החיפוש הניב 1218 תוצאות

על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 03:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

על נשים וסומא אני מוכן להתווכח . אבל מי שלא שבע, וכי יש בזה חפצא דמצווה ? וכי גם מי שלא אכל כלל יש בברכת המזון שלו חפצא דמצווה?? כן, גם מי שלא אכל יש כאן חפצא דמצוה אלא שאינו מחוייב, דהרי לא שייך ערבות לקרותו מחוייב אף שלא אכל. והוי כמו כל אינו מחוייב. ואם חייב מדרבנן יכול להוציא. דברים משונים מאוד...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 03:07
פורום: בית המדרש
נושא: מה כוונת הפרי מגדים?
תגובות: 23
צפיות: 254

Re: מה כוונת הפרי מגדים?

א. לא הבנתי איך זה קשור לתוס'. ב. כבר כתבת דעתך למעלה, אך אני הקשיתי ב' קושיות בדברי התוס' לדבריך, הא' למה הזכירו שומע כעונה כלל, והב' למה כתבו דהי' שם דיבור, ותמוה מאד לפרש התוס' כדבריך. א. קשור לשאלתך, למה הוצרכו תוספות לשומע כעונה ולא אמרו מצד הרהור כדיבור. על שאלה א עניתי באות א, ועל שאלה ב כוו...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

הסיבה ששוטה שאכל מצה אינו פטור כשנשתפה ,הוא משום שאכילת שוטה לאו חפצא דאכילת מצה היא, וה"ה נשים וסומא שכיון שאינם חייבים אין במעשיהם חפצא דמצוה אף לדעת ר"ת שמברכים עליה. ודברי רבינו טוביה מוכרחים כדברי ,שהרי הוכיח מהא דאוכל כזית שחייב בברכת המזון מדרבנן, מוציא את מי שאכל כדי שביעה שחייב מדאורייתא, ...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:55
פורום: בית המדרש
נושא: מה כוונת הפרי מגדים?
תגובות: 23
צפיות: 254

Re: מה כוונת הפרי מגדים?

אכן תוס' ורש"י חולקים בזה זה לשון התוס', כדאשכחן בסיני פירוש אף ע''ג דכדבור דמי לענין שיצא מ''מ לאו כדבור דמי לענין שיהא בעל קרי אסור להרהר כדאשכחן בסיני דהיה שם דבור והיו צריכין לטבול ואע''פ שהיו שותקין שומע כעונה עכ''ל. ואיני מבין איך שייך לבאר דברי התוס' כרבינו ניסים, הלא כתבו להדיא דשומע כעונה,...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לדברי ,ראיתו היא משום שכיון שבשביל להוציא צריך שם מעשה של בר חיובא, שהרי כל שאינו חייב אינו מוציא את הרבים ידי חובתו, וע"ז הוא אומר שכיון שיש כאן שם מעשה מצווה דרבנן יש לו משמעות מדאורייתא, והרי זה ממש כמו קידוש שכיון שיש לזה שם שבת דרבנן ,מהני נמי אדאורייתא . אבל לדברך איני מבין, מה באמת הסיבה שע"...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:37
פורום: בית המדרש
נושא: מה כוונת הפרי מגדים?
תגובות: 23
צפיות: 254

Re: מה כוונת הפרי מגדים?

אכן תוס' ורש"י חולקים בזה זה לשון התוס', כדאשכחן בסיני פירוש אף ע''ג דכדבור דמי לענין שיצא מ''מ לאו כדבור דמי לענין שיהא בעל קרי אסור להרהר כדאשכחן בסיני דהיה שם דבור והיו צריכין לטבול ואע''פ שהיו שותקין שומע כעונה עכ''ל. ואיני מבין איך שייך לבאר דברי התוס' כרבינו ניסים, הלא כתבו להדיא דשומע כעונה,...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

