לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 17 תוצאות

חזור

על ידי בדרך המלך
28 דצמבר 2015, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - ביאור ברש"י

אולי היה שנת בצורת? ראה בר"ר פב, ז: "ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת ארץ א"ר אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי רבנן אמרי כבר הבר מצוי ועונת הגשמים עברה ועדיין השרב לא בא". ויותר מפורש בפסיקתא רבתי ג: "שמא עונת גשמים הייתה אמר לו לאו בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, בין פסח לעצרת היה בזמן שהארץ מ...
על ידי בדרך המלך
28 דצמבר 2015, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ברש"י: בת ק"ל שנים היתה. הקשה על זה האבן עזרא הרי כשילדה שרה כשהיתה בת תשעים שנה היה בזה חדוש גדול עד שאברהם השתומם מהבטחת הקב"ה ואמר: "ואם שרה הבת תשעים שנה תלד", ואלו כאן היה נס יותר גדול שילדה בת ק"ל, והתורה לא מספרת על זה כלום? באר זאת המגיד מדובנא במשל: פעם נפ...
על ידי בדרך המלך
28 דצמבר 2015, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - ביאור ברש"י

הילקוט בפרשת שמות מביא את ימי לידת ופטירת השבטים ושם כתב שלידת בנימין היתה בי"א חשוון ולכאורה בו ביום מתה רחל. וכן מביא רבינו בחיי (שמות א, ו) ממדרש 'תדשא', אך במדרשי תדשא לכל גירסאותיו לא נזכרה פטירת בנימין כלל. והנה במדרש הזה ישנם כמה וכמה גירסאות (גם גירסתו של רבינו בחיי אינה תואמת למהדורות שבידי...
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - ביאור ברש"י

עפר ואפר כתב:
בדרך המלך כתב:
עפר ואפר כתב:מי(ה) הוא ספר היובלים?
ראה כאן
חסום לי אבל אל תטרח...
ספר היובלים.pdf
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוספת לתפילת השל"ה

דוד בארי כתב:ראיתי באחד מספרי התחינות שיש המשך לתפילת השל"ה הק' (מובא להלן) האם ידוע למאן דהוא המקור לכך שזה אכן מהשל"ה?
ככל הנראה התפלה לקוחה מכאן:
שערי רחמים.PNG
תפילה על בנים.pdf
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוספת לתפילת השל"ה

ודרך אגב "תפילת השל"ה" אינה מהשל"ה, וזה לשון השלה"ק: "צריך אני לאודעי ולפרסם סדר התפילות שמצאתים בקונטרסי אחד המדקדקים הדבקים בה', וסידר סדר ותפילה לעצמו, לכל ענין המצטרך לו, והכל יפה בעתו, ובזה מראה כי משליך על ה' יהבו בכל עניניו"...
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

עוד לקוראי אידיש "מגילת ניטל", על תולדות אותו האיש בטוב טעם ודעת
על ידי בדרך המלך
06 מאי 2016, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אגב, בשאלתי הזכרתי גם את 'בואי כלה',האם יש לכך מקור?? זה לשון שער הכוונות (דרושי קבלת שבת דרוש א' ענין קבלת שבת): "ותאמר באי כלה מימין, באי כלה משמאל, באי כלה מן האמצע" [/size] והיעב"ץ כתב: "אומר באי כלה פעם אחת שוחה פונה לשמאלו כנגד ימין השכינה, פעם ב' לימינו, פעם ג' משתחוה לפניו" [דלא כשער הכוונו...
על ידי בדרך המלך
11 מאי 2016, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד ח"י בעומר

אבל פסקו להלכה שאם לא אמר "היום" יכול לברך.

אם אמר "היום ל"ג בעומר" לפי מה שזכור לי הרבה פוסקים שלכתחלה יצא יד"ח מאחר. [כי לפי רוב הפוסקים ספיה"ע בזמה"ז דרבנן, ולפי רוב הפוסקים מצוות דרבנן א"צ כוונה].
על ידי בדרך המלך
12 מאי 2016, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד ח"י בעומר

מבקש ה' כתב:כתבתי מה שכתבתי לפי סברה, וכמובן שדברי בטלים מאליהם.
אך לפי מה שכתבת ש'בסתמא בודאי לא יצא' אם כן באומר 'היום ל"ג בעומר' האם אין זה סתמא?
כן, זה מדובר על דאורייתא שאין יוצאים בלי כוונה, ומבאר הח"א שבלי כוונה היינו 'סתמא', אבל בדרבנן אי אמרינן א"צ כוונה יצא אף בסתמא.
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וכשמתו בניו של...

כמובן בספור של רבי יוחנן שאיבד עשרה בנים, והאחרון שנפל לתוך יורה רותחת רח"ל, אין זה מדובר בהליך טבעי.
אך גם בעידן שטרם החיסונים ובעולם הרפואה הבלתי מפותח, הכל היה בהשגחה פרטית כל טפה וטפה של צער, ואצל צדיקים זה היה בבחינת יסורים של אהבה.
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וכשמתו בניו של...

סביר להניח שזה היה שכיח. [לפני כ-80-100 שנה היו שואלים "כמה ילדים היו לפלוני?", "וכמה מהם גידל"?]
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובר כנגד המתפלל

על אלו, ועל הפוסעים למקומם טרם יגיע ש"ץ קדושה [או לפחות עד שיתחיל חזרה] שמעתי ממליצים: "מצוות קלות שאדם דש בעקביו"
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובר כנגד המתפלל

עוד לימודי זכות:
סופרים אם יש ד' אמות, אך לא יודעים להעריך נכון כמה הם.
כמדומני יש מקילים אם המתפלל בעינים עצומות, ובודקים בעיני המתפללים...
על ידי בדרך המלך
16 מאי 2016, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים

כי כאן מודגש ענין הטומאה "לטמאה בה"
על ידי בדרך המלך
16 מאי 2016, 19:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש יוסף לרבי יוסף אישקאפה

רבי יוסף בן שאול איסקפה, המכונה לפעמים גם אישקאפה, ה'ש"ל (1570) - כ"ו בטבת ה'תכ"ב (17 בינואר 1662), רב מגדולי רבני איזמיר וראש ישיבה בעיר זו. חייו שנת לידתו אינה ברורה, ושלמה אברהם רוזאניס כותב שנולד בשנת ה'ש"ך, שלא כמקובל שנולד בשנת ה'ש"ל (קורות היהודים בתורקיה ובארצות הקדם, חלק שלישי עמ' 209). למק...
על ידי בדרך המלך
16 מאי 2016, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש יוסף לרבי יוסף אישקאפה

ועוד: מתוך אתר אהלי צדיקים רבי יוסף אישקאפה זיע"א ב"ר שאול רבי יוסף אישקאפה, נולד בשנת ה'ש"ל (וי"א ש"כ), בעיר סלוניקי שבטורקיה, לאביו רבי שאול אישקאפה, המכונה גם איסקפה. היה תלמידו של רבי אהרן ששון ולמד בישיבתו, שם היה לחבר לרבי חיים שבתי, רבה של סלוניקי. בתחילה היה רב וראש ישיבה בסלוניקי, ואחר כך כ...