החיפוש הניב 657 תוצאות

על ידי יושב אוהלים
24 מרץ 2020, 08:11
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנם בע"ח שנוצרים ללא פריה ורביה?
תגובות: 22
צפיות: 242

Re: האם ישנם בע"ח שנוצרים ללא פריה ורביה?

בסוגיא דתולעים בבשר הדג (חולין דף ס"ז ע"ב) איתא דטעם המתירים הוא משום "שאינם באים מבחוץ אלא נוצרים מהבשר ". וכן בסוגיא ד"בניתא דבי כרבא" (מכות טז:) כתב המאירי שזה שרץ " דמתילד בכרוב ", המתילד" בכרוב, וכן יש בתולעי שאר ירקות הנולדים מן הלחות והעיפוש , וכן הביא הריטב"א (שם) בשם ר' מאיר הלוי אבואלעפיה,...
על ידי יושב אוהלים
24 מרץ 2020, 07:52
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנם בע"ח שנוצרים ללא פריה ורביה?
תגובות: 22
צפיות: 242

Re: האם ישנם בע"ח שנוצרים ללא פריה ורביה?

עמנואל כתב:
24 מרץ 2020, 03:07
וכל חיותה ע"י החבל הקשור לארץ
זה לאו דוקא אומר שלא נולדה מאם, אלא שחיותה שהיינו מה שמחזיק אותה בחיים זה היניקה מהארץ אבל אולי אכן נולדה מאם כשאר בעלי חיים.
על ידי יושב אוהלים
24 מרץ 2020, 07:49
פורום: שבת
נושא: כמה הערות במסכת שבת - שבת היא מלזעוק כו׳
תגובות: 6
צפיות: 46

Re: כמה הערות במסכת שבת - שבת היא מלזעוק כו׳

HaimL כתב:
24 מרץ 2020, 07:38
ו) כי בכל שאר הספיקות יש לנו להסתפק בטומאה ידועה, עפר ארץ העמים בטומאת מת וכו', אבל בכלים, שמא נטמאו במת, שמא נטמאו בשרץ וכו', וליכא לספוקי בדבר מסוים, אלא דלא ידעינן אי נטמאו בטומאה בעלמאמסתבר שזה נכון
על ידי יושב אוהלים
23 מרץ 2020, 22:35
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המילה 'סוגיא'
תגובות: 34
צפיות: 415

Re: פירוש המילה 'סוגיא'

יהודי נאמן כתב:
20 נובמבר 2019, 23:47
אין צריך לפנים, שהלכה ומהלך הם משורש הליכה. הלכה היא הלימוד איך ללכת.
ולהדיא אמרו חז"ל הליכות עולם לו, א"ת הליכות אלא הלכות.
על ידי יושב אוהלים
23 מרץ 2020, 07:01
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

אדרבא היא גופא קשה דהתם משוה הגמ' הגזירה דעוף אטו בשר וקר אטו רותחין, והכא מחלק בין שני הגזירות. א"כ יוצא סתירה בין הסוגיות.
על ידי יושב אוהלים
20 מרץ 2020, 07:36
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

וכי קצרה ידו של התנא להרצות או לערוך את דבריו באופן שלא יטעו בדבריו ויעוותו את מצוות התורה?! לא תהא כהנת כפנדקית! ממש לא היה לתנא סיבה לפרש, בגלל שעסקו בהאי מקרה גופיה! וכי כשאתה לומד סוגיא אתה חוזר ומפרש בכל משפט שבסוגיא זו עסקינן?? ואדרבא מכיון שכולם ידעו שבהכי עסקינן קיימו מ"ש לעולם ישנה לתלמידו...
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 22:19
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

שהתלמוד עושה אוקימתות שנראות בהשקפה ראשונה בלתי הגיוניות ואף מופרכות. כשהתלמוד עושה אוקימתות, ובפרט כשמתרצים בלשון "הכא במאי עסקינן" פירוש הדבר הוא שבזמן שנאמר דין זה עסקו בלימוד הדינים שעוסקים במקרה של האוקימתא , ולכן לא פירש בעל המימרא שהדין הוא רק בכה"ג, שהרי בזמן שלימד את הדין עסק בדבר זה, וממי...
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 22:10
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

עמנואל כתב:
19 מרץ 2020, 19:20
כך גם בבשר וגבינה צוננים עשוי להקל באופן שיוכל להגיע לאיסור תורה, כגון שאחד מהם אוכל בכלי ראשון.
אם גזרו על אופן של דרבנן שמא יעשה באופן של דאורייתא ה"נ יגזרו באוכל בשר עוף אטו בשר בהמה, א"כ ה"נ שיתקנו בבשר כיון
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 19:15
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

עמנואל כתב:
19 מרץ 2020, 18:47
אולי יש לחשוש שמא יתבשל ע"י העירוב (כלי ראשון, עירוי, גוש וכו').
א"כ הול"ל "שני אכסניים אוכלין על שלחן אחד זה אוכל בשר חם [או] וזה אוכל גבינה חמה ואין חוששין", (אא"כ נראה לך שאפשר לעשות אוקימתא דבהכי מיירי).
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 19:10
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

עמנואל כתב:
19 מרץ 2020, 19:03
אולי דנים על הרחקות מדרבנן ... ולא שייך כל כך דקדוקים ופירכות
בודאי שלא - שהרי מיד אחרי זה איתא בגמ' ופליגא דר' פדת דאמר ר' פדת לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד - וע"כ באיסורי תורה איירי.
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 19:07
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

עמנואל כתב:
19 מרץ 2020, 18:47
א. דבר שיכול לבוא לידי איסור תורה שאני.
לאיזה איסור תורה, הרי גם אם יאכל עמו לא יהי' איסור דאורייתא, וכמש"כ.
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 18:54
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

Re: שבת דף יג- הערות והארות

עמנואל כתב:
19 מרץ 2020, 18:47
אם ייחוד אסור כ"ש מגע ע"י בגד שלא ע"י ייחוד
אבל זה עצמו היא פירכא לק"ו, דמה לייחוד שנתיחד עמה, תאמר בנגיעה שאינו מתיחדד עמה, אז יש משהו בזה שבזה אין הקירוב כל כך, כיון שיש אחר עמו.
 
על ידי יושב אוהלים
19 מרץ 2020, 18:14
פורום: שבת
נושא: שבת דף יג- הערות והארות
תגובות: 18
צפיות: 107

שבת דף יג- הערות והארות

דף יג. א - ת''ש העוף עולה עם הגבינה על השלחן ואינו נאכל דברי ב''ש, וברש"י  על השולחן . שאוכל עליו מותר להניח בשר העוף אצל הגבינה דקסברי בית שמאי בשר עוף בחלב לאו דאורייתא ולא גזרי' העלאה אטו אכילה: ולהלן בגמ' רשב''ג אומר שני אכסניים אוכלין על שלחן אחד זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה ואין חוששין, ולאו את...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 13:11
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 51

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

ו – בתוס' ד"ה כגון אנו מפסיקין בין לקריאת שמע בין לתפלה. והא דאמר ליה רבי זירא לרבי ירמיה מסיר אזנו משמוע תורה וגו'...: וצ"ע דהתם (לעיל י.) איתא ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא והוו עסקי בשמעתא, נגה לצלויי והוה קא מסרהב ר' ירמיה קרי עליה ר' זירא {משלי כח-ט} מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה: ופיר...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 12:33
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 36
צפיות: 177

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

אולי ניתן להקל היום כי גם כך איננו מכוונים כדבעי, ובפרט שלפי הרמב"ם (ולכאורה היא דעת הש"ס בבלי, דלא כהראב"ד שפסק כהירושלמי) מי שאין יכול לכוון דעתו- אל יתפלל. ולפי"ז אפשר דאפשר להקל. ולכאורה יש להוכיח מגמ' דידן דאינו כן, שהרי בגמ' להלן דף יא. איתא דתניא חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק''ש ואין מפ...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 12:19
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 51

