החיפוש הניב 359 תוצאות

על ידי ים סוף
07 ינואר 2020, 19:52
פורום: ברכות
נושא: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??
תגובות: 8
צפיות: 100

ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

נוראות נפלאתי היאך שייך לומר 'חכמים עשו סייג לדבריהם' שהרי קריאת שמע שהיא מצווה דאו'? (אם לא דנימא כמ"ד לקמן כא. דקריאת שמע דרבנן ויעוי' בנחל"ד שרצה לפרש כן דברי הסמ"ג שלא פסק הברייתא להלכה). ו'בראש יוסף' יישב לפי"ד רבינו יונה דאפי' בדיעבד אינו קורא אחר חצות. וזה הסייג לדבריהם דעל הדין תורה היה די ל...
על ידי ים סוף
07 ינואר 2020, 01:43
פורום: ברכות
נושא: ברכות ג: כינור - כלי נשיפה?
תגובות: 7
צפיות: 126

Re: ברכות ג: כינור - כלי נשיפה?

רד"ק בראשית (ד' כא') אבי כל תפש כנור ועוגב - הוא היה הראשון בחכמות הנגון. ואמר בלשון תפישה לפי שהאומנת ההיא בתפישת יתרי הכנור
על ידי ים סוף
07 ינואר 2020, 01:24
פורום: ברכות
נושא: ברכות ג: -בתרי וחשידי
תגובות: 8
צפיות: 99

Re: ברכות ג: -בתרי וחשידי

כ' ה'פני שלמה' (על אתר) ז"ל פירש"י בד"ה במקומן חיישינן. במקום שהן מצויין תדיר חיישינן אפי' בתרי עכ"ל. משמע משום דבחורבא מצויין תדיר מזיקין. אבל תוס' [ד"ה במקומן חיישינן] פירשו שידוע שרגילין שם מזיקין, וכתבו דהאי דלעיל דבתרי ופריצי ליכא משום מזיקין איירי בסתם שאין רגילין, ומדברי רש"י לא משמע הכי. ונל...
על ידי ים סוף
06 ינואר 2020, 20:05
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

  שבתי וראיתי שדבריו של יוסף בן מתתיהו כבר הובאו בראשיתו של האשכול ותורגמו על ידי הרב המכונה משה בן חנינא וגם כאן התברר שהיה כאן סילוף (מכוון או לא), שאכן התכוונה רחל להשתמש בהן אך לא למטרות כישוף אלא כבני ערובה. 1. אינני ׳רב׳ 2. מי סילף? אני או יוספוס או שנינו ביחד?   לא אתה ולא יוסיפוס, רק אותם ע...
על ידי ים סוף
03 ינואר 2020, 01:53
פורום: ברכות
נושא: ברכות י. חטאים או חוטאים?
תגובות: 22
צפיות: 1284

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שמעתי הסבר נפלא בעניין מהרב מרדכי נויגרשל, שאמר שגם היא לא חשבה שחטאים הכוונה לחטא ולא לאדם החוטא. אלא שיש שני סוגי חוטאים יש אדם שהוא בכלליות אדם טוב אלא שהוא נכשל וחוטא. וישנו אדם שכ"כ שרוי בחטא עד שהפך את עצמו לחטא בפת"ח והוא אכן כמו שהובא לעיל גבי שור נגח. שהפך את טבעו להיות בעל חטא. וזה היה הוו...
על ידי ים סוף
27 דצמבר 2019, 11:58
פורום: סידור התפילה
נושא: אם אין מה הטעם לשאול מי?
תגובות: 21
צפיות: 376

Re: אם אין מה הטעם לשאול מי?

ראיתי בעלון 'נוטרי אמונים' או משהו דומה בשם ר"י בר יקר (כמדומני) שנקבע דווקא הסדר הזה משום שזה ראשי תיבות אמן. אי מי נודה. ועוד האריך שם בשם מקור תימני כל שהוא שאיני זוכר שהיתה גזירת המלכות שלא לענות אמן ולכן תקנו שהסדר יהיה כך
על ידי ים סוף
23 דצמבר 2019, 15:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מועילה 'שאלת תינוק' בסת"ם בתינוק נכרי?
תגובות: 2
צפיות: 47

האם מועילה 'שאלת תינוק' בסת"ם בתינוק נכרי?

ראיתי בספר אחד שהביא בשם הרב אלישיב זצ"ל שפסק על מעשה שהיה שלא מועיל. האם יש מקור או טעם לשמועה זו. דלכאו' מה עדיף נכרי מתינוק ישראל. ושם בי' הטעם משום שהגופן בו מלמדים היום אותיות אונו דומה לכתב אשורי. ולכן בעצם לא ניתן לסמוך אפי' על תינוק ישראל. ורק משום ששורש נשמתו בהר סיני יודע את האות לכן אפשר ...
על ידי ים סוף
17 דצמבר 2019, 19:58
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 221

Re: למי הקב"ה מתפלל?

חשבתי להק' לפי"ד המהר"ל הנ"ל שתפילה היא מלשון מחשבה, א"כ מדוע אנו קוראים לתפילתנו, תפילה, ולא בקשה? הרי אנו להבדיל מהבורא יתברך באמת מבקשים? וחשבתי לבאר ע"פ משלו של ה'חפץ חיים' שהמשיל את התפילה על הצלחה בלימוד במשל הידוע על אותו עני שביקש הלוואה מידידו העשיר ולא בא לקחת את הכסף. בשעה שאנו מתפללים ומ...
על ידי ים סוף
16 דצמבר 2019, 02:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: טעמים נוספים לקביעת חנוכה שמונה ימים
תגובות: 5
צפיות: 126

Re: טעמים נוספים לקביעת חנוכה שמונה ימים

בפרמ"ג (ריש סי' תרע') כ' ליישב קו' הב"י דכיון דהיה שיעור בפך לחד יומא א"כ הנס הוה רק ז' ימים ולמה קבעו להדליק ח'. והעלה לתרץ קו' זו בחבירתה שהק' הבעל העיתים מדוע לא עושים חנוכה ט' ימים משום ספיקא דיומא? ותי' דהנס היה ז' ימים וקבעו ח' משום ספיקא דיומא. אלא שדחה תי' דא"כ "הוה לקבוע ולברך ולהודות ולהלל...
על ידי ים סוף
10 דצמבר 2019, 19:58
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות י. - מה פשר הפשר??
תגובות: 8
צפיות: 144

ברכות י. - מה פשר הפשר??

האם יש קשר בין פשר (כמו פשר חלום), פשרה, פושר (מידת חום), אפשרות , פירוש . ושורש עניין זה תלוי בבי' הפסוק בקהלת (ח' א') "מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו" איתא במדרש "מי יודע פשר דבר. שפירש התורה לישראל" וב'תורת תמימה' (שם) "מפרש פשר כמו פרש בחלוף אותיות" ואילו בגמ' ברכות (י.) "פשר דבר מ...
על ידי ים סוף
10 דצמבר 2019, 02:16
פורום: חנוכה
נושא: תיקון טעות נס פך השמן ולא פח השמן..
תגובות: 4
צפיות: 115

Re: תיקון טעות נס פך השמן ולא פח השמן..

לא יודע אם אפשר להתבטא בלשון זו שהרי כ' האברבנאל "דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא בן נמשי שנמשחו בפח השמן לא נמשכה מלכותן" מה גם כיהודה ועוד לקרא שאני הקטן באשכול הבכורה שלי טעיתי בטעות מרה זו... https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=6&t=3479&p=44214&hilit=%D7%A4%D7%9A+%D7%94%D7%A9...
על ידי ים סוף
08 דצמבר 2019, 20:06
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 221

Re: למי הקב"ה מתפלל?

לא כ"כ, כי אני חושב שאם כן לשון תפלה אינו מחשבה אלא הרצון עצמו, מתפלל=ביטוי הרצון. אין כאן ויכוח, אני רק רוצה לסכם. פותח האשכול הקשה למי הקב''ה מתפלל, ובזה באו דבריך וכן כתב המהר''ל שאין כאן תפילה במובן של בקשה מאחר אלא רצון לדבר מסוים. לגבי לשון תפילה המהר''ל מבאר שהוא משום שצריך מחשבה וכונה לרצון...
על ידי ים סוף
08 דצמבר 2019, 14:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

@הנופל לא ראיתי תוכן נוסף בכל המלל שכתבת בכדי להגן על הנופל שלא הובהר ע"י. אני עדיין עומד בדעתי שנחפר כאן בור ברה"ר ועל הנופל שכרה אותו היה לסותמו לבל יפול בו אחר. אך הוא ממאן לעשות זאת בשל הטענה שמדובר ב'דעות שונות', ואני הקטן ידי חובת המחאה יצאתי. להטיל ספק בדתיותה של רחל ושל האבות בכלל???, נפלתם...
על ידי ים סוף
08 דצמבר 2019, 00:26
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 221

ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?

