החיפוש הניב 125 תוצאות

על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:36
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 285

Re: דינים דרבנן

ליחה, טעיתי, ראיתי עכשיו שוב את דברי הגרא"ו, והוא כותב שהחיוב לשמוע לחכמים לא מלא תסור, אלא סברא שכך רצון ה' שמסכים לדברי חכמים, והביא מה שמצאנו תקנות דרבנן עוד קודם מת"ת, עיי"ש סי' א'. וא''כ מה ההבדל? הגרש"ש אומר שאיסורים דרבנן שאסורים מלא תסור אינם מציאות בעייתית כמו איסורי תורה שהם כרעל, ולכן רק...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:24
פורום: בית המדרש
נושא: המקדש אחת משתי אחיות
תגובות: 37
צפיות: 377

Re: המקדש אחת משתי אחיות

כאן הוא דבר שאינו ידוע ואי אפשר לו להוודע על כן הוי ספק. אין בתורה חלות מחודשת של 'קידושין באחת משתי אחיות'- אלא חסר כאן בבירור וחלו כאן קידושין שאינן מבוררין. זה דברי סברא בעלמא [וכך גם משום מה החשיבה המקובלת] ולי נראה בדיוק הפוך אני לא רואה קשר בין מקדש אחת משתי אחיות לאחד שלא יודע אם האשה מקודשת...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:22
פורום: בית המדרש
נושא: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים
תגובות: 20
צפיות: 244

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

לא יודע על מה התכוונת לענות- אם על אונסין הרי אינו תלוי בקבלת שמירה כלל. ואם על גו"א- גם בזה שומר אינו כפועל, ועיקר חיובו מפרשת שומרים, והוא גם חמיר מפועל שאינו יכול לחזור בו בחצי היום ולהפסיד בעל הבית, אבל היכא שהתורה פטרתו משמירה ודאי אינו חייב כלום אא''כ פושע מזיק וכו'. וכתבו הראשונים ששומר יכול...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:17
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 285

Re: דינים דרבנן

כידוע נח' בזה הרמב"ם והרמב"ן בשורש הראשון בספר המצוות. דעת הרמב"ם שכל דינים דרבנן מתחייבים מלא תסור, והרמב"ן הק' עליו שא"כ זה היה דאו' ולא היה הפרש בין דאו' לדרבנן. עליהם נשאלת שאלתי הרמב"ן חולק וסובר שאין מקור מהתורה לשמוע בקול חכמים, והגרש"ש בשער"י ש"א כת' שלדעתו החיוב לשמוע לרבנן הוא מסברא, והגר...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:14
פורום: בית המדרש
נושא: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים
תגובות: 20
צפיות: 244

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

איש ווילנא כתב:
05 יולי 2020, 15:09
דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 15:05
מי אמר שבעליו עמו מחוייב לשמור?

שומע את הטיעון
אבל שיחשב גרמא גם ללא חובת שמירה מיוחדת
אלא עצם הדבר שסיכם שישמור
ופשע ולא שמר מחשיבו כגרמא [ומצינו מקומות שאפילו גרמי]


ברכ"ש ב"ק סי' ל"ב כת' בדעת הרמב"ם שבעליו עמו אינו שומר כלל, ובדעת התוס' כת' שהסתפקו בזה.
 
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:10
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 285

Re: דינים דרבנן

השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש א והנה בכאן הביא אותנו משך העניין לדבר במה שהרב מתמיה אותנו. הוא זצ"ל סבור שיש בכלל לאו דלא תסור כל מה שהוא מדברי חכמים בין שהן מצות כגון מקרא מגילה ונר חנוכה או שהן מן התקנות והסייגים כגון בשר עוף בחלב ושניות לעריות בין שהם בקום עשה כגון שלש תפלות בכל יום ומאה ב...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:04
פורום: בית המדרש
נושא: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים
תגובות: 20
צפיות: 244

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

לא יודע למה הסברא אומרת שחייב בדיני שמים, אם התורה אומרת במפורש שפטורים בטמון ובכלים מהיכ"ת שיהיה חייב בדינ"ש? לכאורה נראה שגם גרמא שחייב לצאת ידי שמים אין זה חיוב מפרשת נזיקין כלל שהרי אינו בכלל מכה בהמה ישלמנה אלא שכיון שעל כל פנים פעל שלא כדין במעשיו והיה אסור לו לגרום נזק לחברו זה מחייבו לצאת י...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 14:59
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 285

