החיפוש הניב 2550 תוצאות

על ידי נדיב לב
28 יוני 2020, 22:07
פורום: שבת קודש
נושא: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?

ראה ב"י סימן רנט אות ב שכבר הקדימו, וכתב לפרש דפריפת המטבע מבע"י ההיתר בכה"ג משום טלטול מן הצד ולא דחשיב כמעשה יחוד אלים. ההתייחסות היחידה שאני מצאתי ברנ"ט לפורפת הוא של שבלי הלקט וממנו נראה יותר שהוא מטעם מעשה יחוד תיקנתי סימן שג אות כב לגבי שבולי הלקט בשם פסקי רי"ד שהביאו הב"י סימן רנט אות ו וכן ...
על ידי נדיב לב
28 יוני 2020, 22:06
פורום: שבת קודש
נושא: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?

האיסור במטבע יותר מאבן שבאבן עם ייחדה לכך עבור שבת אינו מוקצה הואיל ורוצה לפרוף עמו. אבל מטבע אף אם רוצה לפרוף בו, אינה מבטלתו מתורת מטבע ונשאר באיסורו. ורק אם פרפה כבר מערב שבת, מעשה זה מראה שגמרה בדעתה וייחדתו לכך. זו אכן סברת החזו"א סימן מב ס"ק יג וכבר הקדימו הראש יוסף שבת סה: והפנ"י בסוף המסכת ...
על ידי נדיב לב
28 יוני 2020, 21:56
פורום: שבת קודש
נושא: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?

בחזו"א [מב יג] מציע שאכן אין ההיתר אלא מצד טלטול מן הצד ובדברי הפוסקים שלמדו היתר מחמת הפריפה מסביר שפריפה עדיפה מהטמנה בגיזי הפתק וחשיבי כלימוד אבנם דמהני אף לשעה אחת ראה ב"י סימן שג אות כב שכבר הקדימו, וכתב לפרש דפריפת המטבע מבע"י ההיתר בכה"ג משום טלטול מן הצד ולא דחשיב כמעשה יחוד אלים. ובעצם מש"...
על ידי נדיב לב
28 יוני 2020, 21:47
פורום: שבת קודש
נושא: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: מה לדעתכם החילוק בין אבן למטבע?

תודה למגיבים החשובים. ושוב, סליחה שקיצרתי היכן שהיה ראוי להאריך. קושייתי היא על דברי המשנה ברורה: (שג עג): "שיחדתו לכך - מבעוד יום דאל"ה גם האבן מוקצה כמו מטבע. וכתבו האחרונים דמיירי כשהאבן עגולה דאורחא בהכי לפרוף עליו לכך מהני בה יחוד אפילו רק לשבת אחת, אבל אם אינה עגולה לא מהני בה יחוד לשבת אחת כ...
על ידי נדיב לב
02 יוני 2020, 22:12
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 338
צפיות: 8168

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

אחד הצדיקים שהיה ידוע באמרותיו השנונות, סיפר פעם בעצמו. "פעם בחנתי כפרי שלמד להיות שוחט, שאלתי אותו כמה שאלות, השאלה הראשונה היתה מה זה סכין אוגרת? [סכין שחיטה פגומה] "ילדה בת שנים עשר וחצי ויום אחד" השיב הכפרי בבטחה. שאלתיו שוב, אם כן מה זה 'בוגרת'? "תאנה יבשה".. הפטיר בבהירות. ומה זה 'גרוגרת'? גר...
על ידי נדיב לב
02 יוני 2020, 22:08
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 338
צפיות: 8168

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

רבי חיים מבריסק שלח פעם משולח לאסוף כסף לטובת ישיבתו. כשחזר הגיש דו"ח שעל פיו יצא, שכל הממון שאסף לא היה בו אלא כדי לכסות את הוצאותיו, ובשביל הישיבה לא נשאר כלום. אמר רבי חיים: עכשיו ברור לי פשט הפסוק "שלח לך אנשים, ויתורו" - אמר לו הקב"ה למשה, שלח שליחים כאלה שיקיימו אף מה שנאמר "ויתורו", שיותירו ...
על ידי נדיב לב
02 יוני 2020, 22:07
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 338
צפיות: 8168

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ר' מרדכי, אחיו של ר' מאיר מאפטא נשאל פעם, מדוע שגור בפי העולם שחזן הוא פתי? אומרים שהסיבה כיון שהוא מבטא בקול מה שכולם אומרים בשקט... עוד סיבה, כיון שהוא בולע ומשמיט ממה שנכתב.. במקרה הזה ממה שצוטט.. הלא מה שכתבת נכתב בהודעה המצוטטת שהעתקת למחצה, מה הענין להעתיק ציטוט למחצה ולהשלים ממה שנכתב... ר' ...
על ידי נדיב לב
02 יוני 2020, 21:58
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאכלי חלב בחג השבועות - שמועה במשנ"ב בשם "גדול אחד"
תגובות: 17
צפיות: 528

Re: מאכלי חלב בחג השבועות - שמועה במשנ"ב בשם "גדול אחד"

בנוגע לאותו גדול. ראיתי באיזה חוברת שייחסו את הדברים לרבי העשל מקרקא, אבל מלבד מה שלא מסתבר שהמ"ב ישמיט את שמו של ר' העשל, רבם של הש"ך והט"ז, או שיכתוב על אחרון קדמון 'שמעתי עוד בשם גדול אחד', גם לא מצאתי בחיפושי בספרו חנוכת התורה מאומה. במה שהעירו על גוף הדברים, עמד בזה בהרחבה בספר דף על דף המוצ"ב...
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:59
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: על מה שמחים בחג השבועות
תגובות: 56
צפיות: 1261

Re: שבועות חג תלמוד תורה או חג התורה?

נו... אחזור שנית, פרשנותך בדברי השל"ה שגויה בתכלית! אני מבין שהגישה החסידית מפריע לך מלקבל זאת, אבל אל נא תעוות את דברי השל"ה. הזרחתי את המילה "מצוות" בשל''ה אם לא שמת לב. ובזה רציתי להעיר את תשומת לבך למילה זו בה דיבר השל''ה על כל המצוות ולא רק על תלמוד תורה. אצטט לך ידידי שוב מה שהסקת מכח שאלתך -...
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:48
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: על מה שמחים בחג השבועות
תגובות: 56
צפיות: 1261

Re: שבועות חג תלמוד תורה או חג התורה?

והשל''ה שכתב שזה יום הדין על התורה כוונתו יום הדין על שמירת התורה ולאו דווקא על לימוד התורה. ממש לא. וז"ל: והעולם נידון ביום זה על התורה שנתנה בו שבטלו עצמם ממנה, והוא אמרם על פירות האילן בלא השלימם בתורה ובמצות כראוי". נו...   אחזור שנית, פרשנותך בדברי השל"ה שגויה בתכלית! אני מבין שהגישה החסידית ה...
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:47
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות יום הדין על התורה ? !
תגובות: 91
צפיות: 5226

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?

חלק א׳ ממעל כתב:
26 מאי 2020, 00:04
שמעתי פעם שהתולעת יעקב של הגרא"ז נכרך בסוף דרשות הר"ן שלו ומכאן הטעות
הוזכר באשכול
אריך כתב:
17 מאי 2018, 07:27
אגב פעם שמעתי הסבר מדוע חשב ר' איסר זלמן שכך כתוב בר"ן, משום שבספרייתו ספר דרשות הר"ן היה כרוך עם ספר השל"ה (או ספר תולעת יעקב, וכך מסתבר שהרי של"ה הוא כמה כרכים), ולימים נתחלף לו.
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:43
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: על מה שמחים בחג השבועות
תגובות: 56
צפיות: 1261

Re: שבועות חג תלמוד תורה או חג התורה?

כדי כתב:
28 מאי 2020, 01:08

והשל''ה שכתב שזה יום הדין על התורה כוונתו יום הדין על שמירת התורה ולאו דווקא על לימוד התורה.
 

ממש לא. וז"ל: והעולם נידון ביום זה על התורה שנתנה בו שבטלו עצמם ממנה, והוא אמרם על פירות האילן בלא השלימם בתורה ובמצות כראוי".
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:32
פורום: בית המדרש
נושא: התפסה בהקדש שלא חל ע"י פיו
תגובות: 6
צפיות: 97

Re: התפסה בהקדש שלא חל ע"י פיו

מכיון שבכגון דא לכ"ע חל שם הקדש ומועילין בו משום קדושתו, מיהת"י שא"א להתפיס בו. ומה לי ע"י פיו או באמצעות דבר אחר מאחר שבהקדש שלא כמו קונם שהאדם מחיל את איסור ההנאה, הוא רק מייחד ומקנה את החפץ להקדש והאיסורים חלים ממילא, וכעין זה כתבו האחרונים לפרש את טעם הרמב"ם שלא נקט אזהרה למעילה מקרא דבל יחל וא...
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:19
פורום: בית המדרש
נושא: גן הבהאי בחיפה
תגובות: 21
צפיות: 381

Re: גן הבהאי בחיפה

הרב עקיבא הכרמי זצוק"ל היה מתיר לכתחילה ללכת לגני הבאהים היה רב של קרית שמואל בחיפה גאוןעצום. כמדומני שטעמו היה שחקר והגיע למסקנא שאינם ע"ז שהותר מעיקר הדין כבר הביא יעקב שלם בשם הגריש"א, ואעפ"כ הורה שאינו נאה וכו'. ולענין הלכה למעשה נחלקו בדבר גדולים וטובים זצ”ל ויבלחט”א מרבני חיפה והצפון, ולאחרונ...
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:13
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: על מה שמחים בחג השבועות
תגובות: 56
צפיות: 1261

Re: שבועות חג תלמוד תורה או חג התורה?

