הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 49 תוצאות

חזור

על ידי ישי בן ישראל
27 מרץ 2018, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המנחה ושייריו - סוג נוסף של הקרבה?

לפי זה יש גם לבאר את דין 'כליל תהיה לא תאכל' שנאמר במנחת כהן, בעוד שבחטאותיו ואשמותיו הכהן - המביא את החטאת! - הוא זה שאוכל את בשר הזבח. אולי אתה יכול להסביר יותר את הקשר. הכוונה, שלעומת מנחת כהן בו אין השיריים נאכלים (וההגיון בזה ברור: תמיד התפקיד של הכהן הוא לאכול את השיריים שמביא המתכפר, וכאן הכ...
על ידי ישי בן ישראל
29 מרץ 2018, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

אכל מצה ולא הסב - כאילו לא אכל כלל?

הוה עובדא בשנה שעברה בחצירו של האדמו"ר מוזיניץ-מאנסי ז"ל שנפטר זה עתה, שהבחורים נוהגים לאכול על שולחנו בליל הסדר, ובשעת אכילת מצה לא היה בפנים עקב חוליו, וממילא התחייבו כל המסובים בהסיבה - כאשר אין את הפטור או האיסור של תלמיד בפני רבו. והנה אחד מהם שכח להסב, ודינו לחזור ולאכול מצה בהסיבה, וטרם הספיק...
על ידי ישי בן ישראל
09 אפריל 2018, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

לגבי החזו"א יש ויכוח גדול בין החוקרים. בנימין בראון כותב בספרו החזו"א, שלא עסק בתורת הסוד רק נחשף אליהם מעט. החוקר שומ"ת ש"ז הבלין כתב שאין להסיק מהדברים. במעשה איש מביא מאחיינו... ששמע מפיו כי "הכתבים העוסקים בעניינים אלה הינם רק משלים בלבד". ראו את מכתבו הבא של החזו"א הנד' בצדקת הצדיק: "...אין כו...
על ידי ישי בן ישראל
12 אפריל 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה מהרמב"ן לד' האר"י

זאת מלבד שקבלה נמסרה מפי רב לתלמיד במשך הדורות, משלא הזכיר הרמב"ן דברים הללו, וכתב דבר שעל פניו הוא ההיפך, ייתכן שזה חידוש של האר"י (עם כל גדולתו) אבל לא דבר שנמסר ע"י קבלה, ומשכך דברי הרמב"ן 'הראשון' תקפים ועומדים. כך לענ"ד. כמדומה לי שיש כאן חוצפה מסוימת להעמיד את קבלת הרמב"ן כסמכותית יותר לעומת ...
על ידי ישי בן ישראל
15 אפריל 2018, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

ז"ל הגרא"מ שך במקו"א (מכתבים ומאמרים ח"ג עמ' פ"ד): "...כאו"א צריך להתנהג לפי המסורת שלו מההורים ואל ישנה ממנהג ההורים ובאם יש מחלוקת בהלכה שאין בזה מסורת האבות יש לנהוג כפי שפוסק הגדול בתורה יותר וזה אפשר לדעת מי הוא הגדול ביותר כמו כאן בארץ יש להתנהג בהרבה דברים על מה שיש פסקי החזו"א זצ"ל ". ויש לה...
על ידי ישי בן ישראל
18 אפריל 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוריד הטל, אומדנא עצמית במקום שיש אומדנת חז"ל כללית

הנה כמו כן יש להסתפק להיפך, במי שאחר ל' יום יש לו איזו ריעותא שעדיין הרגל לשונו לומר ותן טל ומטר.
ומצאתי באשל אברהם בוטשאש סי' קיד שהסתפק בזה, כלק':
על ידי ישי בן ישראל
18 אפריל 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה צריך הכהן לומר שהנגע טהור?

