החיפוש הניב 33 תוצאות

על ידי אברהם לוי
21 אפריל 2020, 20:15
פורום: שבת
נושא: והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, מה הקשר?
תגובות: 5
צפיות: 121

Re: והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, מה הקשר?

שהלוויים נצטוו לחגור חרבם על ירכם, לכבוד השמיים, וכאן ב"ש נעצו חרב בפתח בית המדרש יש להוסיף דאיתא בירושלמי שבת א, ד שהיו תלמידי ב"ש הורגין בתלמידי ב"ה, א"כ בזה הושווה יום זה ליום ההוא שנהרגו בו מישראל. עוד יש לומר דהלל נשיא ישראל ושמאי אב"ד [חגיגה טז.:], והנשיא גדול מאב"ד [הוריות יג:]. כ"ש שהלל היה...
על ידי אברהם לוי
21 אפריל 2020, 19:36
פורום: בית המדרש
נושא: למה השביל מחלק הרי בלא"ה יש מחיצה
תגובות: 38
צפיות: 315

Re: למה השביל מחלק הרי בלא"ה יש מחיצה

צריך לדעת שגם בדברי הרשב"א בתשובה ח"א סימן צו מבואר ששתי חבורות שאוכלות בבית אחד המצטרפות בראיה, ובית ששנו היינו בירה [תרגום: ארמון, כלומר בניין], ולכן אף שתי בתים בבירה אחת מצטרפין, אבל דוקא באותה בירה ולא יותר מכך, וזה כדעת רבינו יונה ויותר מכך, דלרבינו יונה יתכן דשביל היחיד שאינו קבוע בימות הגשמי...
על ידי אברהם לוי
27 מרץ 2020, 16:18
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי הרמ"ק והאריז"ל
תגובות: 68
צפיות: 898

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

א) אבל "מנהג זקנו" הוא בגלל שהוא (הרמ"ח) נגרר אחרי החיד"א, אז זה לא בגלל שזה הרש"ש נגד הרמ"ז. אבל קדם לזה, שדעת הרמ"ז דלא כרש"ש. מהנידון של ספיה"ע רואים שהחיד"א לא חזר בו למרות שראה את דברי הרש"ש, אז מנין שבענין תפילין בר"ח הוא היה חוזר בו? זה כתבתי כסניף לבאר דברי הבא"ח, אבל העיקר הוא מה שכתבתי בת...
על ידי אברהם לוי
26 מרץ 2020, 21:09
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי הרמ"ק והאריז"ל
תגובות: 68
צפיות: 898

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

דומני שגם הבא"ח חולק עליו בעניין אחד למרות שבכל מקום הוא נמשך לגמרי אחרי הרש"ש, ופירוש הוא כותב שאין דברי הרש"ש רוה"ק גמור (ומשמע שבעיקרון ניתן לחלוק עליו). יש לכאו' כעין סתירה בבא"ח, כי לענין הנחת תפילין אחרי מוסף של ר"ח הוא כותב (שנה ב, ויקרא, יח): "לא יחזור להניח תפילין... כן כתב רבינו הרש"ש ז"ל...
על ידי אברהם לוי
25 מרץ 2020, 16:13
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: שום וזנגביל תרופה לקורונה ושפעת
תגובות: 23
צפיות: 390

Re: שום וזנגביל תרופה לקורונה ושפעת

שום לריפוי קורונה אמרו חז"ל [ב"ק פב.] חמשה דברים נאמרו בשום משביע ומשחין ומצהיל פנים ומרבה הזרע והורג כנים שבבני מעיים וי"א מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. כך שגם מי שחושב שלא מרפא, לא הפסיד מזה. אבל מה שאמרו משחין פירושו מחמם את הגוף [רש"י], וזה כבר מעלה שכתבו הרופאים עכשיו שטוב לשתות מים חמים. גם יתכ...
על ידי אברהם לוי
25 מרץ 2020, 13:31
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין לומר לפני ה' שאנו טובים מאבותינו. או להיפך. ומי פיטר את אמו השרה ועשה כנס חיזוק בשבועות למליוני חילונים
תגובות: 2
צפיות: 279

Re: האם יש ענין לומר לפני ה' שאנו טובים מאבותינו. או להיפך. ומי פיטר את אמו השרה ועשה כנס חיזוק בשבועות למליוני חילונים

הרי היום אין מצוי ע"ז למה לא מצוי, בארצות המזרח מלא מזה. אמנם הכופר [אתאיסט, אבולציה] הוא חמור עשרת מונים מהעובד ע"ז, עיין שבת קטז, א: שאפילו אדם רודף אחריו להורגו ונחש רץ להכישו נכנס לבית עבודה זרה ואין נכנס לבתיהן של אלו, שהללו מכירין וכופרין והללו אין מכירין וכופרין, וכבר הובא זה גם בפוסקים. וזה...
על ידי אברהם לוי
25 מרץ 2020, 13:05
פורום: בית המדרש
נושא: האיסור לצום בזמן מגפה
תגובות: 31
צפיות: 345

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

המורם מכל הנ"ל:
מי שבריא והוא בקבוצת סיכון לא יצום, שמחליש המערכת החסונית,
גם צריך לישון כמו שצריך, ידוע שחוסר שינה מחליש המערכת החיסונית, והדבר בדוק אצלי, בכל פעם ששיחקתי עם השינה, כמה ימים אחרי חליתי.
על ידי אברהם לוי
25 מרץ 2020, 12:57
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי הרמ"ק והאריז"ל
תגובות: 68
צפיות: 898

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

אבל באיזה פרטים יש ביניהם מחלוקת. חוץ מזה שכל קבלת הרמ"ק היא כטיפה מן הים לפני קבלת האר"י ידוע מה שכתוב בהנהגות ר' חיים מוואלזין (כתר ראש) בשם רבו הגר"א, שבמקום שנגמרת הפילוסופיא מתחילה קבלת הרמ"ק, ובמקום שנגמרת קבלת הרמ"ק מתחילה קבלת האר"י. וכמדומני שגם אמר שאינם מחולקים. חוץ מזה הראית בקיאות מרוב...
על ידי אברהם לוי
24 מרץ 2020, 12:00
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מלך קשה כהמן
תגובות: 0
צפיות: 33

מלך קשה כהמן

הגמרא בסנהדרין צז, ב אומרת:  אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב. ובירושלמי תענית א, א הגירסא הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהן מלך קשה כהמן ומיד הן עושין תשובה וה...
על ידי אברהם לוי
24 מרץ 2020, 11:58
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סדר התפילה העולמי
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: סדר התפילה העולמי

מצו"ב לרווחת הציבור בקובץ וורד, ניתן לערוך בגופן הרצוי לכל אחד.
תפילה לעצרת.doc
על ידי אברהם לוי
23 מרץ 2020, 12:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להגביה קול באיש"ר יותר מקולו של בעל הקדיש
תגובות: 7
צפיות: 71

Re: להגביה קול באיש"ר יותר מקולו של בעל הקדיש

חזק וברוך כתב:
23 מרץ 2020, 11:37
בכל כוחו - בקול רם (רש"י)
עשה את שאינו ישנו [ע"פ ספר יצירה פ"ב].
רש"י פירש: בכל כוונתו, ותוספות הם שהביאו מדרש שאומרים בקול רם.
וכתבתי בזה: נטה מפשוטו (והיא דעת תוס' שכתבו בקול רם), משום הא דברכות [מה.] מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך.
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 19:03
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה פירוש המילה הארמית "פון"?
תגובות: 4
צפיות: 91

Re: מה פירוש המילה הארמית "פון"?

Untitled Extract Pages.pdf
מצו"ב דברי המתורגמן [ספר על שרשי המילים הארמיות] בשורש פון:
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 16:02
פורום: בית המדרש
נושא: תנועות בתפילה
תגובות: 18
צפיות: 93

Re: תנועות בתפילה

Untitled Extract Pages.pdf
אלה דברי היעבץ במטפחת ספרים ח"ב, אודות תנועת הגוף בתפילה:
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 15:42
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים
תגובות: 22
צפיות: 419

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

זה נכון שמדין בשורה טובה יכול לברך, וכמו שכבר נכתב לעיל:
יהודי רציני כתב:
18 מרץ 2020, 16:58
ידוע [שו"ע רכב, א] שעל בשורות טובות גם אפשר לברך שהחיינו, ומה לנו בשורה טובה יותר מכך שהחלים מקורונה.
אמנם כאן הנידון, האם יצא בזה ידי חובת ברכת הגומל, שארבעה צריכין להודות [שו"ע ריט, ב].
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 12:55
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים
תגובות: 22
צפיות: 419

