החיפוש הניב 1665 תוצאות

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 פברואר 2021, 08:39
פורום: פורים
נושא: פורים משולש
תגובות: 34
צפיות: 437

Re: פורים משולש

[attachment=0]יחווה דעת פורים המשולש.[attachment=0]
משא ומתן בדברי הבבלי הירושלמי ושיטות הראשונים, כדרכו לסדר כל הסוגיא בטוטו"ד,
ביחווה דעת
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 פברואר 2021, 22:23
פורום: פורים
נושא: למה נשים מברכות לשמוע?
תגובות: 22
צפיות: 161

Re: למה נשים מברכות לשמוע?

סיכום: בריש מגילה (ד.) אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס: ונחלקו הראשונים האם חיובם שווה לאנשים. לדעת רש"י חיובם שווה. שכתב בריש ערכין (ג. ד"ה לאתויי) אהא דאמרינן התם (ב:) הכל כשרים לקרות את המגילה תנא לאתויי מאי לאתויי נשים. "שמוציאות לאנשים ידי חובתן". וכתב הרב המגי...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 פברואר 2021, 22:03
פורום: פורים
נושא: למה נשים מברכות לשמוע?
תגובות: 22
צפיות: 161

Re: למה נשים מברכות לשמוע?

הכל מבואר בב''י על אתר. בית יוסף אורח חיים סימן תרפט ומ"ש ונשים נמי חייבות בקריאתה. בריש מגילה (ד.) אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס:  ומ"ש ופירש רש"י שמוציאות לאנשים ידי חובתן. בריש ערכין (ג. ד"ה לאתויי) כתב כן אהא דקאמרינן התם (ב:) הכל כשרים לקרות את המגילה תנא לא...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 פברואר 2021, 22:00
פורום: פורים
נושא: למה נשים מברכות לשמוע?
תגובות: 22
צפיות: 161

Re: למה נשים מברכות לשמוע?

שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן נג בענין קריאת המגילה לנשים, מי יברך את הברכות שלפני הקריאה.  שוכט"ס לכבוד ידי"נ הרה"ג המפורסם לשבח ותהלה חוטר מגזע אלים ותרשישים צדיקים וקדושים כש"ת מוה"ר נפתלי אדלר שליט"א ר"מ דישיבת יחל ישראל, חיפה, רמת ויזניץ יצ"ו. אחדשה"ט, את גי"ה הגיעני איזהו ימים קודם חה"פ, ומחמת טרד...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 פברואר 2021, 21:44
פורום: פורים
נושא: למה נשים מברכות לשמוע?
תגובות: 22
צפיות: 161

Re: למה נשים מברכות לשמוע?

שו"ת יביע אומר חלק א - אורח חיים סימן מד ב"ה. פעה"ק ירושלים תשוב"ה (תשי"ג) לפ"ק. (א) נשאלתי בדין קריאת המגילה בברכות לנשים. ואבאר בקיצור נמרץ למעשה. הנה מרן בש"ע (ר"ס תרפט) כתב שהנשים חייבות בקריאתה, וי"א שאין הנשים מוציאות את האנשים י"ח. הגה. וי"א שאם האשה קוראת לעצמה מברכת לשמוע מגילה, שאינה חייבת...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 פברואר 2021, 00:53
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: הנהגת גדו"י שליט"א בלקיחת החיסונים
תגובות: 341
צפיות: 9013

Re: הנהגת גדו"י שליט"א בלקיחת החיסונים

השפל באמת כתב:
21 פברואר 2021, 20:33
שמעתי ג"כ על האדמו"ר מסלונים שהתחסן כבר לפני חודש
נדמה לי שעבר כבר חודש מהמנה השניה.
 
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
22 פברואר 2021, 00:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שום בצל וביצה קלופים וחמשת הדברים שיש בהם סכנה
תגובות: 9
צפיות: 132

Re: שום בצל וביצה קלופים וחמשת הדברים שיש בהם סכנה

בגמ': השותה משקין מזוגין שעבר עליהם הלילה כו' והוא שלנו בכלי מתכות. שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן ב ואשר שאל כ"ת בענין המבואר נדה י"ז ע"א דצריך להזהר במשקין מזוגים שעבר עליהם הלילה ומבואר שם והוא שלנו בכלי מתכות או כלי נתר, וכב' העיר דאין העולם נזהרים בזה, אעפ"י שמובא בהלכה בשו"ע הרב הגר"ז בחו"מ בדיני ש...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
21 פברואר 2021, 23:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שום בצל וביצה קלופים וחמשת הדברים שיש בהם סכנה
תגובות: 9
צפיות: 132

Re: חמשה דברים העושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו

שם בגמ': והנוטל צפרניו וזורקן לרה"ר: מפני שאשה מעוברת עוברת עליהן ומפלת.   בחי' הר"ן (מו"ק י"ח ע"א) כתב דהחשש לאשה מעוברת שתפיל היא מחמת איסטניסטיות, וי"מ משום כשפים. באליהו רבה (סי' ר"ס סעיף ז') מביא מתולעת יעקב טעם הדבר דקודם שחטא אדם הראשון הי' מלבושו כולו של צפורן, וכשחטא נתפשט ממנו מלבוש זה ולא...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
21 פברואר 2021, 23:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שום בצל וביצה קלופים וחמשת הדברים שיש בהם סכנה
תגובות: 9
צפיות: 132

Re: חמשה דברים העושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו

אפילו הכי, העדה החרדית ושארית ישראל מקפידים להוסיף סוכר לביצים הפתוחים במצרים שבהשגחתם, יכול להיות שגם בהכשרים אחרים אבל אני לא יודע, וכן באבקת שום מוסיפים מלח וכיוצא בזה. ובבצל מטוגן לא מחמירים. בפסקי תשובות אורח חיים סימן קע אות יג שום ובצל וגם ביצה (ויש אומרים גם צנון), שלא להשאירן קלופים במשך ה...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
21 פברואר 2021, 21:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שום בצל וביצה קלופים וחמשת הדברים שיש בהם סכנה
תגובות: 9
צפיות: 132

שום בצל וביצה קלופים וחמשת הדברים שיש בהם סכנה

תלמוד בבלי מסכת נדה דף יז עמוד א אמר ר"ש בן יוחי: ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו: א. האוכל שום קלוף, ובצל קלוף, וביצה קלופה, ב. והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה, ג. והלן בבית הקברות, ד. והנוטל צפרניו וזורקן לרה"ר, ה. והמקיז דם ומשמש מטתו. הנה הרמב"ם והטור והשו"ע השמיטו את הדינים...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 פברואר 2021, 15:47
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 58
צפיות: 867

Re: מאי חסידות?!

  וצ"ב שהרי מפורש בחז"ל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעוה"ב, הרי שמקיום המצוות יש גם אושר בעוה"ז, וא"כ ברור שהמס"י אינו חולק ע"ז, והחסידות לא חידשה את זה. מי אמר ש"אשריך בעולם הזה'" - מדובר על הדביקות שהיא העידון הגדול שאין למעלה הימנו ? וראה במס"י, ומקום העידון הוא בעוה"ב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם.  
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 פברואר 2021, 15:38
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 58
צפיות: 867

Re: מאי חסידות?!

לדעתי הענייה והאישית נקודת ההבדל הוא במה שכותב התולדות בהקדמתו שכל המצוות אינם אלא בשביל להגיע לדביקות בד'. ומכאן ואילך זיל גמור וכנ"ל אי"ז נוגע כמובן בעצם החידוש של הבעש"ט זיע"א (שעל זה נשתברו קולמוסים ומאמרים), או בעצם מהות החסידות, רק על נקודת ההבדל בין החסידים למת' שכוייח, אז המס"י הוא אבי התנו...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 פברואר 2021, 03:06
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: פיקוח נפש במלחמת המפרץ
תגובות: 35
צפיות: 593

Re: פיקוח נפש במלחמת המפרץ

  כן לנו מאוד ברור הבעייתיות בהנהגת האדמורי"ם ושאר הרבנים שלא הולכים עם מסיכות, וגם כי רבים הם לצערי וסליחה על העזות פנים ברי לי שאין הצדק עמם, וברי לי שהם מחוררים את הספינה ולכן אין להם זכות ורשות להורות את דעתם, ויוכיחו כמויות האשכולות שעסקו כאן בנושאי מסיכות חתונות ולוויות המוניות שלא הצליחו לנמ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 פברואר 2021, 02:30
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 58
צפיות: 867

Re: מאי חסידות?!

נו כבר! אין כאן מישהו שיודע להסביר חד וחלק מה זו חסידות מקורית נטו? למה להיתפס לשוליים וללכלך את האשכול?  חד וחלק ! נזכרתי במעשה, האדמו"ר מסלונים שליט"א ערך ברית לבנו, אצל האדמו"ר רבי ברוך מסרט ויז'ניץ בחיפה. מישהו ביקש להסביר לו בקצרה מה זה חסידות, האמרי חיים מויזניץ הגיב: "למדני כל התורה כולה על ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 פברואר 2021, 01:05
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: רעיונות להבערת הכיסופים אצל תשב"ר.
תגובות: 18
צפיות: 311

Re: רעיונות להבערת הכיסופים אצל תשב"ר.

יש גם את זה! בדורנו חייבים להחדיר המון אקשן ויש גם את זה!! אבל אני מביט אל בין הזמנים של פסח והוא כבר מעבר לדלת! מה נעשה עם המתוקים הללו? שוב נאבד אותם? עד שחזרנו אל הגמרא הקדושה מסגר מפרך, שוב נתנתק? מה נוכל לעשות בכדי להשאיר אותם מחוברים גם שם? הייתי מחנך במשך שמונה שנים. פעם הבאתי את תלמידי כיתת...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 פברואר 2021, 01:00
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דעת הגרא"י סולוביציק בעניין החיסון
תגובות: 82
צפיות: 3033

Re: הגרא"י סולוביציק נגד החיסון

אם הוא היה מתנגד לחיסון, לא היו עושים התארגנות כזו בתוך ישיבתו. לא מאמין שזה היה בתוך הישיבה בכלל - כנראה ברחוב בחוץ גם פרסמו שעשו במיר וזה היה ברחוב כמה דקות הליכה משם אני גם לא יודע, המידע שלי הוא מכאן. אבל זה ודאי שההתארגנות הייתה בתוך הישיבה, והם לא היו מתחצפים לעשות כך דבר בניגוד לדעת המרא דאת...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
17 פברואר 2021, 15:12
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דעת הגרא"י סולוביציק בעניין החיסון
תגובות: 82
צפיות: 3033

Re: הגרא"י סולוביציק נגד החיסון

יושב אוהלים כתב:
17 פברואר 2021, 12:20
עפר ואפר כתב:
17 פברואר 2021, 12:01
יושב אוהלים כתב:
17 פברואר 2021, 11:24
 
האשכול אינו על "דעת בחורי ישיבת בריסק" על החיסון - אלא על דעת הגרא"י סולוביצ'יק.
כמה מתוך ה-250 באמת מעניין אותם מה דעתו של הגרא"י בזה לפני שיעשו מעשה - ולא יעיזו להתחסן עד שהם בטוחים שדעתו ניחא ליה בזה?

אם הוא היה מתנגד לחיסון, לא היו עושים התארגנות כזו בתוך ישיבתו.
 
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
14 פברואר 2021, 15:26
פורום: אקטואליה
נושא: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד
תגובות: 90
צפיות: 2236

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

וחי בהם כתב:
14 פברואר 2021, 08:38
וחי בהם כתב:
14 פברואר 2021, 01:46
ראה מכתבי התעוררות ח"א עמ' ק"ט וקי"ח
(אינו בידי, אבל ראיתי מציינים לשם. אולי מישהו יכול להעלות?)

אחד מחברי הפורום שלחו לי בפרטי, ומצו"ב לתועלת הציבור.
פרק י שונות.pdf
הקטע הרלוונטי
מכתבי התעוררות.PNG
 
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
13 פברואר 2021, 22:28
פורום: פורים
נושא: חייב איניש לבסומא בפוריא
תגובות: 41
צפיות: 650

Re: חייב איניש לבסומא בפוריא

בפורים המשולש ביום ראשון, הגרי"ח זוננפלד התעתד לעלות לפני התיבה, אולם יהודי מקיי הדעת היה סבור שרבינו שקיים בעצמו "חייב איניש לבסומי בפוריא" לא יוכל להתפלל כראוי, ולכן ניגש בעצמו לפני התיבה. וטעה והחליף לומר "משיב הרוח ומוריד הטל" בברכת מחיה המתים ורבינו היה היחידי שהבחין והעיר בזה. והוסיף כי הגימטר...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
12 פברואר 2021, 13:29
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: בדיקות סרולוגיות - נוגדנים לקורונה
תגובות: 14
צפיות: 684

Re: בדיקות סרולוגיות - נוגדנים לקורונה

אלי פלדמן כתב:
10 פברואר 2021, 15:44
עפר ואפר כתב:
09 פברואר 2021, 17:18
כי הם חיינו כתב:
27 ינואר 2021, 23:11
 
זה לא בהכרח קשור רק לדיוק הבדיקות
הנוגדן שמחפשים אותו הוא IGG שמתרבה בדם אחרי הרבה מחלות ויראליות ולא רק אחר COVID-19
וכך יכול להיות שאדם נדבק בוירוס אחר שגרם לו הצטננות קלה ויש לו הרבה נוגדנים והוא יאובחן כחיובי 

ממה הגיע הנוגדן זה פחות משנה, השאלה היא אם הוא ימנע מחלה של  COVID-19
 
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 פברואר 2021, 18:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: המקצועות שאין ללמוד בדורנו מחמת שהעוסקים בהם עלולים יותר להיכשל בגזל.
תגובות: 16
צפיות: 305

Re: המקצועות שאין ללמוד בדורנו מחמת שהעוסקים בהם עלולים יותר להיכשל בגזל.

@דוד ריזל (הפרסומאי) מה בנוגע להפעלת לחצים פסיכולוגיים, שזה רוב רובו של עולם הפרסום? המילה 'לחץ' פסיכולוגי היא מילה שיווקית ומוגזמת שבאה מתוך אינטרס לגנות את מקצוע הפרסום, והיא לא מדוייקת, אפשר לקרוא לזה יותר נכון: "חשיבה פסיכולוגית איך להיכנס לתודעת הלקוחות", סך הכל מוכרים להם  מוצר שבאמת ייטיב לה...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 פברואר 2021, 17:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: המקצועות שאין ללמוד בדורנו מחמת שהעוסקים בהם עלולים יותר להיכשל בגזל.
תגובות: 16
צפיות: 305

Re: המקצועות שאין ללמוד בדורנו מחמת שהעוסקים בהם עלולים יותר להיכשל בגזל.

יל"ע בפרסומאי אם זה נקרא מקצוע ישר, או שהתחרות בשוק מאלצת לשקר ולשווק משהו שלא קיים. אולי @דוד ריזל (הפרסומאי) יעיד על העיסה... יש בחירה... אבל לפעמים הפירסום הוא שיקרי (אף שאינו שקר גמור) כמו: המקום הכי זול בעיר... הכי איכותי... וכהנה רבות היה לי מקרה, של מוסד שביקש פרסום על התרמה, והוא ביקש שיהיה...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 פברואר 2021, 15:39
פורום: אקטואליה
נושא: הבחירות לכנסת במשנת חסידי סלאנים/סלונים בשנים הראשונות (ועד היום)
תגובות: 13
צפיות: 331

Re: הבחירות לכנסת במשנת חסידי סלאנים/סלונים בשנים הראשונות (ועד היום)