חרפה היא לנו שלא פתחנו רמב"ם... ז"ל (פ"ט מטומאת צרעת ה"ג): "ומצורע שנרפא בין מתוך הסגר בין מתוך החלט, אפילו אחר כמה שנים הרי זה בטומאתו, עד שיאמר לו הכוהן טהור אתה".
על ידי ישי בן ישראל
19 אפריל 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוריד הטל, אומדנא עצמית במקום שיש אומדנת חז"ל כללית

הנה כמו כן יש להסתפק להיפך, במי שאחר ל' יום יש לו איזו ריעותא שעדיין הרגל לשונו לומר ותן טל ומטר. ומצאתי באשל אברהם בוטשאש סי' קיד שהסתפק בזה, כלק': ובעצם סברתו של האש"א במש"כ שאפשר לתלות שהיה 'חידוש סיבה' וע"כ אי"צ לחזור. יש לדון אם נאמר כך גם בתוך הל' באדם שהזכיר בטעות של גשמים אם סתר את הימים הק...
על ידי ישי בן ישראל
22 אפריל 2018, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

ודרך זו המבארת את דעת הגר"א, מתאימה גם עם המקורות בספרי חסידות המדברים על השגח"פ בדצ"ח. הנה דברי ר"פ מקאריץ: קאריץ.png והנה דברי רמ"מ מויטעפסק: קאריץ.png בדברי שניהם לא מדובר על השגח"פ לצורך הדצ"ח, כי אם שכל הנעשה עמהם הוא בהשגחה. אגב, מעניין לראות את דבריו החריפים של המנחת אלעזר ממונקאטש על דברי הש...
על ידי ישי בן ישראל
23 אפריל 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה בהנהגת הדור?....

ידוע על נשים שהיו מלמדות תורה ברבים, והדוגמא הידועה, המובא בתשובת מהרש"ל (נד' בהגה לסכ"ט) המספר על זקנתו "...הרבנית מרת מרים בת הגאון מהור"ר שלמה שפירא..." ש"תפסה ישיבה כמה ימים ושנים וישבה באוהל וילון לפניה ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים..." מה שכתב יא"ל שברוריה לימדה תורה, נא לציין המקור, כי בגמרא...
על ידי ישי בן ישראל
24 אפריל 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

הרוצה להשכיל בענין זה בכלל, ובעניין המסורת שהזכיר יוספזון על בניה באופן של סילוק טומאה, יעיין בספר 'אדמת קודש' להגר"מ גרוס, בשער החמישי המוקדש לכל הענין, באריכות ובשפה ברורה ונעימה.
על ידי ישי בן ישראל
25 אפריל 2018, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

לקמן כמה ביאורים ידועים בענין, לא זכרתי מקורות והיודע יציין ותע"ב: א' ה' מתנה את השפעת השפע בכך שהאדם יתפלל ('למה היו אמותינו עקרות כו') ב' כדי להתחבר להשפעה האלוקית יש לקבוע בלבו שהוא אכן תלוי ועומד רק בהשפעת שמים, ואז יוכל לקבל את שפעו המיועד לו (ג' עפ"י פנימיות - יש להקל באזור ל"ג בעומר... - ה' מ...
על ידי ישי בן ישראל
30 אפריל 2018, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מאיר בעל הנס- ומה עם רבי שמעון? -ג' נקודות נחמדות

יש להוסיף על הנידון, שבגמרא מעילה יז,ב אמרו 'ילך רבי שמעון שהוא מלומד בנסים', מבואר שאכן ר"ש שייך ביותר לענין הנסים, ומ"מ לא נקרא בשם 'בעל הנס', שזה לחידודי לשאלת הרב הפקדתי.
על ידי ישי בן ישראל
30 אפריל 2018, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה נחמדה מהרמב"ן לד' האר"י

גם אני בכלל ההדיוטות. אולם אני מבין לפחות כי מכיוון שאני הדיוט איני מתיימר לעסוק ב'סתירה' בין הרמב"ן לאר"י בהגדרה המיסטית של ימי העומר , אם הם ימי 'דין' או רצון, כאשר איני יודע על נכון את ההגדרה של מונחים אלו לאמיתם. כאן נעוץ ההבדל... מי שקורא לדברי רבותינו האר"י והרמב"ן דברים מיסטיים. ראוי לו שלא ...
על ידי ישי בן ישראל
01 מאי 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכהונה והמלוכה. מי מהם על תנאי?

