החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי איש מפי איש
29 מרץ 2018, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אזהרה חמורה בעניין המרור! שבכשרות העה"ח- והפתרון.

כיודע ליושבי בית המדרש שנה זו היא שנת מעשר עני. דא עקא שמה שידוע ליושבי בית המדרש אינו בהכרח ידוע ליושבי קרונות הירקות והפירות. זאת ועוד שגם היודעים בהרבה מהם אינם חוששים לקיים את הידוע להם. ולכן מכיון שגם לאחר שהפרישו את המעשר עני כל זמן שלא נתנוהו בפועל לעני הרי יש כאן חוב לעני א"כ המרור אינו לכם ...
על ידי יצחק
29 מרץ 2018, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליל הסדר בימות המשיח

או אפש"ל להפך שודאי שהמצוה בפסח לא קימת בימות המשיח שהרי החגים בטלים לעת"ל וכן לא יאמר...אשר הוצאתיך מארץ מצריים אלא וכו' (לצערי אני לא זוכר כלל את הפ' המלא) ורק הסיפור של כל יום שהוא כעין קר"ש קיים לעת"ל אתה מתכוון לפסוק בירמיה כג לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה וכו'. הגמ' מביאה את זה בנוגע למחלוקת הזו...
על ידי אחד התלמידים
03 אפריל 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

המנהג שלא להשתמש בפסח במה שלא נעשה לגמרי בבית הוא מנהג עתיק בישראל, ולא ניתן לדיון כאן אם זה ראוי או לא. לכל היותר יש לדון להבין מה הענין, אבל להציע שזה "סתם שמרנות" אולי ראוי לפורום של מזרחינקס, לא כאן. לא כולם קבלו מנהג זה, וא"א לומר שמי שלא קיבל מנהג זה צריך לאמץ אותו. וגם בין מקבלי מנהג זה לא נק...
על ידי סבא
03 אפריל 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

האם מישהו מהתלמידי חכמים יכול בבקשה להעלות לי מקורות על החמרה במשהו חמץ שוודאי נתבטל כראוי לפני פסח (לא חששות רחוקים שאולי ימצאו משהו חמץ בעין) שאילת יעבץ א קכ"ג - בס' שו"ת נ"ש (סימן י"ב) כתוב שקודם שלשים יום שלפני הפסח. אין צריך לנקר הרחיים שטוחנן למצות ולפרוס סדינין וככה מצאתי עוד במהרי"ל שא"צ לב...
על ידי שלום על ישראל
04 אפריל 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

האם מישהו מהתלמידי חכמים יכול בבקשה להעלות לי מקורות על החמרה במשהו חמץ שוודאי נתבטל כראוי לפני פסח (לא חששות רחוקים שאולי ימצאו משהו חמץ בעין) מנהג תימן להחמיר בחוזר וניעור בפסח, הן לח בלח והן יבש ביבש, והן טעמו ולא רק ממשו. מנהג זה "חוצה מגזרים" ביהדות תימן ונהגו בו בכל גלילותיה על אף שוני המנהגי...
על ידי הפקדתי שומרים
13 אפריל 2018, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי העומר אלו ימי דין או ימי רצון - סתירה מהרמב"ן לד' האר"י

זה לא סתירה בין ראשון לאחרון אלא בין הפשט לקבלה וידוע דברי הגר"א שככה זה שהפשט והקבלה נהפכים כחומר חותם כשהרמב"ן כותב ע"פ הקבלה הוא מציין זאת כידוע ליודעי חן ואולי זה על דרך פשט וזה על דרך קבלה ואיך אתה מקשה מזה על זה? הרמב"ן בפי' על התורה, מבסס רבות מפירושיו על דרך הקבלה. הכלל הידוע הוא כשהרמב"ן מ...
על ידי אריך
22 אפריל 2018, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

הרשימה דלהלן אינה עוסקת בהכרת הטוב למדינה, אלא לה'. הואיל וריגשה אותי, אמרתי אשתף הציבור.
קיבלתיה מחכ"א, ונכתבה ע"י אברך חסידי.
על ידי חסידישער
07 אוקטובר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שוחד בפוליטיקה המקומית

בעיר מסויימת מפורסם שמי שרוצה לבנות בצורה לא חוקית יכול לעשות זאת רק אם ישלם סכום גדול לראש העיר או למי מנבחרי הציבור שם. ואם לא ישלם יבואו פקחים של העיריה וישברו לו את כל מה שבנה. במחשבה ראשונה זה נראה שוחד קלאסי. אך במחשבה שניה לכאורה אין כאן איסור שוחד ממש המוזכר בתורה כי אין זה בתשלום לדיין או ...