הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי סבא
26 מרץ 2018, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המנחה ושייריו - סוג נוסף של הקרבה?

עוד לא גבשתי דעה בעניין שאלתך, אבל קודם לכן מוצא אני חובה בנפשי לקדם אותך בברכה רבה, שתהיה הצטרפותך לברכה רבה לכל באי הפורום. כפי שכבר אפשר לראות מב' ההודעות שלך, מדובר בוודאי ב"כח" גדול, בקי וחריף חושב מחשבות, במיוחד באתי להעריך את עצם זה שעל אף שמדובר בבין הזמנים וגם ערב פסח, לא עטת על האשכולות הק...
על ידי הפקדתי שומרים
09 מאי 2018, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'שב-לד' - הכצעקתה?

סוף דבר: אכן אם נאמר ש'לד' נחשב כשלהבת (שריהטא דסוגיא והפסק אינו כן – לא מיבעי לדעת החזו"א דגזירת שלהבת הוא משום שמא יכבה דזה ודאי ל"ש כאן, אלא אף לדעת הגרש"ז שגזירת שלהבת מחמת שאינו כלי, ולכן אסר ג"כ מכשירים שיש בהם גוף חימום, אכן 'לד' שאין בו אש כלל צ"ע דהוא בכלל גזירת שלהבת כיוון שאינו ישות בפני...
על ידי אמלתרא
13 מאי 2018, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היו נכנסים לנקות את קדש הקדשים?

[איני מדבר על דעת הגר"א שכה"ג יכל ליכנס כל השנה ורק ביוה"כ הוא חובה כסדר האמור בפר' אחרי, וכבר ידוע ששאלו את מרן הגראי"ל זיע"א אם אכן הוא נכנס במשך השנה או לא, וענה במתק לשונו שהכה"ג ישב ולמד כל רגע פנוי וזה יותר מכה"ג הנכנס לפני ולפנים....] אם תוכל בטובך לציין מקור דברי הגר"א המחודשים עד למאוד, וה...
על ידי הפקדתי שומרים
16 מאי 2018, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטן ששכח לספור - חידוש גדול בהלכה מצויה

ראשית יש"כ על דבריך. מש"כ להביא ראיה ממנהגו של עולם..התשובה 'אם לא עכשיו אימתי', זאת אומרת צריך מתי שהוא להתחיל באיזה מקום שהוא ללמד את הקטן ברהמ"ז...ואינו דומה לסיפור שהעלת. מש"כ עוד מבואר וכו'...מנין לנו שיש היתר לחנכו בברכה לבטלה...ההיתר לחנכו במה שהוא חינוך, הווי אומר ברכה אחת על התפוז, ולא עשר...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
16 מאי 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות תלמוד תורה - מהות חג השבועות?

שאלה יפה. ונחדדה: מכיון שבשבועות קיבלנו עלינו את מצוות התורה היה מתאים יותר להתחזק בשמירת המצוות ולא בלימוד התורה. שהיא מצווה אחת מכלל המצוות. וחשבתי לעצמי לתרץ שהרי כלל בני ישראל קודם מתן תורה לא הכירו ולא ידעו כלום ממצוות ד' (מלבד האבות הקד' ששמרו את כל המצוות) ולכן מיד אחר קבלת התורה התיישבו לשטי...
על ידי אריך
22 מאי 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

מהלך בג' הברכות של ברכת כהנים

לרגל פרשת נשא, הנני מציע מהלך פשוט של ג' שלבים במה שה' מתחבר אלינו, וחלקו ע"פ הרש"ר הירש שמתבסס על דרשות חז"ל: ה' נותן לנו שפע גשמי ומעמיד את חיינו באופן של ברכה ברכה ראשונה (יברכך וישמרך) - שפע חומרי והגנה מהנטפלים לשדדו. ה' בוחר בנו להתגלות דרכנו ומשפיע לנו מעלות רוחניות ברכה שניה (יאר ויחונך) - י...
על ידי אור זרוע
23 מאי 2018, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

להלן קטע קצר מספר תהלוכות היבשה של הגאון רבי יצחק אייזיק משערשאב ספר הלכתי שיצא לאור לפני כ-150 שנה בהסכמת גדולי רבני ליטא ופולין. הקטע הבא הוא חלק מאריכות גדולה בסוף הספר, בנוסף לדברים מעניינים שכתב באמצע הספר.
על ידי שאר לעמו
25 מאי 2018, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

אנחנו קוראים בדרך כלל לדינא דמלכותא של חוקי התנהגות "ערכאות" על כל המשתמע מכך. ואין בזה מבחינה הלכתית אפילו לא צל של מנהג.
אבל דיני רכילות יש בהם (ככל שיש), וכ"ש אדם שנכנס לרשות היחיד בשביל לצלם שחייב בדיני שמים.