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

ופירש"י מסרהב. ממהר לעמוד: וא"כ מה קשה לי' לתוס' דילמא התם הא דקרי עלי' מסיר אזנו משמוע ותורה הוא בגלל שהי' ממהר לעמוד להתפלל, יתכן שתוספות פירשו מסרהב - מפציר, כמו שפירש"י בבבא קמא כח, א ולב, ב וכן הפירוש בשבועות כג, ב. אולי. אבל עדיין צע"ק דכיון שדייק הגמ' שם לכתוב שהי' מסרהב משמע שהטענה עליו הי'...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 12:12
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 51

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

לפני 57 דקות למה לא? הרי בוידוי דרב המנונא זוטא [ברכות יז.] מבקש ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורין וחלאים רעים. והיינו תביא עלי יסורין אבל לא יסורין רעים וקשים מאוד. גם ר' אלעזר ברבי שמעון [ב"מ פד:] בכל ערב ביקש מהיסורין שיבואו עליו, ובבוקר אמר להם שילכו מפני ביטול תורה, גם רב...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 12:07
פורום: בית המדרש
נושא: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?
תגובות: 28
צפיות: 128

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

יש למשהו מקור עם עיקר הבעיה בכעס זה התגובה ההתנהגותית, או גם ההרגשה? ואם אפשר להעלות דרכים להתגבר על הכעס בלב? לתועלת פותח האשכול הרב המכונה ל.ק.ה. ולזיכוי הרבים אעתיק כאן סיפור על הרב הגאון והצדיק הרב נתן ואכטפויגל זצוק"ל, משגיח דישיבת בית מדרש גבוה בליקווד ארה"ב בזמן מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל, ששמעת...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 11:11
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 51

שבת דף יא - כמה הערות והארות

  דף יא. א – בנמ' אמר רב חמא בר גוריא אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת נכרי תחת נכרי ולא תחת חבר תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם תחת ת''ח ולא תחת יתום ואלמנה : נראה לומר דכיון דלא נפסק גמ' זו ברמב"ם ובשו"ע נ"ל שאינו הלכה ממש, ואינו לדינא שאם אפשר לאדם לעבוד תחת ת"ח או תחת נכרי שאסור לו לעבוד תחת הת"ח ויעבוד תחת ...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 07:15
פורום: בית המדרש
נושא: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?
תגובות: 28
צפיות: 128

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

הרב באיגרת הרמב"ן מדגיש לנו, שכעס היא מדה רעה, שבכוחה לגרום לאדם לחטוא, בחטאים אחרים כמובן, נוסף על חטא הכעס עצמו. וזהו שכתב- "שהיא מדה רעה להחטיא את האדם, וכמשארז"ל כל הכועס כל מיני גהינם שולטים בו" ולדעתי הפירוש בזה הוא, שע"י הכעס, עשוי האדם לחטוא בכל החטאים, ועי"כ כל מיני גהינם שולטים בו. יש לשי...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 07:11
פורום: בית המדרש
נושא: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'
תגובות: 29
צפיות: 304

Re: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'

אבל משלוח מנות ומתנות לאביונים מספיק נתינת בעל הבית כבר אמרתי -  מספיק מעשה נתינתו עבורה, והיא לא צריכה לתת בעצמה, אבל הוא צריך לתת עבור אשתו בנפרד, אבל לא מספיק שנותן רק פעם אחת לצאת בעבורו ובעבור אשתו! המנהג הוא לא כך, אני לא מדבר על חומרות של היום, אני מדבר על הנהוג בכלל ישראל בכל התקופות, האיש ...
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 07:07
פורום: בית המדרש
נושא: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'
תגובות: 29
צפיות: 304

Re: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'

נבשר כתב:
17 מרץ 2020, 00:11
בשו"ע תרצ"ד כתב "חייב כל אדם לתן לפחות שתי מתנות לשני עניים",ובנשנ"ב בין איש בין אשה.
ותרצ"ה ברמ"א כתב שאשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות כאיש, ואשה תשלח לאיש ואיש לאיש,
ובמשנ"ב מביא מהמג"א שלא ראה שנזהרין בזה, ומפרש שאשה נשואה בעלה משלח לה. ויש להחמיר.

