החיפוש הניב 288 תוצאות

על ידי הערשל
19 אוקטובר 2020, 19:34
פורום: בבא מציעא
נושא: מה יכולים בי"ד לעשות לשומר שמשלם ולא רוצה להשבע שאינה ברשותו?
תגובות: 5
צפיות: 46

Re: מה יכולים בי"ד לעשות לשומר שמשלם ולא רוצה להשבע שאינה ברשותו?

זכורני שהאומר איני נשבע שצריך לשלם אי"ז מדין מתוך, וגם למאן דלית לי' מתוך צריך לשלם, ויל"ע האם גם בשבועה דרבנן צריך לשלם כשאינו נשבע.
על ידי הערשל
12 אוקטובר 2020, 00:04
פורום: בבא קמא
נושא: ב"ק יג נכסים המיוחדין
תגובות: 4
צפיות: 65

Re: ב"ק יג נכסים המיוחדין

יל"ע אם לסומכוס יהיה הדין דחולקין, וא"כ אי"ז פשוט.
על ידי הערשל
06 אוקטובר 2020, 14:51
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרמב"ם מביא את כל הלוואין שבכללות בסה"מ?
תגובות: 6
צפיות: 99

Re: האם הרמב"ם מביא את כל הלוואין שבכללות בסה"מ?

כעת לא ברור מה ענין האופן הראשון לאופן השני, ואיך חוסים שניהם תחת מטריה אחת של 'לאו שבכללות'. הקשר ביניהם הוא בכך שבשני האופנים ה'לאו' דהיינו מה שאמרה התורה 'לא' נאמר על כמה איסורים יחד. זה ברור. אבל בכל זאת היה מתבקש לעניות הבנתנו לחלק לשתים, והגע עצמך, הרי אין לוקין על לאו שבכללות, וזה עצמו שונה ...
על ידי הערשל
06 אוקטובר 2020, 01:40
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרמב"ם מביא את כל הלוואין שבכללות בסה"מ?
תגובות: 6
צפיות: 99

Re: האם הרמב"ם מביא את כל הלוואין שבכללות בסה"מ?

יושב בשבת תחכמוני כתב:
06 אוקטובר 2020, 00:52
כעת לא ברור מה ענין האופן הראשון לאופן השני, ואיך חוסים שניהם תחת מטריה אחת של 'לאו שבכללות'.
הקשר ביניהם הוא בכך שבשני האופנים ה'לאו' דהיינו מה שאמרה התורה 'לא' נאמר על כמה איסורים יחד.
על ידי הערשל
05 אוקטובר 2020, 13:46
פורום: דיני ממונות
נושא: תליוהו וזבין - לכתחילה??
תגובות: 6
צפיות: 65

Re: תליוהו וזבין - לכתחילה??

לדעת הרמב"ם עבר בלא תחמוד אף שאמר רוצה אני, ויתכן שמוטל עליו להחזיר דהוי ניתן להישבון, עי' מנ"ח מצוה לח ס"ק ג', ולדעת הראב"ד אינו עובר אלא בדלא אמר רוצה אני.
על ידי הערשל
24 ספטמבר 2020, 01:27
פורום: ענינו של יום
נושא: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?
תגובות: 30
צפיות: 429

Re: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?

אבל כך מנהג העולם. אדרבה מנהג העולם לפדות מיד ביום השלושים ולא לאחר. אני לא יודע למה זה נושא שקשור להבנה, יש חקירה ידועה אם יש כאן מעשה פדיון אמיתי וחילול קדושה, או שזה לישנא בעלמא, והעיקר הוא תשלום ממון כהנים. גם אם אין חילול קדושה בפועל (כפי שמסתבר) אך ודאי שאי"ז פרעון חוב גרידא שעל פרעון חוב אין...
על ידי הערשל
23 ספטמבר 2020, 23:51
פורום: ענינו של יום
נושא: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?
תגובות: 30
צפיות: 429

Re: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?

משה אמת כתב:
23 ספטמבר 2020, 22:54
מנגד ידוע שאין זריזין מקדימין בפדה"ב כי זה פרעון חוב בעלמא,
ב"ב ה: תוד"ה כי וז"ל, דבכור נמי איכא טירדא דמצוה שצריך מיד ליתן שזריזין מקדימין, עכ"ל
משה אמת כתב:
23 ספטמבר 2020, 22:54
וזוהי שאילה גדולה אם זה מעשה פדיון או פרעון חוב בעלמא
על מה נסובה השאלה ? אני לא כל כך מבין את הצד שזה פרעון חוב בעלמא
על ידי הערשל
23 ספטמבר 2020, 00:28
פורום: ענינו של יום
נושא: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?
תגובות: 30
צפיות: 429

Re: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?

