פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 2952 תוצאות

על ידי מבקש אמת
26 פברואר 2021, 00:17
פורום: בית המדרש
נושא: תעשיית ה'שנור' בימינו
תגובות: 159
צפיות: 1890

Re: תעשיית ה'שנור' בימינו

איני מבין מנין קביעה זו איך צריכה להיות ההתייחסות שלנו לשו"ע, הרי באחרונים מצינו סוגי התייחסות שונות לחלוטין להכרעות השו"ע ( והחזו"א הוא דווקא מאלו שאינם נרתעים לחלוק על הכרעתו) , ואין שום מקור מחייב לנהוג כהכרעת ספר כזה או אחר לבד מכללי הפסק כפי שנקבעו בש"ס, אך מאז חתימת התלמוד אין שום ספר שהתקבל ...
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2021, 01:12
פורום: בית המדרש
נושא: תעשיית ה'שנור' בימינו
תגובות: 159
צפיות: 1890

Re: תעשיית ה'שנור' בימינו

ברצוני לשאול שאלה נוקבת מדוע אברך מבוגר שמפזר דירות לחתינו ובעקבות כך נפל לחובות אני ושכמותי אמורים לסבסד אותו ואת חתניו? האם קופות הצדקה מבדילים בין עני מכורח המציאות לעני שמכורח גאוותו מפזר דירות? ובבקשה אל תשיבו לי שכורח המציאות לתת דירות לכן גם הוא נחשב אנוס לא! שיצא לעבוד ויחלק דירות כמה שהוא ...
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2021, 01:01
פורום: בית המדרש
נושא: תעשיית ה'שנור' בימינו
תגובות: 159
צפיות: 1890

Re: תעשיית ה'שנור' בימינו

שתי עובדות שבדידי הווה עובדא, 1) הגיע לבית כנסת שבו אני מתפלל, אדם עם דוכן על מצבו הנואש, זורקים אותו מהבית, הצילו, וכל מה שנהוג להתחנן ולסחוט רגשית, וכצפוי, יש את האנשים שמתעורר אצלם חמלה [או אחריות] לנוכח מצבו, ניגש אליי הרחמן וביקש ממני לתרום, אמרתי לו שאני מוכן לתת את כל הסכום [סכום נכבד מאוד] ...
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2021, 00:57
פורום: בית המדרש
נושא: תעשיית ה'שנור' בימינו
תגובות: 159
צפיות: 1890

Re: תעשיית ה'שנור' בימינו

וגם יש כאן טעות בסברא כאילו קיבלנו עלינו להיות לעולם הלכה כהראשונים נגד האחרונים, ומי חילק הדורות לומר עד כאן ראשונים ומכאן ואילך אחרונים, ואטו אם הרשב"א לא ראה דברי רב האי גאון בהכרח הלכה כרב האי גאון, וכן הוא ממש גבי אחרונים וראשונים, אלא שהאחרונים בהכירם מעלת הראשונים נמנעו מלחלוק עליהם, אבל במק...
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2021, 00:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פוסקי זמננו אשכנזי / ליטאי שפסקו דלא כהמשנה ברורה
תגובות: 32
צפיות: 386

Re: פוסקי זמננו אשכנזי / ליטאי שפסקו דלא כהמשנה ברורה

יושב אוהלים כתב:
24 פברואר 2021, 09:58
תלמיד נאמן כתב:
23 פברואר 2021, 23:36
יושב אוהלים כתב:
23 פברואר 2021, 22:15
מחפש מי שחולק להדיא על פסקו של המשנ"ב

חוץ מהאג"מ ?
האג"מ חולק גם על ראשונים.
[וכן החזו"א]

איפה האג"מ חולק על ראשונים?
 
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2021, 00:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פוסקי זמננו אשכנזי / ליטאי שפסקו דלא כהמשנה ברורה
תגובות: 32
צפיות: 386

Re: פוסקי זמננו אשכנזי / ליטאי שפסקו דלא כהמשנה ברורה

תלמיד נאמן כתב:
23 פברואר 2021, 22:04
יושב אוהלים כתב:
23 פברואר 2021, 21:35
דלא כהמשנ"ב?

כדבריכם, מרן הסטייפלר זצ"ל התיר לערבב סוכר, בגלל שנשתנה המצב מזמן המשנ"ב ולא נחשב משקה חשוב.
בענין זה מעולם תמהתי וכי מיץ תפוזים או תפוחים נחשב בימינו חשוב יותר מקפה? כמדומה שבזמן המשנ"ב מיץ פירות היה יקר בהרבה אבל היום איני חושב שיש הבדל גדול, בודאי לא במשקאות הקלים הזולים.
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2021, 00:22
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 41
צפיות: 491

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

סו"ס כיון דס"ל דאין הכרעה ולשיטתו א"א לסמוך על הכרעת הגרשז"א הא לא יצא מידי ספיקא. ואין לומר דאסמומ"ו דהא הא גופא טענתו  דאי"ז ודאי. יוצא שיש כאן מחלוקת האם זה בגדר ספיקא דאורייתא או בגדר ודאי מותר, ולפי מה שביאר השערי יושר שהיתר ס"ס הוא משום שהחיוב להחמיר הוא רק כששני הצדדים שקולים, נמצא שכאן אין ...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 10:01
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 41
צפיות: 491

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

הגר"מ פיינשטיין אסר מדאורייתא, אבל לא הסכימו עמו כל אחרוני זמנינו והתירו לכתחילה. רק בסמיך אסר משום דלא ידעינן שיעור הסמיכות, אבל בדליל מפורש בגמרא שבת קמו,ב להיתר, שהרי כל מה דאסרינן למרח שמן עב הוא גזירה אטו שעוה, ומיירי שם שסותם בשמן את פי החבית ואעפ"כ אינו אסור אלא מחמת גזירה, ומוכח מזה שאם אינ...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 07:50
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 41
צפיות: 491

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

מסכים אתך. בעיניי פשיטא שיש להחמיר בדאורייתא בכה"ג. הדוגמא שהבאת מצוינת, ושמעתי פעם (אשמח לברר אצל תלמידיו מבררי לקחו) דזו גופא היתה סברת הגרי"ש אלישיב בהרבה ממחלוקתיו עם הגרש"ז בהלכות שבת, דכל היכא שחידש הגרש"ז סברא להקל באיסור דאורייתא ללא ראייה מוכרחת שלל זאת הגריש"א. בהקשר לדבריך שמעתי פעם טענה...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 07:42
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 41
צפיות: 491

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

סבון נוזלי יש מי שאוסר מדאורייתא? ממה שידוע לי יש שאוסרים מדרבנן אבל לא מדאורייתא הגר"מ פיינשטיין אסר מדאורייתא, אבל לא הסכימו עמו כל אחרוני זמנינו והתירו לכתחילה. רק בסמיך אסר משום דלא ידעינן שיעור הסמיכות, אבל בדליל מפורש בגמרא שבת קמו,ב להיתר, שהרי כל מה דאסרינן למרח שמן עב הוא גזירה אטו שעוה, ו...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 01:32
פורום: בית המדרש
נושא: מכשול על ידי גדולי הדור
תגובות: 32
צפיות: 528

Re: מכשול על ידי גדולי הדור

הגר"א במשלי פרק טז פסוק י' על הפסוק "קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו"- הדיבור של המלך הוא כמו קסם אף שמרמין אותו יקרה ה' דבר בפיו שיהא משפטו אמת וזהו שבמשפט לא ימעל פיו והענין מאן מלכי רבנן שפתותיהם כמו קסם, אף שיטעו לפי השאלה מ"מ במשפט לא ימעל פיו כלומר בהדין עצמו לא יטעו כי בסוף יתגלה שלא כן הי...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 01:28
פורום: בית המדרש
נושא: מכשול על ידי גדולי הדור
תגובות: 32
צפיות: 528

Re: מכשול על ידי גדולי הדור

ומעניין לעניין שמעתי פעם מאיש חינוך: זה לא נכון לומר שלגדולי ישראל אין 'נגיעות' אלא כשיש להם נגיעות הם יודעים על כך ולא אומרים (לעצמם או לאחרים) ש"מה פתאום, אני לא עושה את זה בגלל נגיעות".... זה בדרך כלל, אבל כתוב בתורה "הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם", ומדובר על חכ...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 01:24
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 41
צפיות: 491

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

יישר כח. האמת שהיה שלא ממש הבנתי מה 'התנפלו על רבינו @עמנואל שם, אך מה שאני דיברתי זה לא על לשאול רב שזה הנושא שם, אלא במקום שיש מחלוקת למשל בין הגרש''ז להגרי''ש האם פעולה פלונית יש בה איסור דאורייתא או מותרת, כגון פתיחת פקק פלסטיק בשבת, האם כיון ששניהם לא רבותי יש לי להחמיר בדאורייתא, או לעשות כהב...
על ידי מבקש אמת
24 פברואר 2021, 01:20
פורום: בית המדרש
נושא: מכשול על ידי גדולי הדור
תגובות: 32
צפיות: 528

Re: מכשול על ידי גדולי הדור

ומעניין לעניין שמעתי פעם מאיש חינוך: זה לא נכון לומר שלגדולי ישראל אין 'נגיעות' אלא כשיש להם נגיעות הם יודעים על כך ולא אומרים (לעצמם או לאחרים) ש"מה פתאום, אני לא עושה את זה בגלל נגיעות".... זה בדרך כלל, אבל כתוב בתורה "הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם", ומדובר על חכ...
על ידי מבקש אמת
23 פברואר 2021, 00:20
פורום: בית המדרש
נושא: תעשיית ה'שנור' בימינו
תגובות: 159
צפיות: 1890

Re: תעשיית ה'שנור' בימינו

4. אנשים פרטיים הנראים בריאים ונורמטיביים העוסקים תדיר בשנור  יש בנותן טעם להביא את דברי הכלי יקר על הפסוק "עזוב תעזוב עמו" וז"ל: "לומר לך דוקא שרוצה להיות עמך במלאכתו ורוצה להקים עמך אז אתה מחויב לסייע לו אבל אם יושב לו ואומר הואיל ועליך מוטל הדבר חייב אתה להקים לבד, על כן אמר וחדלת מעזוב לו כי מל...
על ידי מבקש אמת
22 פברואר 2021, 23:44
פורום: בית המדרש
נושא: תעשיית ה'שנור' בימינו
תגובות: 159
צפיות: 1890

Re: תעשיית ה'שנור' בימינו

בקשר לימי הפורים בהם כל הפושט יד נותנים לו נשמח לשמוע חוו"ד חברי הפורום הנכבדים שליט"א בעניין ה'שנור' בימינו .  היות והנושא די רחב אציין מס' נקודות:  1. ארגוני הצדקה הגדולים והנחשבים האם באמת ישרים והגונים ?  2. הסחיטות הרגשיות והמניפולציות שהן משתמשים כדי להוציא תרומות. - התייחסות מזווית הלכתית וה...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 22:43
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

לא ראיתי איפה הבאת מקור שיש מסורת שגם מה שחז"ל אמרו בנוגע לעניני מדע נובע מרוח הקודש או מקבלה. הבאת רק מדברי הגר"ח שחז"ל והראשונים הם במדרגה גבוהה הרבה יותר מאתנו, שלא על זה נסוב הדיון כאן, וגם כמדומני שאין צורך להביא את הגר"ח לגבי מוסכמה זו. נ.ב. בכדי להבהיר את קבילות הטיעונים בדיון כאן יש לחדד מו...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 01:45
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

בקיצור, נראה שבסך הכל אין כאן הבדלי השקפה מהותיים בין כל הדנים כאן, ההבדלים הם רק בדקויות של אופן ההתייחסות. והאמת והשלום אהבו. מהדיון כאן נראה שכן יש ויכוח מהותי. הרב @יושב אוהלים והאוחזים בשיטתו סבורים שאין מקום לומר כלל שלחז"ל או לראשונים היתה איזו ידיעה מוטעית בשום נושא שבעולם, משום שכל דבריהם ...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 01:14
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?
תגובות: 20
צפיות: 252

Re: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?

ג. מוסר אמיתי שייך רק ע"פ התורה - אם אין יראת ה' והרגוני. לא נראה לי שאפשר להביא מזה מקור לעניננו, כיון שהפסוק הזה רק מוכיח שאין מוסר אמיתי בלי יראת שמים, אבל הוא לא מוכיח מי ראוי לקבוע את המוסר הזה. לא הבנתי אם יראת שמים היא נותנת מוסר אמיתי, ע"כ האמיתיות של המוסר מגיע ממי שנמצא בשמים והוא שלח זאת...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 01:11
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

לעניות דעתי, יש לחלק את הנידון ל-2. 1. לגבי עצם הדיון מה עלינו לעשות כאשר מתגלים סתירות בין דברי חז"ל הקדושים, לבין דברי המדע. הרי שכבר הביאו כמה וכמה פעמים שהיו מחכמי ישראל שדעתם היתה שאין לנו אלא לומר שחז"ל כתבו כפי מה שהיה ידוע בזמנם. כך שבוודאי שדעה זו קיימת, מכובדת ולגיטימית. כמובן שצודק מאד ה...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 00:27
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?
תגובות: 20
צפיות: 252

Re: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?

לא יודע אם הוא אפיקורוס או לא... טיפש ובור הוא וודאי. מי אם לא חכמנו חכמי התורה ילמדנו מוסר ודרך ארץ ?! יש פילוסופים מסויימים הסבורים שהתורה הסמיכה את החכמים לקבוע כללים רק בעניני הלכה ולא בעניני מוסר, שזה ניתן לכל אדם. אבל זהו טיעון בעייתי מאד משום ש: א. הוא לא מכיר בקשר בין הלכה ומוסר. ב. הוא לא ...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 00:25
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

כיון שמדובר במקום שיש חילול השם וחילול קודש הקדשים של חכמי התורה התנאים והאמוראים ארשה לעצמי להסביר (בלשון לא כל כך עדינה) את דרכי בענין הנ"ל. ויעמדו דברי גם כהסבר הדברים וגם כמחאה ברבים על חילול ובזיון הקודש. הבעיה אצלי הוא לא עם הגאונים והראשונים וגדולי האחרונים שכותבים שיש מקום לומר שחז"ל טעו, א...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 00:22
פורום: דעת דורות
נושא: ארצות שלא ידוע על גדולי עולם שהיו שם
תגובות: 88
צפיות: 1418

Re: ארצות שלא ידוע על גדולי עולם שהיו שם

איני מבין למה זה מעיד על גאוה. האם לא לגיטימי לגחך על טיעון שנראה כטיעון משונה? טיעון שנאמר בשם אדם גדול, ובספר שיש שם הרבה דברים אמיתיים בשמו, לדעתי אין ראוי לזלזל וללגלג. כמה דברים בחיים היו נראים לך תמוהים, וכשגדלת יותר, הבנת אותם? לי היו המון דברים כאלו. וממילא אני מבין שבכל דבר שנראה לי כיום ת...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 00:18
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?
תגובות: 20
צפיות: 252

Re: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?

מי שסובר שהמוסר החילוני עדיף עליהן באופן גורף נחשב אפיקורס? מי שסובר שהמוסר החילוני עדיף עליהן באופן נקודתי נחשב אפיקורס? לא יודע אם הוא אפיקורוס או לא... טיפש ובור הוא וודאי. מי אם לא חכמנו חכמי התורה ילמדנו מוסר ודרך ארץ ?! יש פילוסופים מסויימים הסבורים שהתורה הסמיכה את החכמים לקבוע כללים רק בעני...
על ידי מבקש אמת
18 פברואר 2021, 00:15
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