יישר כחכם
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 07:02
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 36
צפיות: 177

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

אבינועם כתב:
17 מרץ 2020, 01:40
שלפי הבבלי והרמב"ם- מחמת שאין אנו יכולים לכוון אנו פטורים מתפילה!!
אנא ציין מקור לדברים האלה שבגלל טעם זה פטורים לגמרי מלהתפלל.
על ידי יושב אוהלים
17 מרץ 2020, 07:01
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 36
צפיות: 177

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

רב פפא כתב:
16 מרץ 2020, 22:15
בטל הטעם, בטלה התקנה.
טעם האיסור עדיין קיים כיון שהוא חייב בתפילת המנחה גם אם הוא חילוני.
רק השאלה הוא אם גזרו רק אם יש צד שיתפלל או גם אם ברור שלא יתפלל.
על ידי יושב אוהלים
16 מרץ 2020, 21:14
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 36
צפיות: 177

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

עמנואל כתב:
16 מרץ 2020, 21:06
אך לעניינים אחרים שאינם חמורים כנשפות אמרינן הלעיטהו וכו'.
יש לך מקור לדבריך, והאם זה לכו"ע, או שזה דעת רבים או דעת פוסק מסויים?
על ידי יושב אוהלים
16 מרץ 2020, 21:12
פורום: בית המדרש
נושא: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?
תגובות: 28
צפיות: 128

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

לשון הרמב"ם בהלכות דעות · פרק ב' הלכה ג ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר... וכן הכעס מדה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור אם היה פרנס ...
על ידי יושב אוהלים
16 מרץ 2020, 21:04
פורום: קורונה
נושא: סגירת המקוואות - מה עושים ?
תגובות: 60
צפיות: 1063

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

ברו כתב:
16 מרץ 2020, 20:09
מקור הסדר המסוים אינו מהגמ', ונראה לי שכל בב"ר דח"י הבין שזו הייתה כוונתי
אני שמח להיכלל בין שאר הבב"ר דח"י הנ"ל, שהרי גם אני הבנתי כמוהם שכוונתך היתה לגבי הסדר, ולא באתי לחלוק עליך,(וגם כבודך במקומו מונח), אלא להוסיף שמקור הדבר שנט"י הוא כטבילה מקורו בגמ' והבעש"ט הוסיף ללמד את הסדר.
על ידי יושב אוהלים
16 מרץ 2020, 20:56
פורום: שבת
נושא: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
תגובות: 36
צפיות: 177

Re: שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה

עמנואל כתב:
16 מרץ 2020, 20:07
ונראה כי יחס "תינוקות שנשבו" הוא להקל בדיני נפשות
לא הבנתי דבריך, אנא באר.
על ידי יושב אוהלים
16 מרץ 2020, 20:01
פורום: בית המדרש
נושא: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'
תגובות: 29
צפיות: 304

Re: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'

איש אל רעהו כתב:
16 מרץ 2020, 19:51
אבל משלוח מנות ומתנות לאביונים מספיק נתינת בעל הבית
כבר אמרתי -  מספיק מעשה נתינתו עבורה, והיא לא צריכה לתת בעצמה, אבל הוא צריך לתת עבור אשתו בנפרד, אבל לא מספיק שנותן רק פעם אחת לצאת בעבורו ובעבור אשתו!
על ידי יושב אוהלים
16 מרץ 2020, 19:54
פורום: בית המדרש
נושא: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?
תגובות: 28
צפיות: 128

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

ובאיגרת הרמב"ן: תִּתְנַהֵג תָּמִיד לְדַבֵּר כָּל דְּבָרֶיךָ בְּנַחַת, לְכָל אָדָם וּבְכָל עֵת, וּבָזֶה תִּנָּצֵל מִן הַכַּעַס, שֶׁהִיא מִדָּה רָעָה לְהַחֲטִיא בְנֵי אָדָם. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "כָּל הַכּוֹעֵס כָּל מִינֵי גֵּיהִנָּם שׁוֹלְטִין בּוֹ", שֶׁנֶאֱמַר: הָסֵר כַּ...

עבור לחיפוש מתקדם