בגמ' ברכות ז. " אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל וכו' מאי מצלי אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי" וכו' והדבר צ"ב שהרי לפו"ר עניין התפילה הוא לבקש דבר מה מישות אחרת, וא"כ הקב"ה שהוא כל יכול למי הוא מתפלל? וכ' הצל"ח (שם) " למי כביכול הוא מתפלל, ואומר...
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2019, 20:23
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

התורה אינה מסבירה למה רחל גנבה את אלהי אביה, ולכן פרשנים ישנים וחדשים הציעו כמה הסברים למעשה רחל. נתחיל ביוסף בן מתתיהו, מן היהודים הראשונים לכתוב פירוש על המקרא. τοὺς δὲ τύπους ἐπεφέρετο τῶν θεῶν ἡ Ῥαχήλα καταφρονεῖν μὲν τῆς τοιαύτης τιμῆς τῶν θεῶν διδάξαντος αὐτὴν Ἰακώβου, ἵνα δ᾽ εἰ καταληφθεῖεν ...
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2019, 20:18
פורום: ברכות
נושא: ברכות ו. - מהו שורש ההקשבה??
תגובות: 1
צפיות: 62

ברכות ו. - מהו שורש ההקשבה??

על הפסוק בישעיה (פ' מח') "לוא הקשבת למצות י" פי' רש"י (ברכות ו.) "לוא הקשבת - לשון המתנה היא ." וכן היא בהכרח משמעות דברי הגמ' שם דאי אפשר לפרשה מלשון שמיעה. אלא שבמצודת ציון (שם) כ' הקשבת - ענין שמיעה: ויונתן תרגם ' אילו אציתא לפקודי' ואיני יודע אם תרגומו הוא לציית שהוא קרוב לדברי רש"י שעניינו הוא ...
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2019, 12:15
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

@הנופל
לפחות על דבר אחד אנחנו מסכימים.
לציטוטים הנ"ל לא קוראים 'דעות שונות', שמם הנכון הוא - כפירה. ואם תואיל לכל הפחות לגנות את ההתנסחויות המופקרות האלו אודה לך על כך ברבים.
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2019, 11:52
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

הנופל לא, אני חולק עליהם מכיון שברור שרחל אמנו לא הייתה גנבת וגם לא מכשפה, וכל המדרשים וכל הראשונים פי' את עניין גנבת התרפים באופן אחר, אין לי שום עניין להיתלות בקנים רצוצים בשביל להמציא זאת. ושווה לדחוק את 'פשטות דבריו' של הבכור שור. אני מכיר היטב את הביוגרפיה של יוסף בן מתתיהו, אך עדיין אני טוען ...
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2019, 11:17
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

ב. יש להם שתי כתבי יד של האבן עזרא עי' כאן https://alhatorah.org/Commentators:Ibn_Ezra's_Torah_Commentary אבל טוב שהסבת את תשומת ליבי לכך כי מסתמא אין לסמוך על המהדורה הזו ודאי לא בפי' מוזר כזה. ובפרט שהאבן עזרא שלפנינו שולל פי' כזה עיי''ש. (אמנם עי' בספרו יסוד למורא שהם מצטטים.) ג. יוסיפוס השקרן ו...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2019, 20:54
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

אני חושב שהדברים מפורשים, אולי תחכימני איך אפשר לקרוא את האבן עזרא אחרת? לגבי הבכור שור הבעיה היא בתרגום של גוגל, תעיין בבכור שור מקורי ותראה שהנוסח שונה ותואם לדבריהם. יוסיפוס לא מעניין אותי.   בבראילן שלי ה'בכור שור' כתוב אותו דבר: "ואף רחל מצאה לגנוב את התרפים שהיו מדברים ואומרים על ידי מכשפות, ...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2019, 20:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

בענין הידע המדובר עקוב אחר המקורות שהם הביאו להמצאותיהם ותמצא שמדובר בטיפשות במקרה הטוב ורשעות במקרה הפחות אשמח מאוד לדעת איזה טעויות מצאת. עייו: רחל רצתה את הטראפים לשימוש אישי שלה. והמקור (השווה יחס) הוא יוספוס, בכור שור, ואבן עזרא. האבן עזרא שצוטט כמקור לכן הוא : "אבן עזרא בראשית פירוש שלישי ל״ה...
על ידי ים סוף
03 דצמבר 2019, 19:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