דינא דמלכותא שסבר הגריש"א, זה לא בהנהגה אלא בממונות.
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

מה שכתבת לדייק בד' החזו"א. קשה להאריך בזה, אחרי שהדברים מובאים בכל מקום וידוע דעת החזו"א ול' אחיינו הגרנ"ק. כך שדיוק פה ושם לא מספיק "להפוך את הקערה על פיה".
על ידי חכ''א
29 מאי 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

הטעם הגלוי והטעם הפנימי בתקנות חז"ל

מצרף כאן, מאמר שכתבתי בענין גזירות ותקנות חז"ל, הדברים אינם גמורים ומושלמים, ואשמח שחו"ר הפורום יוסיפו וירחיבו בזה כיד ה' הטובה עליהם. הקדמה: דבר ידוע הוא שבגזירות דרבנן, ובתקנות שונות שתיקנו, בנוסף לטעם הגלוי יש טעמים נוספים פנימים עפ"י הקבלה שאותם לא גילו בגמ', ונ"מ בזה דפעמים שמחמת הטעם הראשון עו...
על ידי אב בבינה
29 מאי 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

המסקנא שלהם הוא שכל שיער לא מעובד הוא בחזקה שאינו מהודו, כיון שלדבריהם שיער מהודו אינו מספיק איכותי ולכן אי אפשר לעשות ממנה פאה מוצלח ללא עיבוד. ולכן על כל אחד להביא הפאה שלו לפאנית יר"ש להחליט אם זה מעובד אם לא. ואף שמתחילה כתבו שרק היקרים יותר מ3000 שקל הוא מהודו, ועכשיו נהפוך הוא. רק אלו שמעובדים...
על ידי סבא
31 מאי 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

השאלה אינה על הנפש החיים. כידוע, ס' נפש החיים נתחבר מפני שמיעטו בערך התורה כלמעלה מן הכל. חשוב לדעת שדרכו של הגר"ח הייתה חידוש גם אצל המתנגדים, והיא נגד פשטות הפוסקים והסוגיות דהלכה כרבי ישמעאל, ומי לנו גדול מהמנוחה וקדושה תלמידו, שבעצמו טעה בזה רבות, עפ"י דברי כל הפוסקים ויצא לעסוק בפרנסתו! רק אחר...
על ידי סבא
01 יוני 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

כעת בררתי מה באמת ההוראה באמשינוב, ואכן יצאה הוראה ברורה לא לאכול העופות הרגילים וגם לא להאכילם אפילו לקטנים ממש. קצת מפחיד. הרבי מאמשינוב - בעת הפולמוס עם הרב שוימר, בדק בדק ו...התיר. בעת הפולמוס עם הרב יברוב [זריקות] בדק בדק ו...התיר. בעת הפולמוס אם עופות הפטם הם עופות שיש עליה מסורת כמו שרצו לטעו...
על ידי סבא
04 יוני 2018, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

הרב סבא, אנא באר כונתך אני ממש במתח... סיפר לי חבר שכשהיה בחור בישיבה החליט לעשות ליצנות, ובישיבתו היה מקובל שבכל תחילת שבוע יצאו ערמות דפים עם צילומים מהמראה מקומות הנוגעים לסוגיה, לקח צילומים של משנ"ב הלכות מזוזה והניח ליד... טובי הלמדנים ניסו להבין ולקשר במשך שעות מה קשר הלכות אלו לסוגיה הנלמדת....
על ידי אור זרוע
04 יוני 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

על זה נאמר כל המוסיף גורע. החזו"א אכן כתב כן על הגמ' והמשנה בהלכה ובאגדה, ולא אמר כן על כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וכידוע שזו הייתה עצת הנחש לומר שהקב"ה אמר שאם יגעו בעץ הדעת ימותו [ולא כמאמר ה' ביום אכלך] ואחר שנגעה ולא מתה, פקפקה בליבה, וכן הוא ממש לעניין זה, להוסיף אמונות נוספות שלא שמענו מרבו...
על ידי אלימיר
05 יוני 2018, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

ביררתי מה הרבנים עונים בטלפון שפורסם: חבר שלי שאשתו פאנית ומוכרת שיער התקשרה ואמרו לה שאם קונים את השיער מסוחר ירא שמים והוא אומר שהמקור אינו מהודו הרי שאפשר להשתמש בו ללא חשש. עכ"ד הרב העונה.
הרב @פעלעד אפשר לקנות ללא חשש! גם לדעת הרבנים המחמירים.
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 03:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

בספר הישכם אוהבים את ה' כ' לאסור גם פאות סינטטיות. האם ידוע על פוסקים מוכרים שהכלילו את הפיאות הסינטטיות בכלל האיסור? ומה הצדדים? הגרי"ש אלישיב התיר במפורש את הפאות הסינטטיות, וזה לשון הגר"י אפרתי במכתב שכתב בשמו - "פאה סינטטית שיש רק ספק אם מעורב בה שיער אדם, מותרת בשימוש, שהרי תקרובת ע"ז בתערובת ...
על ידי זרייר-קטן
12 יוני 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות כח: - יהי רצון שלפני הלימוד - הערה אמיתית

- משה, האם אמרת הבוקר "יהי רצון" שקודם הלימוד? - ודאי ודאי, ברוך השם כיום יש הכל בכריכת הגמרא, כמה סוגים ונוסחאות של היהי רצון. - גם היהי רצון של הט"ז אמרת? הנוסח של הט"ז שונה משל הגמרא והשולחן ערוך. - כן גם את של הט"ז אמרתי, גם הוא נדפס שם. - תגיד משה אין זה תמוה בעיניך? - מה? - שהט"ז יחלוק על גמרא...
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התגלות אליהו לאריז"ל

אבל צ"ע מהיכן ידע הגר"א שנגלה אליהו פעמיים ושמאז גדלה השגתו?
יתכן לומר ע"פ דברי החיד"א שהאר"י השיג חכמתו ע"י שאליהו [שהוא כהן] הזה עליו מאפר פרה אדומה, וא"כ הלוא כתוב "הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר"