החיפוש הניב 28 תוצאות

חזור

על ידי tkhvu
08 מאי 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

עד כמה שזכור לי קראתי באיזה מקום שמרן הגראי"ל שטיינמן הורה לנו"ב ביום האחרון לספירה לאחר שספרה את כל הימים לספר בברכה.
על ידי tkhvu
26 יולי 2018, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לומר שיש ליקוי לבנה

ענין הוצאת הדיבה בקשת הוא לא משום סימן רע שיקרה משהו, אלא כי הקשת באה להורות שנתמלאה סאת החטאים רח"ל ואילולא הברית היה מבול. משא"כ ליקוי חמה אינו מעיד על עבירות.
על ידי tkhvu
09 אוגוסט 2018, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגנות האתרים ה"חרדיים"- ממכת"ע "יתד נאמן"

אורות התחיה פרק לד: ההתעמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כח לאומה , היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים ביחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חבירו כלל. (שמואל ב ח יג): "ויעש דוד שם", ו(שמואל ב...
על ידי tkhvu
11 ספטמבר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בנוסח התפילה

ראוי לציין כי החזן בפוניבז' הגר"צ אייזנשטיין מוסיף מילה אחת: כאמור מלבד עולת החודש ובזה מתיישבת התמיהה הנ"ל.
על ידי tkhvu
15 ספטמבר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

עובר עבירה להכעיס

לא נתברר לי כל כך ענינו של העובר עבירה להכעיס. את מי הוא מכעיס, הוא הרי מאמין בד', אם כן כיצד הוא חושב להכעיסו ומה הריוח שיש לו בכך, האם הוא חושב את עצמו לחזק יותר ממנו או לכזה שיכול להרגיזו כמו אחד המרגיז את חבירו. מהו "יודע את בוראו ומתכוין למרוד בו"? ביותר קשה לי במש"כ הרמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה ה"...
על ידי tkhvu
17 ספטמבר 2018, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובר עבירה להכעיס

מה שכתב יצחק שענינו הוא לסלק את השפע הרוחני, אולי אפשר להבין בדרך זו מדוע רק מצוה אחת בוחר הוא שלא לעשות. אולם, מש"כ סבא כי מראה הוא שהוא מצפצף על האיסור, לא ברור למה אם כן בוחר הוא להראות את זה רק המצוה אחת. ואולי עושה הוא במצוות שאינו מבין אותם וכביכול "חולק" עליהם. וצ"ע
על ידי tkhvu
18 ספטמבר 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה כשרה עם שתי דפנות בלבד. היתכן?

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי. ומדאורייתא אף בלא לחי מיגו דהוי דופן לענין שבת הוי דופן נמי לענין סוכה.
ויש לדון גם כשעשה ב' דפנות בנטייה של 45 מעלות ולא 90 מעלות, שכיון שהדפנות גודרות אותו מג' צדדים הסוכה תהיה כשרה לכאורה.
על ידי tkhvu
05 אוקטובר 2018, 08:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקת התנ"ך לפרקים

ראיתי ב"אוצר פניני החסידות" שיצא לקראת סוכות, בענין פרשת האזינו שמובא מהאדמו"ר הרמ"מ מליובאויטש שנותן טעם והדגש לכך שפרשת האזינו התלויה כולה בלב נמצאת כולה בפרק לב. והדברים תמוהים לרמוז על פי סימון הגוים?!
על ידי tkhvu
16 אוקטובר 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה "אנחנו"?