נפלא ביותר.

כעת מצאתי את מקור השמועה שהבאתי בשם הגרי"ז, בתוך "קונטרס בענין מלכות בית דוד" - עפ"י מה שנשמע מפי הגרי"ד. ושם אריכות נפלא בשמועות מפי הגרי"ז בענין האשכול. מצו"ב.
על ידי ישי בן ישראל
02 מאי 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

כעת ראיתי שהאדמו"ר מקאצק הייתה לו שיטה קיצונית לצד השני שדווקא כזמנינו הדרך היחידה להגיע למשהו הוא רק בעמל התורה וז"ל כמובא בספר שיח שרפי קודש- בחובות הלבבות מסופר, שהרב הוכיח את תלמידו על ששאל אותו בהלכות גיטין, שאינן נוגעות לחובת הלב. כל זה היה נכון בימיהם, עת הנשמות היו גבוהות והגופים טהורים, לל...
על ידי ישי בן ישראל
05 מאי 2018, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

'שב-לד' - הכצעקתה?

בעש"ק פורסם עלון ובו בשורה לכאורה על תיקון למנורות שבת הנפוצות (עם אפשרות להסתיר או לגלות את האור). לטענת המפרסמים במנורות הוותיקות ישנם בעיות הלכתיות, אפרט את טענותיהם בקצרה: הנורה היא 'שלהבת' האסורה בטלטול, וכל המתקן הינו בסיס לשלהבת, וממילא: א' אסור בוודאי לטלטל את המתקן ממקום למקום על מנת להאיר ...
על ידי ישי בן ישראל
10 מאי 2018, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

הדברים הבאים הם דוגמא הן להתערבות של עוז והדר בהגהת הגמרא, והן לטעות משעשעת בעקבותיה. נתחיל בטעות: המהרש"א במהדו"ב בעירובין ח ב מעתיק את דברי רש"י שם ש"מילתיה דרב למשתרייה חצר מינה משתמע' ואפילו זה כנגד זה". בהגהות על המהדו"ב שם ציינו: הגהות מהרשא.png כלומר, לשון זה 'משתמעא' אינו בגירסא שלפנינו- שבו...
על ידי ישי בן ישראל
10 מאי 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

יש להזכיר בפורום זה, מי היה הנחשון למנוע את העליה ע"י השלטים: הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל. להלן סיפור הדברים: זוננפלד.png כמו כן מצו"ב תשובה מהגר"א קלצקין בענין האיסור, ובסופו תוספת מהגרי"ח. רא קלצקין וריח זוננפלד.PDF כמו כן מצו"ב עדות של ר"ז קורן על העליה להר הבית במלחמת ששת הימים, שזהו אחד מן הדברים שמנ...
על ידי ישי בן ישראל
10 מאי 2018, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש "ארשות החיים" המופיע כבטוי מליצי?

הגרי"ח סופר כ' שהפשט כדבריך:
ארש.png
איני יודע למה התכוונת שזה לא מתאים בכ"מ. אם כוונתך למה שמשתמשים גם בנוגע לכינוי של ספר או דפוס, יתכן לומר שזה ג"כ בענין הזה, שהכתיבה כדיבור.
על ידי ישי בן ישראל
13 מאי 2018, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היו נכנסים לנקות את קדש הקדשים?

[איני מדבר על דעת הגר"א שכה"ג יכל ליכנס כל השנה ורק ביוה"כ הוא חובה כסדר האמור בפר' אחרי, וכבר ידוע ששאלו את מרן הגראי"ל זיע"א אם אכן הוא נכנס במשך השנה או לא, וענה במתק לשונו שהכה"ג ישב ולמד כל רגע פנוי וזה יותר מכה"ג הנכנס לפני ולפנים....] אם תוכל בטובך לציין מקור דברי הגר"א המחודשים עד למאוד, וה...
על ידי ישי בן ישראל
14 מאי 2018, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להרבות במאכלי חלב בפורים

בעלון 'פנינים' (של ר' מרדכי חיים, להבדיל מ'פנינים' ברגר) שיצא לקראת ל"ג בעומר השנה האריך במנהג שהיה לאכול מאכלי חלב בל"ג בעומר (כזכור מנהג חב"ד ועוד חצרות). אם אמצאהו אעלהו בס"ד.
על ידי ישי בן ישראל
16 מאי 2018, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

מצוות תלמוד תורה - מהות חג השבועות?

עיקר ההכנה לחג השבועות הנהוגה בינותינו, וכן נהוג בהיכלי הישיבות הקדושות, להתעורר בענין לימוד התורה. וכאן הבן שואל: והלא מהותה של מתן תורה היא הברית שכרת השי"ת עם בני ישראל להיות לו לממלכת כהנים וגוי קדוש, והיכנסם להתחייב בקיום מצוות ה', ואחת מן המצוות היא לימוד התורה, ולו יהא שהיא החשובה שבכולם, עדי...
על ידי ישי בן ישראל
21 מאי 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

ראיתי ספיר לבעל 'קשר של תפילין' אינני זוכר את שם הספר, הוא חסיד - כמדומה רחמסטריוקא. והוא כותב שם לפרש את דרך רבותיו - שבאמת הצדיקים הקדמונים היו פטורים מן התפילה, משום שבזמנה לא היו יכולים לכוין, ואיתא בעירובין פרק הדר שהבא מן הדרך ג' ימים פטור להתפלל - מפני שאין יכול ליישב את דעתו, וגם אותם צדיקי...
על ידי ישי בן ישראל
22 מאי 2018, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי ישי בן ישראל
22 מאי 2018, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי ישי בן ישראל
23 מאי 2018, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

יישר כח לכל המשתתפים לכבוד התורה ,מחמת השאלה הראשונה שפתחה את הדיון עלה בדעתי לשאול שאלה נוספת האם יש היתר הלכתי לעבור על פני המתפלל .שוע קב' ס'ד ז"ל אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ארבע אמות. ודוקא לפניהם אבל בצידהם מותר לעבור ולעמוד עכ'ל. אודה שאין באמת שאלה כיוון שהלכה ברורה היא אך מה מפליא שרבים ...
על ידי ישי בן ישראל
24 מאי 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

וגם בזה אשיב לך בקיצור. אילו בטעמי הנוהגים להתפלל באיחור, היה אפילו מקצת מן האמת, כל שרשרת האדמורי"ם שהזכרתי, לא היו מתבטאים בחומרה כזו גדולה. מזה אתה למד שרובם ככולם לא ראו מקום לתת משקל כלל לטעמים הנז' עד שהעדיפו לתלות בסיבות כמו רוח הקודש ושאר דברים שאין ידנו ויד ההלכה משגת. ושוב אשמח לשמוע על ה...
על ידי ישי בן ישראל
27 מאי 2018, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

היה מן הראוי למשוך את הידיים משיח עקר זה, אולם כיוון שסוכ"ס יש תועלת בקיבוץ השאלות והתשובות בענין זה, אצרף עוד תשובה מיוחדת מאת הגאון מקאז'יגלוב זצ"ל - תלמיד האבני נזר - שכ' כו"כ ביאורים במנהג הצדיקים עפ"י הלכה:
על ידי ישי בן ישראל
28 מאי 2018, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

ר'@סבא יישר כח גדול. סליחה על הטרחה, אבל הדברים שהביא שם יהיו לתועלת הנידון. נ.ב תמהני איך ספר שכזה, שהוא אחד מדגלי המתירים בענין זכויות יוצרים לא מצוי בכלל המאגרים, איך אומר המשפט -נאה דורש נאה מקיים... ממש להיפך: הוא מהרבנים היחידים שמחזיקים בדעה שיש גזל גמור בהעתקת יצירות (-לדעתו כל גדולי דורנו ...