מקובל שחג השבועות מוקדש ללימוד התורה... לומדים כל הלילה וכו'. (דבר שמוציא את הנשים ממרכז העניין). בעצם מה הקשר דווקא ללימוד תורה? הרי בשבועות קיבלנו עלינו עול מצוות. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. אני חושב שבאמת אה''נ. והשל''ה שכתב שזה יום הדין על התורה כוונתו יום הדין על שמירת התורה ולאו דוו...
על ידי נדיב לב
28 מאי 2020, 01:00
פורום: בית המדרש
נושא: התפסה בהקדש שלא חל ע"י פיו
תגובות: 6
צפיות: 97

Re: התפסה בהקדש שלא חל ע"י פיו

באמת הקצות בסימן ר סק"א כתב להוכיח מכח דברי הגמ' בנדרים דלא כמו שכתב הרמב"ן.
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 23:51
פורום: בית המדרש
נושא: התפסה בהקדש שלא חל ע"י פיו
תגובות: 6
צפיות: 97

Re: התפסה בהקדש שלא חל ע"י פיו

עי' נדרים לה: ובר"ן שם שיש היכי תימצי שאדם יקנה חפץ להקדש בלי שמקדישו בפיו, וזה ע"י שמונח ככר הפקר בד' אמותיו ואומר יקנו ד' אמותי להקדש והו"ל כמגביה מציאה לחבירו, וא"כ הוי הקדש לא מכח הקדשתו אלא שההקדש זכה בזה ע"י שאדם זה הוא שליח ההקדש. ויל"ד אם נחשב דבר הנדור שיכול להתפיס בו בנדר. במרוצת הענין נר...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 23:34
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)
תגובות: 36
צפיות: 787

Re: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)

שירת הלווים כתב:
27 מאי 2020, 23:18
שמעתי אמרה יפה שהליטאים לא יכולים להתחבר לשום חג בלי שהוא יום דין ואידך זיל גמור

אמרה נאה של פורקי עול... :)
אבל אם באמרה יפה עסקינן, שמעתי אמרה לא פחות יפה, שהחסידים מקבלים השראה לשמחת החג, מהצצה לבית כנסת ליטאי.. לראות מה יהיה, אם לא..
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 23:30
פורום: בית המדרש
נושא: גן הבהאי בחיפה
תגובות: 21
צפיות: 381

Re: גן הבהאי בחיפה

איך הגעתם מאיסור ע"ז לאיסור לישה? ממש עשיתם טחינה מהאשכול... :)

בכל מקרה, ממה שזכור לי הצדק עם @למה זה תשאל לשמי וגם כשלא מתאחד להיות גוש יש אופנים שנאסר משום לישה כמו בבלילה עבה [שאינו גוש ממש, כשיקח מעט בידו לא יעלה בידו כל חלקי הבלילה] ויש אופנים שהותר בבלילה רכה ובתנאים נוספים.
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 23:07
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 6
צפיות: 356

Re: זכר ליציאת מצרים

שאלו את הרבי מגור, בעל ה"חידושי הרי"ם" זצ"ל, מדוע אנו אומרים בקידוש ליל חג השבועות שהוא "זכר ליציאת מצרים ". הלוא ההיפך הוא הנכון: כל יציאת מצרים הייתה למען חג השבועות, עבור מתן התורה, כמו שנאמר: "בהוציאך את העם ממצרים - תעבדון את האלוקים על ההר הזה". אם כן, יציאת מצרים הייתה טפלה לחג השבועות, ומדו...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 22:44
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)
תגובות: 36
צפיות: 787

Re: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)

בברכת "ושמחת בחגך", באמת! חג השבועות.pdf בחיפושי בפורום מצאתי שהקונטרס הועלה לפורום כבר לפני שנתיים עם כותרת לא פחות בומבסטית, וכבר אז היה מי שהגיב. קראתי ברפרוף את הקונטרס נשוא האשכול, ואו שכנראה קרית ספר שאני, או שאני לא יודע מה הוא רוצה. רבש"ע, היכן הוא ראה אנשים עצובים בלחץ גבוה כ"כ בשבועות, לו...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 22:35
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 338
צפיות: 8168

