החיפוש הניב 39 תוצאות

על ידי יפה מראה
04 ספטמבר 2019, 16:29
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?
תגובות: 26
צפיות: 234

Re: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?

כל הבהמות מונהגות על ידי המקל או האוכל, ובשביל זה הם עושות את מה שהאדם רוצה מהם.
לעומת זאת האדם מונהג ע"י הדיבור כלומר ע"פ האמת מצד שהיא אמת ואין דבר אחר.
[כאשר האדם יורד לדרגת בהמה אז באמת הוא מונהג ע"י השוט וכדו'.]
על ידי יפה מראה
26 אוגוסט 2019, 09:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: הוספת "יוד" ליהושע בן נון
תגובות: 1
צפיות: 91

הוספת "יוד" ליהושע בן נון

תלמוד בבלי מסכת ערכין דף לב עמוד ב והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע, דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב ישוע, בשלמא משה לא בעא רחמי, דלא הוה זכותא דארץ ישראל, אלא יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל, אמאי לא ליבעי רחמי.  וכתב המהרש"א,   דבעי רחמי על יצרא דע"ז ובטלוה ואגין זכותא עלייהו כי סוכה כו'. מפורש פ...
על ידי יפה מראה
25 יולי 2019, 14:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס
תגובות: 24
צפיות: 776

Re: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס

לכאורה דברי הרב זוין מפורש במה שהקב"ה סילק את אליהו הנביא מההנהגה כמבואר במלכים א' פרק י"ט.
על ידי יפה מראה
14 יולי 2019, 21:52
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?
תגובות: 9
צפיות: 349

Re: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?

כשקראתי בהפטרת השבוע פרשת בלק "עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי". הבנתי שה' בא לומר לנו שזה לא קשה להיות יהודי, כי לא דורש מאיתנו אלפי אילים ורבבות נחלי שמן וקרבנות וכו'. והמעט שהנביא מביא שנדרש מאיתנו הוא רק כמו שכתוב שם "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". אבל אח"כ כשניסיתי להעביר את המסר...
על ידי יפה מראה
06 יולי 2019, 22:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: עבר הירדן [חומש במדבר, וספר יהושע]
תגובות: 0
צפיות: 142

עבר הירדן [חומש במדבר, וספר יהושע]

עבר הירדן ומשה רבינו.docx בעז"ה כתבתי את המאמר הזה יש בו שני סעיפים. סעיף א' - עוסק בבקשת בני גד בני ראובן וחצי שבט המנשה שמבקשים ממשה רבינו את עבר הירדן. סעיף ב' - עוסק במה שכתוב ב"ספר יהושע" שבני גד ובני ראובן חוזרים לנחול בעבר הירדן ובונים במה וכו'. יש במאמר "הערות שוליים" שמתבאר שם עוד כמה ענינ...
על ידי יפה מראה
29 יוני 2019, 22:43
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ייחוס לשבטים
תגובות: 10
צפיות: 331

Re: ייחוס לשבטים

אכתוב מה שמצאתי בעזרת ה'. מלבי"ם דברי הימים א' פרק ה' פסוק י"ז. ועז"א פה שהתיחסו בימי ירבעם היינו בעת מלך עוד ירבעם המלכות הכללי ויהודה היתה תחתיו, ומבואר (מ"ב יד, כה) שירבעם השיב גבול ישראל מלבוא חמת עד נחל הערבה, ועד ימיו היו ארם מושלים בישראל, והתפשטו ארמים על נחלת ב"ר ובני גד בעבר הירדן, ובימי י...
על ידי יפה מראה
27 יוני 2019, 18:54
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ייחוס לשבטים
תגובות: 10
צפיות: 331

Re: ייחוס לשבטים

תודה, אך אני מחפש הוכחה יותר חזקה.
על ידי יפה מראה
27 יוני 2019, 18:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ייחוס לשבטים
תגובות: 10
צפיות: 331

ייחוס לשבטים

יש לי שאלה אשמח עם משהו מחכמי הפורום יוכל לעזור לי בזה.

ממתי עם ישראל איבד את הייחוס לשבטים, כלומר שאף אחד לא יודע בברור איזה שבט הוא.

