החיפוש הניב 442 תוצאות

על ידי בן ישיבה
18 יוני 2020, 01:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם אשה יכולה להתפלל על עוברה, אחר שכבר נוצר, שלא יהיה בו מומים?
תגובות: 20
צפיות: 340

Re: האם אשה יכולה להתפלל על עוברה, אחר שכבר נוצר, שלא יהיה בו מומים?

לבי במערב כתב:
17 יוני 2020, 05:08
ר' @בן ישיבה, תפלתכם הועילה?

ברוך השם נולד בריא ושלם,
איני יודע אם טעו באבחנה או התפילות הם שהועילו
על ידי בן ישיבה
20 מאי 2020, 18:44
פורום: ענינו של יום
נושא: לרגל פתיחת בתי הכנסת
תגובות: 72
צפיות: 1054

Re: לרגל פתיחת בתי הכנסת

שלום רב, מצ"ב הצעה למרנן ורבנן ולגבאי בתי הכנסת די בכל אתר ואתר, לערוך מעמד חידוש עבודת ה' בבתי הכנסת, שבמסגרתו ייאמר סדר תפילה כעין המצ"ב, בהודיה על העבר ובתפילה לעתיד. בברכה,  (לא שלי) מי פתח ?? מי חוזר ?? הרי עדיין יש ספק פיקו''נ תראו מה שקרה ברחובות מתפרסם כבר על מורה שלישי וכמה תלמידים שנדבקו,...
על ידי בן ישיבה
18 מאי 2020, 18:51
פורום: בית המדרש
נושא: קידוש: על היין - האם זה מעכב בדיעבד?
תגובות: 7
צפיות: 108

Re: קידוש: על היין - האם זה מעכב בדיעבד?

יש בזה מחלוקת הראשונים
ולהלכה נקטו הפוסקים כרוב הראשונים דהוא דרבנן ואינו מעכב,
ובאין לו יין מקדש על הפת,
ובאין לו גם פת, אי משום קידוש על היין לכאו' היה אפשר לקדש ללא יין וללא פת, אך מאחר שלהלכה נפסק כשי' הרא''ש ועוד ראשונים דקידוש שלא במקום סעודה לא יצא, א''כ לא שייך שיקדש ללא יין וללא פת
על ידי בן ישיבה
18 מאי 2020, 14:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס
תגובות: 10
צפיות: 133

Re: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס

מבואר להדיא שנקב שכונס משקה הוא קטן ממוציא משקה, משום שהמים נכנסים בלחץ, משא"כ ביציאתם. ומלבד זאת שיעור מוציא משקה הוא במים, כמבואר בתוספתא כלים, ויין צריך שיעור גדול יותר לצאת, משום שמתח הפנים שלו גדול יותר, כמבואר לגבי הא דיין נברץ ונגדש טפי ממים. סלח לי  אבל עיין שוב נקב כונס משקה הוא יותר גדול ...
על ידי בן ישיבה
18 מאי 2020, 10:16
פורום: נזיר
נושא: דף ד. יין של מצוה
תגובות: 13
צפיות: 141

Re: דף ד. יין של מצוה

במאירי כתב שזו גירסא משובשת עיין שם. אכן כן אך המפרש שם בהדיא למד כגירסא זו, וגם המאירי בעצמו הביא כן מגדולי הרבנים, ועי''ש בהכנות מהר''ב רנשבורג שציין לד' הראב''ן שס''ל כשי' המפרש, ובערוה''ש דייק כן אף מרש''י בברכות, וכן ברעק''א בשו''ע הביא להוכיח מהר''ן דס''ל דיין הוא דאו' ועי' באריכות בשאגת ארי'...
על ידי בן ישיבה
18 מאי 2020, 00:33
פורום: פסח
נושא: כזית במצה
תגובות: 2
צפיות: 71

Re: כזית במצה

במסגרת הלימוד העולמי של דרשו במשנ"ב הנמצאים כעת בהלכות פסח נתקשיתי במה שכתב המשנ"ב סימן תע"ה ס"ק ט' וז"ל "כזית מכל אחד מן הפרוסה בודאי צריך כזית דהא מברכין על אכילת מצה ואין אכילה פחותה מכזית" משמע מדבריו דכל מה דבעי כזית הוא אך ורק משום נוסח הברכה "על אכילת מצה" דאין אכילה בפחות מכזית ויש לעיין בז...
על ידי בן ישיבה
18 מאי 2020, 00:31
פורום: נזיר
נושא: דף ד. יין של מצוה
תגובות: 13
צפיות: 141

