החיפוש הניב 45 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
07 אפריל 2016, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

חבר בכולל טען לי שהוא ראה פעם מאמר של איזה אדמו"ר עם ראיות שגם המשנה ברורה והפרי מגדים סוברים שהשוק זה החלק התחתון שעד העקב, לעת עתה הנה ציטוט של המשנה ברורה. משנה ברורה בסי' ע"ה סק"ב כתב "פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום וכן בפרסות רגל עד השוק ]והוא עד המקום שנקרא קניא בל"א [ במקום...
על ידי יהודי
31 מרץ 2017, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

ז"ל הביאור הלכה סימן שכו: עיין בביאור הגר"א שדעתו כדעת הרבה מגדולי הפוסקים דאף בחול אסור דסיכה כשתיה ועכ"פ מדרבנן אסור ודלא כר"ת וסייעתו שהתירו בזה לגמרי. מיהו מנהג העולם לרחוץ בבורית שלנו הנעשים מחלב ורק איזה מדקדקים זהירין בזה. ואם מצוי להשיג בורית שנעשים שלא מחלב בודאי נכון לחוש לדעת המחמירין בזה...
על ידי משיב כהלכה
18 ספטמבר 2017, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ראשית נקדים כי המקור לכך ששוק באשה ערוה הוא בברכות כד ע"א ולמדים זאת בגמרא מהפסוק בישע' מז ב-ג "חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות תגל ערותך גם תראה חרפתך". והנה אחד מן הראשונים, תלמיד רש"י, המהר"י קרא מפרש על אתר: שוק - הוא הירך העליון וכך ג"כ מבאר בשו"ת בני בנים (להגר"י הנקין) ח"ד סימן ט'. כידוע, המשנ"ב ...
על ידי משיב כהלכה
28 אוקטובר 2017, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ומה תאמר על בית הלל, גם הם היו "מוזרים"? והגר"ע יוסף שזו היא דרכו? והרמב"ם, שכתב בתשובה "מהראוי להתיר לכל בני אדם כל מה שאפשר להתיר, ולא נטריח עליהם" (תשובות הרמב״ם, תקונים והוספות סי׳ ס״ט)? בספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" (תניינא סי' מ"ד) כתב וזה לשונו, "אלו החכמות מפילין מאוד את האדם מעבודת ה', דהיינו מה ש...
על ידי סבא
05 פברואר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

יש באוצר המדרשים דבר דומה- מעשה בשלמה המלך ע"ה שאמר ברוח הקדש אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי כששמעו העם והסנהדרין דבר זה היו תמהים. אמר שלמה אם תרצו אראה לכם, אמרו כלם הן. אמר להם בקשו אשה אחת מטובי העיר ואיש גם כן שיהיה טוב מכלם. בדקו ומצאו איש אחד שהיה לו אשה טובה ונאה, שלח המלך לקרוא או...
על ידי סבא
05 פברואר 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

כעת מצאתי בבראשית רבתי פרשת וישלח [המתחיל בעמוד 145] לג, ג והוא עבר לפניהם. הה"ד כרחם אב על בנים (תהלים ק"ג י"ג). אמרו רבותינו כד שמע יואב לדוד דאמר כן תמה ואמר כלום אבא מרחם על בנוי טפי מאמהון, והלא אמהון רחמא עליהון סגי דהיא מצטערת עליהון בעיבורא (והיא) [ועל] מתברא והיא מרביה להון, והוא אמר כן, לא...
על ידי אור זרוע
09 פברואר 2018, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן לזש"ק

המקור מחז"ל. מצאתי מובא מספר 'סגולות ישראל' ואני מעתיק:
בספר "סגולות ישראל" (את ב') כתב וז"ל: סגולה להוליד בנים, אפילו לעקרים ועקרות, לקיים מצות שילוח הקן, וזהו מפורש במד"ר ותנחומא פר' כי תצא, אמר הקב"ה אם קיימת מצות שילוח הקן חייך שאני פוקדך בבנים, שנאמר שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך, עכ"ד.
על ידי יצחק
09 פברואר 2018, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן לזש"ק

השאלה היא אם יש מקור להתיר לעשות שילוח הקן כאשר אין צורך בבנים או בביצים, סתם לצער יונה לכאורה זה לא ראוי אבל אולי לצורך הסגולה?! אינני יודע. אולי תאמרו אתם מה דעתכם.
על ידי סבא
10 פברואר 2018, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן לזש"ק

