החיפוש הניב 51 תוצאות

על ידי תורה לשמה
25 מאי 2020, 15:08
פורום: במדבר
נושא: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
תגובות: 23
צפיות: 199

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

יתכן שלויים לאו דוקא אלא לכהנים שהם משבט לוי לויים כאן היינו לויים דוקא כמשמעות קרא "קח את הלויים... ואת בהמת הלויים...", וכמו שהכ"ב אלף אינם כהנים כך בהמתם, וכן מוכח בסוגי' שם דלאביי זה המקור לפטור לויים מפט"ח.   למרות שלא השתנה כלום הרי זה בא תחתם לא הבנתי, במה בא תחתם. תחת השה שהיו אמורים להביא ...
על ידי תורה לשמה
25 מאי 2020, 14:54
פורום: במדבר
נושא: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
תגובות: 23
צפיות: 199

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

מחוסר ידע בעניין פטר חמור
צריך לומר בזהירות אבל יתכן שלויים לאו דוקא אלא לכהנים שהם משבט לוי וזהו בהמת הלוים, ותחת יתכן גזירת הכתוב לדור המדבר שאפי' הם שלהם הם באים תחת פדיון חמור
למרות שלא השתנה כלום הרי זה בא תחתם
על ידי תורה לשמה
25 מאי 2020, 13:59
פורום: במדבר
נושא: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
תגובות: 23
צפיות: 199

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

ובעיקר הדבר לא נ"ל דיש מקום לומר שפט"ח ממצוות התלויות בארץ, הנידון רק בבכור בהמה טהורה אם בא מחו"ל. שמות יג' יא' ''והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני....ובפסו' יב' והעברת כל פטר רחם לה' וכל פטר שגר בבהמה.. ברש''י יש מרבותינו שלמדו מכאן שלא קדשו בכורות הנולדים במדבר, ויתכן שלאותם רבותינו דין פטר חמור במ...
על ידי תורה לשמה
25 מאי 2020, 12:26
פורום: במדבר
נושא: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
תגובות: 23
צפיות: 199

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

האם יתכן לומר שמצוות פדיון חמור היא מן המצוות התלויות בארץ, ולכן בדור המדבר סגי בבהמת לווים שיפטור חמור ישראל וגזירת הכתוב היא בשה של לווים דוקא בדור המדבר, והא ראיה ששה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמוריהם של ישראל, משא''כ פדיון חמור של דורות שלא מצינו שה אחד פוטר כמה פטרי חמורים משא''כ בכור ישראל בד...
על ידי תורה לשמה
24 מאי 2020, 22:25
פורום: במדבר
נושא: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
תגובות: 23
צפיות: 199

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

לישנא דקרא "ואת בהמת הלויים תחת בהמתם" מבואר דיש כאן איזה החלפה, וצ"ב מה היא, כיון שלכאורה לא השתנה בבהמת הלויים כלום, [דוודאי בהמת הלויים היינו שהיתה שלהם קודם הציווי]. כתב בספר 'שערי ישר': קצרה דעתנו להבין עיקר הכתוב בפרשת במדבר שבהמת הלוים יהיו תחת בהמת ישראל, וכפי פשטות המקרא נראה שלא נתחדש שום...
על ידי תורה לשמה
24 מאי 2020, 20:00
פורום: במדבר
נושא: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
תגובות: 23
צפיות: 199

''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

ברש''י שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים, לא הובן לי למה שה של בן לוי יפטור פטר חמור, הרי הישראל לא נתן שום דבר ללוי, השה של הלוי עצמו,?  לוי תחת כל בכור בבני ישראל מובן שהרי פדו את הבכור בחמשה סלעים ובכך נפדה ע''י חמשה סלעים שנותן לכהן אבל שה של בן לוי שהוא שלו למה יפטור בכור חמור, ואולי כוונת ר...
על ידי תורה לשמה
04 אפריל 2020, 22:46
פורום: ענינו של יום
נושא: אוכל לדגים בפסח
תגובות: 15
צפיות: 133

Re: אוכל לדגים בפסח

ישנם סוגי דגי נוי כמו דגים טורפים שיסתדרו אם תיתן להם חתיכות פיצפונים של מושט או סלמון כמובן לפני בישול ולפני תיבלון
על ידי תורה לשמה
13 פברואר 2020, 00:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ביאור: ולבקר בהיכלו
תגובות: 12
צפיות: 358

Re: ביאור: ולבקר בהיכלו

הערוך ערך "בשקר" מביא שתרגום הפסוק לבקר בהיכלו הוא "ולבשקרא בהיכליה" והדבר חידוש מפני שאינו מופיע בתרגומינו כלל ! ומביא הערוך דוגמאות לפועל זה - "מאן דבעיל כותית ומשיך ליה ערלתיה ולא מבשקר ליה" (עירובין יט) ומסביר הערוך - ולא ניכר הברית. וכן אבא בר מניומי הוו מסקי ביה דבי ריש גלותא וכו' חליף קמייהו...
על ידי תורה לשמה
12 פברואר 2020, 21:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כה תאמר לבית יעקב ותגיד וגו'
תגובות: 5
צפיות: 110