משה אמת כתב:
23 ספטמבר 2020, 00:09
אין לי מקור, מסברא דימיתי זאת לנתיבות הידוע בפרעון חוב
יש לחלק דהתם אין לו חיוב על יותר מכך מלהמציא לו המעות, משא"כ הכא דמחויב בפדיון, ויש לדון בזה עוד..
על ידי הערשל
22 ספטמבר 2020, 23:40
פורום: סידור התפילה
נושא: בקשה על תורה וביהמ"ק באבינו מלכנו
תגובות: 3
צפיות: 61

Re: בקשה על תורה וביהמ"ק באבינו מלכנו

הלבוש (סי תקפ"ד) מביא שרבי עקיבא תיקן את תפילת אבינו מלכנו כנגד הברכות האמצעיות שבשמו"ע (מביא זאת כסיבה לאי אמירתם בשבת) ומבאר כל ברכה איזה אבינו מלכנו תוקן כנגדה אך למרבה הפלא לכל הברכות ישנה בקשה שתוקנה כנגדה מלבד לברכת בונה ירושלים. לענין הערה זו יתכן שהטעם מפני שנוסח ארץ ישראל הקדמון היה ברכה א...
על ידי הערשל
22 ספטמבר 2020, 21:13
פורום: ענינו של יום
נושא: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?
תגובות: 30
צפיות: 429

Re: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?

משה אמת כתב:
22 ספטמבר 2020, 21:02
פדיון הבן שאני, א"צ זכייה, אלא בנתינה מתקיים המצוה, וע"כ יכול לדחוף ליד הכהן וקים מצוותו.
מנא לך ?
על ידי הערשל
22 ספטמבר 2020, 20:23
פורום: ענינו של יום
נושא: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?
תגובות: 30
צפיות: 429

Re: איך יכול שומע לברך לשמוע קול שופר כשאחר תוקע, הא על מצוה שאינו ביד העושה אין מברכים?

HaimL כתב:
21 ספטמבר 2020, 18:51


אבל, בדקתי בסידור שלי, וראיתי שיש בו ברכה על פדיון הבן. ולכאורה, אין שום צד של חילוק בין פדה"ב לצדקה דשמא לא ירצה הכהן לקבל ממנו. ולכאורה, הברכה הזו היא לא כדעת הרשב"א.שאני מצות פדיון הבן שהכהן מחויב לקבל שאם לא יקבל לא תתקיים המצוה.
על ידי הערשל
09 ספטמבר 2020, 23:54
פורום: בית המדרש
נושא: שלישי ושביעי בטומאת מת
תגובות: 9
צפיות: 95

Re: שלישי ושביעי בטומאת מת

הדין שלישי ושביעי נוהג גם לאחר שעברו שנים רבות מאז שנגע במת, וא"כ איך אפשר לומר שזה דין של התרחקות מזמן הטומאה?
על ידי הערשל
04 ספטמבר 2020, 15:50
פורום: בית המוסר
נושא: הכעס - חומרתו
תגובות: 40
צפיות: 340

Re: הכעס - חומרתו

לישועתך קויתי השם כתב:
04 ספטמבר 2020, 10:19
יש לעיין אם אדם שלא כועס במעשה (מדבר דברי כעס מתוך כעסו או משבר כלים בחמתו וכדומה), אלא רק כועס בליבו, האם זה גם בעייתי?

עי' מסילת ישרים.
על ידי הערשל
03 ספטמבר 2020, 00:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הקפת הראש אצל הספר
תגובות: 10
צפיות: 125

הקפת הראש אצל הספר

לאחרונה רבו המעוררים על חשש איסור הקפת הראש כשמסתפר אצל מי שאינו בקי שעלול לגלח מקצת מקום הפאות. אך צריך לדעת שהדבר אינו פשוט לאיסור דיעוי' בשו"ע שכ' שכל מקום זה של הפאות לא תיגע בו יד ועי' ביאור הגר"א שלדעת הרמב"ם האיסור הוא במי שאינו מניח מ' שערות, וכן משמע מעוד ראשונים שהאיסור הוא דווקא כשמשוה צד...
על ידי הערשל
02 ספטמבר 2020, 20:26
פורום: מכות
נושא: בריה בנבלה ובטבל
תגובות: 5
צפיות: 61

Re: בריה בנבלה ובטבל

ע"ע חולין צו. תוד"ה מאי טעמא שהק' מ"ט בנבילה אין חייב על בריה ותירצו שבריה זה רק בדבר שע"י שנחלק אין שמו עליו, עיי"ש שהאריכו בהסבר ובתוס' במכות גם כתבו זאת בקצרה בדף יז. ומסקנתם דאף בטבל אין דין של בריה ורבנן אמרו רק לטעמיה דר"ש. ועי' חי' הגר"ח ה' מאכ"א שהרמב"ם סובר שגם בנבלה יש דין בריה, ואין להקשו...
על ידי הערשל
01 ספטמבר 2020, 20:27
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שלומדים תורה?
תגובות: 126
צפיות: 1514

Re: מה הסיבה שלומדים תורה?

