החיפוש הניב 1222 תוצאות

על ידי דרומאי
14 אוגוסט 2019, 01:16
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק
תגובות: 22
צפיות: 620

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

לא זוכר על מי מסופר זאת, אבל אחד מגדולי ישראל היה לומד בתשעה באב ואמר שהוא רוצה לטעום טעם גיהנם שמקבלים על לימוד תורה (אולי מדובר ברוגעצובער) החזון איש כעס על הסיפור הזה  לא כעס, ח''ו הוא רק אמר שהגהינם על העבירה הזאת הוא אותו גהינם שעל כל העבירות... ובאמת לא כך הי' המעשה, אלא כמו שביארתי בהודעה הק...
על ידי דרומאי
14 אוגוסט 2019, 01:11
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק
תגובות: 22
צפיות: 620

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

כמדו׳ שהסיפור הוא שאמר שכדאי היא התורה לסבול עלי׳  גיהנום, ולפ"ז הקו׳ סרה הקושיה לא סרה. כי אם ה' אמר לא לעשות דבר, הרי הוא שופט הארץ ואם הגיהינום לא מיירא אותו מלעבור על דבריו, אז מה טעם בכלל במשפט הזה. ומ"מ מסתמא לא יזכה לשלימות אם לא חושב מה רצון ה' ולא מה נוח לו. נמצא שאולי הגיהנום יצער אותו פח...
על ידי דרומאי
14 אוגוסט 2019, 00:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לערב דבר מר במים בצום
תגובות: 6
צפיות: 192

Re: לערב דבר מר במים בצום

נבשר כתב:
14 אוגוסט 2019, 00:20
דרומאי כתב:
13 אוגוסט 2019, 15:23
ולא זו בלבד, אלא ששתיית דבר מר ביוה''כ כיון שהוא רק דרבנן מותר אפילו לחולה שאין בו סכנה, אם נחלה כל גופו ונפל למשכב. משא''כ חצי שיעור של מים טובים, שאסור מדאורייתא ולא הותר אלא בחשש סכנה (שמעתי מר' עזריאל).
ברוך שובך, הרבה זמן לא היית פה.

אני תלוי במכשיר ה'הדרן', שהוא תלוי על בלימה...
על ידי דרומאי
13 אוגוסט 2019, 15:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לערב דבר מר במים בצום
תגובות: 6
צפיות: 192

Re: לערב דבר מר במים בצום

שמעתי מהגאון ר' יעקב מאיר שטרן שביו"כ מי שצריך לאכול חצי שיעור, אם ביכולתו מוטב שישתה דבר מר ואפי' אם בזה ישתה כשיעור (אולי אמר שהוא ודאי דרבנן). כמדומה שאמר שאם יקח 10 תמציות תה לתוך כוס יהיה ודאי מר ולא זו בלבד, אלא ששתיית דבר מר ביוה''כ כיון שהוא רק דרבנן מותר אפילו לחולה שאין בו סכנה, אם נחלה כ...
על ידי דרומאי
13 אוגוסט 2019, 15:20
פורום: דעת דורות
נושא: רבנים שמשיבים למכתבים
תגובות: 14
צפיות: 754

Re: רבנים שמשיבים למכתבים

ר' עזריאל עונה לשאלות בהלכה בקצרה ע''ג גלויה
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 03:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

על נשים וסומא אני מוכן להתווכח . אבל מי שלא שבע, וכי יש בזה חפצא דמצווה ? וכי גם מי שלא אכל כלל יש בברכת המזון שלו חפצא דמצווה?? כן, גם מי שלא אכל יש כאן חפצא דמצוה אלא שאינו מחוייב, דהרי לא שייך ערבות לקרותו מחוייב אף שלא אכל. והוי כמו כל אינו מחוייב. ואם חייב מדרבנן יכול להוציא. דברים משונים מאוד...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 03:07
פורום: בית המדרש
נושא: מה כוונת הפרי מגדים?
תגובות: 23
צפיות: 603

Re: מה כוונת הפרי מגדים?

