החיפוש הניב 19 תוצאות

על ידי החושב
09 מאי 2020, 23:54
פורום: אמור
נושא: למה המקלל היה חייב מיתה
תגובות: 8
צפיות: 66

למה המקלל היה חייב מיתה

ברש"י מבואר שבשעה שקילל עדיין לא נאמר שדין מקלל במיתה ולכן הניחוהו לא ליד המקושש 
א"כ ילה"ק למה באמת הרגו אותו והרי בשעה שקילל לא היה דינו במיתה ועוד שלא התרוהו וכן רבות
על ידי החושב
01 מאי 2020, 12:03
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הראב"ד בריש המפקיד
תגובות: 14
צפיות: 93

Re: בדברי הראב"ד בריש המפקיד

לגופה של שאלה, הלא מבואר בגמ' ב"ק קח: דנגנבה באונ ס והוכר הגנב, דלכ"ע יכול השומר לתבוע את הגנב ולעשות עמו דין, ולרבא עושה עמו דין ואינו יכול להפטר, כלומר יאמרו לו הבעלים הבא לנו את החפץ או שלם והזדקק אתה לגנב, א"כ מבואר להדיא שגם אם נפטר בטענת גנבה, עדיין הוא מחויב לבעלים בהשבה, וא"כ יש כאן עדיין ג...
על ידי החושב
01 מאי 2020, 08:44
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הראב"ד בריש המפקיד
תגובות: 14
צפיות: 93

Re: בדברי הראב"ד בריש המפקיד

כנראה שאני קודם לא הבנתי מה רצונך. התבוננתי שוב בקושייתך. אתה טוען שזה לא נקרא דבר הגורם לממון, הואיל ויכול להישבע. אז כאן אולי אפשר לומר חילוקא דרבנן, שהראב"ד לומד בדין ש"ח שבעצם הוא חייב ממון רק התורה פטרה אותו אם יישבע. אבל היכא שהוא רצה לשלם ולא להישבע, הרי מחל על פטורו וחזר לו הדין של תשלומין....
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 22:30
פורום: בית המדרש
נושא: עשה דוחה לא תעשה בעונג שבת
תגובות: 18
צפיות: 123

Re: עשה דוחה לא תעשה בעונג שבת

והוסיף על קושית הרב יושב אוהלים
דמי מי שאין לו אתרוג יותר לו לגנוב אתרוג מחבירו משום עשה דאתרוג דוחה ל"ת דגזילה (לולי דינא דשלכם)
והרי ודאי דאין ממון חבירו מחוייב למצוות שלו
והאיך רוצה לעבור על שכר שכיר כדי שיהיה לו מעות לעונג שבת
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:59
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הראב"ד בריש המפקיד
תגובות: 14
צפיות: 93

Re: בדברי הראב"ד בריש המפקיד

בחור צעיר כתב:
30 אפריל 2020, 21:56
כל זמן שהוא לא נשבע הוא באמת חייב, וטענה שהייתי יכול להפטר אינה טענה, כיוון שע"פ דין כעת אני חייב.
אבל לפי האמת שזה נגנב הוא פטור 
רק כ"ז שהוא לא נשבע אין ב"ד מאמינים לו ומחייבים אותו שבועה 
אבל כשנמצא הגנב ונתברר שהיה גניבה הרי הוא פטור דש"ח פטור מגניבה ולא גרע מבאו עדים
 
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:57
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הראב"ד בריש המפקיד
תגובות: 14
צפיות: 93

Re: בדברי הראב"ד בריש המפקיד

כנראה שאני קודם לא הבנתי מה רצונך. התבוננתי שוב בקושייתך. אתה טוען שזה לא נקרא דבר הגורם לממון, הואיל ויכול להישבע. אז כאן אולי אפשר לומר חילוקא דרבנן, שהראב"ד לומד בדין ש"ח שבעצם הוא חייב ממון רק התורה פטרה אותו אם יישבע. אבל היכא שהוא רצה לשלם ולא להישבע, הרי מחל על פטורו וחזר לו הדין של תשלומין....
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:41
פורום: שבועות
נושא: שבועה שלא אישן ג' ימים
תגובות: 9
צפיות: 93

Re: שבועה שלא אישן ג' ימים

בשמא ימות אמרינן הוא שמא ימות מיד
וכהן המגרש את אשתו שעה אחת קודם מיתתו אסורה לאכול מיד בתרומה שמא ימות תוך שעה אחת
ואמאי בזה לא אומרים כך
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:38
פורום: שבועות
נושא: שבועה שלא אישן ג' ימים
תגובות: 9
צפיות: 93

Re: שבועה שלא אישן ג' ימים

אם לא יעבור אזי הוא גם יקיימה דאם חשיב שלא ישן ג' ימים אזי הוא קיימה
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:37
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הראב"ד בריש המפקיד
תגובות: 14
צפיות: 93

Re: בדברי הראב"ד בריש המפקיד

הקשה הראב"ד בריש המפקיד לר"ש דדבר הגורם לממון כממון דמי אמאי צריך להקנות הבעלים לשומר את הכפל והרי השומר יש לו דין גורם לממון כממון דמי וצ"ע כיון שהרי באמת הוא נגנב וא"כ הוא פטור ויכל להשבע ולהיות פטור ומי ביקש ממנו לשלם ואיך הוא יכול לתבוע את הגנב  היאך זה שייך לגנב. רחמנא אמר, אם יימצא הגנב ישלם ...
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:27
פורום: שבועות
נושא: שבועה שלא אישן ג' ימים
תגובות: 9
צפיות: 93

Re: שבועה שלא אישן ג' ימים

אבל אם ימות הרי הוא יקיים את שבועתו (עכ"פ לא יעבור עליה) ואינה שבועת שוא
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:16
פורום: שבועות
נושא: שבועה שלא אישן ג' ימים
תגובות: 9
צפיות: 93

שבועה שלא אישן ג' ימים

הנשבע שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן מיד 
ויש להקשות והרי שמא ימות אמרינן וא"כ אולי הוא לא יעבור על השבועה ואמאי מלקין אותו
על ידי החושב
30 אפריל 2020, 21:11
פורום: בבא מציעא
נושא: בדברי הראב"ד בריש המפקיד
תגובות: 14
צפיות: 93

בדברי הראב"ד בריש המפקיד

הקשה הראב"ד בריש המפקיד לר"ש דדבר הגורם לממון כממון דמי אמאי צריך להקנות הבעלים לשומר את הכפל והרי השומר יש לו דין גורם לממון כממון דמי
וצ"ע כיון שהרי באמת הוא נגנב וא"כ הוא פטור ויכל להשבע ולהיות פטור ומי ביקש ממנו לשלם ואיך הוא יכול לתבוע את הגנב 
על ידי החושב
02 מרץ 2020, 14:52
פורום: בבא מציעא
נושא: רבית בשוחד
תגובות: 7
צפיות: 54

Re: רבית בשוחד

ולכן גם כל אדם שמשלם עם ריבית זה לא תשלום? עי' קידושין ו: שהרווחת זמן זה תשלום על קידושין, אלא ששם במקרה לא נאסרה ריבית דאו'. וכן כל אין מרבין על המכר דב"מ ס"ה. וסוגיית פסיקה וטרשא שם יש אפשרות של תשלום ע"י ריבית אע"פ שהתורה אסרה את זה.   החילוק הוא פשוט שבקידושין כיון שהוא מחוייב לתת לה פרוטה בעבו...
על ידי החושב
01 מרץ 2020, 22:20
פורום: בבא מציעא
נושא: רבית בשוחד
תגובות: 7
צפיות: 54

Re: רבית בשוחד

עשיית דין היא פעולה (אלא שאסור לקחת עליה שכר אלא שכר בטלה בלבד כדאיתא כתובות ק"ה.), ופעולה היא ריבית כנכש עמי ועדור עמי דב"מ ע"ה. או"ד כיון דאסור לו לקחת שכר על ההלואה ע"כ שאינו פועל עמו ולא חשיב דמי פועל ול"ד לנכש עמי ? הפעולה היא ההסכם ביניהם שיעשה עבורו את המלאכה, איך אם זה אסור לא ייחשב כפועל ע...
על ידי החושב
01 מרץ 2020, 22:12
פורום: בבא מציעא
נושא: רבית בשוחד
תגובות: 7
צפיות: 54

Re: רבית בשוחד

יחצאל כתב:
01 מרץ 2020, 22:04
עשיית דין היא פעולה (אלא שאסור לקחת עליה שכר אלא שכר בטלה בלבד כדאיתא כתובות ק"ה.), ופעולה היא ריבית כנכש עמי ועדור עמי דב"מ ע"ה.

או"ד כיון דאסור לו לקחת שכר על ההלואה ע"כ שאינו פועל עמו ולא חשיב דמי פועל ול"ד לנכד עמי
על ידי החושב
01 מרץ 2020, 21:50
פורום: בבא מציעא
נושא: רבית בשוחד
תגובות: 7
צפיות: 54

רבית בשוחד

יש לעיין מה הדין אם בעל דין הלוה לדיין מעות ע"מ שיחזיר לו האם הוא עובר על איסור רבית ואיסור שוחד  דמצד אחד יש לומר דכיון דברשת רבית נאמר דאסור לו לקבל דבר תמורת ההלואה א"כ השוחד לא הוי תמורת ההלואה וא"כ לא הוי לא רבית ולא שוחד  או דיש לומר דפרשת שוחד אמרה דנתינת מעות עבור דין הוי מקח וא"כ הרי הוא עו...
על ידי החושב
29 פברואר 2020, 23:15
פורום: בבא מציעא
נושא: ברי ושמא באבידה ובגזילה
תגובות: 36
צפיות: 337

Re: ברי ושמא באבידה ובגזילה

כתבו האחרונים משום דינא דעד דרוש אחיך אותו דאיכא דינא דדרשהו
על ידי החושב
29 פברואר 2020, 23:02
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 922
צפיות: 35083

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש עוד ענין שאיני יודע אם דנו בזה כאן בפורום  והוא שלדאבונינו היהדות של הבחורי ישיבות היום היא מאוד חיצונית  אשר חציה מתוכה בנויה על המאבק ב... וחציה היא מה יאמרו  והדבר ברור אשר אם יפול בחור ישיבה להודו או לתאילנד רוב הסיכויים שהוא לא ישמור שם תו"מ ה"י משום מה היום לא מכניסים אידיישקייט לרוב הישיבו...
על ידי החושב
18 פברואר 2020, 21:03
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 922
צפיות: 35083

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

האם מאן דהו יודע מה יצא היום בביתו של הגרמ"ה הירש בענין ביהמ"ד הגר"א 

עבור לחיפוש מתקדם