החיפוש הניב 138 תוצאות

על ידי משבט הכהונא
15 מרץ 2020, 11:15
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה
תגובות: 18
צפיות: 631

Re: הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה

מעניין לציין דברי ה'ביאור הלכה' הבנוגע לחלער"י שיש בזה כמה מאפיינים דומים. ומדברי הביאור הלכה פסק שמי שרוצה להתענות במקום שלא פרצה המגפה בזעם (כי המגפה פוגעת בעיקר "בחלשים" וע"כ פסקו לא להתענות) יהא "בבידוד" עם "מסכה" ועם עשב. עוד חידוש כתב שיעורים בתשה באב ואני חושב שלא מצאנו עוד כדבר הזה וצ"ע. ולכ...
על ידי משבט הכהונא
24 פברואר 2020, 10:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קורונה
תגובות: 2
צפיות: 192

Re: קורונה

א. גם צ"ע הא דאיתא בשו"ע דבדאיכא ג' מתים גוזרים תענית על הציבור צ"ע אי הג' מתים דוקא ישראלים א"ד ל"ש. ב. כל הפוסקים מביאים דברי המג"א בשם השל"ה ערוך השולחן סי' תקע"ו כתבו הגדולים דכשאבעבועות שקורין פקי"ן פורחים בתינוקות ומתים – יש לגזור תענית. וכל אחד מחוייב להרחיק מן העיר בניו ובנותיו הקטנים, ואם ל...
על ידי משבט הכהונא
23 פברואר 2020, 20:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קורונה
תגובות: 2
צפיות: 192

קורונה

חשבתי על כמה שאילות אקטואליות הנוגעות לקורונה א. האם יכול הנדבק מחבירו לתבוע דיני נזיקין. ב. האם יש מצוות ביקור חולים למי ששוהה בבידוד? והאם צריך לחפש אחר מסכה וכיו"ב? והאם מועיל המצוה ע"י שיתקשר בפלאפון? וא"כ בכה"ג אי לוקח אחד משישים מחליו? ג. האם מותר או מצוה לפרסם אחד שאין לו המחלה אבל לפי ההנחי...
על ידי משבט הכהונא
23 פברואר 2020, 15:59
פורום: סידור התפילה
נושא: אני מאמין שזאת התורה לא תהא מוחלפת מה הפירוש???
תגובות: 1
צפיות: 70

אני מאמין שזאת התורה לא תהא מוחלפת מה הפירוש???

הנה לכאורה הפירוש הוא שלא תהא מוחלפת שלא יחליפו הדינים בטענה שזה היה רק אז... והיום הוא כבר אחרת... כו' ולא תהא תורה אחרת שלא תהא מוחלף התורה לגמרי דהיינו שיביאו תורה אחרת מהבורא יתב"ש. אמנם הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק כתב  כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא השם יתברך לא מזולתו. ועליה אין להוסיף וממנה אין ל...
על ידי משבט הכהונא
23 פברואר 2020, 15:49
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חילוק בין אהבה לחביבות
תגובות: 8
צפיות: 113

Re: האם יש חילוק בין אהבה לחביבות

מבואר ברע"ב על המשנה חביבין ישראל שנקראו בנים שחיבה יתירה נודעת להם וכו' דהיינו שחיבה הוא בגלוי משא"כ אהבה מסותרת היא. ונראה לי להוסיף בזה דהנה בבעלי דינים אסור לו להפגין חיבה משא"כ יתכן אהבה מסותרת שיש לכל אחד מישראל יכול להיות שאפשר דאינו סותר הדין כי אף על פי שחטא ישראל הוא ויש עדיין רחמנות עליו....
על ידי משבט הכהונא
23 פברואר 2020, 13:03
פורום: ענינו של יום
נושא: ז' אדר
תגובות: 5
צפיות: 100

