החיפוש הניב 521 תוצאות

חזור

על ידי אבי חי
10 מאי 2020, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ספר שמאגד בתוכו דברי/תוכחות מוסר מהגמרא או מהמדרשים?

ספרי הרב פנחס שלו' פרידמן מב"ב,
לי ידועים ליקוטי מאמרים ושמחת שלמה בענין עמל התורה,
צהר לתיבה ליקוט מאמרים ע"ס הש"ס עם מפתחות לפי נושאים
וכן ספר על תפלה ויפלל פנחס.

הספרים נמצאים באוצה"ח.
על ידי אבי חי
10 מאי 2020, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאות צ' - צדי או צדיק?

איך קוראים לאות צ'? במשנה ברורה בהלכות תפילין היא נקראת "צדי" וכן המדקדקים קוראים. אך העם מכנה אותה "צדיק" וכן ראיתי שהפני משה ופירוש מבעל ספר חרדים בירושלמי ברכות טו: מכנים אותה "צדיק" וכן ראיתי פעם בסידור קרלין שמלמד את שמות האותיות הסופיות באידיש ומלמד שצריך לקרוא לאות "ץ" "א גרויסער צדיק" !  וא...
על ידי אבי חי
11 מאי 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

אולי אינו שייך לנושא, אבל יש להעיר שגם בשאר מקומות לפעמים אין מדקדקים להתפלל לכיוון ירושלים, כגון בבני ברק שצריך להתפלל לכיוון דרום מזרח (כמעט מדויק) ורובא דרובא מכוונים למזרח, וכן באלעד וראש העין כמדומני שמכוונים למזרח אע"ג שהם קרובות לצפון יותר מלמערב, וכן מצוי בשכונות צפוניות בירושלים. ואם כי בדר...
על ידי אבי חי
11 מאי 2020, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דף מג: ששה דברים גנאי לו לת"ח

ויש לחלק בין חשד זה למקומות אחרים בש"ס שאמרו מפני החשד, כגון בחנוכה שצריך להדליק נרות בשני פתחים משום חשד, ובעוד מקומות, שבאלה לא אמרו שרק לת"ח אסור. וצ"ל דחלוק אם יש מעשה שצריך "לפרשו" כעושה איסור כמו כאן שהליכה בלילה מצד עצמו לא קשור לעברה, וחששו שיחשדו שה"פשט" במעשהו הוא לעברה, וזה רק בתלמידי חכ...
על ידי אבי חי
20 מאי 2020, 08:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבינו יצחק הבחור מבעלי התוספות

אמנם באות רצא' שם ערך ר' יצחק בר אשר כתב בשם כנה"ג שמסורת בידינו שר"י הלבן הוא ר"י הבחור והוא ריב"א לא עיינתי בחיד"א בפנים. אבל ר"י הבחור שמובא בתו' יומא ובשאר דוכתי הוא ריצב"א, כמו שכתבתי להוכיח מהמרדכי כתובות שהביא תשובה ממנו שבה מתייחס למ"ש אחיו רבינו שמשון, [וברא"ש הביא תשו' זו בשם ריצב"א]. וכמ...
על ידי אבי חי
20 מאי 2020, 09:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

אעזור עד היכן שידי מגעת... הגרח''ג- ר' חיים גריינימן הגרד''ל- ר' דוב לנדו הגרע''י- ר' עובדיה יוסף הגרממ''ש- ר' מנחם מנדל שניאורסון (הרבי מחב''ד) הגרמי''ל- ר' משה יהודה לייב לנדא (רב העיר זצ''ל) לא נולדתי ולא גדלתי בב"ב, אני ינסה בכל זאת... הגרש"ג - שלמה גורן נשאר לנו רק את הגרנ''ש הגרשב''א. אולי בא...
על ידי אבי חי
20 מאי 2020, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חסידים

למה זה תשאל לשמי כתב:
20 מאי 2020, 12:16
מישהו מכיר עוד מקור לכך על עונש לנשמות בגוף בעוה"ז?
כלה רבתי פ"ב
אוצר החכמה_142582.jpg

מעשה זה הובא [בנוסחאות שונות] בספרי הראשונים ועוד,
עי' ב"י יו"ד שעו שמציין שנמצא גם בזוהר [חדש].
על ידי אבי חי
21 מאי 2020, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרגל פתיחת בתי הכנסת

בעניי לא הבנתי על מה הויכוח. מוסכם על כולם שהקורונה מסכנת חיים [פוק חזי] ושחייבים לנהוג בזהירות רבה, כולל הקפדה על היגיינה/מסיכות בהתקבצות/ריחוק חברתי וכל שום וחניכה דאית לי' מוסכם גם שבעת הזאת ע"פ המומחים לא נראה שחובה זו כוללת סגירת בתי כנסת ישיבות ולהבדיל שאר מקומות ציבוריים עוד מוסכם שבחלק מהתקו...
על ידי אבי חי
22 מאי 2020, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת במדבר