א. לא הבנתי איך זה קשור לתוס'. ב. כבר כתבת דעתך למעלה, אך אני הקשיתי ב' קושיות בדברי התוס' לדבריך, הא' למה הזכירו שומע כעונה כלל, והב' למה כתבו דהי' שם דיבור, ותמוה מאד לפרש התוס' כדבריך. א. קשור לשאלתך, למה הוצרכו תוספות לשומע כעונה ולא אמרו מצד הרהור כדיבור. על שאלה א עניתי באות א, ועל שאלה ב כוו...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

הסיבה ששוטה שאכל מצה אינו פטור כשנשתפה ,הוא משום שאכילת שוטה לאו חפצא דאכילת מצה היא, וה"ה נשים וסומא שכיון שאינם חייבים אין במעשיהם חפצא דמצוה אף לדעת ר"ת שמברכים עליה. ודברי רבינו טוביה מוכרחים כדברי ,שהרי הוכיח מהא דאוכל כזית שחייב בברכת המזון מדרבנן, מוציא את מי שאכל כדי שביעה שחייב מדאורייתא, ...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:55
פורום: בית המדרש
נושא: מה כוונת הפרי מגדים?
תגובות: 23
צפיות: 603

Re: מה כוונת הפרי מגדים?

אכן תוס' ורש"י חולקים בזה זה לשון התוס', כדאשכחן בסיני פירוש אף ע''ג דכדבור דמי לענין שיצא מ''מ לאו כדבור דמי לענין שיהא בעל קרי אסור להרהר כדאשכחן בסיני דהיה שם דבור והיו צריכין לטבול ואע''פ שהיו שותקין שומע כעונה עכ''ל. ואיני מבין איך שייך לבאר דברי התוס' כרבינו ניסים, הלא כתבו להדיא דשומע כעונה,...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לדברי ,ראיתו היא משום שכיון שבשביל להוציא צריך שם מעשה של בר חיובא, שהרי כל שאינו חייב אינו מוציא את הרבים ידי חובתו, וע"ז הוא אומר שכיון שיש כאן שם מעשה מצווה דרבנן יש לו משמעות מדאורייתא, והרי זה ממש כמו קידוש שכיון שיש לזה שם שבת דרבנן ,מהני נמי אדאורייתא . אבל לדברך איני מבין, מה באמת הסיבה שע"...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:37
פורום: בית המדרש
נושא: מה כוונת הפרי מגדים?
תגובות: 23
צפיות: 603

Re: מה כוונת הפרי מגדים?

אכן תוס' ורש"י חולקים בזה זה לשון התוס', כדאשכחן בסיני פירוש אף ע''ג דכדבור דמי לענין שיצא מ''מ לאו כדבור דמי לענין שיהא בעל קרי אסור להרהר כדאשכחן בסיני דהיה שם דבור והיו צריכין לטבול ואע''פ שהיו שותקין שומע כעונה עכ''ל. ואיני מבין איך שייך לבאר דברי התוס' כרבינו ניסים, הלא כתבו להדיא דשומע כעונה,...
על ידי דרומאי
05 פברואר 2019, 02:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

החילוק בינינו, שלדעתי מה שצריך זה להיות מחויב בדבר כדי שיוכל לפטור את עצמו או את אחרים, וסובר הר''ט שמועיל מה שמחוייב מדרבנן גם בסומא וגם בשבת. אבל אתה סובר שלענין קידוש בשונה מהבדלה צריך 'שם שבת', ומועיל שם שבת מדרבנן. ולפי דבריך אין מובן כל כך השייכות לסומא. מש''כ שאין לחלק בזה בין דאורייתא לדרבנ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 21:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אני לא יודע מה יהיה דעת רבינו טוביה האם הפטור לגמרי יכול להוציא החייב מדאורייתא או דבעינן דוקא חיוב דרבנן. אך גם אם נימא כדבריך, היינו דוקא בקידוש היום דאורייתא, אבל הבדלה דרבנן יכול לפטור עצמו גם כשאינו חייב בכלל. וכבר כתבתי חילוק זה למעלה. מה שאני מביא ראיה מהבדלה הוא שכמו שלענין יציאתו מהני פלג ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 21:00
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: אוצר החכמה או אוצרות התורה אוצרות השו"ת
תגובות: 17
צפיות: 2873