Re: ז' אדר

יש סליחות לזה ג"כ ויום תענית הוא והוזכר בשו"ע סי' תקפ ומשמע שם שנעשה צרה לאבותינו שמת משה ולכן מתענים
על ידי משבט הכהונא
23 פברואר 2020, 12:46
פורום: פורים
נושא: דרוש וורט יפה על פורים שאפשר לקשר לשמחת שבע ברכות
תגובות: 2
צפיות: 149

Re: דרוש וורט יפה על פורים שאפשר לקשר לשמחת שבע ברכות

אפשר לחקור אי פורים נחשב פנים חדשות כמו כל שבת ויום טוב כמדומה שיש מחלוקת בזה האם מותר לישא אישה ביום הפורים משום אין מערבין שמחה בשמחה (ג"כ מחלוקת ואלי סתירה בדברי המחבר) אולי אפשר לחלק בין אין הקב"ה שורה אלא מתוך שמחה לאין שמחה אלא בבשר ויין שמחת פורים וושמחת בחגך לושמח את אשתו וכו' יש הרבא הלכות ...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 23:54
פורום: סידור התפילה
נושא: אתה חונן דווקא על תורה
תגובות: 23
צפיות: 165

Re: אתה חונן דווקא על תורה

לשון המשנה ברורה ולכן צריך לכוין בה כראוי שזה עיקר השאלה שצריך האדם לשאול מאת הבורא ית׳ שיתן לו שכל ודעת ישר למאוס ברע ולבחור בטוב המהרש"א ברכות לג גדולה דעה כו׳. מבואר כי הדעת היא המדה העליונה שבג׳ מדות שהם חכמה ובינה ודעת כפירש״י בחומש פרשת כי תשא ע״ש והיא רוה״ק ואמר שהיא נתונה בין שתי אותיות ולא ...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 23:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאילה מחודשת האם תנאי מבטל אומדנא דמוכח והמסתעף לכל לשון אי מבטל אומדנא
תגובות: 1
צפיות: 95

שאילה מחודשת האם תנאי מבטל אומדנא דמוכח והמסתעף לכל לשון אי מבטל אומדנא

בס"ד נתעוררתי בשאלה מענינת ומחודשת ביותר והוא היכי דמהני אומדנא לביטול הקנין כההוא גברא דזבין ארעיה אדעתא למיסק לארץ ישראל (קידושין מט ע"ב) והוסיף תנאי בלשונו אך שלא כדרך התנאים כגון שאמר לאו קודם להן האם מקלקל הוא והויא מכירה או לאו. והמסתעף בעניני קידושין, נדרים, ספירת העומר, ושומע כעונה. ונקדים ...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 23:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סעודת מצוה - מנין
תגובות: 10
צפיות: 96

Re: סעודת מצוה - מנין

בפרקי דרבי אליעזר כותב בפרק אחר שברית הווה כעדות ולכן צריך שיהיו עשרה בברית. מעניין. כי ל'עדות' לא צריך עשרה אלא די בשניים בלבד [וכעין מה שנוהגים ב'ויכולו' בליל שב"ק]! עדות נאמנות וז"ל  "עֲ‍לֵי עָשׂוֹר וַעֲלֵי נָבֶל" כל עדות נאמנות לישראל בעשרה , הכנור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נימן, עדות ברית מילה בע...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 22:49
פורום: דעת דורות
נושא: שולחן ערוך הרב מהדורא בתרא
תגובות: 17
צפיות: 290

Re: שולחן ערוך הרב מהדורא בתרא

בן טובים כתב:
20 פברואר 2020, 16:51
משבט הכהונא כתב:
20 פברואר 2020, 10:19
אגב בענין פסקי הסידור בדרך כלל בפסקי הסידור הוא מחמיר יותר וגם פליג יותר המג"א
שמעתי פעם כי בימי זקנותו אמר שהוא חושש שסמך עצמו המג"א יותר מדי מישהו יודע מקור לזה????

הרב.pdf

תודה
מי המחבר??
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 16:07
פורום: אקטואליה
נושא: על אמינות הגרפולוגיה
תגובות: 61
צפיות: 690

Re: האם מותר ללמוד גרפולוגיה?