Re: דינים דרבנן

מה התוקף של דינים דרבנן? אם התורה מחייבת באומרה ''לא תסור וכו' '' לקיים דברים דרבנן, א''כ במה חלוקים הם מדינים דאורייתא. ואם אינם מצווים מפי התורה ממי נצטווינו? (אני מעדיף תשובות מנומקות על פני סגנון עיין שם). כידוע נח' בזה הרמב"ם והרמב"ן בשורש הראשון בספר המצוות. דעת הרמב"ם שכל דינים דרבנן מתחייבי...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 14:18
פורום: בית המדרש
נושא: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים
תגובות: 20
צפיות: 244

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

אם בעליו עמו לא ישלם האם על כל פנים מחוייב לצאת ידי שמים כמו כן יש לשאול על טמון באש. אדם וכלים בבור. וכל כיוצא בזה ולכאורה הסברא אומרת שמחוייב לצאת ידי שמים אמנם לא מצינו כן בגמ' רק על גרמא בנזיקין [ומצינו על מי ששוייה לממון חברו לטמון שמחוייב ולא לבעל האש] האם ביד מי שהוא להרחיב הדברים לא יודע למ...
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 13:59
פורום: בית המדרש
נושא: המקדש אחת משתי אחיות
תגובות: 37
צפיות: 377

Re: המקדש אחת משתי אחיות

המקדש אחת משתי אחיות חלים הקידושין וכבר האריכו בזה הלמדנים  מענין אותי כמה שאלות להלכה  א. האם הבא על אחת מהם מחוייב באשם תלוי כי עבר על ספק או שאין זה ספק [אל תקפצו ותאמרו שזה גמ' מפורשת כי אין כזו גמ']  ב. האם בכיוצא בזה בדרבנן אמרינן ספק דרבנן לקולא    מצאנו מצב כזה בממון שספק לקולא, ספק בשכירות...
על ידי יחצאל
29 אפריל 2020, 09:28
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

אין כזה קנין לעניין זה שאחרים לא יקנו אותה, מה שאחרים לא קונים אותה זה בגלל שלו יש אותה, מסברא לדעתי הצדק עמכם, ואולם בגמ' דימוהו להקדש, ומסברא היה נראה גם בהקדש דאינו אלא מייחדה לגבוה וממילא אסור על כל העולם. אך הר"ן בנדרים לכל אורך הפרק הראשון, וכן עוד ראשונים שם כותבים בזה דברים אחרים. ומבארים א...
על ידי יחצאל
29 אפריל 2020, 09:26
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

ונחשבת קנין כספו לאכילה בתרומה ולעניין קורבה להיפסל לעדות כמבואר בסנהדרין כ"ח: עיין הודעה לעיל, שדעת רש"י שלא חשובה קניין כספו אלא משום שנקנית בכסף. כבר העיר אבי עזרי שאינו כן, שהרי אוכלת גם כשנקנית בשטר וביאה, ורש"י כת' הטעם משום שהוקשו הוויות להדדי, ולא מובן מה שייך היקש על כזה דבר, אם נאמר שרק מ...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 18:08
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

אז אל"ף, לא ברור שזה סימטרי. אם יתברר הדבר, שנכון מה שאני חושב, ואצל הישמעאלים רק הבעל יכול לגרש באופן כזה, אז א"כ זה דומה לשלנו, רק שבדידן צריך גט, ובדידהו מספיקה אמירה בפה.  ובי"ת, מה רצית ללמוד בכלל מן העכו"ם הלא כל דין ב"נ תלוי בנימוסיהם. למשל, אם אצל הנוצרים יחליטו הבעל ואישה להתגרש באמירה, וי...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 18:00
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

