החיפוש הניב 42 תוצאות

על ידי חוות דעת
13 מאי 2019, 22:06
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ראייה נפלאה מתוס' דזמן תוכ''ד הוא ג' מילים
תגובות: 3
צפיות: 191

Re: ראייה נפלאה מתוס' לזמן תוכ''ד הוא ד' מילים

ידידי. המחלוקת בשיעור תוך כדי דיבור הוא מחלוקת תנאים. ולא נחלקו האחרונים אלא כמי לפסוק. כך שאין מקום להוכיח מן התוספות כשיטת אחד התנאים. ידידי שמעיה. יגעתי ולא מצאתי למח' תנאים שכתבת וכמדומני שאין שום מח' תנאים בענין שיעור שאילת תלמיד לרב , כל המח' המבוארת בב''ק [דף עג:] ת''ק ור' יוסי, בענין תוכ''ד...
על ידי חוות דעת
13 מאי 2019, 08:47
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ראייה נפלאה מתוס' דזמן תוכ''ד הוא ג' מילים
תגובות: 3
צפיות: 191

ראייה נפלאה מתוס' דזמן תוכ''ד הוא ג' מילים

בלומדי נפגשתי בדברי התוס' בסנהדרין [דף לב: ד''ה היכי] וז''ל פ"ה כשקיבלו עדותן של עדים ואם תאמר א"כ במאי חסמינן להו הא כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד וכ"ת שיחזרו בהן תוך כדי דיבור כפ"ה הא מי יימר כדאמריתו טפי מתוך כדי דיבור עכ''ל. ידוע מח' האחרונים אם תוך כדי דיבור הוא שיעור שלום עליך רבי, או שלום על...
על ידי חוות דעת
29 אפריל 2019, 10:49
פורום: בית המדרש
נושא: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!
תגובות: 11
צפיות: 539

Re: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

מכל מלמדי השכלתי כתב:
12 דצמבר 2018, 07:50
יש תשובה של החוות יאיר שהחפץ חיים מביאה בסוף ספרו. שהוא עונה שם על כמה גמרות שלכאורה היה נראה לומר שיש בהם לשון הרע. אני לא זוכר אם שאלתך גם נמצאת שם. אבל אולי אחת מתשובותיו שם תועיל גם כאן.
חוות יאיר סי' קנב
על ידי חוות דעת
24 אפריל 2019, 02:51
פורום: פסח
נושא: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?

הרי אתה רואה של סמ"ע אין הבטחה בזה"ז ולא אמרינן "כעין דאורייתא" הדימוי לשמיטה לא מובן יו"ט שני נקבע בגלל ספק מתי הוא היו"ט האמיתי לכן חז"ל חייבו פעמיים ושפיר הבאת ראיה מראש השנה משאי"כ שמיטה שזה רק זכר לדאורייתא אגב יש תוס' כמעט מפורש כמו הסמ"ע שהבאת שלא תקנו גם יובל מדרבנן שלא יכולים לעמוד בלי עבו...
על ידי חוות דעת
24 אפריל 2019, 02:31
פורום: פסח
נושא: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?

יעקב שלם כתב:
24 אפריל 2019, 01:38
חוות דעת כתב:
23 אפריל 2019, 08:18
עוד יש לדחות, דיום שני של ר"ה הוא לכל עם ישראל ( אף לבני א"י), משא"כ יום שני דפסח.
והגדרת יו"ט שני שתיקנו לעשות פעם שניה את אותו יו"ט וממילא זה כולל את כל פרטיו וענייניו
זה גופא כל הספק שלי, ומנין פשיטא לך זאת, הרי אתה רואה שלהסמ"ע אין הבטחה בזה"ז ולא אמרינן "כעין דאורייתא"
על ידי חוות דעת
24 אפריל 2019, 02:26
פורום: פסח
נושא: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?

יעקב שלם כתב:
24 אפריל 2019, 01:38
חוות דעת כתב:
23 אפריל 2019, 08:18
עוד יש לדחות, דיום שני של ר"ה הוא לכל עם ישראל ( אף לבני א"י), משא"כ יום שני דפסח.
ובפרט שבזמן המשנה לא היו שני ימי ר"ה
כבר נחלקו בזה רש"י ותוס' בר"ה ( יח. ) עיי"ש
על ידי חוות דעת
24 אפריל 2019, 02:25
פורום: פסח
נושא: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?