בעיקר הנידון יש להוסיף (לא ראיתי אם כתבו זאת לפני) שכידוע ישנם ב' חלקים במצות ת"ת א. והגית. שזה מתקיים גם בק"ש שחרית וערבית, וזה החלק היותר קל להבנה שמטרתו היא כדי שנזכור את היות האלוקים דורש מבנ"א את עבדותו ית'. ב. ידיעת התורה. ומסתבר שחלק זה כולל כמה וכמה פנים שבחלקם כבר עמדו עליהם כאן, ונראה שיש ...
על ידי הערשל
28 אוגוסט 2020, 12:59
פורום: כי תצא
נושא: שיטת הרמב"ם בדין אשת יפת תואר
תגובות: 14
צפיות: 83

Re: שיטת הרמב"ם בדין אשת יפת תואר

הדין שלושים יום יש בו שני חיובים.

א. לא יבעלנה וילך לו אלא מכניסה לביתו.

ב. אם כובשה אצלו בבית כדי להמתין אולי תתגייר יכול לכובשה עד יב חודש, ובל' יום קמאי עושה בה כל המעשים.
על ידי הערשל
23 אוגוסט 2020, 20:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איסור לא תחנם
תגובות: 15
צפיות: 257

Re: איסור לא תחנם, אנא עזרו לי להבין !!!!!

מהשע"ת שער ג' ס"ק נז משמע שבכל גוי יש איסור מתנת חינם.
על ידי הערשל
21 אוגוסט 2020, 13:58
פורום: בכורות
נושא: קרא לאחד עשר עשירי
תגובות: 14
צפיות: 168

Re: קרא לאחד עשר עשירי

לכאו' מאחר שנעשה שלמים הרי דנפטר מחיוב דמע"ב ואינו שייך יותר למנין.
על ידי הערשל
18 אוגוסט 2020, 10:52
פורום: בית המדרש
נושא: עבר עבירה אחת ב' פעמים
תגובות: 9
צפיות: 161

Re: עבר עבירה אחת ב' פעמים

בפשטות, מפני שבמזיד בעי התראה עכאו"א והא גופא מנ"ל, דמ"ש חילוק התראות מחילוק העלמות. נראה לי שהיסוד הוא מהגמרא בסנהדרין  אמר עולא מניין להתראה מן התורה שנאמר ( ויקרא כ, יז ) ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה אטו בראייה תליא מילתא אלא עד שיראוהו טעמו של דבר אם אינו ענין לכרת תנהו...
על ידי הערשל
18 אוגוסט 2020, 10:45
פורום: בית המדרש
נושא: עבר עבירה אחת ב' פעמים
תגובות: 9
צפיות: 161

Re: עבר עבירה אחת ב' פעמים

משה נפתלי כתב:
18 אוגוסט 2020, 03:54
הערשל כתב:
18 אוגוסט 2020, 01:07
קו' התוס'.
איהּ?
 
בכריתות ט: ונראה לי שבעוד מקומות ואינני זוכר מקומם.
על ידי הערשל
18 אוגוסט 2020, 01:07
פורום: בית המדרש
נושא: עבר עבירה אחת ב' פעמים
תגובות: 9
צפיות: 161

Re: עבר עבירה אחת ב' פעמים

מ"ש שוגג דבעי קרא? אלמלא קרא הוה אמינא דאפשר להתכפר על עבירות הרבה בקרבן אחד, כשם שמיטהרין מטומאות הרבה בטבילה אחת. השווה דברי התלמוד בספ"ק דכריתות: רַבִּי עֲקִיבָא מְדַמֵּי לְהוֹן לִטְבִילוֹת, דְּמַאן דִּמְחַיַּב חָמֵשׁ טְבִילוֹת, כֵּיוָן דִּטְבֵל חֲדָא זִמְנָא אִטְּהַר, הָכָא נַמֵּי לָא שְׁנָא. ר...
על ידי הערשל
17 אוגוסט 2020, 21:59
פורום: בית המדרש
נושא: עבר עבירה אחת ב' פעמים
תגובות: 9
צפיות: 161

Re: עבר עבירה אחת ב' פעמים

HaimL כתב:
17 אוגוסט 2020, 21:43
בפשטות, מפני שבמזיד בעי התראה עכאו"א
והא גופא מנ"ל, דמ"ש חילוק התראות מחילוק העלמות.
על ידי הערשל
17 אוגוסט 2020, 21:25
פורום: בית המדרש
נושא: עבר עבירה אחת ב' פעמים
תגובות: 9
צפיות: 161