לא עינתי במקורות שצויינו, וכנראה כבר עסקו בזה,

שמחשבון רע"ג הבכורות העודפים על הלוויים
נראה שמספר הלויים כ"ב אלף הוא מדוייק.
על ידי אבי חי
22 מאי 2020, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת במדבר

לא הבנתי, לר' נחמיה, שמא יעלו בגורל יותר מכ"ב אלף בן לוי, וכנראה סמך שיגלגל הקב"ה שיהי' כראוי, אבל א"כ הדרא קושייתו אר"י לדוכתה, דמה בכך שנשארו גם פתקי בן לוי אם ידוע לכל שלא יתכן שיעלה בידו בן לוי אחר שעלו כ"ב אלף. בירושלמי פריך לה ומשני דמעשה ניסים הוו, ראה במפרשים. ייש"כ. לשון הירושלמי [סופ"ק דס...
על ידי אבי חי
22 מאי 2020, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר י"ג עיקרים

מהמכלול: ולמדנו מכאן שהקדשים של כותים וגם המשוגע של הישמעאלים אע"פ שאין טועין אחריהם לעשותן אלהות הואיל ומשתחוים לפניהם השתחואה של אלוהות דין עא יש להן לכל דבר איסור של ע"א שלא בהדור לבד הם משתחוים פניהם שאין הדור למתים אלא כענין עבודה של אלוהות היא עבודתן — ר"ן סנהדרין פ' ארבע מיתות סא ע"ב . וכתב ע...
על ידי אבי חי
23 מאי 2020, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת במדבר

למה זה תשאל לשמי כתב:
23 מאי 2020, 22:21
נראה שגם מקשה שלא היה עניין כלל להניח כ''כ הרבה פתקים.
מקשה כן רק על ע' זקנים [שגם שם פליגי ר"י ור"נ כעין דפליגי הכא],
ולא על הבכורות, ודוק.
על ידי אבי חי
24 מאי 2020, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניין בכורות הלוים

  איני יודע אם זה שייך לענין זה כל כך, אבל התקשיתי איך יתכן שכל המספרים של מנין בני ישראל חוץ ממנין הלוים אין מספר אי - זוגי ויש רק או עשרות דהיינו שלשים וכדו' או חמישים או מאה, הרי זה לא יתכן שביותר מחמשה עשר מנינים (12 שבטים ושבט לוי ומשפחות הלוים) לא היה מספר אי זוגי, האם יתכן שעיגלו את המספרים?,...
על ידי אבי חי
24 מאי 2020, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

לענ"ד פשטות הפסוקים, שהבהמות היו פדיון פטרי חמוריהם חמוריהם של מי? של ישראל, וכבר כאן שינוי מהרגיל שבעל החמור הוא נותן את השה, ולדברי כת"ר שהבהמות נתנו לכהנים הקושיא מתעצמת שנלקחו מהלויים בהמות כדי לפטור הפט"ח של ישראל. וניתנו לכהנים ככל פדיון פטר חמור לענ"ד מסתימות הפסוקים מאד למ"כ. וצריך לעיין גם...
על ידי אבי חי
25 מאי 2020, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

ד.מ. כתב:
25 מאי 2020, 09:13
רק בבכור בהמה טמאה נאמר שפטרו בהמתן אבל לא בבכור בהמה טהורה כמבואר בריש בכורות
אמת שכך כתב רש"י עה"ת,
אבל בריש בכורות מבואר לכאורה להיפוך, דפטרו גם בכור בהמה טהורה, וכן כ' שם התוס',
ובדברי רש"י שם יל"ע.
אי"ה אעלה בהמשך קצת דברים שכתבתי בזה.
על ידי אבי חי
25 מאי 2020, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה מטעמי המקרא

מקוה לטוב כתב:
25 מאי 2020, 11:31
הרי לך שאת בצירה הוא מודגש יותר ומרחיב את משמעות האמירה וכמו שאמרו חז"ל "את" לרבות, מאידך ה"את" בסגול  מרחיב פחות את המשמעות ונשאר כמילת שימוש בלבד.
את פריו, ואת הנתק, את ד' אלקיך תירא, את אביך ואת אמך, ועוד ועוד, כולם בסגול.
וכנראה כונת מר שעכ"פ זה פחות מודגש.
על ידי אבי חי
26 מאי 2020, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שיך מקרה שמשקין יהיו 'שני לטומאה' או'שלישי לטומאה'?

