החיפוש הניב 454 תוצאות

חזור

על ידי בנציון
03 אפריל 2018, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספירה אחר קבלת שבת

קבלת שבת לא עושה שיגיע היום הבא, אלא שמקבל על עצמו את קדושת שבת מעכשיו, אבל מה ששייך לתאריכים, עדיין התאריך הוא יום שישי. וכמו לגבי הפסק טהרה.
על ידי בנציון
03 אפריל 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספירה אחר קבלת שבת

למעשה אין ראיה מכל האחרונים שחולקים על הט"ז שדבר שנוגע לעצמותו של היום אין עליו תוספת, משום שדווקא לענין אכילה בסוכה נחלקו האחרונים על הט"ז כיון שקבלת תוספת לא יכולה לפטור מאכילה בסוכה שהוא מחויב בה מן התורה, אבל לגבי הפסק טהרה למשל, יש מן האחרונים שסוברים שא"א לעשות לאחר קבלת שבת [ולמעשה כמדומני רו...
על ידי בנציון
04 אפריל 2018, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מפסיקין לשאול על גשמים מר"ח [תענית י ע"א]

יעוי' תענית כג, א במעשה דחוני המעגל שמבואר שם שאין מתפללין על רוב טובה [דהיינו שאין מתפללים שתפסיק הטובה], ורק בזמן ימות החמה שהגשמים כבר אינם טובה אפשר להפסיק לשאול גשמים.
על ידי בנציון
04 אפריל 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מפסיקין לשאול על גשמים מר"ח [תענית י ע"א]

אין הכי נמי. אבל אולי אפשר לומר את אותה הסברא לגבי להפסיק, שלא מפסיקים לבקש על הגשמים כדי שיוכלו ללכת בדרכים, ורק מלכתחילה לא מתחילים.
על ידי בנציון
09 אפריל 2018, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

אני חושב שעיקר כוונת החת"ס הוא משום דעתו [כדעת רוב גדולי התורה הליטאים בדורו של הגר"א ועוד] שהדברים הכתובים בזוה"ק הם יותר ענין של "מדת חסידות" ואינם עיקר ההלכה, ואינם מיועדים ללימוד ולהתנהגות ההמון בהם, אלא רק לאנשי השם והמעלה. מטעם זה אומר החת"ס שרבותיו לא הזכירו את הספר, משום שהוא אינו מיועד עבו...
על ידי בנציון
10 אפריל 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

כל הדיון לגבי החומרות וכו' יוצא מתוך נקודת הנחה שהנושא של חמץ שעבר עליו הפסח הוא חומרא ממדת חסידות ושייכת לבעלי מדרגות. אבל כמדומני שעכ"פ יש כאלו שסוברים שזה לא חומרא בעלמא, אלא חשש אמיתי, כיון שיש הרבה בעיות במכירת חמץ [בפרט בימינו שהגוי משלם סכום קטן על שווי גדול מאד, ובאמת הוא לא יכול לשלם את הסכ...
על ידי בנציון
12 אפריל 2018, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

שמעתי שהגר"ד לנדו אמר שמי שיש לו טעם בגלידה לא יתכן שכול ללמוד קבלה ואמר על עצמו שאף שאינו אוכל גלידה אבל הוא חושב שאם הוא יאכל יהיה לו טעם [ויל"ד האם אפשר להוכיח מזה שכל מי שאוכל גלידה אינו לומד קבלה או שיש חולקים עליו בזה] ודאי שיש חולקים, ואין חולקים ואבאר דברי. הדעה המקובלת על הרבה מהת"ח העוסקי...
על ידי בנציון
12 אפריל 2018, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה נחמדה מהרמב"ן לד' האר"י

אין סתירה בין דברי הרמב"ן לדברי האר"י. גם ראש השנה הוא יום הדין, ובכל אופן הוא יום טוב. והטעם משום שהמגמה של הדין הוא לטובתנו, משום שרצון ה' להשפיע לנו טוב, אלא שקודם לכן צריך דין. וכך כותב רמ"ד וואלי (פר' פנחס עמ' רצו) "והנה כבר ידוע שמיום שני של פסח מתחילין ימי העומר שהם ימי דין, ולכן מביאים בו המ...
על ידי בנציון
19 אפריל 2018, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודים דרבנן כשהש"ץ משתהה

הפקדתי שומרים כתב: לעצם השאלה. אפש"ל שעיקר התקנה היא על הציבור שאחרי ברכת רצה יאמרו מודים דרבנן, ולכך אם אומרים אם הש"ץ בדיוק או לא, זה לא מעכב. וי"ל.
לשון השולחן ערוך "כשיגיע השליח לציבור למודים שוחים עמו הציבור".
על ידי בנציון
20 אפריל 2018, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אני לא אומר שלא יצא גם דברים טובים מהמדינה, רק מה שהצגת שכאילו המדינה הושיעה את עם ישראל מצרות הגלות, זה הפוך על הפוך, כי המקום היחיד שיש היום צרות כמו שהיה במשך ימי הגלות עד אחר השואה, זה במדינת ישראל. ר' יהושע, אמנם נושא כאן הוא הכרת הטוב למקימי המדינה, אבל מה שאתה כותב זה כפיות טובה להקב"ה. האם ...
על ידי בנציון
21 אפריל 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

