החיפוש הניב 189 תוצאות

על ידי שמואל דוד
13 אוגוסט 2019, 01:50
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תמורה כב.
תגובות: 1
צפיות: 56

תמורה כב.

כב. 

רש״י ד״ה למה לי - בא״ד שיש שם פרק אחד שמתחיל ולד כו׳ 

צ״ע מדוע האריך כ״כ ?
על ידי שמואל דוד
31 יולי 2019, 14:33
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: רש״י תמורה י:
תגובות: 0
צפיות: 94

רש״י תמורה י:

תמורה י:

רש״י ד״ה איתיביה - ר׳ ירמיה לרבי זירא. 

צ״ע כוונתו בזה, ומדוע לא פירש כן לעיל.
על ידי שמואל דוד
26 יולי 2019, 03:54
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: רש״י מסכת תמורה
תגובות: 0
צפיות: 102

רש״י מסכת תמורה

האם יש כת״י ?
על ידי שמואל דוד
22 יולי 2019, 01:26
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערכין כה
תגובות: 3
צפיות: 175

Re: ערכין כה

יישר כח
על ידי שמואל דוד
21 יולי 2019, 10:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בנו בעור - בנו צפור
תגובות: 0
צפיות: 95

בנו בעור - בנו צפור

בלק כ״ג י״ח  רש״י ד״ה בנו צפר - לשון מקרא הוא זה כמו חיתו יער (תהלים קד) וחיתו ארץ (בראשית א) למעינו מים (תהלים קיד) בלק כ״ד ג׳ רש״י ד״ה בנו בער - כמו למעינו מים (תהלים קיד) ויש לעיין, חדא מדוע אצל בנו צפור הביא פסוק של תהלים קודם פסוק בבראשית. ועוד מדוע הביא שלש דוגמאות.  עוד יש לעיין מדוע אצל בנו ...
על ידי שמואל דוד
21 יולי 2019, 09:46
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: אשכול בקשות דוא"ל
תגובות: 12
צפיות: 2677

Re: אשכול בקשות דוא"ל

שמואל דוד כתב:
25 מאי 2016, 08:59
האם יש למישהו דוא"ל של רב דוד מצגר

 
על ידי שמואל דוד
14 יולי 2019, 15:41
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערכין כה
תגובות: 3
צפיות: 175

ערכין כה

הערות מסכת ערכין  א) כה. מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו'  לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב)  ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים" ב) כה: רטושין, רטושי רטושין.  צ״ע קצת בטעם שהשדה נקראת כך, ועיין תוספות יו״ט.  ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין...
על ידי שמואל דוד
30 יוני 2019, 23:25
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערכין יג
תגובות: 2
צפיות: 114

Re: ערכין יג

יישר כח
על ידי שמואל דוד
30 יוני 2019, 07:09
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערכין יג
תגובות: 2
צפיות: 114

ערכין יג

ערכין דף י"ג

א) כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳

מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ?


ב) איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳

מה הסברא בזה?

 
על ידי שמואל דוד
29 מאי 2019, 05:27
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות דף מ
תגובות: 0
צפיות: 100

בכורות דף מ

מ.

קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס

יש לעיין מדוע הוסיף הברייתא "סוס" ולא קתני כלישנא דמתני' "כשל חמור" ותו לא.
על ידי שמואל דוד
29 מאי 2019, 05:26
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות דף לח
תגובות: 0
צפיות: 102

בכורות דף לח

לח:

רש״י ד״ה לח בזמן לח - מספוא הגדל באדר וניסן מאכילין אותו באדר וניסן

ויבש ביבש - מספוא הגדל באלול ותשרי מאכילין אותו בתשרי דלא שחטי ליה עד שיעברו כל ימי הקיץ ויבדק בשניהם

לכאורה הול״ל ״באלול ותשרי״ וצ״ב
על ידי שמואל דוד
27 מאי 2019, 06:51
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יעב"ץ בכורות דף ח
תגובות: 2
צפיות: 136

Re: יעב"ץ בכורות דף ח

לא הבנתי כוונת היעב״ץ. ע״ש ותבין.
על ידי שמואל דוד
26 מאי 2019, 22:18
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות לו
תגובות: 0
צפיות: 55

בכורות לו

א) בכורות לו. רש"י ד"ה דעבידא לאיגלויי - דאתי חכם ואמר לא התרתיו לך צ"ע מדוע לא פירש כן לעיל על דברי ר"י אמר רב?  ב) לו: והלכתא אפילו כלשנא קמא  ועי' רש"י ד"ה כלישנא קמא - והלכתא אפילו כלישנא קמא.  וצ"ע כוונתו בזה. ואולי כוונתו שצ"ל "אפילו" דלא כרבינו גרשום שגורס "והלכתא כלישנא קמא" וע"ע בספר שי למו...
על ידי שמואל דוד
14 מאי 2019, 01:57
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות כה
תגובות: 0
צפיות: 93

בכורות כה

כה.

מתני' שער בכור בעל מום שנשר ״והניחו בחלון״ ואחר כך שחטו כו'

צ"ע מה איכפ"ל איפה הניחו?
על ידי שמואל דוד
13 מאי 2019, 02:11
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות כד
תגובות: 2
צפיות: 125

Re: בכורות כד

יישר כח!