החילוק בינינו, שלדעתי מה שצריך זה להיות מחויב בדבר כדי שיוכל לפטור את עצמו או את אחרים, וסובר הר''ט שמועיל מה שמחוייב מדרבנן גם בסומא וגם בשבת. אבל אתה סובר שלענין קידוש בשונה מהבדלה צריך 'שם שבת', ומועיל שם שבת מדרבנן. ולפי דבריך אין מובן כל כך השייכות לסומא. מש''כ שאין לחלק בזה בין דאורייתא לדרבנ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 21:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אני לא יודע מה יהיה דעת רבינו טוביה האם הפטור לגמרי יכול להוציא החייב מדאורייתא או דבעינן דוקא חיוב דרבנן. אך גם אם נימא כדבריך, היינו דוקא בקידוש היום דאורייתא, אבל הבדלה דרבנן יכול לפטור עצמו גם כשאינו חייב בכלל. וכבר כתבתי חילוק זה למעלה. מה שאני מביא ראיה מהבדלה הוא שכמו שלענין יציאתו מהני פלג ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 21:00
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: אוצר החכמה או אוצרות התורה אוצרות השו"ת
תגובות: 13
צפיות: 1489

Re: אוצר החכמה או אוצרות התורה אוצרות השו"ת

נוביק כתב:
דרומאי כתב:לענ''ד אוצרות התורה הרבה יותר ידידותית למשתמש הישיבתי-חרדי, כמו''כ שירות הלקוחות שלהם יותר אדיב וזמין במקרה של תקלה
לא מכיר את שירות אוצרות התורה אבל של אוצר החכמה הוא מעולה.
לא מסכים בכלל.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 20:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לא הבנתי מה אתה רוצה. רבינו טוביה תולה את הענין בכך שחייב מדרבנן, מפורש בדבריו שאם לא היה חייב מדרבנן לא היה יכול לצאת, ואם נימא שגם כשהוא לא חייב כלל יכול לצאת ע"י דין יציאתו וכמו"כ גם בכניסתו, מה בכך שהוא רק חיוב דרבנן,ס"ס יוצא אף שאינו חייב אין כאן שום ראיה למה שבא הוכיח שדרבנן מהני לדאורייתא. א...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 20:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לא הבנת. הדין הוא שאפשר לעשות הבדלה מפלג המנחה ולמעלה, למרות שעדיין שבת. מוכח מכאן שלא צריך להגיע לתוספת כדי שיתקיים דין 'ביציאתו'. וה''ה ל'בכניסתו'. הבנתי מצוין ,אתה לא הבנת . הבדלה מכיון שהיא בצאת השבת א"כ מפלג המנחה שמתחיל היום להסתלק יש כאן משמעות של יציאה ,אבל לא קידוש שצריך להיות היום כבר קיי...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 20:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אף אני לא אֹמַר 'לעשות שמיעה כדיבור', אלא 'לעשות שמיעה כענייה'. כלומר, מן התורה - העונה 'אמן' הרי הוא כמוציא ברכה מפיו, שנאמר 'ואמרה האשה אמן אמן'; ואמרו חכמים: הקשבה לבדה בשימת לב - כמוה כעניית אמן. שומע – כעונה. מאיפה לך הבנה זו ? לשון אחר איפה מצאת שבענית אמן יוצאים אף בלי דין שומע כעונה מלבד לע...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

מאיפה המצאת את זה ? קידוש צריך להיות בשבת, כל המושג של פלג המנחה הוא, שזה זמן הראוי לתוספת אם ישנה ,אבל אם אין תוספת, אין לזה שום משמעות . הבאתי ראיה מהבדלה, תתמודד עם הראיה. אין שום שייכות להבדלה . הבדלה היא בצאת השבת, צאת השבת הפירוש הוא בהכרח אחרי שתיגמר השבת , שהרי בעוד שהשבת נמצאת אין כאן עדיי...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

האחד בא לגור כתב: מאיפה המצאת את זה ?
קידוש צריך להיות בשבת,
כל המושג של פלג המנחה הוא, שזה זמן הראוי לתוספת אם ישנה ,אבל אם אין תוספת, אין לזה שום משמעות .
הבאתי ראיה מהבדלה, תתמודד עם הראיה.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:29
פורום: פורים
נושא: משנכנס אדר מרבין בשמחה
תגובות: 4
צפיות: 124

Re: משנכנס אדר מרבין בשמחה

בן של רב כתב:זה גם לחומרא - בחודש אב...
גזור ושמור
בתפילה שעד אז לא יהיה למעשה
ודאי שלא. באב אין חיוב למעט בשמחה רק מר''ח ועד התענית כדמפורש בגמרא ובשו''ע.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:11
פורום: סידור התפילה
נושא: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה
תגובות: 46
צפיות: 587

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

יש לו הקפדה לא לומר בתפילה מילים שלא מעודכנות כגון 'שתעלנו בשמחה לארצנו' וכל כיו"ב מה שלא מתאים ממש להווה הוא טוען שזה דובר שקרים לא יכון לנגד עיני חצוף פורץ גדר ישכנו נחש, והרי הוא מעצמו בשמתא וארור. אין משנים נוסח התפילה מעצמנו ויש לנו לתרץ הנוסח שלנו באופן שיתאים לזמננו. ובמקרה שהבאת יש לתרץ בקל...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אני התייחסתי לשומע כעונה, לא לקידוש מבעו''י. זה ודאי שהקידוש מבעו''י הוא קידוש דאורייתא, ועם זאת חיובו הוא רק מדרבנן, ועל זה כתב רבינו טוביה דמחוייב מדרבנן יכול להוציא מי שחייב מדאורייתא. ומ''מ הקידוש עצמו שעושה הוא קידוש דאורייתא. .[/b] למה זה קידוש דאורייתא ? וכי אחד שעושה קידוש ביום שישי, שם קיד...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 09:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לא ביהלתי על פי. אם לעומת חד מקמאי שכותב דברים מפורשים: בההוא קידוש דמקדש מבעוד יום, דאינו אלא מדרבנן, נפיק קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר שתחשך עונים ואומרים: מופקע ביותר. רבנן אינם יכולים לתקן שיצאו ידי חובת המצוה דאורייתא במה שמדאורייתא אין יוצאים הרעיון מתבהל. אני התייחסתי לשומע כעונה, לא לקידוש מ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 01:10
פורום: הפורום שלנו
נושא: לשכנע פותח פורום
תגובות: 18
צפיות: 545

Re: לשכנע פותח פורום

כל עוד לפורום החדש אין אפליקציה, עדיין חלק גדול מהציבור יעדיף את הפורום הזה, ויהיה נוכח רק בו.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 00:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

מופקע ביותר. רבנן לא יכולים לתקן שיצאו ידי חובת המצוה דאורייתא, המצות הדאורייתא אינם בידם. רבנן יכולים לבטל מ''ע בשוא''ת, אך לא לתקן שיצאו ידי חובה במה שמדאורייתא אין יוצאים. אל תבהל על פיך! כלום דברי רבינו טוביה, שכתב: נפיק בההוא קידוש דמקדש מבעוד יום, דאינו אלא מדרבנן, קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 00:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם
תגובות: 15
צפיות: 236

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

מי אני שאפרש את דברי הרב שטיינמן א. אתה אומר שכבר היה חלק גדול מהסכום האם לדעתך אם לא היה לו בכלל גם הרב שטיינמן היה אומר לו להתחייב על סכום כזה? כאחד ששאל את הרב שטיינמןכמה וכמה שאלות בעניני פרנסה. הוא היה טופס מאוד מי היהודי שלפניו וכנראה הבין שזה רק עוד תוספת מאמץ מצד הנותן. הרב שטיינמן היה גדול...
על ידי דרומאי
03 פברואר 2019, 09:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 545

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אם זה דרבנן איך אפשר להוציא בברכת המזון שהיא חיוב דאורייתא? אכן הרבה אחרונים כתבו סברא זו אך לא מופקע לומר מסברא דהוי דרבנן והם תיקנו שזה יועיל לדאוריתא והתורה ציוותה שנשמע בקולם וכו וכידוע מופקע ביותר. רבנן לא יכולים לתקן שיצאו ידי חובת המצוה דאורייתא, המצות הדאורייתא אינם בידם. רבנן יכולים לבטל מ...
על ידי דרומאי
03 פברואר 2019, 09:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם
תגובות: 15
צפיות: 236