א. ידועה שיחת הגר"א פילץ שליט"א "כולנו סאטמר" בה הוא אומר שאין חילוק בין השקפתנו להשקפת סאטמר והחילוק הוא רק בענינים מעשיים של לקיחת תקציבים וצורת המחאה. ב. בניגוד למה שכתבו כאן אינני חושב ששותפתם הפסיבית או אף אקטיבית של הציונים בשואה ["שרופי הכבשנים מאשימים"] וכן מעשיהם בקום המדינה הן הרוחניים וה...
על ידי בנציון
24 אפריל 2018, 17:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הטעם שצריך לשלש לימודו שליש במשנה מקרא ותלמוד?

יש בזה מחלוקת ראשונים. לשיטת רב עמרם וכן רבינו תם, הענין הוא שיהיה לכל אחד כל יום עסק בשלשת חלקי התורה וכפי שציינת. וכמו שכל יום צריך להניח תפילין וכיוצ"ב, כך צריך כל יום לעסוק במקרא משנה וגמרא [לקבל "ויטמינים" של מקרא משנה וגמרא]. אבל לשיטת רש"י שצריך לחלק את ימי השבוע, וכן לשיטת הרמב"ם (פ"א מתלמוד...
על ידי בנציון
25 אפריל 2018, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

רבינו הרמח"ל זצוק"ל בספרו דרך ה' חלק ד פרק ה ג"כ כתב בזה דברים וז"ל: בענין התפילה א. ענין התפילה הוא, כי הנה מן הסדרים שסידרה החכמה העליונה הוא, שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו, יתברך, צריך שיתעוררו הם אליו, ויתקרבו לו, ויבקשו פניו, וכפי התעוררותם לו כן יימשך אליהם שפע, ואם לא יתעוררו - לא יימשך להם...
על ידי בנציון
28 אפריל 2018, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

כעת ראיתי ראיה גדולה לדעת המשמ"ר- דהנה החת"ס כתב בדרשות רנ"א: שהוא דרוש לשבת הגדול וז"ל עמוס ח' ושלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כ"א לשמוע את דבר ה' ישוטטו לבקש דבר ה' ולא ימצאו, וק' כיון שישוטטו לבקש דבר ה' מ"ט לא ימציא להם הקב"ה, והלא כתיב [דברים ד'] ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו...
על ידי בנציון
28 אפריל 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדר לידה, מהו בהזכרת ש"ש

מזל טוב מזל טוב!! תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
על ידי בנציון
06 מאי 2018, 10:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

מבלי להתייחס ל"קדושת ציון", אלא למה שכותב באתר הראשון שהבאת, הוא רק כותב שיש דברי אפיקורסות שם והוא לא טורח לציין (גם לאחר שנתיים וחצי מכתיבת המאמר שם שנכתב בחשוון תשע"ו) היכן הוא מצא אותם. זוהי דרך ידועה לצעוק "אפיקורסות אפיקורסות" מבלי להתייחס לגופם של דברים. בענין בעל האתר שם יואל אלחנן, הרב אליש...
על ידי בנציון
06 מאי 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

בינתיים לא נכתבו כאן דברים ברורים לאף צד. לכן אציג את מה שידוע לי: קדושת ציון כותבים שמטרתם היא: 'דרישת ציון על טהרת הקדש' דהיינו הדגשת החשיבות של ארץ ישראל בפרט בזמננו, ועל טהרת הקדש, ללא התחברות עם שלטון הרשע כפי שעשו אנשי המזרחי. למעשה באופן כללי אין כל חידוש בקדושת ציון. היו הרבה מגדולי ישראל שש...
על ידי בנציון
13 מאי 2018, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר: כתובות סד, ב: המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין... ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת.
על ידי בנציון
23 מאי 2018, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

הנה הציטוט המלא מהספר "מכתב מאליהו" ח"ד עמ' 355, שם מביא עורך הספר הרב אריה כרמל את הדברים הבאים בשם רבו: כשנשאל [הרב דסלר] על אודות דינים אחדים שהטעמים שניתנו להם אינם לפי המציאות שנתגלה במחקר הטבעי בדורות האחרונים, והרי הם עתה בגדר מה שהגמרא שואלת בכמה מקומות "והא קחזינן דלאו הכי הוא". שלוש דוגמא...
על ידי בנציון
11 יוני 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

מי אמר שמותר לצאת מארץ ישראל לצורך ברכה נדירה?
על ידי בנציון
21 יוני 2018, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזל מקופות חולים

קופ"ח זו חברה מסחרית לכל דבר, ואיך אפשר לרמות ולגזול ? את חברת הביטוח שלך מותר לגזול ? לפי הידוע לי קופות החולים מקבלים אף יותר מכיסוי מלא לכל ההוצאות שלהם מהמדינה, שלוקחת ביטוח לאומי מכולם. כך שלכאורא כאשר אתה לוקח משהו מקופת חולים זה כאילו החזרת לעצמך מה ששילמת לביטוח לאומי. ועיין בויקופדיה ערך ק...
על ידי בנציון
09 יולי 2018, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