סלונים לא רק הייתה חלק מהאגודה, אלא ה'דברי שמואל' היה זה שהלך לכל הרבנים והאדמו"רים בזמנו,
לשכנע אותם בנחיצות הענין, והיה זה אחיינו ה'ברכת אברהם' שהלך עמו ובשליחותו,
הוא זה שסיפר לימים המון עובדות שהם מעט מתוך פעילות דודו הדברי שמואל,
מהדברים שסבר שמותר לגלות מאותם שליחויות ופגישות.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 פברואר 2021, 15:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: המקצועות שאין ללמוד בדורנו מחמת שהעוסקים בהם עלולים יותר להיכשל בגזל.
תגובות: 16
צפיות: 305

Re: המקצועות שאין ללמוד בדורנו מחמת שהעוסקים בהם עלולים יותר להיכשל בגזל.

מתאהב על ידך כתב:
10 פברואר 2021, 01:59
יל"ע בפרסומאי אם זה נקרא מקצוע ישר, או שהתחרות בשוק מאלצת לשקר ולשווק משהו שלא קיים.
אולי @דוד ריזל (הפרסומאי) יעיד על העיסה...
יש בחירה...
 
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 פברואר 2021, 15:08
פורום: אקטואליה
נושא: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד
תגובות: 90
צפיות: 2236

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

אבי מורי זצ"ל יליד ב"ב סיפר לי שהוא זוכר שבחייו של מרן זי"ע היו שלשה סוגי מודעות ברחובות והכל בשמו של מרן החזו"א א. להצביע לאגודת ישראל. ב. להצביע למפלגה אחרת (לא זוכר בדיוק את השם) ג. שאסור להצביע. בנוסף לכך, ישנו מברק מפורסם של הגר"מ קרליץ ששלח להגרז"ר בנגיס זי"ע שהחזו"א אינו מתערב. ולכן, מי שרוצ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 פברואר 2021, 18:52
פורום: עירובין ותחומין
נושא: עירוב שכונתי
תגובות: 9
צפיות: 110

Re: עירוב שכונתי

הרב הלר חולק עירובו 1.PNG
הרב הלר חולק עירובו 2.PNG
כאן התייחס לבעיה של חולק את עירובו,
אבל לא דיבר על הבעיה של חולק עירובו בבעל ואשה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 פברואר 2021, 18:44
פורום: עירובין ותחומין
נושא: עירוב שכונתי
תגובות: 9
צפיות: 110

Re: עירוב שכונתי

הגרשז.PNG
עדות על דעת הגרש"ז
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 פברואר 2021, 18:41
פורום: עירובין ותחומין
נושא: עירוב שכונתי
תגובות: 9
צפיות: 110

Re: עירוב שכונתי

שניאור כתב:
07 פברואר 2021, 18:38
להערה בעלמא [אין אני ראוי אפילו לכתוב זאת על תלמיד חכם בסדר גודל כזה אבל תורה היא וללמוד אני צריך]: לדבריו איך העירוב של העדה"ח מועיל הא יש גם עירוב כללי של הרבנות?
כי כל אחד יכול לזכות בשניהם, כיון ששניהם נמצאים במקום המותר לו.
 
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 פברואר 2021, 18:38
פורום: עירובין ותחומין
נושא: עירוב שכונתי
תגובות: 9
צפיות: 110

Re: עירוב שכונתי

הגריש עדות הרב נחום איזנשטיין.PNG
דעת הגרי"ש שעודד לעשות עירוב שכונתי.
וכן כתב באורחות שבת, וכן מביאים בשם הגר"נ קרליץ.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 פברואר 2021, 18:32
פורום: עירובין ותחומין
נושא: עירוב שכונתי
תגובות: 9
צפיות: 110

Re: עירוב שכונתי

אבן ישראל 1.PNG
אבן ישראל 2.PNG
התשובה בשו"ת אבן ישראל חלק ח' סימן לז

עבור לחיפוש מתקדם