החיפוש הניב 1872 תוצאות

על ידי מבקש אמת
12 פברואר 2020, 00:18
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 305

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

  המחנה אפרים פירש לשיטתו (שם סימן ב) דסיבת החיוב בכה"ג משום דין נהנה וכדברי הרדב"ז (ח"ג תרטו אלף מא) ועל פי מש"כ תוס' חולין קלא. ד"ה שאני לגבי מתנות כהונה. וז"ל הרדב"ז: כללא דמילתא דכל המהנה את חבירו סתם במאכל ומשקה וכסות ודירה סתם ולא פירש שהוא דרך מתנה וגם לא פי' שהוא דרך הלואה יכול לתבוע ממנו מ...
על ידי מבקש אמת
11 פברואר 2020, 17:48
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 305

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

מה שאכל. מה שחסך. מחנה אפרים הלכות נזקי ממון סימן ג יראה דבכה"ג אפילו אם אין דרכו של זה להתענות מ"מ מצי טעין לא הייתי מוציא כל כך בסעודתי ולא יתן אלא כפי מה שדרכו לאכול ולא יותר ואע"פ שנהנה הרבה. וראיה לדברינו מיתומים שהניח להם אביהם פרה שאולה טבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול משום דאי הוו ידעי שאינ...
על ידי מבקש אמת
10 פברואר 2020, 23:29
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 968

Re: טעות בהבנה

עוד דבר לכל מי שמתעקש גם אם אני טועה בדברים לא קרה כלום מנגד אדם שאומר שהנשמה היא חלק אלוה כפשוטו אם הוא טועה הוא כופר בעיקר ח'ו הכל כמובן באהבה ולידיעת האמת לא חלילה לפגוע באף אחד תבורכו יש לתקן שמי שאומר שהוא כפשוטו אינו כופר בעיקר אלא טועה בהגשמה. יש בזה נפק"מ גדולה כיון שלחלק מהדעות אין זה מעיק...
על ידי מבקש אמת
10 פברואר 2020, 20:27
פורום: דיני ממונות
נושא: המציאות של ריבית בימינו
תגובות: 21
צפיות: 723

Re: המציאות של ריבית בימינו

לעניות דעתי יל"ע בשורש הענין, הלא כל הכלכלה תלויה באפשרות להלוות בריבית, אם לא תהיה אפשרות להלוות בריבית אנשים לא ירצו להלוות את כספם בלא ריבית אלא יעדיפו להשקיע אותו באופן אחר שיתן להם רווחים, ואם כן נמצא שכל מי שרוצה לפתוח עסק יתקשה מאד לקבל הלוואה (הגמ"חים לא יכולים לתפקד בקנה מידה עסקי ענק של מל...
על ידי מבקש אמת
10 פברואר 2020, 18:18
פורום: סידור התפילה
נושא: האם מותר לשתות באמצע התפילה
תגובות: 18
צפיות: 243

Re: האם מותר לשתות באמצע התפילה

יעויין כאן https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%95_%D7%99%D7%96_%D7%92 שמביא מרב עמרם גאון שא"א לשתות בתוך התפילה (ומשמע מדבריו שלאו דוקא שמו"ע) יעו"ש בהמשך שמביא התוס' בחולין פז,א שחולק וסובר שרק בברהמ"ז הוי הפסק משום דהוי סילוק והיסח הדעת ממה שאכל, אבל לא ...
על ידי מבקש אמת
10 פברואר 2020, 18:05
פורום: סידור התפילה
נושא: האם מותר לשתות באמצע התפילה
תגובות: 18
צפיות: 243

Re: האם מותר לשתות באמצע התפילה

עי' משנ"ב סי' תעד סק"ד שאסור לשתות בעת אמירת ההגדה. [ודומה לכא' לפסד"ז]. וכמדו' שהתוס' בע"פ כ' שאסור לשתות בעת ברכת אשר גאלנו, (ומשמע דלא כמ"ב). [ודומה לכא' לברכות ק"ש]. איפה במשנ"ב שם כתוב כך? הוא כותב שצריך לברך על כוס שני משום שהוא מצוה בפנ"ע אף שאמירת ההגדה אינו הפסק. הוא לא מדבר על הפסק באמצע ...
על ידי מבקש אמת
10 פברואר 2020, 17:55
פורום: ט"ו בשבט
נושא: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט
תגובות: 14
צפיות: 119

Re: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט

מעודי תמהתי על תפילה זו, מה הענין להתפלל שיהיה אתרוג מהודר, וכי הקב"ה צריך את האתרוג המהודר? הלא כל המטרה של הידור הוא כדי להראות שאנו מחבבים את המצוה וטורחים להדרה, אבל אין ענין שיהיה מהודר מצד עצמו, ואם האתרוג מהודר בלא שטרח על זה אין בזה שום ענין, וא"כ מה שייך תפילה על זה? וחשבתי שאולי התפילה גופ...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 23:55
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 37
צפיות: 373

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

בתוס' בסוטה דף לט. מבואר שע"ז חמור יותר משפיכות דמים, ששם כתבו דודאי כהן שעבד ע"ז לא ישא את כפיו, קל וחומר ממה שאם הרג את הנפש לא ישא את כפיו. ומשמע מהם שע"ז חמור יותר [ובאמת היה מקום לכאו' לדון מצד הסברא ששפיכות דמים יש בו צד חומר יותר מפני שעליו אמור "מעוות לא יוכל לתקון", משא"כ ע"ז]. אכן בדברי ר...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 23:51
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3658

Re: הדור הבא - לאן?

גם רבי הילל שם בסנהדרין לא כפר במושג משיח אלא סבר שהוא כבר בא - חזקיה ע"כ לכאו' צ"ל או שבאמת היה אפיקורוס (בשוגג - ולפני שאתם מתנפלים עלי הרי הגמ' להדיא אומרת שרי ליה מריה להילל מה גם שחלק מרבותינו בעלי התוס' (הובאו בראב"ד הידוע בהל' תשובה)סברו שלקב"ה יש גוף אע"כ יש לומר כהראב"ד שאפיקורוס בשוגג אינ...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 23:44
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3658

Re: הדור הבא - לאן?

שמעתי את ההקלטה בזמנו. איני יודע איך למצוא אותה, אבל מצאתי תמלול של השיחה באתר של חב"ד (כצפוי...) הנה הוא: http://old2.ih.chabad.info/#!g=1&url=article&id=82076 יש כאן את ההקלטה https://www.youtube.com/watch?v=Uy9Yayg3iLY, מעניין אותי איך אתה מבין את הגראי"ל האם שלא מדברים על דברים שאף אחד לא מקיים...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 22:53
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 885

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

כמו שכתבת בעצמך בתחילת דבריך, לא זה מש''כ החזו''א. וקשה מעוד הרבה מקומות, לא ראיתי צדיק נעזב, ובוטח בה' ישוגב, דורשי ד' לא יחסרו כל טוב, ובמדרש אפי' רשע ובוטח חסד יסבבנהו, האיל ובשמי בטח הוציאוהו בדימוס, ועוד לאין מספר. לא קשה כלל, משום שבכל אלו הכוונה שבסופו של דבר יהיה לו טוב, אבל אין הכרח שמה שה...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 22:51
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3658

Re: הדור הבא - לאן?

איש אל רעהו כתב:
06 פברואר 2020, 22:38
מאיפה אתה יודע מה הוא שאל?
אולי תעלה את זה?

שמעתי את ההקלטה בזמנו. איני יודע איך למצוא אותה, אבל מצאתי תמלול של השיחה באתר של חב"ד (כצפוי...)
הנה הוא: http://old2.ih.chabad.info/#!g=1&url=article&id=82076
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 22:21
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3658

Re: הדור הבא - לאן?

הגרמ"צ ברגמן פעם הגיע להגראי"ל לביקור חג, הוא החל לומר דברי תורה באגדה בענין העיקר הי"ג של האני מאמין, והגראי"ל עצר אותו באמצע, ואז הוא שאל את הגראי"ל משהו בקשר לאפיקורס מי שאינו מאמין? אז הגראי"ל שאל שיש מד בגמרא בסנהדרין שאין משיח לישראל וכי הוא אפיקורס. אשמח אם מישהו יעלה את זה, נראה לי שזה התפר...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 22:16
פורום: הפורום שלנו
נושא: סקר פורום לתורה - "בשם אומרו"
תגובות: 39
צפיות: 1018

Re: סקר פורום לתורה - "בשם אומרו"

גם אני הקטן לא מבין כלל מה תועיל ההזדהות (חוץ ממניעת ניקים כפולים, שלא נראה שנפוצים יתר על המידה, וגם די קל לזהותם על פי סגנון כתיבתם). למיטב הבנתי הבעיה שמנסים לפתור היא התוכן הבלתי הולם (כל אחד לפי הגדרתו) הנמצא בחלק מההודעות. הדרישה להזדהות לענ"ד לא תפתור את הבעיה, גם אם תמעיט מחומרתה. מאידך, הפו...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 21:58
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3658

Re: הדור הבא - לאן?

נטירותא דחכמים כתב:
06 פברואר 2020, 21:38
יש לחלק בין 'מוסרי התורה', שרבו מספור, למנחיליה שבכל דור ודור, ומועטין הם.
מה החילוק בין 'מוסר' ל'מנחיל'? ומהו הקריטריון להיות 'מנחיל'?
 
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 21:09
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3658

Re: הדור הבא - לאן?

הנני רוצה לחזק את ידיו של הרב נטירותא דחכמים. ואוסיף קצת מדילי, שהנה יסודות האמונה זה להאמין במסירת התורה דור אחר דור על ידי גדולי ישראל, ועל כן מיסודות האמונה של זאת התורה לא תהא מוחלפת היא האמונה שמה שגדולי ישראל בדורינו מוסרים לנו זה מה שקיבלו מגדולי הדור הקודם, וממילא הדבר ברור שרבותינו ראשי הי...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 20:09
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 37
צפיות: 373

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

לו יצוייר שיש בידי למנוע יהודי מלעבור רק על א' מג' עברות שהוא הולך לעבור או ג' יהודים כ"א עבירה אחת מה העבירה החמורה ביותר שאצטרך למנוע? בתוס' בסוטה דף לט. מבואר שע"ז חמור יותר משפיכות דמים, ששם כתבו דודאי כהן שעבד ע"ז לא ישא את כפיו, קל וחומר ממה שאם הרג את הנפש לא ישא את כפיו. ומשמע מהם שע"ז חמור...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 16:38
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 885

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

המלצתי לכל מי שדעת בו שלא לחיות לפי הגישה ה"אופטימית" של הבטחון, פן ביום מן הימים בטחון השווא שלו יתנפץ על סלע המציאות המרה, ואז יאבד את בטחונו ואמונתו כאחד. על כן מבחינה פרקטית כדאי מאד לאמץ את גישת החזו"א ור"א בן הרמב"ם, הנך משתמש בבטחון כחומר ביד היוצר, החושש שביום מן הימים יהיה לו בטחון שווא קש...
על ידי מבקש אמת
06 פברואר 2020, 16:35
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 885

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

באלקים בטחתי לא אירא - מדוע לא לירוא? החזו"א עצמו כבר הקשה מקרא "אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי וגו'" עיי"ש מה שישב ועוד נראה עתה לומר בשיטת החזו"א (אע"פ שהוא עצמו אינו סובר כדלהלן), שענין הבטחון נראה שיהא האדם מוסר עניניו הגשמיים למקום כענין "השלך על ה' יהבך" וכתוב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" פי' רש"י ...
על ידי מבקש אמת
30 ינואר 2020, 19:46
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 831

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

נו נו... מי שיודע את ההיסטוריה יודע שלא, היטלר כן שנא יהודים באשר הם יהודים, וטען לעליונות הגזע הלבן. לכן, הוא רצה לכלותם מן העולם ולא הסתפק - כפי שהיו שהציעו - לשגר את היהודים ליבשת אחרת רחוקה. 'שונאי הדת' כביכול שאתה מכיר, לא ישקיעו גרם מזמנם על מנת לחלן את יהודי ארצות הברית ובריטניה, ממש כפי שכת...
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 20:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חיוב ציצית בצעיף
תגובות: 7
צפיות: 100

Re: חיוב ציצית בצעיף

עוד עלה בדעתי דאמרינן בגמ' (גיטין פא.) אמר רבב"ח א"ר יוחנן משום ר' יהודה בר אילעי בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר, דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות ודרך קרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר. - משמע דלאו מילתא מעלייתא היא כשעושה ...
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 20:08
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 831

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

החילונים לא רוצים מסגרות חרדיות הם רוצים 'להתחיל' במסגרות חרדיות אותו דבר בצבא, אותו דבר באקדמיה לא ראיתי אותו במודעות רחוב מאה שערים ובני ברק אלא שמעתי מדבריהם הם לא מסתירים את זה הם גם יודעים שכל השוויון בנטל הוא בלוף אחד גדול, אין שוויון בנטל גם אצל הציבור החילוני ולא נפרט עכשיו את כל האמת, נזכי...
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 20:00
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 831

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

ליתר דיוק, ההתנגדות לצבא אינו בגלל "עצם הרעיון" של הליכה לצבא, אלא בגלל המצב הרוחני השורר בצבא. גם התנגדות זו היא מנקודת מבט דתית, והאמת שקצת יותר קשה להסביר למה אנו מתנגדים ליצירת פלוגות וחטיבות מיוחדות לחרדים  (התשובה היא בגלל שאנחנו יודעים שזה לא יעבוד, אבל החילונים חושבים שזה כן יכול לעבוד. קשה...
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 09:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חיוב ציצית בצעיף
תגובות: 7
צפיות: 100