יעקב שלם כתב:
24 אפריל 2019, 01:38
חוות דעת כתב:
23 אפריל 2019, 08:18
עוד יש לדחות, דיום שני של ר"ה הוא לכל עם ישראל ( אף לבני א"י), משא"כ יום שני דפסח.
מה זה שייך
כוונתי לומר דשמא הקב"ה רק משנה המערכת בשביל כל עם ישראל ולא בשביל חלק ודו"ק
על ידי חוות דעת
23 אפריל 2019, 08:18
פורום: פסח
נושא: ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?
תגובות: 7
צפיות: 262

ליל שימורים - גם ביו"ט שני של גליות?

הסתפקתי, האם גם ביו"ט שני נאמרה האבטחה של ליל שימורים ( עי' טור סי' תפ וסי' תפז לענין לילה ההבטחה בלילה הראשון ), דלכאורה כיון שרק נאמרה בליל הראשון של פסח, א"כ מהיכ"ת לומר שאף ביו"ט שני נאמרה הבטחה זו. אולם יש מקום לדמות ענין זה למה שמבואר בזוהר ( פנחס רלא: ) דביו"ט השני של ר"ה יש גם דין ( דינא רפי...
על ידי חוות דעת
18 אפריל 2019, 11:02
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?
תגובות: 12
צפיות: 533

Re: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?

מה היה דינו של אנדרוגינוס? מריש הגזירה משמע שדווקא בן יושלך ליאור אבל מי שלא בן יחיה, וא"כ אנדרוגינוס דינו לחיים. אך מסוף הגזירה משמע שכל הבת תחיון אך מי שלא בת יושלך. (ומסתמא פרעה לא שמע על המ"ד שהוא בריה בפני עצמה..) וכן בסימן בן פניו למטה ובת למטה איך היה באנדרוגינוס? למה לא להסתפק לענין טומטום,...
על ידי חוות דעת
18 אפריל 2019, 11:00
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?
תגובות: 12
צפיות: 533

Re: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?

מה היה דינו של אנדרוגינוס? מריש הגזירה משמע שדווקא בן יושלך ליאור אבל מי שלא בן יחיה, וא"כ אנדרוגינוס דינו לחיים. אך מסוף הגזירה משמע שכל הבת תחיון אך מי שלא בת יושלך. (ומסתמא פרעה לא שמע על המ"ד שהוא בריה בפני עצמה..) וכן בסימן בן פניו למטה ובת למטה איך היה באנדרוגינוס? לכאורה תלוי במחלוקת רשב"ם ו...
על ידי חוות דעת
18 אפריל 2019, 10:50
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?
תגובות: 12
צפיות: 533

Re: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?

מה היה דינו של אנדרוגינוס? מריש הגזירה משמע שדווקא בן יושלך ליאור אבל מי שלא בן יחיה, וא"כ אנדרוגינוס דינו לחיים. אך מסוף הגזירה משמע שכל הבת תחיון אך מי שלא בת יושלך. (ומסתמא פרעה לא שמע על המ"ד שהוא בריה בפני עצמה..) וכן בסימן בן פניו למטה ובת למטה איך היה באנדרוגינוס? אמנם זה יותר פורים תורה מפס...
על ידי חוות דעת
15 אפריל 2019, 19:51
פורום: פסח
נושא: אף הן היו באותו הנס - סתירה ברשב"ם
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: אף הן היו באותו הנס - סתירה ברשב"ם

החובה שמדובר בקטנים, היא חובת חינוך של המצווה של הגדולים וכמו שהם חייבים בחינוך של שאר מצוות, וכל מה שנצרך שם הטעם של אף הם היו באותו הנס, בשביל שיהיה להם שייכות ליין אף שאינם שמחים בזה, ולאפוקי מדעת ר"י . אבל נשים כיון שזה מ"ע שהז"ג, צריך לחדש עליהם חיוב חדש מצד עצמם, ובזה ס"ל לרשב"ם שלא סגי במה ש...
על ידי חוות דעת
15 אפריל 2019, 19:46
פורום: פסח
נושא: אף הן היו באותו הנס - סתירה ברשב"ם
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: אף הן היו באותו הנס - סתירה ברשב"ם

יעבץ כתב:
15 אפריל 2019, 19:42
מנין שהטעם שאף הם נגאלו זהה לאף הם היו באותו הנס?!
ראשית קובעת הגמ' שנשים חייבות כי היו באותו הנס, ואח"כ מוסיפה את הקטנים, שאף שלא היו באותו הנס, חייבים כי 'אף הם נגאלו'.
לדבריך למה לא מחייבים את הנשים משום ש "אף הן נגאלו" מבלי להגיע לסברת הרשב"ם שהן גרמו את הנס
על ידי חוות דעת
14 אפריל 2019, 09:35
פורום: פסח
נושא: אף הן היו באותו הנס - סתירה ברשב"ם
תגובות: 6
צפיות: 248

אף הן היו באותו הנס - סתירה ברשב"ם

ידוע דעת הרשב"ם ( פסחים דף קח: ד"ה שאף) כשיטת רש"י דהמחייב בסברת אף הן היו באותו הנס, אינו כשיטת התוס' שם, אלא בעינן דעיקר הנס נעשה ע"י הנשים. ותמהני, דהרשב"ם באותו עמוד סותר משנתו, דכתב לענין מה שאמרו בגמ' דאף התינוקות חייבים בד' כוסות משום "שגם הם נגאלו" ( עיי"ש בד"ה ואחד התינוקות), ולכאורה כוונת ...
על ידי חוות דעת
02 אפריל 2019, 23:37
פורום: ספרים
נושא: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש
תגובות: 66
צפיות: 2151

Re: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש

יפה תואר, יפה מראה. מהמהר"ש יפה
על ידי חוות דעת
27 מרץ 2019, 16:55
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: נוגע בדבר
תגובות: 4
צפיות: 235

Re: נוגע בדבר

ומה שלכאורה קשה מדברי הקצוה"ח דיפסל מדין קרוב אף שאין חשש משקר, יעויין בדברי הקצוה"ח שם שזה רק כשהעדות היא ממש לעצמו אלא שאין לו עכשיו רווח מזה, כמו לווה שאין לו נכסים ומעיד שפלוני הוא ערב עבורו, דאף שבין כה לא יגבו ממנו מאחר והוא עני מ"מ העדות היא לגבי עצמו. אבל במקרה שהעדות היא על אחרים אלא שיש ל...
על ידי חוות דעת
27 מרץ 2019, 00:25
פורום: סנהדרין
נושא: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?
תגובות: 5
צפיות: 383

Re: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכוויות העולם הבא?

ודאי כוונת הגמ' לאדם רשע, הכלל הוא כזה: כשאדם צדיק אז מה שהוא נהנה מהעולם הזה לצורך עבודת ה' לא מנכים לו כלום אבל רשע מנכים לו מזכויותיו, יש בזה הגיון פשוט הרשע צריך לשלם כי לא מגיע לו כלום, אבל הצדיק לא צריך לשלם משום שהוא מצדיק את הקיום של עצמו בעצם זה שהוא צדיק. המקור לכל זה הוא ההסבר הידוע של ה...
על ידי חוות דעת
21 מרץ 2019, 00:10
פורום: סנהדרין
נושא: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?
תגובות: 5
צפיות: 383

הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?

הסתפקתי האם הנהנה מן העולם הזה האם מנכין לו מזכויות העולם הבא, ושורש השאלה מחמת הא דאיתא בסנהדרין [דף ע.] "לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים" ופרש''י לשלם שכר לרשעים - שמתעדנין בו בעולם הזה ומקבלין בו שכר מצוה שעושין בעולם הזה ואין להביא ראייה מהא דמצינו לאשתו של חנינא בן דוסא [תענית...
על ידי חוות דעת
18 מרץ 2019, 03:26
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ספק בענין מאבד עצמו לדעת
תגובות: 5
צפיות: 286

ספק בענין מאבד עצמו לדעת

מה הדין אם ראובן מכריח את שמעון שאם לו יתן לו ליכנס לבית שלו וכדומה יהרוג ראובן את שמעון, ושמעון לא נתן לו ליכנס והרג אותו ראובן, האם נחשב ששמעון איבד את עצמו לדעת?
על ידי חוות דעת
17 מרץ 2019, 07:50
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: סינון סמרטפון
תגובות: 1
צפיות: 144

סינון סמרטפון

איזה אפליקציה ממליצים לסינון סמרטפון - אנדרואיד, שלא יגמור את הבטריה, שיהיה מהיר וטוב?
על ידי חוות דעת
15 מרץ 2019, 09:59
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תמיהה בענין הודאת בע''ד במקום שחב לאחריני
תגובות: 4
צפיות: 284

Re: תמיהה בענין הודאת בע''ד במקום שחב לאחריני

רוצה לדעת כתב:
15 מרץ 2019, 09:48
רשות היורשין היא מרשות האב,
אין ליורשים אלא במה שהשאיר להם האב,
לכך אי"ז חב "לאחרים" כי מעיקרא אין להם ליורשים אלא במה שיש לאב,
וכאשר האב מודה, נחשב הדבר כאילו נתחסר מממון האב טרם שמת,
לכך אי"ז "חב לאחרים"
מקוה שהובנתי.
כדכתבתי לעיל לא נראה לי שאתה מיישב
על ידי חוות דעת
15 מרץ 2019, 09:12
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תמיהה בענין הודאת בע''ד במקום שחב לאחריני
תגובות: 4
צפיות: 284

