פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 79 תוצאות

חזור

על ידי יחי
11 מרץ 2018, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמודי החצר

"אל הטבעת האחת" ממה היא עשויה? לולאות של יריעות העזים ממה? ועשית את נרותיה שבעה ממה? מסגרת השולחן? ועשית את נרותיה שבעה, ממה? הרי כולה מקשה אחת זהב טהור, ומה השאלה? אגב, לגבי קרסי יריעות האהל הבאתי לעיל ילקוט שגם הם נעשו מהנחושת. כַּפְתֹּרֵיהֶם וּקְנֹתָם מִמֶּנָּה יִהְיוּ כֻּלָּהּ מִקְשָׁה אַחַת זָ...
על ידי יחי
15 יולי 2018, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה | דברי רבי נחמן למתחילים

ויש לכבודו לידע שר' נחמן וכתביו (והחסידות בכלל ) אינם מן הדברים שהם מוסכמים ביהדות כתנ"ך הלכה משנה ואמונה וכל מה שלמד כבודו 4 שנים) אלא גישה מסוימת מאוד. יש שדוגלים בהפצתה לכל. ויש אומרים שמתאימה לנשמות מסוימות (ויש חולקים גם בזה...) (וישאל נא דעת רב שאינו קשור לר' נחמן ויווכח) וגם בתוך הנושאים שם ב...
על ידי יחי
16 יולי 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ועל דא קאמינא

פתי מי שמאמין
ומי שכופר הוא מין
ולא יעלה לקץ הימין
ומכל מקום מי שזוכה מבחין
בין שין לסין
והמשכיל יבין
ושאינו, ירוץ ויזרע תורמוסין
ויכתת רגליו לאתים
בדרישתו אל המתים


הבהרה
כווונתי למי ש(מדבריו נראה ש)חושב שכותרת האשכול שגויה
וכי אין דבר כזה מקומות קדושים שאינם נכונים
על ידי יחי
16 יולי 2018, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מטות - פירוש המילה 'טירה' לאונקלוס

ואני יש לי לומר כ @דרומאי ואם כן אתינו לחידוש מהי 'טירה' בלשון התורה (לאונקלוס). ואף אחת מהמשמעויות אינה ממש ה'טירה' בלשוננו. ועוד אתינו לחידוש (אצלי) שבמלחמת מדין עשו שפטים באלוהיהם (כיאות. שהרי אחריהם זנו בני ישראל). ובענין הערת הרב @הפקדתי שומרים. דרך אונ' לתרגם בתחילה מילולית במילה אחרת, ולבסוף ...
על ידי יחי
06 ספטמבר 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נסתר כלשון כבוד

כדברים האלה שמתי לבי היום בשמואל ב פי"ח דהנוסח מעורב נוכח ונסתר: פסל"א: " יתבשר אדוני המלך כי שפטך ה' היום" שם לב: "יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך " ולשאלת @אוריאל פניתי כה וכה ובסמוך שם ישנן עוד דוגמות. שם יא/כד: ויורו המורים אל עבדיך וג' וימותו מעבדי המלך וגם עבדך אוריה", ובפי"ד בדברי...
על ידי יחי
27 ספטמבר 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נסתר כלשון כבוד

בדרך אגב, על מה שיש כאלו שמדברים על עצמם בלשון רבים, "היינו", "אנחנו חושבים", והוא נחשב כדרך של איש חשוב, לזה מצאתי פעם מקור במדרש לקח טוב על הפסוק "אולי אוכל נכה בו", שנאמר ע"י בלק, שאומר שם שדרך החשובים לדבר על עצמם בלשון רבים [וכ"ה בפירוש הרא"ם שם]. לשון רבים כלשון שררה מצאתי היום ברש"י יהושע כד...
על ידי יחי
09 דצמבר 2018, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ, "וגם דמו הנה נדרש", מהו לשון "נדרש"

נדרש פירושו מבוקש
וכאן פירושו נתבע לבוא לפרעונו. ולא"ד ע"י הנרצח כ"א ע"י ההשגחה העליונה.
ואין מזה ראיה לרה"י מצוקי ארץ וכ' (אא"כ לא נתכוון הכותב להביא ראיה).
ולענין הכתב והקבלה יש לסמוך למעשה נבוזראדן ודם זכריה.
על ידי יחי
14 דצמבר 2018, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רֶבִי / רִבִי / או אולי בכלל רַבִי ???