Re: כה תאמר לבית יעקב ותגיד וגו'

אולי תבאר יותר את שאלתך, כי כמו שזה כתוב אז התשובה פשוטה ונדונה בכל המפרשים- לדוגמא רש"י (עפ"י הגמרא) לבית יעקב. אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה: ותגיד לבני ישראל. עונשין ודקדוקין פירש לזכרים, דברים הקשין כגידין. השאלה היא לא למה נאמר כאן בלשון אמירה וכאן בלשון הגדה, אלא למה לנשים התורה קוראת בית יעק...
על ידי תורה לשמה
12 פברואר 2020, 20:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כה תאמר לבית יעקב ותגיד וגו'
תגובות: 5
צפיות: 110

כה תאמר לבית יעקב ותגיד וגו'

למה לא נאמר כה תאמר לבית ישראל כפי שנא'  ותגיד לבני ישראל, ומה דווקא בית יעקב?
על ידי תורה לשמה
24 דצמבר 2019, 10:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם פרעה ומשפחתו דיברו בלשון הקודש?
תגובות: 21
צפיות: 262

Re: האם פרעה ומשפחתו דיברו בלשון הקודש?

''ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח'' ''מפענח הצפונות'' וכן גבי בת פרעה, ותקרא שמו משה ונתנה טעם לדבר בלמדנות של לשון הקודש, כי מן המים משיתיהו ? מסתבר שהתשובה לשאלה תלויה בשאלה כללית על משמעות הלשונות בתורה אם זו פרשנות תרגום או כפשוטו ובכל זאת יתכן לומר שמילים מסוימות מלשון הקודש נשתרשו בשפת האומות מי...
על ידי תורה לשמה
24 דצמבר 2019, 00:38
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם פרעה ומשפחתו דיברו בלשון הקודש?
תגובות: 21
צפיות: 262

האם פרעה ומשפחתו דיברו בלשון הקודש?

''ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח'' ''מפענח הצפונות'' וכן גבי בת פרעה, ותקרא שמו משה ונתנה טעם לדבר בלמדנות של לשון הקודש, כי מן המים משיתיהו ?
על ידי תורה לשמה
22 דצמבר 2019, 20:37
פורום: בית המדרש
נושא: בין אדם לחבירו או למקום
תגובות: 11
צפיות: 205

Re: בין אדם לחבירו או למקום

עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, משא''כ עבירות שבין אדם למקום יו''כ מכפר אף בלי תשובה לרבי [יומא פה:]
על ידי תורה לשמה
09 דצמבר 2019, 00:19
פורום: פסחים
נושא: שאלה בהבנה פסחים סב עמוד ב'
תגובות: 1
צפיות: 279

שאלה בהבנה פסחים סב עמוד ב'

אמר ליה, רבי, מה בין פסח שנשחט לשמו ושלא לשמו שהקרבן פסול, לבין פסח שנשחט לאוכליו ושלא לאוכליו שכשר הוא, אמר ליה ר''י לשמו ושלא לשמו א''א לברר איסורו, למה לא? הרי הגמר' עצמה מתחבטת דף נט: מה דקתני במשנה לשמו ושלא לשמו, בעבודה אחת תנן או בשתי עבודות, והגמר' לא פשטה את הספק, הרי אף בשחיטה עצמה שהיא עב...
על ידי תורה לשמה
09 דצמבר 2019, 00:01
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2851

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

בגמר' בשבת, ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל ת''ח שיש רבב על בגדו חייב מיתה, מפני חילול השם, לכאור' הכוונה לכל גדרי הנקיות שיש לבן תורה לנהוג בהם והרבה לא נזהרים בזה לצערנו, וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור' , וכל זה שלא יבא פתחון פה של עם הארץ לומר בן תורה זה שלומד תורה וכך נראה? לא...
על ידי תורה לשמה
07 דצמבר 2019, 21:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אין אדם 'מתפלל' אלא במקום שלבו חפץ
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: אין אדם 'מתפלל' אלא במקום שלבו חפץ

כנראה שלא נפסק להלכה, אחרת בתי הכנסת היו ריקים מאנשים,
על ידי תורה לשמה
30 נובמבר 2019, 22:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: הוסיף רשעה על רשעתו
תגובות: 5
צפיות: 150

Re: הוסיף רשעה על רשעתו

עשיו לא באמת דקדק בדברי אביו והא לא באמת התנהג לפי גילוי דעת אביו, אבל כשראה את יעקב מדקדק בדברי אביו זה כבר הדליק אותו והחליט לחקות אותו עד הסוף
על ידי תורה לשמה
20 נובמבר 2019, 22:08
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום, ''ומלכי צדק''
תגובות: 1
צפיות: 68

בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום, ''ומלכי צדק''

פרשת לך לך ''ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לקל עליון'' והק' החתם סופר שמן הראוי היה צריך להיות כתוב והוא כהן לקל עליון תיכף אחר מלך שלם להשלים תיאורו ורק אח''כ הוציא לחם ויין, שמעתי קושיא זו ולא שמעתי מה תירץ,  ויתכן לומר דמכאן שבין אדם לחברו קודם לבין אדם למקום שהכתוב מתאר קודם את התנהג...
על ידי תורה לשמה
20 נובמבר 2019, 20:05
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2851

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

לכאור' הכוונה דוקא בלח משום שהוא מאוס יותר לעומת יבש, וה''ה לכל דבר מאוס לכאו'
על ידי תורה לשמה
17 נובמבר 2019, 22:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,
תגובות: 4
צפיות: 146

Re: האם אליעזר עבד אברהם הכביר מלין?