עבר עבירה אחת ב' פעמים

העושה עבירה שיש בה כרת בהעלמות מחולקים מתחייב שתי חטאות ונלמד מקרא דועשה אחת מהנה, וקשה דהעובר במזיד על עבירה שחייב עליה מלקות ב' פעמים חייב שתים ואין על זה פסוק, ומ"ש שוגג דבעי קרא ומזיד לא בעי קרא.
על ידי הערשל
16 אוגוסט 2020, 15:30
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומי מעילה ומלקות במזיד
תגובות: 11
צפיות: 144

Re: תשלומי מעילה ומלקות במזיד

אבל אודי לי מיהא, דלפי רש"י במכות שהבאתי לעיל לא קשיא לך, דלדבריו צריך שיהא מאותה סיבה, כיון שכל הסברא היא כי העשה במקום המלקות, והוא בא לתיקון הלאו. רש"י מסכת מכות דף יד עמוד ב בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו שנתק הכתוב את העשה להיות ענשו של לאו ותקונו לומר לא תעשה כך ואם עשית ע...
על ידי הערשל
16 אוגוסט 2020, 15:08
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומי מעילה ומלקות במזיד
תגובות: 11
צפיות: 144

Re: תשלומי מעילה ומלקות במזיד

כמדומה במרחשת הק' שזה נתל"ע, אבל מצד 'והשיב את הגזילה' ולא הק' מצד חיוב הקרן. מרחשת חלק ב סימן כח הנה נראה מדברי ידידי שמדמה דין גבוה לדין הדיוט, ובגוזל הקדש ג"כ איכא עשה דוהשיב כמו בגוזל את ההדיוט, ואני תמה א"כ מועל בהקדש אמאי לוקה כדאיתא בפסחים (מ"ח) בחורש בשור וחמור והם מוקדשין הא הו"ל לאו הניתק...
על ידי הערשל
16 אוגוסט 2020, 15:04
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומי מעילה ומלקות במזיד
תגובות: 11
צפיות: 144

Re: תשלומי מעילה ומלקות במזיד

בנוגע לדברי בלדד השוחי שהביא מהשע"י שהאיסור זה דיני איסורים והתשלום זה דיני ממונות, כבר הבאתי לעיל מד' הגר"ח בספרו שהאיסור הוא דין גזל, ויש להוסיף שאף על הסברא השניה שהתשלום הוא דין ממונות מבואר בחי' הגר"ח (סטנסיל, כתובות לב) שהדין תשלום הוא דין על הגברא ואי"ז חיוב ממון רק שאחרי הדין הזה כבר נעשה גם...
על ידי הערשל
16 אוגוסט 2020, 14:57
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומי מעילה ומלקות במזיד
תגובות: 11
צפיות: 144

Re: תשלומי מעילה ומלקות במזיד

צריך לדעת אם גם הקרן הוא מ"ע או רק תוספת החומש. כי בספר החינוך בכותרת של מצוה קכג הלשון הוא: 'מצות תוספת חומש לאוכל מן ההקדש או מועל בו' (כמדומה שהוא עצמו כתב הכותרות) משמע מזה שרק החומש הוא מ"ע, (מאידך, הרי גם קרבן אינו מזכיר). ובלשונות הרמב"ם ילהס"ת. למעשה כתוב מפורש ואת אשר חטא מן הקודש ישלם וחמ...
על ידי הערשל
16 אוגוסט 2020, 13:24
פורום: ענינו של יום
נושא: כשהתורה אומרת לעשות מצווה, האם כוונת התורה לעשותה פעם אחת? - העיון היומי
תגובות: 23
צפיות: 228

Re: כשהתורה אומרת לעשות מצווה, האם כוונת התורה לעשותה פעם אחת? - העיון היומי

מדברי התוס' אין הכרח שאין כלל קיום מצווה, אלא שלא מברכים עליה. וגם בזה לא ברור לי הכלל. שהרי על מצה לא מברכים, הגם שכתב המהרש"ל שכל המצה שאוכלים בליל פסח הוא מצווה. היכן המהרש"ל ? (בסוף המשפט השני שמת נקודה במקום פסיק) החילוק שכתבת בין תפילין ללולב, לא ברירא לי. אלא א"כ כוונתך שחיוב תפילין הוא בכל ...
על ידי הערשל
16 אוגוסט 2020, 11:46
פורום: נדרים
נושא: נדר שבטל מקצתו
תגובות: 6
צפיות: 159

Re: נדר שבטל מקצתו

רצונו כרצונו כתב:
14 אוגוסט 2020, 01:33
אך אכתי ענין תוכ"ד הוא שנחשב כאילו לא אמר בכלל
אבל סוכ"ס היה טעות בלשונו.

עבור לחיפוש מתקדם