כמד' שבקובץ גליונות לאחרונה הובא בעלון הגרח"ק שפשוט לו רבי בפתח ולא בחיריק.

ולי היה פשוט כביעתא בכותחא שרבי בסגול זהו שיבוש הקשור בהגיה ליטאית
על ידי יחי
14 דצמבר 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

איתא במדרש (מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ה') "אמר להם יוסף הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי בלשון הקודש אני מדבר, ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית." שהראה להם שהוא מהול. (הובא בעוד מדרשים וברש"י) וקשה מה הוכחה יש כאן שהרי כל מצרים מהולים היו שכ' רש"י לעיל על הפסוק "אשר יא...
על ידי יחי
27 דצמבר 2018, 11:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

"99% מהרופאים מעולם לא קראו את מחקרי הבטיחות של החיסונים." כלומר דוקטור זה חכם יותר מרוב הממסד הרפואי ומסתמך על ספר שנכתב ע"י "בקיאים החפצים בעילום שמם"... אין מה להתווכח עם שוטים. ולדעתי פשוט שהכרעת השכל וא"כ החיוב ע"פ תורה היא כרוב רופאים וזה א"צ לפנים. לגופן של טענות קל למצוא ברשת מידע רב, ומי שז...
על ידי יחי
27 דצמבר 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

יש להביא ממנהג הערביים שמסירים נעליהם לבית תפלתם

ר"ל יש לזכור המציאות דאז שסתם נעל היא חתיכה דטינופא. וא"צ לדרשות והרגשות.
(ואף במקומות שאינם בית - כמשה ויהושע - עדיין הואיל וזה המנהג להסיר במקום קדוש שפיר א"ל "של" כדי שיכבדו המקום וגילוי שכינה)
ואם דברי תורה מתחלקים לכמה פנים כפטיש, מ"מ פשוטו קודם.
על ידי יחי
28 דצמבר 2018, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

רוצה לדעת כתב:ידועים דברי בעה"ט לרמז ש"ואלה שמות וכו' נרמז חיוב קריאת הפרשה שנים מקרא וא' תרגום.
אשמח לידע מידיעות הציבור למה ענין זה נרמז כאן.
כל הביאורים כאן למקור קריאת תרגום
אבל אולי כוונתו ש'ואלה שמות' הרי חוזר על הרשימה דויגש
וזו ראיה ל'שניים מקרא'...
על ידי יחי
29 דצמבר 2018, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המיילדות העבריות

אלימלך כתב:מסתמא הכונה שהיו שרות על המילדות
כווונת לדברי אבן עזרא
על ידי יחי
30 דצמבר 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התחילו להשתמש בלה''ק

ערמב"ן בראשית מה,יב: כי פי המדבר אליכם - בלשון הקדש בלי מליץ. זה דעת המפרשים (רש"י, הראב"ע, והרד"ק), והוא תרגום אונקלוס. ויתכן שאמר להם כך לאמתלא ולפיוס, כי איננ ה ראיה שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש, כי על דעתי הוא שפת כנען, כי אברהם לא הביאו מאור כשדים ומחרן כי ארמית היא, והגל הזה עד, ואיננו לשון...
על ידי יחי
16 פברואר 2019, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

הרב יחי אני רואה שאתה מאד נסער מאלו שלא מחסנים, משום שהם גורמים לאחרים צער, האם אתה כ"כ נסער גם מכל אחד שמעשן? תלך למחלקה האונקולוגית בכל בית חולים ותראה כמה אנשים מתייסרים בגלל עישון פסיבי. אל נא באפך הרב"צ הייתי מאוד נסער אם חד מאלו המעשנים היה פותח בקמפיין כאן בפורום לטובת העישון... ומ"מ מה כוונ...
על ידי יחי
22 אוקטובר 2019, 08:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניין אין מוקדם ומאוחר בתורה