Re: דף ד. יין של מצוה

הגמ מחדשת שנזיר אסור אפילו ביין של מצוה, והגמ' שואלת איפה מצאנו יין של מצוה (קידוש והבדלה זה רק מדברי סופרים), ותירצה הגמ' שמצאנו באופן שאדם נשבע שישתה יין.  הנך מתכוון לפי תי' התוס' ולפי' הרא''ש אך לפי' המפרש שם קושיית הגמ' היא דאי נימא יין של מצוה היינו קידוש והבדלה הרי מושבע ועומד הוא מהר סיני
על ידי בן ישיבה
17 מאי 2020, 20:04
פורום: ביצה
נושא: ביצה י''ב ע''א, בישול מאכל אסור ביום טוב
תגובות: 1
צפיות: 61

ביצה י''ב ע''א, בישול מאכל אסור ביום טוב

בגמ' דתני תנא קמיה דר' יוחנן המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואכלו לוקה חמש לוקה משום מבשל גיד, וברש''י שם שהבישול אב מלאכה הוא ובישול גיד דבר האסור ואינו ראוי לאכילה ועומד באסור לא תעשה כל מלאכה דלא הותר אלא לצורך, עכ''ל. ומבו' בזה דמאכל אסור לא נחשב אוכל, ואי לא אמרי' מתוך חייב, וה''ה לכאו' בכל מאכל ...
על ידי בן ישיבה
17 מאי 2020, 17:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס
תגובות: 10
צפיות: 133

Re: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס

היכן כתוב בהלכה שבקידוש מעכב הכלי? בטור וברמב''ם וכן בעוד ראשונים נתבאר דצריך בזה דין כוס של ברכה והשולחן ערוך הביאו להלכה,  אלא דלגבי כוס פגום מצינו בפוסקים שכ' שבדיעבד יצא,  אך לכאו' כל זה הוא בכוס פגום דהוי כלי, אך בנידו''ד דאינו כלי לכו''ע לא יצא אף בדיעבד, דאי בעי' על הכוס אפי' אם לא צריך דיני...
על ידי בן ישיבה
17 מאי 2020, 10:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס
תגובות: 10
צפיות: 133

Re: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס

ראיתי בס' אגן הסהר [ח"ג עמ' 536] שדן בשאלה זו, מציין לס' הלכות שבת בשבתו בשם הגריש"א שבדיעבד יצא, עוד טוען שם שאם יש לפניו בקבוק יין חל הקידוש ע"ז כמבו' במ"ב רע"א ע"ח, ויעו"ש עוד אריכות מכתבי הגר"א גנחובסקי זצ"ל מאחר שספר הנ''ל אינו מצוי בידי אשמח מאד אם תוכל להעלותו כאן, ולגבי בקבוק יין הנמצא לפני...
על ידי בן ישיבה
17 מאי 2020, 10:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס
תגובות: 10
צפיות: 133

Re: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס

היכן כתוב בהלכה שבקידוש מעכב הכלי? בטור וברמב''ם וכן בעוד ראשונים נתבאר דצריך בזה דין כוס של ברכה והשולחן ערוך הביאו להלכה,  אלא דלגבי כוס פגום מצינו בפוסקים שכ' שבדיעבד יצא,  אך לכאו' כל זה הוא בכוס פגום דהוי כלי, אך בנידו''ד דאינו כלי לכו''ע לא יצא אף בדיעבד, דאי בעי' על הכוס אפי' אם לא צריך דיני...
על ידי בן ישיבה
17 מאי 2020, 10:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס
תגובות: 10
צפיות: 133

Re: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס

מדוע צריך לברך, הלא יש כמה מהראשונים דס"ל קידוש על היין מדרבנן, וא"כ ידי חובת זכרהו בדברים מן התורה יצאת, ונשאר ספק מדרבנן על היין.  כפי שכתבת נחלקו בזה הראשונים אם קידוש על היין הוא דאורייתא או דרבנן, אך אף אי נימא דהוא דרבנן עי' תרומת הדשן הו' במגן אברהם ביין ונמצא מים דצריך לחזור ולקדש אף אם הוא...
על ידי בן ישיבה
17 מאי 2020, 01:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס
תגובות: 10
צפיות: 133