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

מי אני שאפרש את דברי הרב שטיינמן א. אתה אומר שכבר היה חלק גדול מהסכום האם לדעתך אם לא היה לו בכלל גם הרב שטיינמן היה אומר לו להתחייב על סכום כזה? כאחד ששאל את הרב שטיינמןכמה וכמה שאלות בעניני פרנסה. הוא היה טופס מאוד מי היהודי שלפניו וכנראה הבין שזה רק עוד תוספת מאמץ מצד הנותן. הרב שטיינמן היה גדול...
על ידי דרומאי
03 פברואר 2019, 00:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם
תגובות: 15
צפיות: 236

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

הנה כיום מצוי מאד שהורים שמחתנים את ילדיהם נאנקים תחת החובות, אבל הבנים לא תמיד שמים לב לענין, ולא מעבירים להם לכל הפחות מעשרות מהכנסותיהם. וראוי לעורר על הדבר, את מה שכתב החתם סופר ביורה דעה סימן רכט: "נשאול נשאלתי מההוא מרבנן דדחיקא שעתא טובא לאבותיו, והמה מכובדים בני טובים ואינם יכולים להתפרנס ...
על ידי דרומאי
02 פברואר 2019, 22:17
פורום: הפורום שלנו
נושא: לשכנע פותח פורום
תגובות: 18
צפיות: 545

Re: לשכנע פותח פורום

פרלמן משה כתב:דרך השטן לחבל בכל דבר טוב, עד שהפורום דנן זוכה להתפתח, קפץ אחד לפתוח פורום תורני נוסף, למה?
מהו הפורום החדש? והאם יש לו גם אפליקציה?
על ידי דרומאי
02 פברואר 2019, 21:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה במשכיר ודין תורה
תגובות: 9
צפיות: 139

Re: מעשה במשכיר ודין תורה

לענ''ד נראה שאף אם הי' מודה שאמר לו כן ומיהו משטה הייתי בך גם היה זוכה בדין, ולכן ודאי חייב השוכר לשלם אף שיודע האמת.
ומ''מ השאלה במקומה באופן כללי, מי שיודע שב''ד פסקו הדין על סמך שקר האם חייב לשלם כשיכול להשתמט.
על ידי דרומאי
02 פברואר 2019, 21:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ערבוב סוכר בתה בשבת
תגובות: 2
צפיות: 46

Re: ערבוב סוכר בתה בשבת

פרלמן משה כתב:נודע לי שיש מחמירים שלא לערב הסוכר בתה בש"ק, אולי משום חשש מוליד? אשמח לפרטים.
כמדומה שבספרו של הרב פאלק ממנשסתר (איני זוכר את שם הספר) מחמיר בזה וסובר שכמו לענין קרח אסרו לרסקו בידים אפילו בתוך המשקה ה''ה כאן, ולכן מתיר רק לערות התה על הסוכר ולא לערבב. ור' עזריאל אויערבך אינו חושש לזה.
על ידי דרומאי
01 פברואר 2019, 11:34
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 971
צפיות: 27112

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה מס' 91

איך יכול להיות בשר בהמה טמאה (שאין בה סימני טהרה) שהותר לאכילה גם בלי פיקוח נפש. מי שאין לו במה להתענג בשבת, ולמ"ד חצי שיעור מותר, יקיים מצווה מדברי קבלה וקראת לשבת עונג ויעבור על חצי שיעור ד"א חס ושלום! ישתקע הדבר ולא יאמר וק"ו שלא יכתב. ידוע כמה נתמרמר אותו זקן בעל ה'ערוך השלחן' על סברא כעין זו.
על ידי דרומאי
01 פברואר 2019, 11:26
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: רובע עצמות
תגובות: 5
צפיות: 86

Re: רובע עצמות

שאלה טובה. וצ''ל שכך נאמרה ההלכה רובע עצמות, ורק דלב''ש עצם אחת לא גרע ולב''ה גרע