דפחח. בתמצות, אין מוקדם וכו' רצה לומר שהתורה נכתבה ועברה עריכה סופית בסוף ארבעים בערבות מואב )ולחד מד היה תוספת בסוף חיי יהושע ואכמל), ולא שכל מילה נכתבה בזמן ההתרחשות. ולכן יש התייחסות שאינה מתאימה למקומה ממש כמו על כן לא יאכלו את גיד הנשה לשיטות מסויימות. אבל כמובן שהעריכה היא הגיונית. ולא תהא תור...
על ידי יחי
22 אוקטובר 2019, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול פסוקים שמתפרשים ע"פ לע"ז

צריך לזכור שאם מתכוונים להקביל באמת בין התורה ללע"ז צריך יותר מ'מציאה' של מילים דומות. היינו להכיר בהיסטוריית הלשונות ומה קשור ומה דמיון.
אא"כ כוונתו ע"ד דרוש. או ע"ד מאור עיניים הנ"ל.
על ידי יחי
22 אוקטובר 2019, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וזאת הברכה - מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון

מה הכוונה מלחמתם של בני לוי בבני ישראל? בחטא העגל? כך מובן מאליו. עברו משער לשער במחנה וג' ומלאו ידיכם וג' כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה. והיינו האומר לאביו ולאמו וכ'. ואחר דבריך נזכרתי במשרש"י מדבר כו, יג בשם ירו' שבני לוי לחמו בבני ישראל אחר מיתת אהרן  ונפלו מהם משפחות ע"ש. וכ"ז מחזק את...
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וזאת הברכה - מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון

  הרש"י שהזכרת לגבי מיתת אהרן כותב בזה"ל - 'ומצאתי בגמרא ירושלמית שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים'. וא"כ יתכן [אני מציע בזהירות כמובן] שלזה גם מתכוון רש"י בתהילים. ומה שהוא מצטט את הפסוק נתנה ראש האמור במרגלים שמא אין כוונתו לחדש מעצמו שבמעשה המרגלים נלחמ...
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

מודעה רבה: זוהי העתקה חלוטה ממה שכתב חכם אחד במק"א וד"ל. הנ"ל בעל עין חדה, ובעל דבר ברוב העובדות שכתב. ובנוסף שכן ומקורב. ואני מכירו. הכל כלשונו, רק בחרתי הדברים היוצאי דופן באמת. בעיני. סיפר לי אבי מורי ע"ה. נדיב א', מסתמא מר גזונדהייט, תרם להגאב"ד דפוניבז' סכום נכבד להקים קרן גדולה עבור קבוצת אבר...
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

המשך: על הפיקחות וההבנה בחינוך ובנפש. יום אחד בא אליי בחור אחד שהכרתיו היטב, שקדן וצדיק יסו"ע, ושאל אותי שעשה נדר כך וכך ומחפש פתח להתיר. ניסיתי בכל האופנים ואמר לי שעל הכל חשב בשעת הנדר. והנה הגר"נ עובר. עזבתי את הבחור וניגשתי אל הגר"נ לשאול. הגר"נ הביט בו, ושאל אותי זה השואל? אמרתי שכן. הוא אמר לי...
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

עוד מפי כתבו: כידוע ר' ניסים היה נוהג לפסוק כמשה מפי הגבורה, מותר או אסור. אני זוכר שבעצמי היה נראה לי לפעמים שקשה לדעת כמה מונח מאחורי זה. אני זוכר שא' מגדולי הפוסקים אמר לי שכל פוסק שצריך לנמק את טעמיו יש לו עבודה קשה ואחריות, אבל ר' ניסים יושב ומשיב כמשה מפי הגבורה. והנה כשיצא חוט שני הראשון העול...
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