על מסורה של אמונת חכמים מוחלטת מסורת ממי? כבר עניתי על זה בתגובה קודמת. לא ראיתי איפה הבאת מקור שיש מסורת שגם מה שחז"ל אמרו בנוגע לעניני מדע נובע מרוח הקודש או מקבלה. הבאת רק מדברי הגר"ח שחז"ל והראשונים הם במדרגה גבוהה הרבה יותר מאתנו, שלא על זה נסוב הדיון כאן, וגם כמדומני שאין צורך להביא את הגר"ח ...
על ידי מבקש אמת
17 פברואר 2021, 23:40
פורום: דעת דורות
נושא: ארצות שלא ידוע על גדולי עולם שהיו שם
תגובות: 88
צפיות: 1418

Re: ארצות שלא ידוע על גדולי עולם שהיו שם

ראשית, הנני להעיר לכת"ר שאי"ז מן הכבוד לכתוב בדרך לגלוג וגאוה על גדול הדור מרן החזו"א זצוק"ל. לגוף טענתו, כידוע בני ברק של ימינו אינה בני ברק של זמן המשנה (שהיא באזור הר הזבל בואכה העיר אזוּר). כמובן שאין כאן לגלוג על החזו"א אלא על ייחוס האמרה הזו לחזו"א, או הבנתה כפשוטה. לגבי טענתך יש לעיין איך זה...
על ידי מבקש אמת
17 פברואר 2021, 23:35
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?
תגובות: 20
צפיות: 252

Re: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?

יש בנותן טעם להוסיף כאן את דברי הרע"ב בתחילת מסכת אבות: "מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי.  אוֹמֵר אֲנִי, לְפִי שֶׁמַּסֶּכֶת זוֹ אֵינָהּ מְיֻסֶּדֶת עַל פֵּרוּשׁ מִצְוָה מִמִּצְוֹת הַתּוֹרָה כִּשְׁאָר מַסֶּכְתּוֹת שֶׁבַּמִּשְׁנָה, אֶלָּא כֻּלָּהּ מוּסָרִים וּמִדּוֹת, וְחַכְמֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָם גַּם כֵ...
על ידי מבקש אמת
17 פברואר 2021, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?
תגובות: 20
צפיות: 252

Re: מי שלא מאמין בשיטת הדרך ארץ ומידות של חז"ל נחשב אפיקורס?

פרקי אבות אבות דרבי נתן מדרשים על תיקון מידות וכו' וכו' וכל מה שנכלל בבין אדם לחברו שאינו הלכה. מי שסובר שהמוסר החילוני עדיף עליהן באופן גורף נחשב אפיקורס? מי שסובר שהמוסר החילוני עדיף עליהן באופן נקודתי נחשב אפיקורס?  שימו לב שלא מדובר כלל בהלכות. מן הסתם שמי שלא מאמין בהלכה הוא אפיקורס. כל השאלה ...
על ידי מבקש אמת
17 פברואר 2021, 23:24
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

 אני מעדיף להישאר עם האמונה שלי בכל דברי חכמים, ושדברי הגר"א הם כן יתד קבועה שלא תימוט לעולמי עד ולנצח נצחים, כמו כל התורה כולה, ושכל דברי חז"ל אמת הם לגמרי לעולמי עד ולנצח נצחים. ואם נראה לנו בעיניים הכהות שאין הדברים כן, אני מעדיף להטיל את האשמה בי שבקטנות שכלי לא הבנתי את דברי החכמים, ולא להטיל ...
על ידי מבקש אמת
17 פברואר 2021, 23:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות
תגובות: 132
צפיות: 1486

Re: ההשקפה הנכונה ודעת תורה לגילויי מדע שסותרים הנחות קדומות

 אני אשאל אותך שאלה, אם אני אראה לך משהו במשנה, ואחרי זה אני אראה לך פסוק מפורש שכתוב ממש להיפך ממה שכתוב בפסוק, מה תענה לי, "כנראה שאין הפשט בפסוק או במשנה כמו שזה נראה", כי לא יתכן שהמשנה יאמר להיפך מפסוק. וכי חסרים מקרים בש"ס שתנאים ואמוראים הקשו קושיות, ונשארו בקושיא?? ולמה לא אמרו בכל מה שלא ה...

עבור לחיפוש מתקדם