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

עכשיו אני חוזר לפטטיא דאורייתא טבין, ולא לשאר פטטיא דבישין אינון [ירושלמי ברכות ט, ה]  לא כ"כ מובן מה ברכת שהחיינו שייכת כאן כבר העירו לנכון שהוא לא מורגל בהלכה. והנה קיימא לן [שו"ע ריט, ב] שחולה שנתרפא צריך להודות, ולברך הגומל. ולדינא נראה פשוט שיצא ידי חובת הברכה במה שאמר שהחיינו. דלא גרע ממה שכתב...
על ידי אברהם לוי
18 מרץ 2020, 15:52
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הקורונה בחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 271

Re: הקורונה בחז"ל

לישועתך קויתי השם כתב:
16 מרץ 2020, 21:01
השאלה מה זה ימות המשיח?
כבר פירשו באר היטב מה נקרא ימות המשיח, באשכול הנקרא ימות המשיח, מצו"ב קישור.
viewtopic.php?f=24&t=9138
על ידי אברהם לוי
18 מרץ 2020, 14:11
פורום: פורים
נושא: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...
תגובות: 14
צפיות: 211

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

אברהם לוי כתב: אמנם מה שתמוה בכל זה, שמפורש במדרש סדר עולם שם כל חמש שנים היה המן כונס שלל למרדכי. מי אמר שהכוונה 'כונס שלל' היינו שעלה מאז לגדולה? חזרה למעלה הסדר עולם אינו ספר היסטוריה, אלא בא לפרש המקראות. וזה כל מה שבא לומר, כיון שכבר נתגדל המן, למה נשתהה כל מעשה המגילה. והשיב שחמש שנים כנס המן...
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 13:30
פורום: שבת
נושא: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית
תגובות: 14
צפיות: 91

Re: שבת דף י. - מה ההבדל בין חגורה לטלית

כל שאלת רב ששת, היא מחמת שאין לאוכל חשיבות כמו תפילה. אלא שאם זה טורח, לא מטרחינן. ולכן שאל שזה לא טורח. הדין, יש לו חשיבות גדולה. שהדיין שותף במעשה בראשית. ואולי אפילו גדול מלימוד תורה. צודק, שלא הקשו ליקו הכי וליצלי, כיון שאחר שהתחיל בדין אסור להפסיק לתפילה, מחמת כל הנ"ל. וכל הדברים שהובאו אחר דב...
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 12:01
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 59

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

יושב אוהלים כתב:
17 מרץ 2020, 11:11
ופירש"י מסרהב. ממהר לעמוד: וא"כ מה קשה לי' לתוס' דילמא התם הא דקרי עלי' מסיר אזנו משמוע ותורה הוא בגלל שהי' ממהר לעמוד להתפלל,
יתכן שתוספות פירשו מסרהב - מפציר, כמו שפירש"י בבבא קמא כח, א ולב, ב וכן הפירוש בשבועות כג, ב.
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 11:50
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 59

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

ודלא כמו שאומרים בנוסח האקדמות לשבועות "גְּבוּרָן עָלְמִין לֵהּ וְלָא סְפֵק פְּרִישׁוּתָא [גבורות עולמים לו, ולא היה מספיק לפרש], גְּוִיל אִלּוּ רְקִיעֵי קְנֵי כָּל חוּרְשָׁתָא [אילו היו הרקיעים גויל, וכל החורשות קנים], דְּיוֹ אִלּוּ יַמֵּי וְכָל מֵי כְנִישׁוּתָא [אילו דיו היו הימים וכל המים הנקווי...
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 11:37
פורום: שבת
נושא: שבת דף יא - כמה הערות והארות
תגובות: 8
צפיות: 59

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

הרי אין האדם בוחר את החליים והצרות שלו, שיאמרו לו עדיף שיבחר בזה מבזה. למה לא? הרי בוידוי דרב המנונא זוטא [ברכות יז.] מבקש ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורין וחלאים רעים. והיינו תביא עלי יסורין אבל לא יסורין רעים וקשים מאוד. גם ר' אלעזר ברבי שמעון [ב"מ פד:] בכל ערב ביקש מהיסורי...
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 11:06
פורום: בית המדרש
נושא: ימות המשיח
תגובות: 14
צפיות: 221