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מענינא דיומא.. כשביקש הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל להדגיש את חשיבות המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות אך בד בבד לדעת כי לא זה העיקר. היה מספר את הסיפור הבא בדרך צחות. כשביקרתי באחת מערי השדה בסביבות העיר ניו יורק לצורך אסיפת כספים לישיבת חכמי לובלין, פגשתי ביהודי עשיר עם הארץ גדול, הלה ביקש להפגין...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 22:22
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאכלי חלב בחג השבועות - שמועה במשנ"ב בשם "גדול אחד"
תגובות: 17
צפיות: 528

Re: שבועות - מיהו אותו גדול

חדא כתב:
30 מאי 2019, 02:19
נדיב לב כתב:
29 מאי 2019, 19:36
ומדוע לא הזכיר בשם גאולת ישראל הנדפס בשנת תקפ"א שהובא טעם זה?

כידוע הח"ח לא היה מעיין בספרים חסידים כמו שכותב בנו, ולכן ודאי לא ראה זאת בספר שהזכרת, מה גם שמחברו לא ידוע כ'גדול'.

ייתכן. אם כי יש לך מושג מיהו אותו גדול?
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 21:52
פורום: בית המדרש
נושא: רשעים מלא חרטות
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: רשעים מלא חרטות

בשו"ת עזרת כהן (ענייני אבן העזר) - הערות סימן מה לומד מכח האי כללא, לדינא "הרי פושעי ישראל מלאים חרטות והויא חזקה קרובה שהרהר תשובה בלבו" ומאריך שם טובא. בשו"ת משיבת נפש (חלק יורה דעה סימן טז) כתב מכח האי כללא 'רשעים מלאים חרטות' לבאר מה שכתב הרמב"ם (בפרק ו' מהלכות ממרים הלכה יא) 'כיבוד אב ואם ומור...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 21:18
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 338
צפיות: 8168

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שח רב אחד: למה בני מסורתיים נעשים רבים מהם לחילונים גמורים משא"כ חרדים ודתיים שבניהם על פי רוב הולכים בעקבותיהם, איהו מותיב ליה ואיהו מפרק ליה, חרדים ודתיים שומרים את כל מצוות התורה כולל את המצוות המשמחות את הלב, לעומת זאת המסורתיים מה ששומרים זה בדרך כלל יאהרצייט, יום כיפור, הזכרת נשמות, קדיש על ק...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 21:11
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שמחה על כך שקיבלנו את התורה ונתחייבנו בשמירתה
תגובות: 98
צפיות: 1289

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

אני רוצה לשאול שאלה שתרגיז רבים, ואני מתנצל מראש, אך לדעתי הדבר צריך בירור. האם יש על מה לשמוח שקבלנו את התורה?? הרי בפשטות, נאמר בעדינות, זה עסקה מאוד בעייתית, יש תרי"ג אפשרויות כישלון, ועוד רבבות פרטי דין, מדאורייתא ומדרבנן, ועל כל אחד אפשר לירש גיהנם. אינני יודע אם אחד מאלף הצליח להרוויח בעסקה. ...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 21:05
פורום: סידור התפילה
נושא: מהירות התפילה
תגובות: 65
צפיות: 1267

Re: מהירות התפלה

על אחד מגדולי ישראל [לע"ע שמו נשמט מזכרוני] מסופר שהיה פוסע וממשיך בתפילתו, שלא לעכב את הציבור.
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 01:24
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 338
צפיות: 8168

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ר' מרדכי, אחיו של ר' מאיר מאפטא נשאל פעם, מדוע שגור בפי העולם שחזן הוא פתי? השיב ר' מרדכי: אמרו חז"ל במסכת סוטה לב: מפני מה תיקנו תפילה בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה המתוודים בתפילתם על עבירות שבידם, שהרי לא חילק הכתוב מקום בין קורבן חטאת לעולה [ופירש"י, שהרי לא קבע לשחיטת חטאת המקום בפני עצמו...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2020, 01:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תשובת הרב פעלים לגבי גילוח הזקן - זיוף?
תגובות: 1
צפיות: 87

Re: האם זה נכון שהתשובה מזוייפת?

ככל הנראה טען לך שהתשובה מזויפת לאור מש"כ הוא גופיה בשו"ת תורה לשמה סימן רטו שגם לקצוץ ולקצר בזקן העליון אסור, ולא תגע בו יד. מצאתי בגוגל אולי יעזור. ידוע מ"ש בשו"ת רב פעלים שגם ע"פ הקבלה אין איסור לגזוז מאורך השערות, ולא מצאה הקפידה מקום לנוח אלא בעקירת השערות, (וכעת איני זוכר מקומה). ע"כ. ודבריו ...

עבור לחיפוש מתקדם