החיפוש הניב 544 תוצאות

על ידי יואל נהרי
אתמול, 21:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 44
צפיות: 446

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

בעקבות האשכול עלה לי ספק, האם ברכת המלכים מברכים דווקא כשרואים פני המלך במוחש, או גם כשרואה דרך מסך* אפשר לברך. שהרי ברכת המלכים היא בכלל ברכות הראיה כמבואר בגמרא ברכות נח עמוד א, והיכן מצינו דראיה מסוג זה אינה בכלל ראיה. ואולי אפשר להביא ראיה מהגמרא שם כה: בדין ערוה בעששית לענין ק"ש, וקיי"ל כרבא ש...
על ידי יואל נהרי
אתמול, 19:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 44
צפיות: 446

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

אני לא חושב בכלל שבמי שנבחר באופן דמוקרטי שייך כל הנידון גם אם בסמכותו להרוג. הסמכות להרוג היא של השלטון, ובמקרה עכשיו הוא הנבחר. עוד שנה הוא יתחלף.
על ידי יואל נהרי
אתמול, 19:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 44
צפיות: 446

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

עו"ד אסף דוק עד לשנת 1954 היה קיים בישראל עונש מוות שהופיע בפקודת החוק הפלילי המנדטורית. אומנם לאחר תיקון של דיני העונשין, כנסת ישראל החליטה לבטל זאת מטעמי מוסר, דת ואפקט הרתעה מועט. יחד עם זאת, הוחלט כי הוצאה להורג תחול על עבירות מסוימות אשר יפורטו בפסקה הבאה. בגין אילו עבירות קיים עונש מוות בישראל...
על ידי יואל נהרי
אתמול, 18:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 44
צפיות: 446

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

מכון קול יוסף כתב:
אתמול, 18:35
יהושע כתב:
אתמול, 15:58
דברים תמוהים ביותר
מכון קול יוסף כתב:
אתמול, 13:06
ובלבד שיש בידו לתת חנינה על מי שנגזר עליו משפט מוות
בישראל אין משפט מוות וממילא א"א לחון בזה.
אז איך הרגו את אייכמן? 
 
על ידי יואל נהרי
אתמול, 13:27
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

ציינתי את זה גם עכשיו במוסגר, אבל גם זה לא מובן לי, כי כנראה הסברא בזה היא שכחדא ברכה אריכתא היא ק"ש ואמת ויציב, וכן לשונו המפורש של הרשב"ם בפסחים קד. החידוש בשבילי פה הוא, שאני תמיד הבנתי ש'כחדא ברכה אריכתא' שנאמר בזה הוא רק לענין גדר ברכה הסמוכה לחברתה, אבל לא שיש לזה באמת דין ברכה גם לענין הפסק, ...
על ידי יואל נהרי
אתמול, 13:12
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

מה זה האיסור הזה משום הברכות, הרי ק"ש זה לא ברכה, ורק קורא בתורה? ואם משום הפסק בין אהבה רבה לאמת ויציב, הרי זה תמיד בין הפרקים ומה שייך באמצע הפרק? [אא"כ משום ברכה הסמוכה לחברתה כנ"ל]. הדברים אינם מוגדרים לי כ"כ.
על ידי יואל נהרי
אתמול, 12:47
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

נכון. לא התכוונתי לשאול על מה שכתבת, רק מכיון שלדבריך יוצא שמותר לכתחילה בכה"ג להפסיק באמצע, מכיון שנתברר שהוא כקורא בתורה, לכן אני שואל על כקורא בתורה גופא האם ודאי מותר להפסיק, שהרי כשקורא אחר זמן ק"ש בברכותיה ג"כ אסור להפסיק באמצע ק"ש אע"פ שאינו אלא כקורא בתורה, ומ"ש.
על ידי יואל נהרי
אתמול, 10:13
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

לענ"ד אין הבדל בין אם מחליט באמצע ק"ש שאין רוצה לקיים בהמשך מצוות ק"ש, או שמחליט באמצע פרשה שאין רוצה להמשיך לקרות בכלל, ומפסיק קריאתו לגמרי. וכי גם בזה יהיה שאלתך? הרי בזה פשוט וברור לכו"ע שלא יצא אם לא קרא השאר, ואין זה נקרא 'הפסק' כי שוב אין כאן קריאת שמע שיהא אסור להפסיק בו, וגם הזכרת שם השם לב...
על ידי יואל נהרי
אתמול, 00:17
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

בענין זה אביא כאן דברים שרשמתי לעצמי בעבר: בירושלמי ברכות פ"ב: "ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב וכו' עד כדון באמצע הפרשה ואפי' באמצע הפסוק רבי ירמיה מדמי רבי יונה משתעי רבי חונה רב יוסף ודברת בם מיכן שיש לך רשות לדבר בם". והובא בתוס' (ברכות יג,א ד"ה ובאמצע), שביארו שזו גם כונת הבבלי (במס' יומא י"ט ע"...
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 23:41
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

מה שטענת ממחינן ליה, מקופיא, אולי במתכוון לצאת, וחוזר כמה פעמים, אז יש טענה של חברותא כלפי שמיא.