קידוש על הכוס ולאחמ''כ התברר כי ניקב הכוס

השבוע בליל שבת באמצע הסעודה שמתי לב כי לגביע יש חור בתחתית, לקחתי את הגביע והכנסתיו לתוך ספל מים וראיתי שהמים נכנסים לתוך הגביע, והיינו שניקב בכונס משקה כך שהגביע פסול, ואז נתעורר השאלה האם צריך לחזור ולקדש, מיד תליתי זאת בהלכה של קידש על היין ונתברר כי היה מים, אשר נחלקו בזה הפוסקים, והט''ז ס''ל שא...
על ידי בן ישיבה
12 מאי 2020, 20:28
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי
תגובות: 91
צפיות: 1045

Re: נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי

איש ווילנא כתב:
12 מאי 2020, 20:26
בן ישיבה כתב:
12 מאי 2020, 20:25
אך זה פשוט כי הוא מנהג קדום אשר יסודתו מהררי קדם, ויש בזה טובת הנאה לנשמה,

אני מחפש את המקור

יש הרבה בפוסקים על נושא זה ולדוגמא הבאתי תשובתו של הוירצבורגער רב

 
על ידי בן ישיבה
12 מאי 2020, 20:25
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי
תגובות: 91
צפיות: 1045

Re: נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי

עכשיו ראיתי את הרבנו בחיי. הוא בכלל לא מדבר על הדלקת נר לעילוי נשמת אלא שהנשמה נהנת מן האור כמו שכתוב שהנשמה נהנת מריח  מה המקור הקדום ביותר על הדלקת נר לעילוי נשמת שמעתי ממי שזלזל בזה [באחרונים יש נידון להדליק נר יא"צ לעילוי נשמת. שם הלשון במ"ב כיון שבני אדם מחשיבים זאת כצורך] אחד מגדולי אשכנז רבה...
על ידי בן ישיבה
12 מאי 2020, 20:16
פורום: מועד קטן
נושא: מועד קטן יז. - אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו
תגובות: 31
צפיות: 403

Re: מועד קטן יז. - אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו

יושב אוהלים כתב:
12 מאי 2020, 11:12
בן ישיבה כתב:
11 מאי 2020, 17:41
עשה לך רב...
עיין בפירוש המשנה להרמב"ם על המשנה באבות שציטטת,שכתב שכל בן אדם אחר שהוא לומד ממנו הוא רב.

אכן כן 
ולשם כל הבאתי את המשך המשנה וקנה לך חבר, יש מושג של חבר ויש מושג של רב
על ידי בן ישיבה
12 מאי 2020, 20:14
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו
תגובות: 22
צפיות: 415

Re: מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו

 (הרב טאובר היה חולה במחלה ואף פעם לא התפלל שיבריא!!!.). בתפילת שמונה עשרה אנו מתפללים כל יום רפאנו ד' ונרפא, חוץ ממה שאנו מתפללים הרבה גם בתפילת שמונה עשרה גם בברכת המזון ועוד על בקשות פרטיות חיים בריאות פרנסה, וכבר אצל האבות הק' מצינו תפילה על בנים, ולגופן של דברים עי' בספה''ק נפש החיים שמאריך בז...
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2020, 19:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.
תגובות: 117
צפיות: 4015

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

באמת חשבתי על רעיון הרי להזמין ספר תורה אצל סופר סת''ם עולה הרבה כסף שאין מצוי בידי אברכים, ספר תורה מהחדר מתחיל ב150 אלף ש''ח, חשבתי על רעיון למצוא סופרי סת''ם שיהא מוכן לכתוב לאט, דהיינו במקום לכתוב כל החודש עבור בן אדם אחד, במקום זה יכתוב בחודש עבור 20 אברכים בו זמנית, ובמקום לכתוב ספר ב8 חודשים ...
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2020, 17:41
פורום: מועד קטן
נושא: מועד קטן יז. - אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו
תגובות: 31
צפיות: 403