רמב"ן מפרש בשני פנים: 'אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי' – אַרְצִי שֶׁשָּׁם מוֹלַדְתִּי, כִּי שָׁם עָמַד וּמִשָּׁם הָיוּ אֲבוֹתָיו מֵעוֹלָם. וְיִתָּכֵן שֶׁיִּהְיֶה טַעַם 'אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי' – אַרְצִי וּמִשְׁפַּחְתִּי, כִּי גַּם בְּאַנְשֵׁי אַרְצוֹ לֹא יַחְפֹּץ, רַק בְּמִשְׁפַּחְתּוֹ. וְכֵן...
על ידי תורה לשמה
17 נובמבר 2019, 19:46
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,
תגובות: 4
צפיות: 146

האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,

כד. ג. ואשביעך בה'... אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני.. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק,
אברהם אבינו לא אמר לאליעזר בית אבי ומשפחתי, ואילו אליעזר כשסיפר ללבן ובתואל את אשר קרה הוסיף מעצמו [כד. לח.] שאברהם אמר לו אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני, ?
על ידי תורה לשמה
06 נובמבר 2019, 00:11
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2851

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

כן זו תופעה ידועה בציבור האברכים שפשוט... מזיעים. החילונים נעבאך מעולם לא התנסו בחוויה. שוב בלי לנסות לטאטא כל דבר בנימוק כזה או אחר, מה שבטוח, שאם כבר עדיף לשמור על מרחק בטוח מחילונים מבושמים (תרצה מקורות?) הנושא הוא לא ח''ו להתרחק מבן תורה שמבושם בזיעה, אלא להיזהר ולהקפיד בנקיות כפי שר' אבא אמר ר...
על ידי תורה לשמה
05 נובמבר 2019, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2851

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

היום אשתי הגיעה הביתה יגיעה, ואמרה שעלתה ברגל 5 קומות, מפני שיצא מהמעלית אברך מיוזע, ולא היה לה נעים להכנס אח"כ למעלית, והעדיפה לעלות ברגל. נו ועל אחת כמה וכמה אם היה צריך להיכנס למעלית יהודי הרחוק מתורה ומצוות, זה היה מרחיק אותו עוד יותר ר''ל כן זו תופעה ידועה בציבור האברכים שפשוט... מזיעים. החילו...
על ידי תורה לשמה
05 נובמבר 2019, 00:03
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2851

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

יהודה בן יעקב כתב:
04 נובמבר 2019, 23:58
תורה לשמה כתב:
04 נובמבר 2019, 23:49
וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור'
היום אשתי הגיעה הביתה יגיעה, ואמרה שעלתה ברגל 5 קומות, מפני שיצא מהמעלית אברך מיוזע, ולא היה לה נעים להכנס אח"כ למעלית, והעדיפה לעלות ברגל.
נו ועל אחת כמה וכמה אם היה צריך להיכנס למעלית יהודי הרחוק מתורה ומצוות, זה היה מרחיק אותו עוד יותר ר''ל
על ידי תורה לשמה
04 נובמבר 2019, 23:49
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2851

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

בגמר' בשבת, ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל ת''ח שיש רבב על בגדו חייב מיתה, מפני חילול השם, לכאור' הכוונה לכל גדרי הנקיות שיש לבן תורה לנהוג בהם והרבה לא נזהרים בזה לצערנו, וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור' , וכל זה שלא יבא פתחון פה של עם הארץ לומר בן תורה זה שלומד תורה וכך נראה? לא ...
על ידי תורה לשמה
03 נובמבר 2019, 23:40
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?
תגובות: 20
צפיות: 438

Re: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?

במבי כתב:
03 נובמבר 2019, 23:34
זכור לי שהסיבה שמברכים היא מפני שהבני אדם בדור הפלגה נהפכו לפילים וקופים ולא מפני שוני מראיתם.

גם על גמד מברך משנה הבריות,[כמובן לא בפניו] והוא לא שריד מדור ההפלגה, ועוד הרשימה ארוכה בנמר' בברכות וכולם מפני שוני מראיתם
על ידי תורה לשמה
03 נובמבר 2019, 23:26
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?
תגובות: 20
צפיות: 438

Re: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?

על עצם שוני מראיתו, גבוה יותר ואף ארוך יותר מכל חיה

עבור לחיפוש מתקדם