לא כל כך הצלחתי להבין. אתה מדבר על אישות שכבר קיימת, כמו למשל מנהג הישמעאלים לומר ג"פ מגורשת (מתאר לעצמי שרק הבעל יכול לעשות זאת בנימוסיהם )? כן, הדין הוא שישראל שיש לו אשה אינו יכול להוציא אותה אלא בגט, והדין (של התורה) בגוי שיש לו אשה שכל זמן שהם נשואים יש איסור של ודבק באשתו ולא באשת חברו (עי' ת...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 17:48
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

תיארתי לעצמי שאולי לזה אתה מתכוון. אבל זה ברור שאין לה אישות מבלעדי אישה. רק זה שהוא קונה אותה בכך, ולא היא קונה אותו, הוא כי גברא לבי תרי חזיא, אך אתתא לבי תרי לא חזיא זה לאו דווקא מצד האשה, יש חילוק בסיסי בין ישראל לגוי כפי שהירושלמי מעמיד בריש קידושין, שבישראל בין הבעל ובין האשה אינם יכולים לבטל...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 17:42
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

מה פירוש לא יכולה לברוח. וכי מי מעכב בעדה. וכי אם תברח ארוסה עד אפסי ארץ, יכולים לרדוף ולהחזירה.  זה סתם ביטוי, הכוונה היא שאם היא מחליטה לעזוב האישות מתבטלת, וכבר אין בה איסור של ודבק באשתו ולא באשת חברו תיארתי לעצמי שאולי לזה אתה מתכוון. אבל זה ברור שאין לה אישות מבלעדי אישה. רק זה שהוא קונה אותה...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 17:36
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

וכ"כ הר"ן-- להצריכה גט. ובמאירי באריכות יתירה שרק לענין זה קנאה וכל שאר העניינים עדיין אינם חלים. אין כזה קנין לעניין זה שאחרים לא יקנו אותה, מה שאחרים לא קונים אותה זה בגלל שלו יש אותה, ומה שהר"ן מביא להצריכה גט הכוונה היא שהקנין מחייב אותה והיא לא יכולה סתם לברוח, (בניגוד לאישות של עכו"ם שאינה צר...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 17:32
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

מה אדם קונה בקנין קידושין הרי אסורה לו לבוא עליה? דאסר לה אכו"ע כהקדש. שלא יוכלו כו"ע לקדש אותה.  וכ"כ הר"ן-- להצריכה גט. ובמאירי באריכות יתירה שרק לענין זה קנאה וכל שאר העניינים עדיין אינם חלים. אין כזה קנין לעניין זה שאחרים לא יקנו אותה, מה שאחרים לא קונים אותה זה בגלל שלו יש אותה, ומה שהר"ן מביא...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 17:29
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

אחד הבנים כתב:
28 אפריל 2020, 17:19
העולם החרדי כתב:
26 אפריל 2020, 13:18
מה אדם קונה בקנין קידושין הרי אסורה לו לבוא עליה?


אסורה לו? הבועל ארוסתו בבית חמיו אינו איסור דאורייתא.
והאיסור הוא מדין כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה והוא תקנת חכמים של ברכת חתנים שתעכבו מלבעול.
ועיין רש"י כתובות ז: ד"ה ואסר, מפורש כן.
 
הרשב"א כתובות שם מביא מהראב"ד שאסורה מדאורייתא.
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 14:03
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 08#p620008
מאמר ארוך מאוד על קנין קידושין.
יש בו הרבה חומר בנושא המדובר. (קראתי מקופיא ונראה מקיף מאוד).
על ידי יחצאל
26 אפריל 2020, 13:58
פורום: קידושין
נושא: קנין קידושין
תגובות: 57
צפיות: 508

Re: קנין קידושין

מלחמה היא שלום
חירות היא עבדות
בערות היא כח
:)
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 17:29
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 260
צפיות: 5696

Re: סיפורים שלא היו

השאלה אינה מובנת כי הקנאה לגזלן עצמו מהני אמנם הלשון של מחילה צ"ב, דלכאו' צ"ל לך חזק וקני וכיו"ב, ואם מהני זה מדין יאוש דל"מ מאחר דאתא לידי' באיסורא. וכי יש קפידא על הלשון  ואם אומר לשון מחילה לא יועיל  זאת מלבד שי"ל שהמספר לא הקפיד על הלשון  מלבד זאת לא הבנתי נניח שהגזלן לא זכה בגזילה  ועל כל פנים...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 08:29
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אתה יכול לחלוק עליו בענין חיפוש רצון קדום אבל אל תעמיס בדבריו את רצונות אלו נשמח אם תשתף אותנו בהשגותיך על דבריו [נצא מתוך נקודת הנחה דודאי הכיר הרב שרייבר את טעמי המצוות להראשונים, וכן הסוגיא דטעמא דקרא], מפני מה הדברים חסרי טעם, מה עוד שהרי בסוף תמיד נגיע לרצון ראשוני בלא טעם המקביל ללמה האש שורפ...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 08:21
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אני ממש מצטער - א. הרב מעולם לא אמר "שהדין יוצר את הטומאה", אלא כפי שהסביר ידידך הרב איתמר לוי שליט"א שהמושג הינו מושג קיים והתורה קובעת את גבולותיו [טעויותיו של הרב בינה להשכיל בדברי הרב הם אשר הובילו כאן חלק נרחב מהדיון שהבינו שהדין היינו דיני ההרחקה הוא יוצר את היחס של הטומאה, וע"כ כדאי להסתכל ב...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 02:23
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

כמש"כ לעיל המושג קביעת יחס לדעתי ענינו שכשם שבכל תרבות ישנם יחסים שונים לכל מיני דברים, וכמו"כ יחסי הריחוק והמיאוס משתנים בין תרבות לתרבות, בזה באה תורה לקבוע לישראל את היחס הנכון, וזהו משפטנו שכך נתייחס אל המציאות, רק שעצם המושג יחס של ריחוק ומאיסות באופן כללי הוא מושג קיים, הנידון על "הענין" של ה...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 02:19
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אני ממש מצטער - א. הרב מעולם לא אמר "שהדין יוצר את הטומאה", אלא כפי שהסביר ידידך הרב איתמר לוי שליט"א שהמושג הינו מושג קיים והתורה קובעת את גבולותיו [טעויותיו של הרב בינה להשכיל בדברי הרב הם אשר הובילו כאן חלק נרחב מהדיון שהבינו שהדין היינו דיני ההרחקה הוא יוצר את היחס של הטומאה, וע"כ כדאי להסתכל ב...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 01:59
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אין שאלה מופשטת על עיניה של תורה, הנושא הוא ששרץ טמא לעם ישראל שקיבל את התורה, והצורה שז מהיה אצלם דבר טמא זה ע"י שציוותה התורה על טומאת שרץ. (השאלה למה היא לא אמרה את זה במשפט אחד לא להכניס שרץ למקדש כי הוא טמא? זה בל"ה שאלה, נניח שהתורה רק באה לספר לנו ששרץ טמא למה לא סיפרה את זה באופן החסכוני הז...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 01:39
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

לא הבנתי. אם מן הראוי לא להכנס עם שרץ למקדש. אז בשביל מה צריכים ליצור דבר נוסף בשביל להזהירנו על כך. התורה לא רק באה לומר ציווי לא להכניס שרץ למקדש, אלא שזו טומאה, הדרך לקבוע שדבר כזה יהיה טמא הוא ע"י ציווי על טומאת שרץ. אני לא מבין מה אתה כותב  אם בעיניה של תורה לא ראוי להכנס עם השרץ למקדש כי הוא ...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 01:28
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

מה לא מובן, אפילו אם נניח שהעניין של התורה הוא שבסוף לא ייכנסו לבית המקדש צריך שהבסיס יהיה על זה שהאדם טמא, וכדי ששרץ יהיה טמא צריך שהאדם יהיה מוזהר על זה, לא אזהרה של ציווי לא לגעת בשרץ, אלא אזהרה על עצם המציאות ששרץ טמא. לא הבנתי. אם מן הראוי לא להכנס עם שרץ למקדש. אז בשביל מה צריכים ליצור דבר נו...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 01:19
פורום: בית המדרש
נושא: מהות הטומאה - מה זה טומאה?
תגובות: 212
צפיות: 2269

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

האיש וההגדה כתב:
21 אפריל 2020, 01:09
מה הצד שטומאה זה מצריות???
מה הצד שלא?
 

עבור לחיפוש מתקדם