Re: אוצר החכמה או אוצרות התורה אוצרות השו"ת

נוביק כתב:
דרומאי כתב:לענ''ד אוצרות התורה הרבה יותר ידידותית למשתמש הישיבתי-חרדי, כמו''כ שירות הלקוחות שלהם יותר אדיב וזמין במקרה של תקלה
לא מכיר את שירות אוצרות התורה אבל של אוצר החכמה הוא מעולה.
לא מסכים בכלל.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 20:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לא הבנתי מה אתה רוצה. רבינו טוביה תולה את הענין בכך שחייב מדרבנן, מפורש בדבריו שאם לא היה חייב מדרבנן לא היה יכול לצאת, ואם נימא שגם כשהוא לא חייב כלל יכול לצאת ע"י דין יציאתו וכמו"כ גם בכניסתו, מה בכך שהוא רק חיוב דרבנן,ס"ס יוצא אף שאינו חייב אין כאן שום ראיה למה שבא הוכיח שדרבנן מהני לדאורייתא. א...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 20:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לא הבנת. הדין הוא שאפשר לעשות הבדלה מפלג המנחה ולמעלה, למרות שעדיין שבת. מוכח מכאן שלא צריך להגיע לתוספת כדי שיתקיים דין 'ביציאתו'. וה''ה ל'בכניסתו'. הבנתי מצוין ,אתה לא הבנת . הבדלה מכיון שהיא בצאת השבת א"כ מפלג המנחה שמתחיל היום להסתלק יש כאן משמעות של יציאה ,אבל לא קידוש שצריך להיות היום כבר קיי...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 20:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אף אני לא אֹמַר 'לעשות שמיעה כדיבור', אלא 'לעשות שמיעה כענייה'. כלומר, מן התורה - העונה 'אמן' הרי הוא כמוציא ברכה מפיו, שנאמר 'ואמרה האשה אמן אמן'; ואמרו חכמים: הקשבה לבדה בשימת לב - כמוה כעניית אמן. שומע – כעונה. מאיפה לך הבנה זו ? לשון אחר איפה מצאת שבענית אמן יוצאים אף בלי דין שומע כעונה מלבד לע...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

מאיפה המצאת את זה ? קידוש צריך להיות בשבת, כל המושג של פלג המנחה הוא, שזה זמן הראוי לתוספת אם ישנה ,אבל אם אין תוספת, אין לזה שום משמעות . הבאתי ראיה מהבדלה, תתמודד עם הראיה. אין שום שייכות להבדלה . הבדלה היא בצאת השבת, צאת השבת הפירוש הוא בהכרח אחרי שתיגמר השבת , שהרי בעוד שהשבת נמצאת אין כאן עדיי...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

האחד בא לגור כתב: מאיפה המצאת את זה ?
קידוש צריך להיות בשבת,
כל המושג של פלג המנחה הוא, שזה זמן הראוי לתוספת אם ישנה ,אבל אם אין תוספת, אין לזה שום משמעות .
הבאתי ראיה מהבדלה, תתמודד עם הראיה.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:29
פורום: פורים
נושא: משנכנס אדר מרבין בשמחה
תגובות: 4
צפיות: 261

Re: משנכנס אדר מרבין בשמחה

בן של רב כתב:זה גם לחומרא - בחודש אב...
גזור ושמור
בתפילה שעד אז לא יהיה למעשה
ודאי שלא. באב אין חיוב למעט בשמחה רק מר''ח ועד התענית כדמפורש בגמרא ובשו''ע.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:11
פורום: סידור התפילה
נושא: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה
תגובות: 46
צפיות: 1336

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

יש לו הקפדה לא לומר בתפילה מילים שלא מעודכנות כגון 'שתעלנו בשמחה לארצנו' וכל כיו"ב מה שלא מתאים ממש להווה הוא טוען שזה דובר שקרים לא יכון לנגד עיני חצוף פורץ גדר ישכנו נחש, והרי הוא מעצמו בשמתא וארור. אין משנים נוסח התפילה מעצמנו ויש לנו לתרץ הנוסח שלנו באופן שיתאים לזמננו. ובמקרה שהבאת יש לתרץ בקל...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 19:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אני התייחסתי לשומע כעונה, לא לקידוש מבעו''י. זה ודאי שהקידוש מבעו''י הוא קידוש דאורייתא, ועם זאת חיובו הוא רק מדרבנן, ועל זה כתב רבינו טוביה דמחוייב מדרבנן יכול להוציא מי שחייב מדאורייתא. ומ''מ הקידוש עצמו שעושה הוא קידוש דאורייתא. .[/b] למה זה קידוש דאורייתא ? וכי אחד שעושה קידוש ביום שישי, שם קיד...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 09:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