עיקרו מהפסוק והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, ופירש"י שמההרים להיפרע. וגם אם יש ת"ח שחשב שפרך את דברי ר' חיים סטוצ'ינער, הנה הגאון זצוק"ל לא צריך הסכמות ליסודו, הרגשים שלו נעלים מפרכות של ת"ח בן דורינו. רוח חיים על אבות א, ד: ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם, ולפעמים יהיה האמת...
על ידי בנציון
12 יולי 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי הנפה"ח על בקיאותו של הגר"א

ידוע מהגרי"ז שביאר שידיעה כזו היא סוג ידיעה אחרת, שכאילו הוא רואה את דרי התורה כתובים לפניו ועי"ז הוא יודע גם לקרוא הפוך. וזה נקרא "כתבם על לוח ליבך".
על ידי בנציון
17 יולי 2018, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מקבלים בתשובה את השבים בימות המשיח

הח"ח היה אומר שכדאי אפילו זה, העיקר שיבא משיח, כלומר זה בודאי מפחיד מאוד. כפי שהביאו בהמשך, מבואר במהר"ל שרק לרשעים לא תועיל תשובה, אבל למי שעבד את ה' גם לפני ביאת המשיח, תועיל תשובה, והמהר"ל מדמה את זה לעירוב תבשילין שאם התחילו להכין לשבת לפני יו"ט, אפשר גם להכין ביו"ט. ולכאורה גם ברמב"ם משמע כהמה...
על ידי בנציון
20 יולי 2018, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כמדומני שיעבץ התכוין שהנו"ב מתבסס על ההנחה שלא יתכן שהאנשים בימי קדם היו יותר קטנים מהיום. כלומר, את הסתירה בין הביצים לאצבעות אפשר לתרץ בפשיטות שהאנשים היום גדולים יותר מפעם, ועל כך טוען הנו"ב שלא מסתבר כך. ולמעשה הממצאים לכאורה מראים שאכן האנשים פעם היו יותר קטנים. וי"ל שזה דווקא גלל ירידת הדורות,...
על ידי בנציון
24 יולי 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מכיר קונטרס שמקיף את האיסור של כניסה להר הבית?

המקובל ליישב הוא כדברי הערל"נ דהא והא איתא, ביהמ"ק ייבנה בידי אדם, ו"מקדש ה' כוננו ידיך" שנדרש בתנחומא שירד למטה - זה המקדש הרוחני שיבוא לתוך הגשמי כנשמה לגוף. כך מבואר גם כן ברמח"ל ב"משכני עליון" (נמצא ב"גנזי רמח"ל" עמוד קנז): שהבית העליון יתפשט ויגיע למטה, והוא משרז"ל שמקדש שלישי הוא מעשה ידיו של...
על ידי בנציון
25 יולי 2018, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

סליחה על ההתבטאות, אבל זה נשמע כמו חילוני שאומר שהוא לא מקיים את המצוות כיון "שהוא לא מתחבר אליהם". אם התורה מצווה, אז עושים, ולא בודקים "אם אני מתחבר לזה". אין לי שום שספק שלא זו היתה כוונת החזו"א.
על ידי בנציון
25 יולי 2018, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

מה הכוונה צורת המצווה? אם יש אכן פרטים שלא ברור כיצד לעשות אותם, אז זה באמת בעיה. אבל אם יודעים הכל איך לעשות, אי אפשר להמציא סברות שצריכים חכמים שיקשרו אותנו להקב"ה וכל כיוצא בזה. אנחנו יודעים שאם הקב"ה מצווה, ואנחנו מבינים ויודעים איך לקיים את הציווי, אנחנו עושים, ואנחנו לא יכולים להמציא סברות (של...
על ידי בנציון
25 יולי 2018, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

בבית הסברתי את דבריו שכמו שתפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה - כלומר מת, נבלה. ה"נ מצוות ללא כוונה, אף למ"ד א"צ כוונה (שלא מעכב הכוונה) ודאי היא כמו מת, נבלה. אלא שאעפ"כ מה שמחויבים אנו עושים אף כמת, כי זה המסורת , ומתוך שלא לשמה בא לשמה וכיו"ב. וזה רצון ה'. אבל אנחנו לא מחדשים דברים שבדלותינו אין לנו ...
על ידי בנציון
27 יולי 2018, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

דיברתי עם תלמיד חכם חשוב מחשובי עירנו מודיעין עילית, ואמר לי שיתכן שכוונתו היתה בתור לימוד זכות וסנגוריה, שמה שלא הולכים עם תכלת בגלל שלא מרגישים חיבור, וכעין מה שאומרים על החילוניים שהם תינוקות שנשבו, אע"פ שהיום כולם יודעים, מכל מקום כיוון שככה התרגלו מנעוריהם והידיעה מנותקת לגמרי מלעשות למעשה, וכך...