בברכת המזון אומר הרחמן הוא יברך אותי ואת אשתי ואת זרעי, אותנו ואת כל אשר לנו, קצת צ"ע להגיד שזה שייך לציבור.
על ידי tkhvu
11 נובמבר 2018, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

בקוב"ש ב"ב תרלג בשם הגרח"ס וז"ל: וד"ז שאלתי מכר' מו"ר הגר"ח הלוי זצ"ל מבריסק, והשיב, דבאמת גם אמורא יש בכוחו לחלוק על תנא, והא דמותבינן תיובתא מתנאי לאמוראי, הוא משום דאמורא אינו חולק על תנא, ואילו ידע דברי התנא לא היה חולק עליו, אבל במקום שחולק להדיא, אפשר להיות הלכה כמותו עכ"ד. וזה נוגע גם למדובר ...
על ידי tkhvu
11 נובמבר 2018, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכחה!

לענין עצם הנידון של מצות תוכחה בדורנו ידועים דברי החזו"א (אה"ע קיח ס"ו) שאין בימינו מי שיודע להוכיח,וז"ל: ובהגה"מ פ"ו מה' דעות כתב דאין רשאין לשנאותו אלא אחר שאינו מקבל תוכחה, ובסוף ספר אהבת חסד כתוב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים מה"ט, והביא כן מתשובת מהר"מ לובלין כי אצלנו הוא קודם תוכחה שאי...
על ידי tkhvu
02 דצמבר 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

א. מבואר במדרשי חנוכה (כמדומה מגילת אנטיוכוס) שלקחו להם את הפרנסה על ידי שאמרו לכתוב על קרן השור שאין להם חלק ונחלה והיינו משום שהשור הוא עיקר הפרנסה ויהיו מוכרחים לכך, ואח"כ אמרו לכתוב על פתחי הבתים.
ב. כשרוצים להשפיע על הרוחניות, מפסיקים את התקציבים.
על ידי tkhvu
02 דצמבר 2018, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

כמובן שמש"כ "תקציבים" היה בהומור. אבל ודאי יתכן שפגעו בממונם כדי לכפות עליהם דברים רוחניים ולאיים עליהם.
על ידי tkhvu
04 דצמבר 2018, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנוסח של הנרות הללו

נהניתי מאד מהנוסח העדין. התבלבלתי. קורה.
על ידי tkhvu
02 מרץ 2019, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

שמעתי בשם בחורים שאספו אצלו כסף לת"ת של אחת הישיבות. שבעוד בבתים אחרים כאשר היתה רק עקרת הבית בביתה, נענתה לעומתם כי בעלה אינו בבית ולכן אינה יכולה לתרום להם. כאשר הגיעו להגרח"ש זצ"ל ענה כי אשתו לא בבית... בינה זאת!!!!!!1
על ידי tkhvu
13 אוגוסט 2019, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

הגרח"פ ברמן לא נינו ולא דומה לו.
על ידי tkhvu
16 אוגוסט 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

לפני כמה שנים יצא ספר על מסכת סוכה (איני זוכר את שמו) בהסכמת הגר"ש אויערבאך שם הוא דן האם הדין של "הכל בכתב מיד וכו'" הוא על כל דבר או רק על המידות המפורשת אבל ודאי מה שלא נוגע לעצם המידות ודאי יוכלו לשנות. לכן תיאר שם כיצד יהיה מואר ביהמ"ק על ידי מערכות תאורה משוכללות ולטובת כל קהל הקודש הבאים להר ...
על ידי tkhvu
16 אוגוסט 2019, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסור לתלמיד לקרוא בשם רבו

עי' בזה בפרשת דרכים דרוש טו שחילק להדיא אם מקדים השם. (ועי' צל"ח בברכות שם). ובברכי יוסף רמב יז שהקשה על דברי פר"ד ואריכות דברים בשדי חמד (מערכת כ קד).
על ידי tkhvu
16 אוגוסט 2019, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסור לתלמיד לקרוא בשם רבו

יעוי"ש בפרשת דרכים שביאר דזה גופא כונת הגמ' שם ליישב איך קרא לו דוד בשמו משום שלא היה זה שמו אלא כינויו.
על ידי tkhvu
29 אוגוסט 2019, 10:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברים שבלב והרהור כדיבור