לא ביהלתי על פי. אם לעומת חד מקמאי שכותב דברים מפורשים: בההוא קידוש דמקדש מבעוד יום, דאינו אלא מדרבנן, נפיק קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר שתחשך עונים ואומרים: מופקע ביותר. רבנן אינם יכולים לתקן שיצאו ידי חובת המצוה דאורייתא במה שמדאורייתא אין יוצאים הרעיון מתבהל. אני התייחסתי לשומע כעונה, לא לקידוש מ...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 01:10
פורום: הפורום שלנו
נושא: לשכנע פותח פורום
תגובות: 18
צפיות: 908

Re: לשכנע פותח פורום

כל עוד לפורום החדש אין אפליקציה, עדיין חלק גדול מהציבור יעדיף את הפורום הזה, ויהיה נוכח רק בו.
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 00:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

מופקע ביותר. רבנן לא יכולים לתקן שיצאו ידי חובת המצוה דאורייתא, המצות הדאורייתא אינם בידם. רבנן יכולים לבטל מ''ע בשוא''ת, אך לא לתקן שיצאו ידי חובה במה שמדאורייתא אין יוצאים. אל תבהל על פיך! כלום דברי רבינו טוביה, שכתב: נפיק בההוא קידוש דמקדש מבעוד יום, דאינו אלא מדרבנן, קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר...
על ידי דרומאי
04 פברואר 2019, 00:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם
תגובות: 15
צפיות: 541

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

מי אני שאפרש את דברי הרב שטיינמן א. אתה אומר שכבר היה חלק גדול מהסכום האם לדעתך אם לא היה לו בכלל גם הרב שטיינמן היה אומר לו להתחייב על סכום כזה? כאחד ששאל את הרב שטיינמןכמה וכמה שאלות בעניני פרנסה. הוא היה טופס מאוד מי היהודי שלפניו וכנראה הבין שזה רק עוד תוספת מאמץ מצד הנותן. הרב שטיינמן היה גדול...
על ידי דרומאי
03 פברואר 2019, 09:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן
תגובות: 55
צפיות: 1180

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

אם זה דרבנן איך אפשר להוציא בברכת המזון שהיא חיוב דאורייתא? אכן הרבה אחרונים כתבו סברא זו אך לא מופקע לומר מסברא דהוי דרבנן והם תיקנו שזה יועיל לדאוריתא והתורה ציוותה שנשמע בקולם וכו וכידוע מופקע ביותר. רבנן לא יכולים לתקן שיצאו ידי חובת המצוה דאורייתא, המצות הדאורייתא אינם בידם. רבנן יכולים לבטל מ...
על ידי דרומאי
03 פברואר 2019, 09:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם
תגובות: 15
צפיות: 541

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

מי אני שאפרש את דברי הרב שטיינמן א. אתה אומר שכבר היה חלק גדול מהסכום האם לדעתך אם לא היה לו בכלל גם הרב שטיינמן היה אומר לו להתחייב על סכום כזה? כאחד ששאל את הרב שטיינמןכמה וכמה שאלות בעניני פרנסה. הוא היה טופס מאוד מי היהודי שלפניו וכנראה הבין שזה רק עוד תוספת מאמץ מצד הנותן. הרב שטיינמן היה גדול...
על ידי דרומאי
03 פברואר 2019, 00:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם
תגובות: 15
צפיות: 541

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

הנה כיום מצוי מאד שהורים שמחתנים את ילדיהם נאנקים תחת החובות, אבל הבנים לא תמיד שמים לב לענין, ולא מעבירים להם לכל הפחות מעשרות מהכנסותיהם. וראוי לעורר על הדבר, את מה שכתב החתם סופר ביורה דעה סימן רכט: "נשאול נשאלתי מההוא מרבנן דדחיקא שעתא טובא לאבותיו, והמה מכובדים בני טובים ואינם יכולים להתפרנס ...
על ידי דרומאי
02 פברואר 2019, 22:17
פורום: הפורום שלנו
נושא: לשכנע פותח פורום
תגובות: 18
צפיות: 908

Re: לשכנע פותח פורום

פרלמן משה כתב:דרך השטן לחבל בכל דבר טוב, עד שהפורום דנן זוכה להתפתח, קפץ אחד לפתוח פורום תורני נוסף, למה?
מהו הפורום החדש? והאם יש לו גם אפליקציה?

עבור לחיפוש מתקדם