והאם זה קשור לסנחריב שבלבל את האומות ?
על ידי יפה מראה
02 מאי 2019, 11:04
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית
תגובות: 47
צפיות: 1169

Re: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית

בחינוך מצינו כמה פעמים שצריך לשמור על הכבוד של התלמיד. א. הוכח תוכיח את עמיתך. ב. רש"י חומש דברים [פרק א' פסוק ג'] ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה. ממי למד, מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה. אמר, ראובן בני, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כ...
על ידי יפה מראה
23 אפריל 2019, 19:02
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - החוטא ד' וה' פעמים נועלין בפניו דרכי התשובה
תגובות: 5
צפיות: 282

Re: פרשת בא - החוטא ד' וה' פעמים נועלין בפניו דרכי התשובה

עי' בכוכבי אור פרק שיש שלוש מדרגות ובפשטות פרעה לא יכל כבר לחזור בתשובה כלל.
ואולי הביאור שעל חילול ה' כ"כ גדול רק מיתה מכפרת.
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 17:47
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כוס חמישי - של אליהו הנביא -כנגד לשון חמישי "והבאתי" וצ"ב. והנה מצינו בכמה מקומות את אחאב וכנגדו יאשיהו. קהלת פרק ט' פסוק ב' "הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא, ולזבח ולאשר איננו זבח" ופי' רש"י "ולזובח" זה יאשיהו שנאמר [דברי הימים פרק ב' פסוק ל"ז] ויזבח יאשיהו. "ולאשר איננו זובח" ...
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 16:30
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1155

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

לא הבנתי, הם לא היו בגלות רק ממיתת יוסף התחיל השעבוד.
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 16:24
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1155

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

מה ההבנה בזיכוך הזה? הרי עם ישראל הגיעו למ"ט שערי טומאה, ו"הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה", ואם כן לא נראה שהיה זיכוך אלא להיפך. יכול להיות שבשעת הגלות והיסורים אין תועלת ואדרבה יורדים למ"ט שערי טומאה, אבל לאחר מכן בשעה שנגאלים והקב"ה מיטיב אתם ומוציאים לחירות אז מסכימים ומבינים שהם צרי...
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 14:36
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1155

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

הקדוש ברוך הוא הוריד את ישראל למצרים מפני שהיה צריך לזכך אותנו, כמו שהתורה קוראת לזה כור הברזל. אבל אח"כ כשהוציא אותנו ראינו כמה הוא אוהב אותנו, בזה שהוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, ביד חזקה היינו במכות גדולות שנתן למצרים מפני שהשתעבדו בבניו אהוביו, ובזרוע נטויה היינו בפרסום גדול, שהראה לכל ...
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 14:15
פורום: פסח
נושא: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)
תגובות: 49
צפיות: 1155

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

ברית בין הבתרים בין הקב"ה לאברהם אבינו ללכת לגלות מצרים כדי לקבל את ארץ ישראל. עי"ש. כלומר במצרים עם ישראל לדרגה של אברהם אבינו ולכן זכה בארץ כנען, שאברהם אבינו מצד מדרגתו שלו זכה בארץ כנען כשהיה שם, ואכן אברהם אבינו מסמל את הגאולה, לעומת יצחק ויעקב שאצלם כבר התחיל באיזה שהוא אופן הגלות ולכן סופרים ...
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 21:50
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

מצה וכו' על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם". [שמות פרק י"ב פסוק ל"ט] וכתב רש"י ד"ה וגם צדה לא עשו להם, לדרך מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צידה, אלא האמינו והלכו הוא שמפורש ב...
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 21:43
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

פסח, שהיו אבותינו אוכלים וכו' על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים וכו'.

ויש לעיין שהרי בכל המכות עם ישראל היו מובדל מהמצרים ולא נפגע, כמו שכתוב בחז"ל גבי מכת דם ששתו בכוס אחד וליהודי היה מים, ולמצרי היה דם, וא"כ מה הרבותא ?
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 17:35
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

מכת בכורות כתב "הספורנו" [שמות פרק ז' פסוק ד'] ולכן אעשה בהם שפטים והם מכת בכורות וטביעת המצרים בים סוף ששניהם בלבד היו על צד העונש "מדה כנגד מדה" אבל שאר המכות היו אותות ומופתים להשיבם בתשובה. ע"כ. [וכ"כ גם שמות פרק ו' פסוק כ"ג] כלומר פרעה כבר לא יוכל לחזור בשובה ואז רק ישאר כדי לקבל עונש ויהיה עי...
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 17:02
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ועברתי בארץ מצרים הלילה הזה אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ולא שליח אני ה' אני הוא ולא אחר. והקשו המפרשים סתירה שהרי כתוב [שמות פרק י"ב פסוק י"ג] "והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מ...
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 16:47
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי. ופירשו חז"ל שהכוונה לדם פסח ודם המילה. ולענין "דם מילה" כתבו התוס' בכריתות [דף ט'.] ד"ה "דכתיב כי מולים" - פירוש שמלו עצמם ביציאתם ממצרים ואע"פ שאותם שהיו נימולים בימי אברהם לא מלו אותם ביציאת מצרים מ"מ מעיקרא כשמלו עצמן מלו " ליכ...
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 11:02
פורום: פסח
נושא: כל האוכל מצה ע"פ כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו
תגובות: 7
צפיות: 315