לא עיינת במה שכתבתי. אני לא כתבתי שהחילוק הוא בין דברים שבין אדם לחבירו לבין אדם למקום. אלא החילוק הוא בין דברים שעניינם החלטה וגמירות דעת, שלענין זה לא מועיל לב כי אין זו החלטה וגמירות דעת מושלמת, משא"כ הרהור כדיבור נאמר כשאין צורך בהחלטה אלא באמירה גרידא. הוי אומר דברים שבלב אינם "דברים" משמעותיים...
על ידי tkhvu
30 אוגוסט 2019, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברים שבלב והרהור כדיבור

כונתי היתה שנידון דברים שבלב אינם דברים לא היה לעניין אם נחשבים "דיבורים" שזה כאמור תלוי באם הרהור כדיבור וכדו', וכתבתי שאף שדברים שבלב אינם דברים יכולים הם להיחשב כ"דיבורים", אבל זה כמובן בכפוף לכללי הרהור כדיבור וכדו'. לא באתי להכריע שדברים שבלה נחשבים לדיבורים.
על ידי tkhvu
30 אוגוסט 2019, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברים שבלב והרהור כדיבור

לשאר הראשונים לכאורה השאלה לא מתחילה, וכפי שכתבתי לעיל שכונת דברי הבן ידיד שהבאת לחלק בין ב"א לחבירו לב"א למקום הוא על ענין חסרון הנאמנות.
על ידי tkhvu
09 ספטמבר 2019, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל ראש ישיבת חברון

חדא כתב:
09 ספטמבר 2019, 22:06
דברי הבל ורעות רוח
תגובה אינטליגנטית ומנומקת היטב.
 
על ידי tkhvu
13 ספטמבר 2019, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיבור לצורך פוליטי עם ציבורים שיש להם ערך 'לאומי' קודם לערך ה'דתי'

1. "לימוד התורה הינו ערך עליון ואנו ביהדות התורה רואים בריבוי לומדי התורה מטרה עיקרית בשאיפותינו ולכן אנו תומכים כדבר עיקרי וראשון, במתן תמיכה לתלמודי תורה וישיבות בהם מגדילים תורה ומצוות. כ"כ נתמוך בכל המוסדות בהם מחנכים בנות לאהבת תורה ושמירת מצוות". כלומר, ביהדות התורה יפעלו לתמיכה בישיבות הסדר ...
על ידי tkhvu
25 אוקטובר 2019, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

נזכרתי במעשה שסיפר לי אחד שתקופה מסוימת ענה לשאלות הלכתיות באתר מסוים, שם קיבל המון שאלות מאנשים פשוטים שיש בהם כדי להקל מאד על על רבי לוי יצחק מברדיטשוב. אחת השאלות היתה מנהג בתחבורה ציבורית שהדביקו על האוטובוס בו נהג פרסומת תועבה. וחשש הנ"ל לנהוג באוטובוס הזה משום שהוא מכשיל אחרים בראיות אסורות. (...
על ידי tkhvu
28 נובמבר 2019, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בירך הרב שך ילדות קטנות

יעקב שלם כתב:
27 נובמבר 2019, 18:56
האם מישהו יכול לאשר או לשלול
אכן, גם את אשתי ברך בזה. וכן שמעתי מאדם שברך כך את בתו. ושמעתי שכך היה הברכה הקלאסית בליטא לבנות
על ידי tkhvu
01 דצמבר 2019, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשאשת הנצי''ב גילתה את גודל בעלה

איננו יודעים אם הוא העתיק ווארטים מאחרים בספרו תורה תמימה או לא. אולם בכל אופן גם אם "גנב" מאחרים הרי שהיה לו טעם טוב מאד. ספרו תורה תמימה מצוין ועדיין לא חובר חיבור יפה כל כך בסגנון זה למרות המתחרים.
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניחום אבילים בחנוכה

ימי החנוכה אינם זמן שמחה, אלא ימי הודאה בלבד, כתב הרמב"ם: ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימ...