ודוק
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לשפיכת יין קידוש ל6 כוסיות

העתק מספר פסקי תשובות ח"ג סימן רעא הערה 251: במעשה רב אות פ"ו שהגר"א זי"ע נהג בעיטור הכוס בקידוש והבדלה עיטר את כוסו בששה כוסות קטנים של יין (טעם 'ששה' הוא עפ"י הסוד כמובא בליקוטי דינים וביאורים למעשה רב מהגרנ"ה הלוי, וע"ע תשובות והנהגות ח"א סי' רנ"ו) ובמנהג זה נהג גם אא"ז [האדמו"ר מביאלא] זצ"ל בכו...
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה

בספר האיש על החומה חלק ב עמוד 108-109 בהערה 15* מובא הסיפור, יעוי"ש,
וכן בספר תורת חיים - תשובות הגר"ח זוננפלד (ירושלים תשס"ט) עמ' 245 סעיף יט, ובהערה (16) שם מביא קושיא ע"ז מהסטייפעלער זצ"ל
(במקרה הצורך אוכל לצרף צילומים)
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 11:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח

עוד יש לצרף לקושיות דהרי מילה שלא בזמנה אינה דוחה יום טוב
וגם זה יתורץ בהתירוץ שהוראת שעה היתה
ועל עצם הקושיא יעוין תירוץ נפלא בחידושי חתם סופר על קידושין מא ע"ב ד"ה כתיב שהיה מטעם שליחות ושלחו את זקני ישראל שהם מלועצמם, ומאריך בזה עיי"ש.
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח

בדרך שיחה להגר"ח קנייבסקי שליט"א מתרץ על הקושיא איך מלו בלילה: תשובה, זה היה לפני מתן תורה ודין יום נתחדש רק אח"כ ואפשר שאברהם אבינו היה יכול למול בלילה ג"כ, (וציין להגהות הרש"ש על שיר השירים רבה א' י"ב אות ד' ועי' שו"ת בית יצחק יו"ד ח"א סוף סי' קכ"ט)
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכלב נושך את המקל <גירסא זוהר בפרשת בשלח>

כבר הגיה כן בהגהות דרך אמת על הזוה"ק (רבי יוסף חמיץ, שנת תיח)
ומענין שבזוהר הסולם מביא גירסא: "ונשיק ליה"
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

פניה ובקשה למשתמשי הפורום

לצערנו מבחינים מידי הרבה בפורום שלנו "פתיל קצר" וגלישות לשפה פחות מכובדת וד"ל.
אנא, גם אם יש ביקורת, תעשו זאת בדרך כבוד ובאופן מכובד ואצילי, כי סוף כל סוף זה פורום, אם לא מוצא חן בעיניך דעת זולתך, אל תשתתף, אך לטובת כולנו, השאר אותו נקי ויפה......
בתקוה להבנה ובהתנצלות מראש
על ידי זענדל
23 ינואר 2018, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - הקב"ה מקיים את כל התורה

הקב"ה מקיים כל התורה כולה והקשו בדעת זקנים לבעלי התוס', "היאך אמר לו שיחנו על הים לפני בעל צפון, והא אמרינן אסור לאדם לומר לחבירו המתן לי בצד עבודה זרה פלונית, וצריך עיון. צ"ע שבגמ' סנהדרין ס"ג: איתא בזה"ל הכי אמר רבי יוחנן כל עבודה זרה הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה ע"כ. וא"כ כיוון שידע קוב"ה שמוזכר...
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן המקור? דחוף!

חשבתי שהפורום שלנו יוכל להיות לעזר במציאת מקורות כשצריכים באופן מיידי, וכל ישראל ערבים איש את רעהו יעזורו.
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

אוריאל כתב: כעין הפירוש הזה נמצא בס' בית יעקב [קומרנא] תענית עמ' רמב, ע"ש.
אנימחפש מקור של לכה"פ לפני 140 שנה
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

גבריאל פולארד כתב:עי' דברי יחזקאל סי' י' (כמדומני, אולי י"ג)
ציון ברור:
"דברי יחזקאל" להג"ר יחזקאל ברשטין סימן ז' ענף א בהג"ה (מצו"ב צילום):
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

קושיא זו הקשה [כאמור בשו"ת חות יאיר סימן טו, וב]בשו"ת שאילת שלום (מהדו"ת סימן א) בשם ספר יהושע להגאון מהרי"ה באב"ד ממטארנפאל (פסקים וכתבי אות ל"א) ובחידושי חת"ס שבת עד ע"א, וכן בשו"ת בית שערים (או"ח סימן קל"ט) ומתרץ כמה תירוצים, וכן בספר חיי אשר - מילר (סימן קפב), ובשו"ת חכם צבי (ליקוטים סימן קלד) ו...
על ידי זענדל
07 פברואר 2018, 16:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

דוד העיתונאי כתב:מתאים גם לפרשת שקלים תשע"ח הקריבה ובאה