Re: תמיהה בענין הודאת בע''ד במקום שחב לאחריני

ההודאת בעל דין דידיה מתייחס ל"רשות ממון דידיה", באופן שאי"ז חב "לאחרים" - כי הוא מדבר על ה"רשות ממון דידיה", ודו"ק תודה על תשובתיך אבל לא נראה: א' לפי דעת הרמב''ם [הל' מלוה ולוה פ''ב הל' ו, וכ''כ הריטב''א בב''מ דף יג.] דטעם הדבר שהודאת בע''ד במקום שחב לאחריני לא מהני הוא משום חשש קנוניא, א''כ אף כא...
על ידי חוות דעת
15 מרץ 2019, 06:53
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תמיהה בענין הודאת בע''ד במקום שחב לאחריני
תגובות: 4
צפיות: 284

תמיהה בענין הודאת בע''ד במקום שחב לאחריני

בכמה מקומות בש''ס [לדוגמא עי' סנהדרין כט: "עכברא דשכיב אדינרי" ] דהודאת האב שיש לו הלואה מחייב את היורשים לשלם למלוה (אחרי מיתת האב). ותמהני למה אין כאן משום הודאת בעל דין במקום שחב לאחריני, דהרי הבנים מפסידים בגלל הודאת האב?
על ידי חוות דעת
14 מרץ 2019, 08:22
פורום: בית המדרש
נושא: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו
תגובות: 20
צפיות: 950

Re: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו

אם לא מגיע לאדם למות, למה שימות מאחר שנגמרו המילים שלו, ולא ישאר אילם? ודאי שאין הפירוש שכאשר נגמר מאגר המלים שלו מגיע זמן יציאת נשמה. אלא ההסבר - כפי הנראה - הוא משהו בכיוון הזה: ששוקלים כל אדם לפי מעשיו ולפי תכונת בריאתו, מה שניתן לו לעשות מתחילת יצירתו, ואוצר המלים שלו גם הוא בא בחשבון השיקולים ...
על ידי חוות דעת
14 מרץ 2019, 06:13
פורום: בית המדרש
נושא: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו
תגובות: 20
צפיות: 950

Re: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו

אם לא מגיע לאדם למות, למה שימות מאחר שנגמרו המילים שלו, ולא ישאר אילם?
על ידי חוות דעת
13 מרץ 2019, 05:56
פורום: יבמות
נושא: האם לאחר מיתת אשתו נחשבת אשת איש? הערה על הקובץ הערות
תגובות: 14
צפיות: 647

Re: האם לאחר מיתת אשתו נחשבת אשת איש? הערה על הקובץ הערות

חדא כתב:
13 מרץ 2019, 01:13
אשה קונה עצמה בגט ובמיתת הבעל ולא מצינו שקונה עצמה במיתת עצמה
ומ"מ יתכן והקורבה של אביה לבעלה לא קיימת לאחר מיתתה
הא גופא למה?
על ידי חוות דעת
12 מרץ 2019, 06:37
פורום: בית המדרש
נושא: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?
תגובות: 11
צפיות: 497

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

עי' גיליון הש"ס ( מכות ה. ) המצורף דמבואר דאילו היה חייב מיתה בלי פסק ב"ד ( כשיטת התוס' שם) היה מחויב להמית את עצמו
Screenshot_20190311-223504_ .jpg
על ידי חוות דעת
12 מרץ 2019, 05:23
פורום: יבמות
נושא: האם לאחר מיתת אשתו נחשבת אשת איש? הערה על הקובץ הערות
תגובות: 14
צפיות: 647

Re: האם לאחר מיתת אשתו נחשבת אשת איש? הערה על הקובץ הערות

הקובץ הערות ( מו,א) כתב להסתפק בהא דמבואר ביבמות ( נה: ) " אלא פרט למשמש מתה דסד"א [הואיל] לאחר מיתה נמי איקרי שארו אימא ליחייב עלה באשת איש קמ"ל", האם הקמ"ל הוא דאינה נחשבת שארו, או דאין חיוב משמש עם אשת איש מתה. עי"ש דנחלקו בזה הראשונים. ולדידי קשה, דלכאורה זו משנה מפורשת בסנהדרין ( כ"ז: )" אפילו...

עבור לחיפוש מתקדם