היא פלוגתת תנאי במעילה ח אי פוסל את הקודש או מטמא [דהיינו אם עושה שלישי או רביעי בקודש], וקיי"ל כרבנן דרק פוסל, וטעמא משום דקלשא טומאתי' כיון דטבל, וזה גם התשובה על מה ששאלתי אם התרומה שנגע בה טבו"י ועשאה שלישי פוסלת קודש, דלהנ"ל נ"פ דלא, דלא חמירא מקודש שנגע בו טבו"י, ועדיין הייתי שמח למקור מפורש ל...
על ידי אבי חי
31 מאי 2020, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאכלי חלב בחג השבועות - שמועה במשנ"ב בשם "גדול אחד"

  המשנה ברורה סימן תצד סקי"ב כתב: שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה [כי בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה] וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין ב...
על ידי אבי חי
02 יוני 2020, 08:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

כמו לענין השקה, שהיו לו טענות הלכתיות אבל גם טענות של חשש ממכשולות שיכולים לבוא (ולכאו׳ מזה הוא חשש יותר מאשר חשש לטענות ההלכתיות) לעניין השקה, הטענות ההלכתיות היו שזה לא מוסיף כלום (כלומר, זה לא חסר אבל אין בזה בעיה), והטענה האחרת (וכנראה העיקרית) הייתה שמחמת הלכלוך שיצטבר יגיע מצב שמשרד הבריאות י...
על ידי אבי חי
04 יוני 2020, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטת בריסק וחזו"א

עפ"י מה שידוע אצל גדולי המבינים בפנימיות התורה, ושמעתי דכן אמר מרן הגר"ש אויערבך זצוק"ל, דרבותינו הגרעק"א והחת"ס, למדו את תורה שבע"פ מתוך פנימיות התורה, וכן מוכח, דאל"כ במה נתייחדו כגדולי הדורות? אצל החת"ס ניתן לראות כן קצת בתשובות. ידוע לא מועיל לי, מלבד מה ששמעתי משם ר' שמואל על הגר"ח. וזה ידוע ש...
על ידי אבי חי
05 יוני 2020, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמלה אדומה

שמעתי בשם הגר''ח גריינמן שהאיסור של בגד אדום הוא גם בבגדים פנימיים (תחתון וכדו') כיון שאם זה לא משנה מה הצבע אז למה היצרן ייצר את הבגד בצבע אדום ולא לבן משמע שיש עניין בצבע לכן אסור וצ''ע אכן יש טעם לא ללכת עם בגד פנימי אדום [וכן שחור] לפי שעלול לגרום שאפי' אם יהי' שם דם ממש [ולא כתם] הוא לא יראה ו...
על ידי אבי חי
05 יוני 2020, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מספרים עם משמעות

כדי כתב:
05 יוני 2020, 13:47
במבי כתב:
05 יוני 2020, 13:17
התתק"ס
צ''ל תתקס''א
וחומ''ז במקוה יש מ' סאין

מ' סאין X ו' קב X ד' לוגין = תתק"ס לוג במקוה
ועם הכולל תתקס"א
 
על ידי אבי חי
05 יוני 2020, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לקנות לילדים קומיקס? הרי זה גורם לעצלות בלימוד?

אני הבנתי שזה מעבר ליכולת לשלוט בכל דבר
[משום כוחות הנפש של ההורים ובעיקר של הילד]
ועדיף לשמור את הכוחות [והמאבקים] לדברים החשובים יותר.
על ידי אבי חי
05 יוני 2020, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

הגרא חולק על המגן אברהם. וכל האחרונים חולקים שצריך. הרי כבר השיגו עליו האחרונים שמעתיק הרבה ממקובלים להלכה. ומי לנו גדול ממרן החזו"א שהיה חש היכן דיברו בלימוד, ונשמות באו אליו לתיקון, ופעמים ששמעו את מרן אומר תתוקן נשמת פב"פ! ומופתים היו כל היום אצל מרן כסדר. וברור שלא היה נשמה לפי ערך דורו! וגם לא...
על ידי אבי חי
07 יוני 2020, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהירות התפלה

הגר"א נובוגרוצקי שליט"א סיפר בהספד על מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל שכשהיה מתפלל בנץ, היות ויש כמה שיטות ויש הפרש של כמה דקות, אז הוא מצא פתרון, באותם דקות הוא התפלל רק ה' שפתי תפתח. מוזר מאד. כי הגמ' [ברכות] אומרת ש"ה' שפתי תפתח זה כגאולה אריכתא דמיא". משמע שזה שייך לברכת "גאל ישראל" ולא נחשב תחילת שמו"...
על ידי אבי חי
07 יוני 2020, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

יש קצת בלבול על השיעור הנ"ל. השיעור נמסר כחלק ממערכת שיעורים מקיפה על הנושא במסכת אבות, הדיון שם הוא על המשנה 'ואל תאמר קבלו דעתי' ופירוש הדברים. בתמצית ממש: כדי להבין את דבריו על החזו"א צריך לכל הפחות לשמוע את כל השיעור המדובר מרישא ועד גמירא כדי להתחיל לתפוס את דבריו שח"ו לא נאמרו מתוך זלזול בחזו...
על ידי אבי חי
07 יוני 2020, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה נכון שאלדד ומידד היו אחים של משה ,מקור?

מספר למכסה עתיק להגרח"ק שליט"א, והערות שם

אוצר החכמה_170105.jpg
אוצר החכמה_170105 (1).jpg
 
על ידי אבי חי
08 יוני 2020, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי הוא יום פטירת דוד המלך ע"ה

איכא מאן דאמר כתב:
07 יוני 2020, 23:31
עם אייר היה מלא
ר"ל אם ניסן היה חסר