השאלה היא אם יש מקור להתיר לעשות שילוח הקן כאשר אין צורך בבנים או בביצים, סתם לצער יונה לכאורה זה לא ראוי אבל אולי לצורך הסגולה?! אינני יודע. אולי תאמרו אתם מה דעתכם. בספר משנה הלכות חי"ב סימן רכ"ג דן בזה וז"ל- בדבר שמספקא ליה עוד אי יכול לקיים המצוה כשאינו צריך להביצים או אפרוחים כלל. הנה בזה כבר ...
על ידי סבא
15 פברואר 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יהא אדם

מוטי מוזס כתב:ידוע ומפורסם ממרן הגרח"ק שזה חיוב לא פחות מקרבן התמיד לאומרו לפני התפילה בשחרית כל יום
היודע המקור לדברים ואפילו מקורות קדומים לכך אשמח לקבל
לכאו' זו סברא פשוטה, שהרי לפי כל הקדמונים כמעט מברכים בשם ומלכות על ברכה זו, ואם כן הוי חיוב, כי על תחנונים סתם, בוודאי שכל המברך ברכתו לבטלה.
על ידי סבא
15 פברואר 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיבוס בראש חודש

מי שיכול לכתוב לי קצת דחוף על מקור או האם יש מקור לכבס בראש חודש ואם יש אם זה רק בזמנים מסוימים או כל היום באשל אברהם סי תי"ז כתב וז"ל והנשים. מניעת נשים ממלאכה בראש חודש פשיטא דלא חמיר מחול המועד או אבילות בר מינן, וכל שמותר שם מותר בראש חודש. ולכבס מה שיש בו צורך לראש חודש מותר, כמו שהיה מותר כיב...
על ידי הבוחן
15 פברואר 2018, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיבוס בראש חודש

תפתח משנ"ב של דירשו מביאים שם את כל פוסקי זמנינו על ענין זה,
מה שהפנתי אותך לפוסקי זמנינו כי המקור לאיסור זה בעיקר על כביסה ביד ולא במכונה ונחלקו הפוסקים האם גם במכונה אסור עיי"ש.
על ידי יהודי
15 פברואר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיבוס בראש חודש

לצד שאסור זה כל היום
על ידי אליהוא
17 פברואר 2018, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יהא אדם

א' אכן ההקדמה איננה מקורית, אלא המקור בגזרת שמד, שהיה אסור לקרוא ק"ש בציבור, ולכן תיקנו לקבל מלכות שמים [אינני אומר "עול", כי איננו בירושלמי וד"ל] לפחות בסתר. מאוחר יותר המציאו נוסחה "בסתר ובגלוי" וגם "בסתר כבגלוי" - כלומר שאדם יהיה תוכו כברו, ולא יחטא בחדרי חדרים. ב' לא הכל מברכים בשם. במלכות לא שמ...
על ידי סבא
17 פברואר 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יהא אדם

א' אכן ההקדמה איננה מקורית, אלא המקור בגזרת שמד, שהיה אסור לקרוא ק"ש בציבור, ולכן תיקנו לקבל מלכות שמים [אינני אומר "עול", כי איננו בירושלמי וד"ל] לפחות בסתר. מאוחר יותר המציאו נוסחה "בסתר ובגלוי" וגם "בסתר כבגלוי" - כלומר שאדם יהיה תוכו כברו, ולא יחטא בחדרי חדרים. ב' לא הכל מברכים בשם. במלכות לא ש...
על ידי סבא
17 פברואר 2018, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יהא אדם

ד' לאחרונה אני קורא ספר של צבי קארל "תולדות התפלה" [שמעולם לא שמעתי את שם המחבר!] שהגיע לידי אחרי גלגולים מידו של יעקבזון , ואני ממליץ עליו למי שמעונין להכיר את הנושא. כמובן נכתב לפני כ-65 שנה, ומן הסתם יש היום חידושים, אבל לא נס ליחו בעיניי. אם אתה ממליץ על מחבר כל שהוא זכות הציבור גם לדעת מי הוא-...
על ידי סבא
17 פברואר 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יהא אדם

ג' הנוסח "תרום ותגביה" הוא נוסח כלאיים: או תרום ותגבה [לשון 'סביל'], או תרים ותגביה [לשון 'פעיל']. תחשבו על פירוש המילים, ופחות תגיע לנוסחים מוטעים כאלה, גם אם הסידור איננו מוגה יפה. אכן הגיה בסידור ר' שבתי וז"ל תרום ותגבה כ"ה הנכון כי שניהם הם נסתר לנקבה וקאי על קרננו שהוא שם בלשון נקבה כמו שאכתוב...
על ידי סבא
25 פברואר 2018, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

קטע מעניין שראיתי באחת הכתבות לדמותו- באותם ימים ב'עץ חיים' הוא למד בחברותא עם הגאון הצדיק רבי אפרים זלזניק זצ"ל, ולימים סיפר [רבי אפרים] כי באחד השנים בהושענה רבה התעניין אצלו מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל היכן ילך לחוג את ההקפות, כשענה לו שכנראה ילכו לישיבת חברון או למקום אחר כדי לחוש שמחת התו...
על ידי יצחק
20 מרץ 2018, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