מאתר דרשו בשם הגר"ח כאן מתאים להוסיף דבר נוסף שנשאל רבינו בהזדמנות אחרת מה דעתו לגבי חוות דעת של מומחים בקריאת כתבי יד ('גרפולוגים), והשאלה היתה לגבי שידוך, שבדקו בכתב היד של הבחור וראו דברים לא מחמיאים... רבינו אמר כי אכן יש חכמה כזו, ונזכר בראשונים (עי' רמב"ן בראשית ה' ב' בשם שרירא גאון ובזוה"ק פ...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 15:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סעודת מצוה - מנין
תגובות: 10
צפיות: 96

Re: סעודת מצוה - מנין

מקור סעודת המילה הוא אצל אברהם אבינו וכתוב שם ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק, ואף שרש"י שם הסביר את האמור שכל גדולי הדור היו שם אך לכ' הוא גם במניין. ועיין ברמ"א סימן רס"ה סעיף יב נוֹהֲגִים לַעֲשׂוֹת סְעֻדָּה בְּיוֹם הַמִּילָה. {הַגָּה: וְנָהֲגוּ לָקַחַת מִנְיָן לִסְעֻדַּת מִילָה, וּמִקְרֵי...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 10:52
פורום: בית המדרש
נושא: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל
תגובות: 22
צפיות: 266

Re: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל

למה פטור כל המפרשים מסבירים כי כספו הוא שיש לו רשות להכותו מכות נמרצות אבל להמית אותו ולכן אם לא מת בתוך מעת לעת סימן הוא שלא היה מכות מוות. ובחזקוני כי כספו הוא – וב ידו להכותו אך דרך תוכחה. ובספורנו כי כספו הוא – ועליו ליסרו , ופעמים ימרה העבד עד שיקצוף הרב להכותו מכה רבה, כאמרו ״אך מרי יבקש רע״. ...
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 10:20
פורום: בית המדרש
נושא: מיהו יהודי?
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: מיהו יהודי?

כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי
(מגילה יב ב)
על ידי משבט הכהונא
20 פברואר 2020, 10:19
פורום: דעת דורות
נושא: שולחן ערוך הרב מהדורא בתרא
תגובות: 17
צפיות: 290

Re: שולחן ערוך הרב מהדורא בתרא

אגב בענין פסקי הסידור בדרך כלל בפסקי הסידור הוא מחמיר יותר וגם פליג יותר המג"א
שמעתי פעם כי בימי זקנותו אמר שהוא חושש שסמך עצמו המג"א יותר מדי מישהו יודע מקור לזה????
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 22:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סעודת מצוה - מנין
תגובות: 10
צפיות: 96

Re: סעודת מצוה - מנין

לשון הרמ"א סי' תקנא סעיף י
ובסעודת מצווה, כגון מילה ופדיון הבן וסיום מסכתא וסעודת אירוסין, אוכלים בשר ושותים יין כל השייכים לסעודה. אבל יש לצמצם, שלא להוסיף. ובשבוע שחל ט' באב בתוכה, אין לאכול בשר ולשתות יין, רק מניין מצומצם, וזה אפילו בערב תשעה באב שרי
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 21:57
פורום: בית המדרש
נושא: מכשול ציבורי בשחיטה פסולה? מעשה נורא מהשל"ה
תגובות: 1
צפיות: 72

Re: מכשול ציבורי בשחיטה פסולה? מעשה נורא מהשל"ה

בכל הדורות כולם מאז ומעולם היה סיפורים כאילו מזמן המשנה והגמ' ועד היום במונסי
אלא שהיום נתמעט הענין מחמת הקפידא המופלגת בכשרויות
רק אצל צדיקים מצאנו שהשי"ת מציל אותם ממזון שאינו כשר
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 21:53
פורום: אקטואליה
נושא: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם
תגובות: 14
צפיות: 241

Re: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם

אם אין ויכוח אני רוצה להביא עוד ציטוט מ דברי הרמב"ם ריש פרק חלק אחר שהביא הי"ג עיקרים וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם, וְנִתְבָּרְרָה אמונתו בהם – הוא נכנס בכלל ישראל . וּמִצְוָה לאהבו ולרחם עליו, וְלִנְהֹג עמו בכל מה שֶׁצִּוָּה השם יתברך איש לחבֵרו מן האהבה וְהָאַחֲוָה. ואפילו עשה מה שיכול מן הע...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 21:48
פורום: בית המדרש
נושא: תוכן הדברי תורה בכמה מימרות בגמ'.
תגובות: 35
צפיות: 261

Re: תוכן הדברי תורה בכמה מימרות בגמ'.

הנה לפניך הרמב"ם פרק חלק שמדבר בענין אגדות חז"ל אך המסקנה נשארת שכל דברי חז"ל כולם בדברים עליונים והוא התכלית הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק וְהַכַּת השלישית והם – חַי השם ! – מעטים עד מאוד עד שאין ראוי לקרותם "כת", אלא כמו שֶׁיֵּאָמֵר לשמש " מין" . והם אותם בני אדם שנתברר אצלם גדולת החכמים זכרונם לברכה ו...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 15:45
פורום: אקטואליה
נושא: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם
תגובות: 14
צפיות: 241

Re: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם

עוד דבר יש להוסיף מטבע האדם
האדם שמצפה על משהו הוא מדבר מזה שוב ושוב
(כדרך אמא שמצפה שישחררו ביתה מרוסיה וכמובן אינו דומה משל לנמשל אלא מעין דמעין ג"כ לא)
האדם שמדבר מדבר שוב ושוב מעורר בו תקוה כיספין וצפיה
ופשוט ואי"צ למ"מ בענין זה
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 15:40
פורום: אקטואליה
נושא: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם
תגובות: 14
צפיות: 241

Re: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם

אמרתי ואמרתי כי בגלל היותו השאיפה הנכספת של כל יהודי הינה גם מקום לטעות ח"ו כפי ששמענו מגדולי ישראל וכפי שראינו עם משיחי השקר ותוצאותיהם המעשה בשנת תר"כ היה כי הייתה התעוררות גדולה בכלל ישראל כי הנה המשיח הולך לבוא בשנה הנשגבה המוני יהודים פשוטים חזרו בתשובה, והייתה באמת התעוררות עד אין לשער ובראש ...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 15:25
פורום: דעת דורות
נושא: אוסף סיפורים על עכברים שנסתלקו מהבתים
תגובות: 5
צפיות: 102

Re: אוסף סיפורים על עכברים שנסתלקו מהבתים

על מעשרות מפורש על כך עיין ירושלמי ב"מ ג, ה. (ובדמאי פ"א ה"ג-ד) ועיין בערבי נחל כי תבוא א' לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי. איתא ברבה פרשת עקב (ג', ה) שאם אין מעשרין כראוי העכברים אוכלין, ואיתא בהוריות (י"ג.) האוכל ממה שעכבר אוכל משכח תלמודו, וז"ש לא עברתי ממצותיך שנתתי מעשר כראוי ולא שכחתי. מג"א בספר שמ...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 15:07
פורום: אקטואליה
נושא: מה זה לאומיות
תגובות: 116
צפיות: 1093

Re: מה זה לאומיות

הקדמה קצרה אין הדברים אישי לאף אחד כי כולנו לקינו בלאומניות זה בכה וזה בכה וכמוש"כ. זו הפעם השלישית שאתה מכליל אותי על לא עוול בכפי ב לוקים בלאומיות . אולי הגיע הזמן להפסיק? גילוי דעת אין אני מכון להכליל אף אחד ובפרט לא הרב הגאון שמעיה שפקיע שמיה בגאונותו וגדלותו אם אני מכליל משהו זה רק אותי ושוב א...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 12:31
פורום: מגילה
נושא: אונס נחשב בעל כרחו??
תגובות: 40
צפיות: 332

Re: אונס נחשב בעל כרחו??