Re: מועד קטן יז. - אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו

עיין סוגיית הגמ' שם, דעיקר הסוגיא קאי להגיד שלא לבקש תורה ממי שאינו דומה וכו', ולא שחייבים לבקש ממי שדומה למלאך ה"צ. יש ללמוד חכמה מכל אדם, אבל בתורת רב צריך שיהיה דמה למלאך ה'. א. מה פירוש ההגדרה "בתורת רב"? 2. הלשון בגמ' הוא "אל יבקש תורה מפיהו" - לא כתוב שלא יהיה לך "בתורת רב". א. עשה לך רב, וקנ...
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2020, 17:35
פורום: דיני ממונות
נושא: השבת אבידה בעגלת סופר
תגובות: 2
צפיות: 59

Re: השבת אבידה בעגלת סופר

בעבר מצאתי ברחוב שלי 3 עגלות מסופר שנמצא במרחק נסיעה של 20 מהבית שלי
התקשרתי אליהם, והודו לי מאד תוך שעה הם באו לקחת את זה,
על ידי בן ישיבה
11 מאי 2020, 17:29
פורום: אקטואליה
נושא: חלאקה בציבור הליטאי
תגובות: 81
צפיות: 1167

Re: חלאקה בציבור הליטאי

שמעתי בעבר מאיזה חסידישער איד שכבר הגיע לגבורות, חסיד קארלין שעדיין גר בטבריה, שהתבטא על המצב בציבור הליטאי היום, ואמר שכפי הנראה הגר''א הכיר את נפשם של שומעי לקחו ציבור הליטאים וידע להיכן יגיעו כשהם ייהפכו לחסידים, לכן התנגד לחסידות,

קחו את זה בחיוך
על ידי בן ישיבה
10 מאי 2020, 20:10
פורום: כשרות
נושא: כח הנאמנות של הכשרויות
תגובות: 56
צפיות: 623

Re: כח הנאמנות של הכשרויות

דבר ראשון בכוונתי להדגיש להדגיש שאין בכוונתי על הכשר זה או אחר, ואני אף אוכל את רוב הכשרויות המקובלות באר"י. לסיכומם של הרבה מאשכולות הכשרות יוצא שברור שעל כל עסק אפי' של שומר תומ"צ צריך כשרות משום שהוא נוגע. וכן הוסבר שגם שהרב הממונה על הכשרות הוא יר"ש ייתכן שזה לא מספיק כדי שההכשר יהיה טוב. וכן כ...
על ידי בן ישיבה
07 מאי 2020, 00:04
פורום: שבת
נושא: סנדל המסומר מה זה בדיוק
תגובות: 37
צפיות: 457

Re: סנדל המסומר מה זה בדיוק

תלמוד בבלי מסכת שבת דף ס עמוד א סנדל המסומר מאי טעמא? אמר שמואל: שלפי הגזרה  היו, והיו נחבאין במערה, ואמרו: הנכנס - יכנס, והיוצא - אל יצא. נהפך סנדלו של אחד מהן, כסבורין הם: אחד מהן יצא, וראוהו אויבים, ועכשיו באין עליהן, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים. רבי אילעאי בן אלעזר אומר...
על ידי בן ישיבה
06 מאי 2020, 22:52
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: יש הסבר רוחני מדוע הקורונה פגע יותר בציבור החרדי
תגובות: 36
צפיות: 637

Re: יש הסבר רוחני מדוע הקורונה פגע יותר בציבור החרדי

מחלות שתלויות באורח חיים (סגנון האוכל, קריאה רצופה ועוד) לא כל שפעת וכדומה בהחלט לא ולא אפרט סוג המחלה מפני צנעת הפרט, אבל בהחלט לא קשור לסגנון אוכל או קריאה רצופה וכד',  הרופא (מדובר בפרופסור מנהל מחלקה) בעצמו אמר לי שאין להם הסבר לזה אבל זה העובדה, לפעמים יש תופעות שנגרמות בצורה עקיפה כתוצאה מסגנ...
על ידי בן ישיבה
06 מאי 2020, 22:44
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חדש!!! כינוס ל"ג בעומר מטעם אגודת מטמוני ארץ - כינוס מקוון לרגל המצב
תגובות: 74
צפיות: 1334