יותר מזה, גם המכתב נגד עליה להר הבית דומני שרוח המכתב היה כמין מחאה על אוירה של אנרכיזם שנכנס בציבור, על כך שיש רצון לעשות דברים חדשים שלא תואמים עם הרוח הישנה ומזה נובע הרצון להתעסק עם הר הבית ולכן זה קצת מסוכן, אבל אם היה כאן רצון רציני הוא לא היה מתנגד כ"כ (- אלא רק מנקודת מבט הלכתית, שמעתי ממקור...
על ידי צדיק נסתר
08 אפריל 2018, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

הסבר קצר כיצד ניתן לדעת לפי קוד היצור האם המאפה נאפה לאחר הפסח תשע"ח היום, יום ראשון, 8 באפריל 2018, הוא היום ה-98 מתחילת השנה הלועזית. אם כן, קוד היצור שלו אמור לכלול את הספרות 18-098 - כלומר היום ה-98 בשנת 2018, ואם המוצר יוצר כבר אמש, מיד לאחר צאת החג, אז - 18-097 . לעיתים הקוד כולל רק את הספרה ...
על ידי צדיק נסתר
08 אפריל 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

לקט הלכות מתומצת בעניין איסור החמץ לאחר הפסח

- מצורף למטה כקובץ pdf -
גלאט - איסור החמץ לאחר הפסח.jpg
על ידי אלימיר
09 אפריל 2018, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

העיקר הגדול שצריך לדעת, הוא שכשכתוב "נאפה" הכוונה שיש פיקוח מטעם העדה החרדית על כך שהמוצר לא נמכר כחמץ בעין (בצק וכדו'). והמשמעות היא שהקמח, או הגלוטן, או משפרי אפיה, כן נמכרו במכירת חמץ. (ויש הרבה התירים, שהקמח אינו חמץ, ושבתערובת מקילים ולא חשיב מעמיד או עבידי לטעמא, וכו') ואם כתוב "נטחן", המשמעו...
על ידי יהודי רציני
25 נובמבר 2019, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

המקור לעניית ימלוך באלקי נצור הוא בשו"ע הרב הל' תפילה
על ידי יהודי רציני
25 נובמבר 2019, 18:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

תיקון

ובקדושה יאמר רק קדוש וברוך ולא ימלוך שימלוך אין אומרים המלאכים ואינו מעיקר הקדושה (לחם חמודות ברכות פ"ב אות כג)
ויש מי שאומר שגם ימלוך מעיקר הקדושה (הגהת יש נוחלין אזהרת התפילה אות יב)
והעיקר כסברה הראשונה (שו"ע הרב סי' סו' ס"ה)
על ידי שאר לעמו
27 נובמבר 2019, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

לא שמעתי מעולם שהגריש"א התבטא כך. ההקלטה הנ"ל מלבד שהיא מגמתית, מי שמכיר את הגריש"א הוא הקפיד כמו אש על כל מילה שיצאה מפיו שתהיה ברורה ונהירה לו, איך הוא יתן הסכמה על מה שהוא לא מכיר? אגב בה במידה הוא אמר זאת בפירוש גם על המוצי"ם של הגרנ"ק שהוא מינה, שם באותה הקלטה. אלא שעל ר' ניסים הוא סמך, ולאו ב...
על ידי שאר לעמו
27 נובמבר 2019, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

היו לו גם שונאים ומקנאים אבל לא כל מי שהתנגד לו הי׳ כזה (לא ראיתי את ההסרטה לעיל אבל אני מניח שאני גם מתכוון למה שהביאו כאן) הרב אלישיב גם דיבר נגד מי שחושב שהוא יכול לזהות דם המכה שאין כזה דבר... אני לא מכיר מישהו שהתנגד לו ולא מצד שנאה וקנאה! ויש לי ע"ז מעשה מהגריש"א שגם הידועים למופת ושהגריש"א א...
על ידי מבקש אמת
28 נובמבר 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

רציתי לברר אצל החברים כאן מצוי מאד שנמצאים במנין מצומצם והחזן אוחז בקדושה וקורא רבות שאין עשרה שעונים אחריו וכגון שהחזן לא קיים את כל הפרטים בהלכה שצריך בשביל להתחיל קדושה וכיוצ"ב האם בכה"ג מותר לענות קדושה וגם אם מותר אם יש לזה משמעות של עניית קדושה או שיש ענין אח"כ לחפש במקום אחר לענות קדושה ומצו...