אין לך את היכולת המינימלית לסנן את השטויות ולהנות מהידע? ולגופם של דברים: האם אינך סבור שכל הסבר על מעשה גניבת התרפים ילמד אותנו מיהי רחל ומה מהותה? עד שלא יכתבו לך את זה בשפה של ר' ירוחם זה יהיה פסול? יש לי את היכולת זה פשוט מגעיל אותי. בענין הידע המדובר עקוב אחר המקורות שהם הביאו להמצאותיהם ותמצא...
על ידי ים סוף
03 דצמבר 2019, 02:24
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

https://alhatorah.org/Rachel's_Stealing_of_the_Terafim/1/he בלחיצה על הלחצן השמאלי בעכבר מגיעים לאפשרות תרגום לעברית הנופל אולי, אבל למה להפיל אחרים.. לאן שלחתי אותי??? "הדף גישות פרשניות יבחן תובנות שונות לגבי מניעיה של רחל. לתובנות אלה יש השלכות תיאולוגיות חשובות בנוגע לדרך בה עלינו לתפוס את דמות...
על ידי ים סוף
03 דצמבר 2019, 01:38
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה גנבת את אלהי
תגובות: 44
צפיות: 1255

Re: למה גנבת את אלהי

ומבהיר שהשתמשות בתרפים אינה עבודה זרה גמורה.   הקישור חסום בנטפרי אמנם מה שכ' בשמו שתרפים אינם בהכרח ע"ז כבר קדמו בזה הרמב"ן שכ' ז"ל "אפשר כי היו ללבן לעבודה זרה כאשר אמר למה גנבת את אלהי, אבל לא היו כל התרפים נעבדים, כי איך תמצא עבודה זרה בבית אדונינו דוד (עיין שמואל א יט יג): " שכ' שם 'ותקח מיכל ...
על ידי ים סוף
30 נובמבר 2019, 20:24
פורום: תולדות
נושא: פרשת תולדות - הלעיטני נא 'אין נא אלא לשון בקשה'?
תגובות: 7
צפיות: 123

פרשת תולדות - הלעיטני נא 'אין נא אלא לשון בקשה'?

קשה לפרש ' נא' מלשון בקשה שהרי אין דרכו של עשיו לדבר כל כך בנימוס. וכן פי' רש"י על הפסוק ה'קול קול יעקב': "שמדבר בלשון תחנונים (פסוק יט) קום נא, אבל עשו בלשון קנטוריא דבר (פסוק לא) יקום אבי:" ובתרגום פי' נא 'כען' שהוא כעת. וכן על הפסוק 'א-ל נא רפא נא לה' תרגם אונקלוס "אלהא בבעו אסי כען יתה" שה'נא' ה...
על ידי ים סוף
28 נובמבר 2019, 19:45
פורום: סידור התפילה
נושא: אם אין מה הטעם לשאול מי?
תגובות: 21
צפיות: 376

Re: אם אין מה הטעם לשאול מי?

image.png
image.png
image.png
על ידי ים סוף
25 נובמבר 2019, 20:14
פורום: תולדות
נושא: האם באמת מכר עשיו ליעקב אבינו את הבכורה תמורת נזיד עדשים?, ואם כן מדוע אין כאן מק"ט?
תגובות: 10
צפיות: 168

Re: האם באמת מכר עשיו ליעקב אבינו את הבכורה תמורת נזיד עדשים?, ואם כן מדוע אין כאן מק"ט?

אכן כך מקובל. וכן פירש רש"י. בעניותי עדיין אנוכי מחפש אחר הרש"י המדובר אשמח מאד לעזרה כלל הוא בידינו שאם רש"י סותם ולא מפרש אחרת, אז הוא מתפרש כפשוטו. וכנ"ל כל הראשונים שלא מפרשים אחרת.   לענ"ד מ'כלל הוא בידינו', עד 'וכן פירש רש"י' רחוקה הדרך.., וכן איני יודע מי הם כל אותם הראשונים שאינם מפרשים אחר...
על ידי ים סוף
25 נובמבר 2019, 09:25
פורום: תולדות
נושא: האם באמת מכר עשיו ליעקב אבינו את הבכורה תמורת נזיד עדשים?, ואם כן מדוע אין כאן מק"ט?
תגובות: 10
צפיות: 168

Re: האם באמת מכר עשיו ליעקב אבינו את הבכורה תמורת נזיד עדשים?, ואם כן מדוע אין כאן מק"ט?

יחי כתב:
24 נובמבר 2019, 23:04
אינו מדוייק ממש כי הרמב"ן כן דוחה דברי רשב"ם לפנ"כ
תודה תיקנתי

עבור לחיפוש מתקדם