Re: חדש!!! כינוס ל"ג בעומר מטעם אגודת מטמוני ארץ - כינוס מקוון לרגל המצב

ולגופו של ענין מצטרף לדברי @דרומאי ומבלי לדעת על מה הנידון, בהבטה ראשונה צדה עיני השורה הבאה שמספקת להטיל דופי בכל הכינוס הזה הנה השורה המדוברת: הרב אברהם קוסמן – דמויות שלא הוכרעו – (ההדגשה במקור) דמותו של בר כוכבא בעיני התלמוד בבלי לעומת  (ההדגשה איננה במקור)  המקורות הארץ ישראלים. להזדעזע! קולטי...
על ידי בן ישיבה
06 מאי 2020, 19:02
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: יש הסבר רוחני מדוע הקורונה פגע יותר בציבור החרדי
תגובות: 36
צפיות: 637

Re: יש הסבר רוחני מדוע הקורונה פגע יותר בציבור החרדי

ברור שאם אתה נמצא בשערי צדק או במעייני הישועה זו תהיה ההתפלגות. השאלה היא כלל ארצית. היום הרופא ממחלקת גסטרו הורה לעשות בדיקה מסויימת, והוא הסביר לי שזה בדיקה על תופעה מסויימת הגורם לחסימה במעיים, וההוא אמר לי שהתופעה הזו נפוץ אצל הציבור החרדי,  שאלתי אותו מה הקשר ציבור החרדי, אז הוא אמר לי בהחלט י...
על ידי בן ישיבה
06 מאי 2020, 18:34
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מקום חדש לעליה לרגל ולהקפות? (על פי רב האי גאון)
תגובות: 6
צפיות: 288

Re: מקום חדש לעליה לרגל ולהקפות? (על פי רב האי גאון)

אח שלך כתב:
19 אוקטובר 2019, 23:24אך צ"ע למה לא הקיפו את הר הבית?? 
​​​​​​(ככתוב "סובו ציון והקיפוה"
וכמנהג זקני ירושלים וגדוליה בדורות האחרונים)


אולי אני עם הארץ, אבל מעולם לא שמעתי על מנהג זה, אולי תוכל לציין איזה זקני ירושלים וגדוליה נהגו המנהג זה ומתי
על ידי בן ישיבה
06 מאי 2020, 18:30
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חדש!!! כינוס ל"ג בעומר מטעם אגודת מטמוני ארץ - כינוס מקוון לרגל המצב
תגובות: 74
צפיות: 1334

Re: חדש!!! כינוס ל"ג בעומר מטעם אגודת מטמוני ארץ - כינוס מקוון לרגל המצב

אעלה את אשר בידיעתי בעבר גם היה לי מאד תחביב לקרוא וללמוד ממצאים ארכיאולוגיים וכד', לכתחילה כשיצאו במטמוני חול דוקא מאד סקרן אותי, יש לי חבר שלמדתי איתו בעבר בחברותא שהיה גם מאד חי את הנושא הזה, אבל מה אומר בשלב מסויים ראיתי על חבר שלי שמתחיל להכריע נושאים ע''פ ממצאים ארכיאולוגיים וקושיות על ראשונים...
על ידי בן ישיבה
05 מאי 2020, 23:49
פורום: שבת
נושא: סנדל המסומר מה זה בדיוק
תגובות: 37
צפיות: 457

Re: סנדל המסומר מה זה בדיוק

מבואר שם שהמעשה היה שהתחבאו במערה וחשבו שמגיעים רומאים ודחקו זב"ז לברוח ותוך המהומה הרגו בסנדלים שברגליהם, ולא ששלפו. אני הבנתי אחרת התחבאו במערה ואלו שהלכו על המערה מבחוץ עם הסנדל הרי שהקול של הדפיקות של הסנדל נשמע בתוך המערה כמו הרומאים, ואז מפחד דחפו אחד את השני בתוך המערה ונהרגו, אבל לא נהרגו ע...
על ידי בן ישיבה
05 מאי 2020, 18:52
פורום: שבת
נושא: סנדל המסומר מה זה בדיוק
תגובות: 37
צפיות: 457

Re: סנדל המסומר מה זה בדיוק

לא למדתי הסוגיא שם אבל אולי אם ראש המסמר עבה אפשר לשולפו בקלות ולהרוג בו, משא"כ אם ראושו דק שאז קשה לשולפו וצריך צבת וכיו"ב מבואר שם שהמעשה היה שהתחבאו במערה וחשבו שמגיעים רומאים ודחקו זב"ז לברוח ותוך המהומה הרגו בסנדלים שברגליהם, ולא ששלפו. אני הבנתי אחרת התחבאו במערה ואלו שהלכו על המערה מבחוץ עם ...

עבור לחיפוש מתקדם