מתכבד לצרף בזה את הקובץ המלא של העובדות מהחכם הנ"ל. === מעודכן כט תשרי====
מי שיתאמץ ויוריד ויפתח יגלה אוצר בלום. אין המדובר בעוד אוסף מעשה'לך...
הגר''נ.docx
המחבר מבקש להדגיש שאין למדין הלכה מפי מעשה
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש בנר נשמה

קיבלתי רושם (מהלכות יו"כ) שתחילת הענין של נר נשמה היה להניח נר להאיר בבית הכנסת לטובת הציבור, ועי"כ יהיה עילוי נשמת המת. ובזה יתכן שידומה לנר חנוכה.
איני מבין מקור ל'קדושת' הנרות דהיום (וגם איני מבין טעם).
על ידי יחי
25 אוקטובר 2019, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יחי
27 אוקטובר 2019, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיבר בקידוש או הביא קוגל תפו"א, האם מגלגלים עליו את הכל

 לכא' הנידון הראשון הוא האם ע"י שקנו החתנות נחשב שנתחייבו בהקידוש בנדר מצווה אם לאו (בהנחה שלא נא' כן להדיא). ומדבריך משמע שעיקר מה שאתה דן זה רק אם ניח"ל בסעודה ואז לגלגל עליהם, וכדין נהנה. תמצית הענין , מצד זה חתן תורה ובראשית ומצד זה חתן תורה ובראשית... מוטב  להם לעשות אף  ב'  קידושים ולא רק ב' מ...
על ידי יחי
27 אוקטובר 2019, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון תשיעי - תשרי תש"פ

לענין קו' הר' קו' ריש לך. ענין הגזל כמו שהוא לא קשה, דז"ג כתב הרד"ק שהארץ שלו בברכה. ועוי"ל בעלי מקומות המקנה לא דהיה שלהם בטאבו היינו לא שדותם ממש, אלא הב"ע באגם, אמנם רק בני הארץ מרעין שם, וכעין שיבוא בדואי מירדן לרעות כאן, וממה שלא מחו באברהם וכו'. אלא ה"ל לאקשויי הרי ע"ז נפלגו רועי לוט ואברהם מי...
על ידי יחי
28 אוקטובר 2019, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

ומעשה אחרון מפי בנו. עוד כשהבי"ד היה ברח' רבי עקיבא, היתה מגיעה דבר יום ביומו אישה מרת נפש להרצות טענותיה על בעלה וכו'. ולא הסכים הגר"נ שימנעוה בשום פנים. ואמר בזה"ל [בערך], הרי לפני שהיא נרדמת בלילה היא חושבת על מה שתאמר כאן מחר... לחיבת הקודש מצורף קובץ  מעודכן מהרב 'השוחט' הנ"ל מאוצר החכמה. ובו ת...
על ידי יחי
19 נובמבר 2019, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

ויש שם גם כאלו הסוברים שיש גם אופן של לימוד המשנה כפשוטה בלי להזדקק לביאורי הגמרא עליה, (כעין פשוטו של מקרא) בהרבה מקומות הכיוון הוא בלי חסורי מחסרא בלי סבר כותה וכו' וכו' דוגמאות למאות. וגם זה ענין רע מאד. מצינו כאלה דברים גם בקדמונים ויש בשם הגר"א שחסורי מחסרא שכתוב בש"ס אינו כפשוטו . הגרא אומר ש...
על ידי יחי
19 נובמבר 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

[hr] די לראות חלק מהכותבים "המהפכנים" בגליון הנזכר בכדי להבין שרוח החדשנות והמחקר נדדה כך: אף שבדרכי הלימוד משתייך הרב.. לחוג תלמידי החזון איש, בדעותיו הוא מקורי יחסית והוא מרבה לעסוק בנושאים שאינם קונבנציונליים במיינסטרים החרדי. בצעירותו היה ממשתתפי שיעוריו של הרב גדליה נדל, בצד קשר רציף עם הרב חי...