כוונתי להקשות שתיבות אלו מיותרות והרי פירש כן בסוף דבריו
על ידי שמואל דוד
12 מאי 2019, 23:38
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות כד
תגובות: 2
צפיות: 125

בכורות כד

כד.

רש"י ד"ה יולדת מרחמת - "והאי אסור באכילה" דלענין בכורה מיפטר כו'

אשמח בביאור כוונת רש"י בתיבות אלו.
על ידי שמואל דוד
06 מאי 2019, 03:05
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות יב-יג
תגובות: 2
צפיות: 174

Re: בכורות יב-יג

יישר כח !!
על ידי שמואל דוד
02 מאי 2019, 01:42
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בכורות יב-יג
תגובות: 2
צפיות: 174

בכורות יב-יג

בכורות א) יב: ומוסיפין עד עולם. וברש"י ד"ה ומוסיפין - שיש ערך לכל זמן שהוא עומד בו כדכתיב בפרשה "וכן נזיר נודר בנזיר ארבעה וחמשה שנים" ואם המתין מפדיון בנו ומפדיון פטר חמורו כמה שנים עדיין יכול לפדותו ואינו נותן יותר מדוע כתב רש"י ד' וה' שנים ולא "עד עולם" כמוש"כ בגמ'. ב) יג. רש"י ד"ה הלוקח עובר פרת...
על ידי שמואל דוד
26 אפריל 2019, 00:31
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יעב"ץ בכורות דף ח
תגובות: 2
צפיות: 136

יעב"ץ בכורות דף ח

ח:

עיין הגהות יעב"ץ שרש"י ד"ה חייטה צ"ל קודם ד"ה מפארי

וצ"ע בכוונתו.
על ידי שמואל דוד
16 אפריל 2019, 06:41
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: כמה הערות במסכת חולין
תגובות: 0
צפיות: 70

כמה הערות במסכת חולין

א) קלג: הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו' כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא) ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע ב) קלו: אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו' צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן? ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י... ג) קל''ח ע'...
על ידי שמואל דוד
12 אפריל 2019, 07:20
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין קלב
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: חולין קלב

אבל מדוע לא פירש כן על רב
על ידי שמואל דוד
11 אפריל 2019, 21:21
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין קלב
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: חולין קלב

גם בר״ן כתב אותו דבר ב׳ פעמים
על ידי שמואל דוד
11 אפריל 2019, 06:49
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין קלב
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: חולין קלב

מדוע חזר על אותו דבר פעמיים?
על ידי שמואל דוד
10 אפריל 2019, 16:47
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין קלב
תגובות: 6
צפיות: 220

חולין קלב

קלב.

רש״י ד״ה הלכתא כותיה דרב חסדא - דאמר לעיל המזיק מתנות או שאוכלי פטור מלשלם.

לכאורה צ״ע כוונת רש״י בזה, הרי כבר כתב כן לעיל בסוף קלא: ד״ה וכרב חסדא - דאמר מזיק מתנות כהונה או אוכלן פטור.

ועי׳ ר״ן.
על ידי שמואל דוד
03 אפריל 2019, 07:33
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: כדאמר ר׳ פלוני ... הכא נמי...
תגובות: 0
צפיות: 96

כדאמר ר׳ פלוני ... הכא נמי...

יש להעיר מדוע לפעמים פירש רש״י כדאמר - ״לקמן״ ״לקמיה״ או ציין למקום פלוני ולפעמים לא כתב כלום. עוד יש להעיר מדוע מצייני הש״ס לפעמים ציינו למקומות שנמצא לשון זה ולפעמים לא כתבו כלום. והנה ראה זה פלא בשדי חמד מערכת הדל״ת כלל ח (http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... ד&pgnum=96) שהעיר על דברי הגמר...
על ידי שמואל דוד
02 אפריל 2019, 05:55
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין קכב
תגובות: 2
צפיות: 94

Re: חולין קכב

יישר כח
על ידי שמואל דוד
02 אפריל 2019, 00:48
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין קכב
תגובות: 2
צפיות: 94

חולין קכב

קכב:

רש״י ד״ה ולתפלה המהלך בדרך ״וגמר בלבו״ ורוצה ללון מבעוד יום כו׳

מה כוונת רש״י ז״ל במש״כ ״וגמר בלבו״ ?
על ידי שמואל דוד
02 אפריל 2019, 00:38
פורום: בית המדרש
נושא: בשר עוף בליל סדר
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: בשר עוף בליל סדר

הבעיה לאכול צלי, לא בשר בהמה.
על ידי שמואל דוד
01 אפריל 2019, 20:15
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקות במציאות בחז"ל
תגובות: 59
צפיות: 1883

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

יישר כח. לכאורה זה הפשטות. עדיין צ״ע בכוונת הילקוט המאירי.
על ידי שמואל דוד
01 אפריל 2019, 05:48
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקות במציאות בחז"ל
תגובות: 59
צפיות: 1883

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

חולין קכב:

האי אשון והאי רכיך וצ״ע.

ועיין בילקוט המאירי שציין לשו״ת חת״ס יורה דעה רפ. אולם לא מצאתי שם מאומה.