Re: חיוב ציצית בצעיף

לכאורה אין סיבה לחייב בציצית אם אין בו כשיעור לכל הדעות . 1 - האם כוונת מע"כ הוא שבמקרה שלכל הדיעות אין בו שיעור אז פטור, (וזה פשוט) או שכשאין לו שיעור אף לשיטה מסויימת יש כגין ספק ספיקא בגלל המחלוקת בעצם הדבר, כמו שהביא מע"כ, וא"כ אפשר לצרף להקל? 2 - האם פחות מאמה רוחב, אבל ארוך יותר נקרא שיש לו ש...
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 09:18
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 867
צפיות: 27915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כפי שהבנתי מתוך קריאתי באשכול, לא מצאתי טענה עקרונית נגד יותר יעיל יותר או פחות. וכן האם יש בכוחנו ובדעתנו לחדש צורה חדשה בלימוד התורה, והאם יש פה משהו עקרוני חדש. אכתוב כאן כפי מה שהבנתי מכמה ת"ח לסיבת התנגדותם. באמת שהסברת הענין דקה היא. ומקווה שיעזרני השי"ת להעביר הדברים אל הכתב בלי לפגוע בדקותם...
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 00:14
פורום: בית המדרש
נושא: גאווה ובושה צועדים יחדיו?
תגובות: 15
צפיות: 187

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

פרלמן משה כתב:
28 ינואר 2020, 22:58
מה ענין שמיטה להר סיני, גאוה ובושה יתכנו ביחד, הפך הבושה הוא העזות.

עזות הוא תולדה של גאווה, שחושב עצמו יותר מאחרים ולכן מעיז פניו כנגדם, וכדכתיב "ועשיר יענה עזות". 

אך הגאווה דכאן היינו מלשון רוממות, וכמו שמצינו אצל הקב"ה "ה' מלך גאות לבש".
על ידי מבקש אמת
29 ינואר 2020, 00:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חיוב ציצית בצעיף
תגובות: 7
צפיות: 100

Re: חיוב ציצית בצעיף

יישר כחכם הערה: אך לטעמים אחרים שהביא בב"י דאפשר דדוקא דרך לבישה ולא העלאה או משום דאינו רק לכבוד ולא מפני הקור והחום אפשר דיש להקל לכאורה בזמננו הצעיף כן עשוי להגן מפני הקור, אז למה זה טעם להקל? שאלה : האם כל זה רק כשרוחבו יותר מאמה? דבפחות מזה, שהוא כמו רוב הצעיפים הנמצאים במקומותינו, לא ראיתי מח...
על ידי מבקש אמת
28 ינואר 2020, 23:31
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 831

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

במבט של אדם מן השוק אכן אתה צודק אבל מה לעשות שאנחנו לא מובלים (ב"ה) על ידיהם אלא על ידי גדולי ישראל ברור שפגישת בן גוריון להבדיל חזו"א היה בצורה של תן לי יבנה וחכמיה כפי שאפשר להתרשם מתוכנו כי אכן במבט של אדם שאינו מן השוק, אנחנו לא מתנגדים לצבא בגלל ערך לימוד התורה, אלא כי הוא נוגד את דעת תורינו ...
על ידי מבקש אמת
28 ינואר 2020, 20:14
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 831

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

לגבי הנ"ל: כמובן, אין יכולת בידי כל אדם להחליט על אנשים מסוימים למי הם שייכים, כי זה לא מתחלק לא לפי מפלגות ולא לפי גושים, [ומי יודע כמה מהם נמצאים בתוככי בתי המדרשות], אלא כך הוא באופן כללי, ובאופן פרטי - בוחן לבות וכליות ה'. אולם רק הערה אחת קלה: אחד המבחנים שנתנו חז"ל לדעת לאן לב האדם נוטה, הוא ...
על ידי מבקש אמת
28 ינואר 2020, 18:14
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 831

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

לגבי הנ"ל: כמובן, אין יכולת בידי כל אדם להחליט על אנשים מסוימים למי הם שייכים, כי זה לא מתחלק לא לפי מפלגות ולא לפי גושים, [ומי יודע כמה מהם נמצאים בתוככי בתי המדרשות], אלא כך הוא באופן כללי, ובאופן פרטי - בוחן לבות וכליות ה'. אולם רק הערה אחת קלה: אחד המבחנים שנתנו חז"ל לדעת לאן לב האדם נוטה, הוא ...

עבור לחיפוש מתקדם