Re: ימות המשיח

עיקר שאלי זה על איזזה זמן מדובר? האם עכשיו אנחנו בימות משיח או לא? כי כל הזמן אומרים שהקורונה זה ימות משיח ועוד כל מיני דברים, השאלה היא עם באמת עשיו זה ימות משיח או לא? נראה שהביאו לשאלה זו, מפני שרבים מנפנפים בלשון התוספתא בתענית פ"ב: יש מבול של דבר לימות המשיח, שנאמר ואקח את מקלי את נועם ואגדע א...
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 19:52
פורום: סידור התפילה
נושא: מנהג טעות: לקיים או לבטל?
תגובות: 5
צפיות: 141

Re: מנהג טעות: לקיים או לבטל?

כי על הצד המבואר בב"י בסימן נו שהוא לשון עברי (שעל זה בנויים הפמ"ג והגר''א) יש מקום גדול יותר לקרוא בצירה, וכפי שכך מנוקדים רוב המילים בתנ"ך שהם בבבנין התפעל בנסתר בעתיד, גם הוא הכניס ראשו בין ההרים ולא ירא פן ירוצו את גולגלתו, הלא על זאת נשתברו כמה קולמוסין במחלוקת הקודמין, שהמדקדק רז"ה שינה הניקו...
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 19:36
פורום: סידור התפילה
נושא: בענייני אשרי ובא לציון
תגובות: 1
צפיות: 68

Re: בענייני אשרי ובא לציון

החזו"א אמר בפירוש שזו הרגשה שלו שלא שייך לשבת, אם כן מי שעושה את זה כחיקוי אחריו, שמרגיש משוייך לזרם של החזו"א פוליטית, ולא מהרגשה עצמית, הרי הוא כקוף אחרי בן אדם. ופשיטא שלא כל הנהגה של גדול היא נחלת הכלל, ומי שמתעקש שכן, שלא יאכל גבינה 24 שעות אחר שאכל בשר, כהנהגת אבוה דמר עוקבא [חולין קה.], ובאמת...
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 19:17
פורום: פורים
נושא: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...
תגובות: 14
צפיות: 211

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

באמת הדברים נאים, ודבר פלא שהדבר תואם בהחלט להקרבת העומר, שזורעים השדות שבעים יום קודם הפסח [ויוצא ה' שבט] כדאיתא במנחות פה, א, והעומר קרב בט"ז בניסן, באותו יום שנתלה המן כמפורש בסדר עולם פרק כט. אמנם מה שתמוה בכל זה, שמפורש במדרש סדר עולם שם כל חמש שנים היה המן כונס שלל למרדכי. כלומר שבשנה השביעית ...
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 19:01
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?!
תגובות: 14
צפיות: 436

Re: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?!

אכן כמו שקדמני 'האחד בא לגור' שלא מדובר כאן בענין של חטאים, אבל מה כן מדובר איני יודע, רק באתי לבסס את זה שכל אלו הנזכרים כאן היה להם חטאים, שהלוא לא אחד מהם שנמנה עם ארבעה שמתו בעטיו של נחש, היינו בלא חטא, כדאיתא בשבת נה, ב. ובמדרש תנחומא ואתחנן סימן ו' מונה ששה עונות למשה רבינו, וכן ליהושע מצינו ש...
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 14:34
פורום: ברכות
נושא: ברכות מ.
תגובות: 2
צפיות: 84

Re: ברכות מ.

זה ודאי מסתבר שהם ידעו מה שדיברו, וז"ל האמרי נועם [המובא במתיבתא]: קיתון לפת, והיה ידוע להם זה השיעור. אך אני שואל האם אפשר להשיג ידיעה זו, מהו שיעורו. ובאמת שהפת נראה שהיא סתם פת האמורה בש"ס לענין עירובין ועוד כמה דברים שהיא ככר בפונדיון, ושיעורה חצי קב, עיין עירובין פב, ב. אך שיעור הקיתון חפצתי לד...

עבור לחיפוש מתקדם