Re: כל האוכל מצה ע"פ כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו

אפשר שאכילת מצה בערב פסח חיסרון מכיון שאין בזה את כל העטיפה מסביב, כמו קדושת החג סיפור יציאת מצרים וכדו' שיחד איתם מגיעה המצה וכמו שכתוב "לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך".

וה"ה גבי בועל ארוסתו מכיון שעיקר הביאה בא כאשר יש בית וכל צרכי הבית, ולא כדבר עצמי לבד. ודו"ק.
על ידי יפה מראה
16 אפריל 2019, 10:45
פורום: ענינו של יום
נושא: לקראת צליבתו של יש"ו בערב פסח - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער
תגובות: 55
צפיות: 1565

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

שמחה גדולה "בית רשעים ייסך ה'" הלוואי והיו נהרגים ביחד עם זה גם כמה רשעים, וכמו שאנו מתפללים "והמינים כרגע יאבדו".

וכמו שמבואר בגמ' במגילה לא נבנתה צור אלא מחורבות ירושלים.
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 20:02
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ונצעק אל ה' אלקי אבותינו, כמה שנאמר ויהי בימים הרבים ההם וכו' כתב הרמב"ן [שמות פרק ב' פסוק כ"ה] כי אע"פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים ליגאל כמו שמפורש ביחזקאל [פרק כ' פסוק ו' - י'] אלא מפני הצעקה קבל תפלתם ברחמיו. עכ"ד. מבואר שרק בזכות התפילה יצאו עם ישראל ממצרים. ויש לעיין מהי מעלת התפילה ?...
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 19:38
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ויגר שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו וכו' כתב הנצי"ב [שמות פרק א' פסוק ז'] ד"ה ותמלא הארץ אתם, שתחילת הגלות באה מכיון שעם ישראל מארץ גושן ורצה להתערבב אם המצרים היפך מדעת יעקב אבינו. ובשמות רבה איתא משמת יוסף פסקו למול, והטעם דכל זמן שהיה יו...
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 19:28
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצינים שם ופרשו חז"ל שלא שינו שמם לבושם ושפתם. והנה מצינו כמה חילוקים בין פסח לפורים כאשר אחד גורר את השני. פסח- גזירת עבדות, עם ישראל שמר על הסייגים, וגאולה ע"י ניסים גלויים. פורים- גזירת מוות, עם ישראל לא שמר על הסייגים התחתנו עם העכו"ם, גאולה ע"י ניסים נסתרים. אך אפש...
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 19:15
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ויש לעיין מדוע היו צריכים לשאול מהמצרים ולא חיכו לביזת הים שהייתה יותר גדולה ? [ועי' משלי יעקב למגיד מדובנא תחילת פרשת בא] והנה כתב הרמב"ן [שמות פרק י"א פסוק ג'] ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים, שלא היו אנשי מצרים שונאים אותם על המכות, אבל מוסיפין בהם אהבה ונושאים חן בעיניהם,...
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 15:40
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

גדול עצום כמה שנאמר ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וכו'.

ויש לעיין מדוע זכו עם ישראל לנס של ששה בכרס אחד [כמו אצל עובד אדום הגתי שהיה אצלו ארון הברית] כאשר היו שקועים במ"ט שערי טומאה?
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 15:28
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר [יהושע פרק כ"ד] ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה' אלקי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים. וכו'. ויש לעיין מדוע מביא את הפסוק שנאמר ביהושע פרק כ"ד ? והנראה לפי מש"כ רש"י [יהושע פרק כ"ד פסוק כ"ב] שע...
על ידי יפה מראה
15 אפריל 2019, 15:08
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2062

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כנגד ארבעה בנים דברה תורה. יש להתבונן מדוע מצוות סיפור יציאת מצרים היא לבנים לכתחילה ? ואולי אפשר לבאר שעיקר גלות מצרים הייתה על הילודה והילדים שבתחילה גזר פרעה על הזכרים וכל הזמן חשש "שמא התרבו עם ישראל", ולכן גם שעבדם, שהרי כאשר האדם עובד עבודה קשה בסוף היום הוא עייף, ואין בכוחו להעמיד דור המשך ל...