[אגב, דיברתי על מתכוון שלא לצאת, לא על כונת המילים].
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 23:29
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

למה כ"כ פשוט לך שאי אפשר?

אם באמצע פסוק ראשון של ק"ש כיון מעתה ואילך שלא לצאת, אין מתבטל מזה שם ק"ש? הרי אין כאן כונה?
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 23:27
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

Re: הפסק בק"ש

אני שואל קודם בלי קשר להפסק, האם יכול אדם להחליט באמצע קריאת שמע [במקרה הנ"ל שלפני התפילה] שאין הוא עוסק בק"ש אלא קורא בתורה, ויקרא אח"כ?
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 21:08
פורום: כתובות
נושא: מוכרת למזונות (כתובות צז)
תגובות: 2
צפיות: 42

Re: מוכרת למזונות (כתובות צז)

כתובות דף צ"ז ע"א: "בעו מיניה מרב ששת: מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובה קמיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריות איתמי ובי דינא דזבין אחריות איתמי מאי כיון דאחריות איתמי טרפא או דלמא מצי אמרי לה נהי דאחריות דעלמא לא קבילת עילוך אחריות דנפשך מי לא קבולי קבילת ". ע"כ.         לא ה...
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 19:52
פורום: כתובות
נושא: מוכרת למזונות (כתובות צז)
תגובות: 2
צפיות: 42

מוכרת למזונות (כתובות צז)

כתובות דף צ"ז ע"א: "בעו מיניה מרב ששת: מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובה קמיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריות איתמי ובי דינא דזבין אחריות איתמי מאי כיון דאחריות איתמי טרפא או דלמא מצי אמרי לה נהי דאחריות דעלמא לא קבילת עילוך אחריות דנפשך מי לא קבולי קבילת ". ע"כ.         לא ה...
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 16:42
פורום: ברכות
נושא: הפסק בק"ש
תגובות: 17
צפיות: 169

הפסק בק"ש

מי שהשכים וקרא קריאת שמע לפני התפילה [למשל כדי לקרות בזמן המג"א], האם מותר לו לכתחילה להפסיק באמצע הקריאה, באופן האסור באמצע ק"ש, ולהחליט שהוא חוזר בו ועכשיו יהא כקורא בתורה, ויקרא אח"כ שוב לצאת ידי חובה, או שמ"מ כיון שהתחיל לקרוא ק"ש אסור להפסיק ?
על ידי יואל נהרי
21 ינואר 2020, 15:45
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יד: ותו מי סבר ליה כריבק
תגובות: 9
צפיות: 66

Re: יד: ותו מי סבר ליה כריבק

כל המשנה ידו על כתב:
21 ינואר 2020, 15:13
פראנק כתב:
21 ינואר 2020, 05:35
האם יש הבדל בין ותו לואב"א???
תמיד חשבתי שבשנה מואב"א ותו מוסיף על הראשונים אבל כאן משמע שהתירוץ השני חולק על הראשון. 

ותו, זו דחיה בהמשך לראשונה. ואיבעית אימא זו דחיה מכיון חדש

 
על ידי יואל נהרי
20 ינואר 2020, 23:22
פורום: בית המדרש
נושא: עצות לזרע של קיימא
תגובות: 11
צפיות: 143

Re: עצות לזרע של קיימא

צבי500 כתב:
20 ינואר 2020, 22:50
גם ללכת לרופא זה סגולה.
בדוק ומנוסה
 
על ידי יואל נהרי
20 ינואר 2020, 21:40
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה על מעשה יהודה ותמר
תגובות: 56
צפיות: 423

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

יש ע"ז נידון בגמ' סנהדרין סט כמדומה.

 
על ידי יואל נהרי
20 ינואר 2020, 20:40
פורום: בית המדרש
נושא: עצות למעוכב שידוך
תגובות: 8
צפיות: 167

Re: עצות למעוכב שידוך

נפלת עלינו כבד, מאיפה זה בא?
על ידי יואל נהרי
20 ינואר 2020, 20:34
פורום: בית המדרש
נושא: ללכת לחתונות
תגובות: 6
צפיות: 107

Re: ללכת לחתונות

של מי השיחה הזאת, ואיפה היא נמסרה ?
על ידי יואל נהרי
20 ינואר 2020, 20:33
פורום: בית המדרש
נושא: מותר ללכת לרופאים?
תגובות: 16
צפיות: 368

Re: מותר ללכת לרופאים?