האם בדיני שמים הוא גם ייחשב כגנב (ויפסל לעדות וכן כה"ג) ודאי נפסל לעדות לאלו שסוברים כדעת הראשונים שצריך לשלם יתר על כן שלא התירוהו לעשות כן אפילו בפיקוח נפש רק ע"מ לשלם וכמוש"כ לעיל דברי התוס' הרא"ש והשו"ע עיי"ש למה ודאי, הוא לא חשוד אממונא וא"א להגדיר את המעשה שלו כמזיד שעובר מדעת כי אינו אפי' לא...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 12:27
פורום: מגילה
נושא: אונס נחשב בעל כרחו??
תגובות: 40
צפיות: 332

Re: אונס נחשב בעל כרחו??

ששמואל כתב:
18 פברואר 2020, 19:38
משבט הכהונא כתב:
18 פברואר 2020, 17:02
לשיטת הסוברים דחייב היינו דהותר איסור גניבה בכה"ג (אולי דכל ישראל מצוים להצילו) אבל לא שלא גנב שאינו חייב לשלם וככל אונס דאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש והותר לעשות העבירה.
ויהיה חייב כפל ?


הותר לו לגנוב ע"מ שישלם וא"כ ליכא כפילא
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 12:26
פורום: אקטואליה
נושא: מה זה לאומיות
תגובות: 116
צפיות: 1093

Re: מה זה לאומיות

אוסיף על דברי הרב 'וחי בהם' לדעתי אם הרבי מסאטמער עצמו היה חי היום ספק רב אם היה סובר כמו שהיה סבור בשעתו. וכן להיפך, אם אני הייתי חי בשעתו ספק רב אם הייתי סבור כמו שאני סבור היום. בשעתו בהחלט היה מקום גדול לחשוב שכל העניין של המדינה זה מעשה שטן שתכליתו בשביל לחלן את כלל ישראל (ומסתמא השטן בעצמ וגם...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 12:16
פורום: אקטואליה
נושא: מה זה לאומיות
תגובות: 116
צפיות: 1093

Re: מה זה לאומיות

האיסור החמור של "התגרות באומות" כפי הבנת הסאטמערעס, במחילה, נשמע מגוחך. אסור לעצבן ערבי כי זה התגרות באומות? אסור להגיד לו "ארץ ישראל שייכת לאלקי היהודים" כי זה מעצבן אותו? אסור לגרש אותו מהתנחלות בשטח עירוני כי זה התגרות? וכו' וכו'. יסוד הדין הוא שלא למרוד באומות. וכידוע הקמת המדינה לא היתה מרידה ...
על ידי משבט הכהונא
19 פברואר 2020, 11:46
פורום: אקטואליה
נושא: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם
תגובות: 14
צפיות: 241

Re: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם

viewtopic.php?f=68&t=8273&p=114787#p114787 אודות הלינק זו גופא השמצה אי אפשר לומר שאין מדברים מענין שלפי כל הראשונים הוא חיוב גמור ורובם אף חיוב מדאורייתא א"א לאמר שאין מדברים מזה כדי שלא יאמרו שהשאר אפיקורסים אני עדיין חושב שדווקא ההשוואה מוקצנת נושא המשיח דווקא בגלל היותו משאת צפייתו של כל יהודי,...
על ידי משבט הכהונא
18 פברואר 2020, 18:23
פורום: אקטואליה
נושא: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם
תגובות: 14
צפיות: 241

Re: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם

שוב לגופו של ענין אני לא רוצה להגיב אבל כבר מצאנו בחז"ל כי יש דברים שאין אומרים אותו בפני עם הארץ ויתכן מאד שכהיום במסגרת מצבים מסוימים אכן יש עוד דברים שצריך לחשוש עליהם מלאומרו בפני אנשים מסוימים ראשית כל הקיצוניות מופלגת האם כל בעה"ב או עכ"פ רובם עמי הארץ שפסולים לעדות וכו' ??? גם אפילו עם הארץ ...

עבור לחיפוש מתקדם