עיקרי ההלכות א. "בני אם נפלת למשכב, מהר והעתר לה' וירפא לך, ואח"כ הפקד ביד הרופא נפשך, כי לכך נברא, וה' חלק לו מחכמתו, ואל תשלחנו עד שתתרפא" (בן סירא פי"ח) ב. הליכה לרופא אינה חסרון באמונה. הרופא הוא שליחו של הקב"ה לרפא את החולה. ג. גם לשיטת רבי נחמן מברסלב, מצווה ללכת לרופאים בזמנינו שהרפואה מתקדמ...
על ידי יואל נהרי
20 ינואר 2020, 19:01
פורום: בית המדרש
נושא: צילום הפגנה בשבת מותר?
תגובות: 26
צפיות: 1276

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

ואגב אני חולק בכל תוקף על הגישה שאומרת ציטוט 'היה ברור לחזו"א שזה דאוריתא השאלה למה', התורה היא תורת אמת ולא מטרה שמקדשת אמצעים, החזו"א סבר שזה בונה דאוריתא כי הגיע בעומק סברתו לתוצאה זו ולא בגלל שהחליט כך מראש והדברים ברורים אצלי מעל לכל ספק, ובמיוחד אצל החזו"א שממש לא פסק הלכות מתוך השקפה שכך צרי...
על ידי יואל נהרי
19 ינואר 2020, 09:08
פורום: ברכות
נושא: כאילו עשאו במה (ברכות יד)
תגובות: 5
צפיות: 89

Re: כאילו עשאו במה (ברכות יד)

יפה מאוד, ואענה גם אני חלקי בעניין הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליו קרבן, שהרי נדר עניינו לידור לתת משהו לה', ואל המקום אשר יבחר ה' שמה תביאו נדריכם ונדבותיכם וגו' ומי שיוצר לעצמו איזה נדר איכן שהוא ומקיימו במקומו הרי זה דומה להקרבת קרבן בבמה. עי' גם בבא בתרא דף ק"כ שלמדו כמה דברים מגז...
על ידי יואל נהרי
19 ינואר 2020, 07:59
פורום: ברכות
נושא: כאילו עשאו במה (ברכות יד)
תגובות: 5
צפיות: 89

Re: כאילו עשאו במה (ברכות יד)

בסגנון ששלח לי חברותא: דאי בשאילת 'שלום' - שמו של הקב"ה - דווקא אז 'כאילו עשאו במה' (עיין רבינו יונה ומאירי), כיון שמזכירו במקום אחר שאינו מקומו קודם תפילת השחר (- כנגד תמיד), הוי כמקריב בבמה בחוץ. פירוש זה שהבאת אכן נאה לפי שיטת חכמי פרובינציא [שהובאה ברבינו יונה] שהאיסור הוא רק ב'שלום' ומותר באמי...
על ידי יואל נהרי
19 ינואר 2020, 00:51
פורום: ברכות
נושא: כאילו עשאו במה (ברכות יד)
תגובות: 5
צפיות: 89

כאילו עשאו במה (ברכות יד)

 ברכות י"ד ע"א: אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה וכו'. יתכן לפרש מה שנחשב דוקא כאילו עשאו במה, ע"פ מה שמצאנו בכ"מ שהבאת מנחה היא ענין של שאילת שלום, עי' בספר שמואל (א' י-כז) שעל הפסוק ' ולא הביאו לו מנחה' תרגם יונתן "ולא אתו למשאל בשלמיה". וברש"י נדה לא,ב ד"ה   כר, מנחה דהיינו ...
על ידי יואל נהרי
18 ינואר 2020, 22:57
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פוטי פרע, יתרו, ופוטיאל - האם שלשתם זה איש אחד? מפתח להבנת מדרש חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 172

Re: פוטי פרע, יתרו, ופוטיאל - האם שלשתם זה איש אחד? מפתח להבנת מדרש חז"ל

ראיתי שכבר הביאו שם דעות פוסקים וגדולים, לצערי לא הגעתי עדיין להוראה.
על ידי יואל נהרי
18 ינואר 2020, 22:26
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פוטי פרע, יתרו, ופוטיאל - האם שלשתם זה איש אחד? מפתח להבנת מדרש חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 172

Re: פוטי פרע, יתרו, ופוטיאל - האם שלשתם זה איש אחד? מפתח להבנת מדרש חז"ל

חחח, אחת התגובות. תגובה לר' יואל נהרי על כך שאמר שלא יכול להיות שאני הראשון שעליתי על זה מזמן חז"ל, תוך כדי שבפורום אחר הוא טען שזו טעות לאמר אז בקול רעש גדול אדיר וחזק וצריך לאמר במקום זה אז בקול רעש גדול אופנים וחיות משמיעים קול וכך עושה הרב שלמה פישר שאינו קטלא קניא... כנראה שמי שחבר קרוב של הקב...
על ידי יואל נהרי
18 ינואר 2020, 22:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פוטי פרע, יתרו, ופוטיאל - האם שלשתם זה איש אחד? מפתח להבנת מדרש חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 172

Re: פוטי פרע, יתרו, ופוטיאל - האם שלשתם זה איש אחד? מפתח להבנת מדרש חז"ל

חחח, אחת התגובות. תגובה לר' יואל נהרי על כך שאמר שלא יכול להיות שאני הראשון שעליתי על זה מזמן חז"ל, תוך כדי שבפורום אחר הוא טען שזו טעות לאמר אז בקול רעש גדול אדיר וחזק וצריך לאמר במקום זה אז בקול רעש גדול אופנים וחיות משמיעים קול וכך עושה הרב שלמה פישר שאינו קטלא קניא... 1. באשכול שדיבר על אופנים ...

עבור לחיפוש מתקדם